SRPSKA MEDJUNARODNA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI poziva na djurdjevdanski sabora u Beogradu 6. maja 2021.

SRPSKA ME\UNARODNA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI Académie Internationale Serbe des Arts et des Sciences Международная сербская академия искусств и наук Serbian International Academy of Arts and Sciences 賽爾維亞藝術科學國際學會

1_______________________________________________________________________________________Saop{tewe : Br. 04/21Pariz, 27. maj 2021.SAOP[TEWE ZA JAVNOSTU znak borbe za jedinstvo srpskog naroda, u znak otpora globalnoj diktaturi,jednoumљu i skrnavљeњu srpske samobitnosti, slobode i dostojanstva, srpski rodoљubi naчelu sa Dankom Vasoviћem, poznatim novinarom, re`iserom i piscem, zajedno sa Arhimandritom Dr. Nikodinom Bogosavљeviћemorganizuju u Beogradu,ispred Narodne skupшtine Srbije, VASKR[WI DAN SLOBODENA \UR\EVDAN6. maja 2021. u 15. чasova Ako `ivite u okupiranoj Srbiji, masovnost va{e podrшkei dolazak na Vaskrшњi dan Slobode neka bude dokaz da duhovno slobodnih Srba ima u naшoj matici Srbiji. Ako `ivite u okupiranim srpskim zemљama,izvan Srbije, uputite reчvaшepodrшke irodoљubљa svojoj braћi u Srbiji. Ako `ivite bli`e,ili daљe u svetu,kraћe ili du`evreme, a oseћateda u vama tiњa neugaшen plamenslavnih predakavaшih, poшaљiti poruku solidarnosti zemљacima u Srbiji stavљajuћi im do znaњa da nisu sami. Pretvorite vaшu reчpodrшkeiz daљine u vaшe prisustvorodnomkraja koji vapi kaSLOBODI SRPSKOG NARODA.Vreme u kome `ivimo ne dozvoљava naшu nebrigu, naшu pasivnost, nemarnost. niti uzaludnunaduda je SLOBODA moguћa i bez naшeg uчeшћa. Sudbina naшeg opstanka,koja je danas dovedena u pitaњe poчiva,pre svega,na svakom pojedincu, bez obzira u kom delu sveta se nalazio. Sudbina naшeg opstanka zavisi od naшeg jedinstvai zajedniшtva. Mi smo plod jednogastabla. Bez tog uvereњa mi neћemo opstati u nevremenukoje nas kida i lomata. Razdvojeni, raskomadani, bez snage zajedniшtva,te`ak ћebiti naшpovratak uzajednicu slobodnih i suverenih naroda. SRPSKA ME\UNARODNA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTIAcadémie Internationale Serbe des Arts et des Sciences Международная сербская академия искусств и наукSerbian International Academy of Arts and Sciences 賽爾維亞藝術科學國際學會2Danas smo rasuti po svetu, ali u nama `ive slobodarski geni naшih predaka i naшih hrabrih savremenika. Ma gde bili u svetu,mi smo deo њih. Opravdajmo naшe postojaњe. Predpostavqa se da danas u svetu `ivi oko 12,000.000Srba. Od toga, u Srbiji `ivi oko 6,000.000, na prostoru biv{e Jugoslavije, van granica Republike Srbije oko 2, 000.000, a u rasejawu `ivi oko 4,000.000Srba, Srbi u Srbijise nalaze pod trostrukom okupacijom: Vojnomokupacijomod strane SAD-NATOi Ujediwenih nacija, {to se ogleda prisustvom vojne baze Bondstil i vojnih snaga KFOR-a. Okupacijomod strane неdr`avnogентитета,grupe шiptarskih terorista i separatista,kojima suSAD-NATO okupatori nelegalno predali suverenitet nad ju`nom srpskom pokrajinom, Kosova i Metohije,Sporazumnom okupacijomcelokupne teritorije Srbije koja se ogleda u sporazumima : SOFA-SAD, SOFA-NATO, PzM, IPAPiNSPO izme|uVlada Srbije sa SAD i NATO okupatoranakon oktobra 2000.Srbi u okupiranoj Krajini i Republici Hrvatskoj su, nakon dva genocida u Drugom svetskom ratu, svedeni su na nacionalnu mawinu ugro`enih osnovnih qudskih prava. Srbi u RepubliciSrpskoj, `ive u uslovima ograni~enogsuverenitetanametnutogDejtonskim sporazumom.Srbi u Crnoj Gori su izlo`eniprocesuasimilacije. Srpski jezik i }irili~no pismo, kojim govori najve}i broj gra|ana Crne Gore, svrstan je u kategoriju jezika drugog reda. Mi, Srbi u rasejawu, sapreko 1400 srpskih klubova i udru`ewa u 44 dr`ava{irom sveta, od Argentine do Novog Zelanda, za razliku od drugih naroda, nemamamoni jednu organizacionustrukturukoje bi zastupala naшeinterese u me|unarodnim institucijama,nezavisno od Vlade Srbije. [ta je ciљokupatora? Okupator nastojidaсрпски народ потчини својим интересима и да га културно и духовно обезвреди. Oкупатор настојида избрише из памћења naшihљуди све чињенице давних векова и скорашње историје које му нису u interesu. На тај начин, окупатор програмираоiусмерava naшuбудућност u своју корист.Окупатор настоји да сломизначај породице и њену васпитну улогу и вредност. Окупатор настоји danародпотчини режиму i vo|ikoga je on izabrao i postavio da vlada znajuћi da od posluшnosti re`imu зависињеговазарада, атимеиживотпородица.Oкупатор настојида уништи сваку слободну наставу и слободну мисао.3Окупатор спроводипрограм образовањатако да, још од основне школе па све до универзитетског образовања, васпитава младе у правцу коме он жели. Његов циљ је да од младих направи послушну децу, децу која волeонога ко управља и на њега гледају као на свој једини ослонац и наду за мир и спокојство. Окупатор усмерава пажњуjavnostiна забаве, игре страстима, на nemoral, naкоцкање. Преко своје штампе и телевизије окупатор успешно одвраћа пажњу народаod питања bitnih za њegov opstanak.. Okupator, da bi nagradio svoje posluшne podanike koje je izabrao da vladaju шtitiih od zakona za њihov nemoral, razvratnost, pљaчku narodne imovine, uniшtavaњe i rasprodaju prirodnog bogatstvaza liчni profitsve dok,preplaшen narod,to ћuteћi podnosiСтога, Српска међународна академија наука и уметностиiz Pariza, позива Србе и пореклом Србе, pojedince, српска родољубива удружења и институције у Srbiji,uотаџбинским земљама na prostoru bivшe Jugoslavije, a posebno Srbe u rasejaњu DA JEDINSTVENIM GLASOMPODR@IMO NA[E ZEMQAKE I NA[U SABRA]U U SRBIJIZAHTEVAJU]I1.Da Narodna skupшtina Republike Srbije proglasi okupaciju Srbije.2.Da se povrati sloboda i nezavisnost Srbije i zabrane okupacione i prateћe organizacije koje rade protiv interesa Srbije.3.Da se zaustavi masovna migracija,koja naseљava Srbijuiproglasi je za jedan od organizovanih oblikaokupacije.4.Da se poniшte svi okupacioni sporazumi sa SAD, NATO i EU.5.Da Narodna skupшtina Republike Srbije zahteva zatvaraњe ameriчke vojne baze Bondstili povlaчeњe KFOR-a i EULEKS-a, a s time i povrataksuverenost i nezavisnost Republike Srbije na svojoj celokupnoj teritoriji. 6.Da se proglasi neva`eћim Briselski sporazum7.Da se proglasi neva`eћim Vaшingtonski sporazum8.Da se oformi jedan Svesrpski koordinaci odbor sastavљen od delegata iz okupiranih Srpskih zemaљa i Srba u rasejaњu.9.Da se podignu tu`be protiv odgovornih lica za krшeњe Ustava Republike Srbije10.Da se zabrani prodaja i trgovina prirodnog bogatstva Srbije bez saglasnosti graђana Srbije11.Da se nelegalno steчeno bogatstood strane politiчkih voђa, vrati srpskom narodu12.Da se preispita imovina svih politiчvkih voђa odoktobra 2000.13.Da se zabrane istopolni brakovi i homoseksualne manifestacije na teritoriji Srbije.14.Da se pokrene kriviчni postupak protiv politiчara koji su izdali srpske nacionalnih interesa шaљuћisrpske rodoљube na SAD-NATOHaшki tribunal. 415.Da se u шkolskim uџbenicma izuчava nacionalna Istorija pisana od strane srpskih nauчnika,16.Da se zabrani rad kockarnica u gradovima Srbije17.Da se prodaja drogemladima, kao sredstvo rata koga sprovodi okupator, iskoreni u Srbiji18.Da se zabrani TV emisijeniskih moralnih kvaliteta. 19.Da se potstiчu Srbi u rasejaњu da se organizuju u me|unarodne nevladine organizacije sa Statutom pri Ujediњenim nacijama i Savetom Evropei time doprineli da i na me|unarodnom planu brane srpske nacionalne interese. 20.Da se formira posebno ministarstvo za napredak nauke i kulturekoje ћe finansirati izuzetne pronalaske u oblasti nauke i kulturne dogaђaje od visoke va`nosti za nasle|ei ugledSrbije i srpskog narodau svetu.Dragi i poшtovani zemљaci, ma gde bili u svetu, jedinozbir naшih reчi i glasa imaћe znaчaj zahteva koga ћe vlastodr`ci moratida чuju.Vaшupodrшku i poruku \UR\EVDANSKOM SABORU poшaљite na e-mailadresu organizatora:DankoVasoviћe-mail: dankovasovic1wer5@gmail.comiliSRPSKA ME\UNARODN A AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI(SMANU)e-mail: zsfmraovic@yahoo.frSima S. Mraovi}, Jelena JoчoviћVariћak,dr. Neurofiziologije, mr Arhitekturepredsednik SMANU, Pariz potpredsednikSMANU, Pariz