IZABRANE I NOVE PESME ZORANA BOGNARA

Postavi ovo na sajt, saradnika Tatjana Debeljacki

 

IZABRANE I NOVE PESME ZORANA BOGNARA

 

Na¹ poznati pesnik Zoran Bognar objavio je knjigu izabranih i  novih pesama pod nazivom „Lavirint kruga u izdanju beogradskog  IP Book„. O ovoj poeziji Peter Handke je napisao sledeæe: „Zoran Bognar je pesnik posebnog senzibiliteta, sanjar i vizionar za koga je pesma imenovanje nepoznatog i poniranje u ono ¹to se nasluæuje kao èovekova nova moguænost. Njegova umetnièka oseæanja su burna i sna¾na po svom intenzitetu, pa je tako i njegova poezija sugestivna, jaka i prodorna. Te¹ko bi se moglo reæi da Bognar posmatra spolja¹nji svet. On ga svojom pesmom stvara, a taj kreativno oblikovani Novi svet koji se snagom imaginacije na¹ao u njegovoj  pesmi, u svemu duboko odra¾ava prirodu njegovog  biæa i njegova misaona i emotivna ¾ivotna upori¹ta i destinacije.

 

Zoran Bognar, pesnik, esejista, prozni pisac, knji¾evni kritièar i antologièar, rodjen je 1965 godine u Vukovaru. Objavio je dva romana: Noæ praznih ruku (1989) i Budno stanje sna (1993); desetak zbirki poezije od kojih izdvajamo: Bluz za ¹ahovsku tablu (1986), Psiho-striptiz (1988), Ludilo Flojda Bertholda (1991), Ako se mrtvi jednog dana vrate (1993), Anonimna besmrtnost (1994), Novi potop (1996), Novi Nojev kovèeg (1997), Novi èovek (1999), Elizejska trilogija (2000), Albedo (2002),  Aura (2003) i Alhemija (2005); tri knjige poetsko-fenomenolo¹kih mikroeseja: Fotografije glasova (1997), Ejdetske slike (1998) i Fotografije glasova II (2002); manualis labor Nomad beskraja (2004); kao i dve antologije: Novo raspeæe – antologija savremene srpske poezije kraja XX veka (2001) i Teèni kristal – antologija srpskog mikroeseja XX veka (2006).

 

Poezija Zorana Bognara prevodjena je na italijanski, francuski, engleski, madjarski, nemaèki, ¹vedski, slovenaèki, grèki, makedonski, poljski, ¹panski, turski, bugarski, rumunski, holandski, friski i jermenski jezik. O knji¾evnom delu Zorana Bognara objavljeno je preko 200 eseja, kritika i studija, kao i jedna monografija (Vladan Pankoviæ i Nikica Baniæ: Atletsko hodoèa¹æe nad jelisejskim vodama i poljima Zorana Bognara, U¾ice, 2002).

 

Knji¾evne nagrade: Peèat varo¹i sremskokarlovaèke (1993), Matiæev ¹al (1994), Milan Laliæ (1994), Stevan Pe¹iæ (1994), Bla¾o ©æepanoviæ (1996), Zlatna struna (1999), Pivo Karamatijeviæ (1999), Rade Drainac (1999), Isidora Sekuliæ (1999), Zlatna znaèka KPZ Srbije (2000), Vra¾ogrnaèki toèak (2000), Zlatni Orfej (2001), Srboljub Mitiæ (2001), Milutin Uskokoviæ (2003), Slobodan D¾uniæ (2006) i Milan Bogdanoviæ (2009). Internacionalne knji¾evne nagrade: Vannelli (Italija,1997), Mediterranean Lion (Crna Gora,1998) i Hubert Burda (Nemaèka,1999).

 

®ivi u Beogradu kao profesionalni knji¾evnik. Urednik je u GA Dereta.  Predsednik je Fonda Ars Longa za oèuvanje lepih umetnosti ( www.fondarslonga.com )…

 

Po¹tovaoci poezije Zorana Bognara (sa rezidencijalnom adresom u Srbiji) mogu naruèiti knjigu Lavirint kruga po ceni od 650 dinara + ptt tro¹kovi na e- mail adresu: bognar@eunet.rs ..

 

 

Newsletter was sent to 75 countries to 200,000 email addresses on Internet.

 

Branko Zivkovic, Internation

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: