Београдски форум за свет равноправних и Клуб генерала и адмирала Србије организују обележавање 21. годишњице од почетка оружане агресије НАТО на нашу земљу

Поштовани,

Београдски форум за свет равноправних и Клуб генерала и адмирала Србије организују обележавање 21. годишњице од почетка оружане агресије НАТО на нашу земљу као сећање на људске жртве, циљеве и последице тог противправног зло­чи­начког чина.

Конференција „Настављање агресије другим средствима” ће се одржати  у понедељак, 23. марта 2020. године у свечаној сали Дома Војске Србије у улици Браће Југовића 19, Београд, са почетком у 11 часова.

На Конференцији ће говорити: Живадин Јовановић, генерал–потпуковник Мило­мир Миладиновић, Александар Кањшин (Русија), проф. др Даница Грујичић, проф. генерал-потпуковник Радован Радиновић, Раде Дробац и пуковник Драгомир Крстовић.

У уторак, 24. марта 2020. у 11 часова обавиће се свечано полагање цвећа код Спо­меника деци жртвама НАТО агресије, парк Ташмајдан, а у 12 часова код споменика свим жртвама НАТО агресије „Вечна ватра”, „Парк пријатељства”, Ушће, Нови Бео­град.

            У прилогу Вам достављамо Програм обележавања.

Част нам је да Вас замолимо да својим присуством овим активностима допри­несете достојанственом исказивању пијатета према недужним жртвама, зајед­ничкој осуди агресије и позиву на дијалог и мирно решавање свих спорова како се овакви злочини никада и нигде не би поновили.

С поштовањем,

     Живадин Јовановић.                                  Генерал-потпуковник Миломир Миладиновић

           председник                                                                              председник

Београдског форума за свет равноправних          Клуба генерала и адмирала Србије

позивнно писмо.jpg


*                           БЕОГРАДСКИ ФОРУМ ЗА СВЕТ РАВНОПРАВНИХ*
*                                                **11 000 Београд, Сремска
6 / IV спрат*
*                                                       **Тел/факс (+381
11) 328 3 778*
*                                                      **Е-mail: **beoforum@
**gmail.com* <beoforum@gmail.com>

ZAHTJEV za obnovu kaznenog postupka u predmetu K 94/83 Kantonalnog suda (ranije Okružnog suda) u Zenici

KANTONALNI SUD U ZENICI K 94/83 za Vijeće iz članka 25. stava 6. ZKPU skladu sa članka 340. i po ovlaštenju iz stava 1. članka 345, a na osnovu iz tačke c) stava 1. članka 343. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, podnosim:

ZAHTJEV za obnovu kaznenog postupka u predmetu K 94/83 Kantonalnog suda (ranijeOkružnog suda) u Zenici

S predlogom da vijeće odredi da se izvide činjenice i pribave dokazi iz zahteva inakon izvida, uvaži zahtev i donese rešenje kojim će uvažiti zahtjev i dopustiti obnovukaznenog postupka u predmetu Kantonalnog suda u Zenici K 94/83 i odlučiti da se odmahzakaže nova glavna rasprava, ili pak da se kazneni predmet vrati u stanje istrage.O b r a z l o ž e nj ePresudom Okružnog suda u Zenici K 133/81 od 26.07.1982.godine, oglašen samkrivim, zbog krivičnog dela ubistva iz člana 37. stav 2. točka 4. KZ SR Makedonije i izrečenami je smrtna kazna. Presudom Vrhovnog suda BiH Kž 139/83 od 13.04.1983.godine, navedena presudaOkružnog suda u Zenici K 133/81 od 26.07.1982.godine, u tom delu je ukinuta i predmetvraćen na ponovno suđenje. U predmetu Okružnog suda u Zenici, koji je nosio broj K 94/83, taj sud ponovodonosi presudu 16.09.1983.godine, kojom me opet osuđuje za krivično delo ubistva iz člana37. stav 2. točka 4. KZ SR Makedonije i osuđuje me na kaznu zatvora u trajanju od 20godina. Presuda Okružnog suda u Zenici K 94/83 od 16.09.1983.godine, je potvrđenapresudom Vrhovnog suda BiH Kž 456/84 od 12.07.1984.godine. Presudom Vrhovnog suda BiH Kž 186/85, potvrđena je presuda Vrhovnog suda BiHKž 456/84 od 12.07.1984.godine.Nakon što je presuda postala pravomoćna, kao i sve vreme trajanja krivičnogpostupka protiv mene, ja nastojim da dokažem da je u pitanju velika sudska zabluda i da janisam počinio krivično delo ubistva iz člana 37. stav 2. točka 4. KZ SR Makedonije i da ječitav postupak vođen na osnovu dokaza, koji se svode na tvrdnje „rekla-kazala“, nameštenih,nesavesnih i izmišljenih svedoka, među kojima je Arif Zećiri i optuženih Ramadani Vahedinai Huseini Hajrulaha, koji su stalno menjali svoje iskaze, da bi sebi obezbedili bolji položaj, jersu oni navodno, ja to ne znam, izvršili otmicu nestale Melihe Delić, koju sam ja kasnije1navodno ubio i to zato da bi prikrio postojanje krivičnog dela otmice, koju su izvršiliRamadani Vahedin i Husein Hajrulah i druga lica koja su bila optužena u tom predmetu.Moja krivica za učešće u krivičnom delu otmice izvršene na štetu Melihe Delić, nijedokazana i ja zaista o toj navodnoj otmici nemam nikakva saznanja, te nisam imao nikakvograzloga da Melihu Delić ubijem, kako bi prikrio krivično delo otmice, sa kojim ja nisam imaonikakvu vezu.To je sve utvrđeno tokom postupka, a na nedostatak motiva ukazano je i u presudiVrhovnog suda BiH Kž 139/83 od 13.04.1983.godine.Tokom postupka, ja sam stalno isticao da sam ja bio izložen torturi, naročito 25, 26,29, 30 i 31.marta 1982.godine, kada sam teško telesno povređen jer mi je slomljena nosnakost i nanet veći broj povreda po licu i telu i da je to bilo svima poznato, ali da niko na to nijeobraćao pažnju tokom postupka. Već tada sam ukazao na nedozvoljeno ponašanje inspektoraSUP-a Bugojno- Zenica i u Gostivaru, koji su vršili torturu i pritiske, ne samo nadamnom,nego sam siguran i nad Ramadani Vahedinom i drugima, koristeći metod ucene, na osnovukoga su doveli pred sud i svedoka Arifa Zećirija, da lažno svedoči da me je video pored„krečana“ (peći za pečenje kreča), koje su bila zapaljene i u jednoj od njih je navodnospaljeno telo, odnosno leš Melihe Delić, koju ja inače nikada u životu nisam video, niti samza nju čuo dok nisam uhapšen. O čitavom događaju, Ramadani Vahedin je davao više verzija, kao i HuseiniHajrulah, koji su radi ostvarivanja boljeg položaja u postupku, koji se vodi protiv njihizmišljali mnoge činjenice i izrekli najveću neistinu, da sam ja na bilo koji način bio upletenu bilo kakav događaj vezano za nestalu Melihu Delić. Ovo što sam do sada naveo, sve je već isticano tokom postupka i bilo je predmetrazmatranja nadležnih sudova u BiH, ali sve ovo dobija potpuno drugačiju dimenziju nakonšto sam došao do novih dokaza, koji su veća sami za sebe, a posebno u vezi sa kasnijimtvrdnjama Ramadani Vahedina i Huseini Hajrulaha i njihovim priznanjem da su tokompostupka pred sudom u Zenici lagali i da je čitav postupak počeo nezakonitim radominspektora SUP-a u Zenici i Gostivaru. Naime, dana 09.09.2016.godine, Boškoski Temelko, bivši inspektor Stanice javnebezbednosti Gostivar pred notarom Vesnom Vasileskom, dao je overenu izjavu pod brojemUZP 3560/2016, kojom priznaje da je upotrebljavana sila tokom rada na rasvetljavanjuslučaja nestanka Melihe Delić i koji je ukazao da je on lično bio angažovan da nađe bilo kojidokaz da sam ja bio umešan u taj slučaj i da su inspektori iz Bugojna nagovorili svedokaArifa Zećirija da mene tereti, pri čemu mu je inspektor Ante Berbada, pa i drugi pretio da ćeon otići u zatvor, ako to ne izjavi. Opisao je kako je došlo do toga da Arif Zećiri svedoči i daje on bio prisutan na licu mesta, kao službeno lice kada je svedok Arif Zećiri na licu mestatrebalo da pokaže mesto gde sam ja bio kod krečane i da to nije mogao da učini, da me čaknije ni pominjao, nego tek kada su inspektori iz Bugojna pitali.U navedenoj izjavi Temelko Boškoski pominje i to da je on upoznao svog načelnika uGostivaru, Alesovski Despota, da mu nisu dozvolili da razgovara samnom, iako je više danaboravio u Bugojnu i da je to tražio i da o tome ima saznanja i Slobodan Stanković, inspektorkrim.službe SUP-a u Skoplju, koji ga je i savetovao da se on ne meša u ,,radnje,, inspektoraiz Bugojna, Ante Beranda, Pepac Grabovac. Svedočenje Boškoski Temelka smatramdokazom, koji uz iskaze ostalih ljudi koji se pominju u pisanoj izjavi Boškoski Temelka i2lica, koje bi trebalo saslušati po ovom zahtevu, a koje ću dalje navesti je sasvim dovoljandokaz da se u ponovnom postupku utvrdi da sam ja nevin i da nisam izvršio krivično deloubistva Melihe Delić, zbog čega sam osuđen i zbog čega sam dugo bio na izdržavanju kazne,a naročito ako se poveže i sa drugim dokazima koji ukazuju da u ovom predmetu nije niutvrđeno da je nestala Meliha Delić, ubijena ili pak sa kasnijim izjavama Ramadanija iHuseinija, da su tokom postupka iznosili neistine. Dana 09.09.2016.godine, pred notarom Iljber Jusufijem u Gostivaru pod brojem UZP17/2016, svoju pisanu izjavi overio je i Asipi Asip, koji je potvrdio da je bio prisutan zajednosa profesorom Džumali, kada sam ga zamolio da ostanu tu i čuju razgovor koji ću obaviti jasa Ganijem Begteši, koji se pojavljivao kao svedok u mom predmetu i koji je tom prilikompotvrdio da je govorio neistinu, kada je tvrdio da ima saznanja da sam ja bio kod krečana,kako tvrdi svedok Zećiri Arif. Dokaz: pisane izjave Boškoski Temelka i Asipi Asipa u orginalu i u overenim prevodima nahrvatski jezik.Ova dva nova dokaza, koja naravno nisu postojala u vreme mog suđenja, predstavljaju novedokaze, koji u vezi sa ranijim dokazima mogu da prouzrokuju oslobađajuću presudu za mene.Smatram da je potrebno kao nove dokaze da se odredi ispitivanje u svojstvu svedokaBoškoski Temelka i Asipi Asipa, a vezano za njihove izjave i svedoka Gani Bektešija,profesora Džumali iz Vrutoka, čije će daje generalije dati svedok Asipi Asip, kao i UrošaMiloševskog i Despot Alesovski, bivših radnika SUP-a, kao i bivšeg načelnika SJB za krvnedelikte pri RSUP Makedonije Slobodana Stankovića, koje pominje svedok BoškoskiTemelko i kojima je slučaj bio poznat, a bliže podatke bi za njih dao Boškoski Temelko, teda se pozove i sasluša i Gani Bekteši, na okolnosti razgovora samnom, a u prisustvu AsipiAsipa i profesora Džumalia, te da se eventualno protiv Gani Bektešija pokrene krivičnipostupak zbog lažnog svedočenja, iako smatram da je to nemoguće, jer je natupila zastarakrivičnog gonjena, te da se svi ti iskazi međusobno povežu i dovedu u vezi sa kasnijimtvrdnjama Huseini Hajrulaha i Ramadani Vahedina, koji su naravno imali pravo da se branekako smatraju za najbolje, ali evidentno je da nisu govorili istinu i da su me lažno teretili,zbog čega sam ja nevino osuđen, a njima je proradila savest, što jasno proizilazi i iz njihovihpodnesaka upućenih sudu, koji se nalaze u predmetu, naročito podnesak Ramadani Vahedinapreko advokata Jovanović Veselina od 15.04.1983.godine, koji ukazuje da je u kritično vremebio u Novom Bečeju o čemu je dostavio i pisane dokaze, čime se dokazuje da ranije nijegovorio istinu. Iako to ne može biti dokaz, dostavljam i fotokopiju članka objavljenog u Magazinu„Globus“ 05.05.2009.godine, za koji magazin je Huseini Hajrulah javno svedočio da nijegovorio istinu, da je bio izložen maltretiranju, tvrdeći da nije video u životu Melihu Delić i damene zna samo iz viđenja. Iz sadržine članka je vidljivo i da je na žalost Ramadani Vahedinpreminuo. Takođe uz ovaj zahtev dostavljam i Službeni izveštaj iz mog dosijea u SDB u kojisam izvršio uvid, pošto sam obavešten da postoji moj dosije u Ministarstvu unutrašnjihposlova, Direkcija za bezbednost i kontrarazuznavanje, koje pismo takođe dostavljam uzzahtev, a u kojoj belešci se navodi da je u selu Lakavice izvesni Hajrulah zaklao jednužensku osobu iz Bosne, a da sam ja lažno upleten u taj slučaj.3Kada se svemu ovome doda i zahtev koji takođe postoji u spisima da se proverinavod Šepčić Abdurahmana, vezano za pronađeni leš kod Mrkonjih Grada, za čijuidentifikaciju je pozvan i otac Delić Melihe, ali zbog odmaklih truležnih promena leš nijemogao biti identifikovan, onda je potpuno jasno da u mom predmetu uopšte nije ni utvrđenoda li je nestala Meliha Delić uopšte ubijena, odnosno da li je na ovakav ili onakav načinizgubila svoj život, jer sem različitih priča nema ni jednog dokaza da je ona ubijena, a kamolida sam je ja lišio života. A sve to dovodi u sumnju utvrđenje Okružnog suda u Zenici iVrhovnog suda BiH da sam ja izvršio krivično delo ubistva, koje ja negiram i tražim pravdu idalje. Iz priloženih dokaza uz ovaj zahtjev, jasno je da ima mesta da se odredi da se izvide činjenicei pribave ostali dokazi, na koje se pozivam u ovom zahtevu, te da će te činjenice utvrđene naosnovu novih dokaza, koje tokom postupka nisam mogao da predlažem biti potpuno jasno daje moj zahtev osnovan, te stoga predlažem da veće Kantonalnog suda u Zenici usvoji ovajmoj zahtev i donese odluku kao u predlogu iz zahteva. Podnosilac zahtjeva / __

liçni potpis___03.03.2017 U Çegranima NAFI ČEGRANI 1237 s. Čegrane bb

Gostivar

IZJAVA

BOŠKOSKOG TEMELKA iz GostivaraJa dolepotpisani Boškoski Temelko iz Gostivara, rođen 27.07.1940 u s.Vrutok, otac Boris i majkaJelica sa JMBG 2707940473008 adresa prebavilišta ul.Mara Ugrinovska br.64 u Gostivaru 1230R.Makedonija.Bio sam zaposlen kao inspektor u OVR GV, sada sam penzioner.Izjavu dajem samovoljno i bez ičijeg pritiska pri čistoj svijesti i zdravom razumu kako bi izašla nasvjetlo dana istina o optužbe i presude Okružnog suda u Zenici 1981-1982, kojom je Nafi Čegrani izs.Čegrani-Gostivarsko bio osuđen.Ja, kao službena i ovlaštena osoba u OVR Gostivar bio sam angažiran u slučaju nestale osobe MelihaDelić iz Bugojno Bosna, a budući da sam sumnjao kako su montirale stvari u izjavama date odRamadani Vadehin, Huseini Hajrulah kasnije i od Arif Zećiri, zadnje navedeni kao krunski svjedok, aslučaj su vodili inspektori Ante Bernada, Pepac ili Perica Grabovac itd., kao i istražni sudac NikicaBodulj. Njihov tretman optuženih, a posebice tretman svjedoka Arif Zećiri i Gani Bekteši za nekestvari čak i tad sam bio sumnjičav da nešto nije u redu, odnosno osjećao sam da tu ima zlouporabaslužbenih ovlaštenja na način da su inspektori iz Bugojno a i istražni sudac Nikica istražni postupakvodili namjerno u drugom smjeru tj na štetu ondaoptuženog Nafija Čegrani, koji su s nekoliko verzijaslučaju bacali krivicu Nafiju, a to nije bilo podržano ni činjenica ni dokaza ni bilo kakvih argumenata,neka nose na duši i savjesti zla koje su učinili, čime su na vrat uzeli drugu osobu.Želim naglasiti da upočetku uhićenja Ramadanija i Huseinija i ja sam ih osobno saslušao ali oni ništa nisu priznali da suoni krivi nego su tvrdili da nisu poznavali nestalu osobu Meliha, a nikom slučaju u početku nisuspominjali imena Nafija Čegrani a nakon što su bili odnjeti u pritvoru u Istražnom zatvoru u SUPBugojno kad su me pozvali lokalni inspektori iz Bugojna da idem u Bugojnu zato što su Ramadani iHuseini žele nešto da mi kažu, ja sam avionom otišao u Bugojnu i Zenicu i ostao sam oko 15 dana sveje to bilo na njihov trošak jelo i spavao sam u vili inspektora Bernada Ante, a kad su me odnjeli u ćeliiRamadanija on je rekao jednu lažnu priču u koje nisam vjerovao, a onda je i Husein rekao jednadrukčija priča ni jednu ni drugi nisu se preklapale pa onda sam udario Hajrulahu 2-3 šamara zato štosu lagali kad sam ih ja saslušavao u Gostivaru kad su mi rekli da nemaju nikakvu vezu sa slučaju kojije povezan sa imenom Melihe Delić. Ja sam osobno zahtevao da uđem u ćeliju Nafija Čegrani ali oniinspektori i istražni sudac nisu me pustili rekli su mi da Nafi nije u stanje da priča, pa da je primaoinfuziju itd. Dopustili sum mi samo da ga vidim kroz špijunke i video sam kako je Nafi stajao u ćoškućelije. Budući da su oba i Ramadani i Huseini dali identičnu izjavu i obojica su uključili Nafiju usituaciji, vjerovao sam da je fer da im daju priliku da se suoču troje kako bi smi dobili i izjavu i odNafija. Inspektori kategorički su odbacili moj zahtjev, objašnjavajući da će riješiti problem sami nanajbolji moguči način, dodatno objašnjavajući da nema potrebe da se suoče Nafi Čegrani. I sam šutio i potpisao službeni izvještaj koji su oni sastavili, a ja kao pozvana službena osoba izGostivara bio sam dužan potpisati izvještaj koji su oni sastavili, želim reči da moja reakcija nije imalanikakav utjecaj. Nakon toga, tražili su iz OVR Gostivar izradu više izvješća koje bi imale otežavajučeokolnosti za Nafi Čegrani pa čak su i mene angažirali u Bugojnu i Zenici, da stupim u kontakt salbance koje tamo rade kao slastičari, ćevapćije itd, kako bi pokušao dobiti izjave koje bi mogle datiposeban teret za Nafi Chegrani. Ali, nije bilo takvo nešto. Nakon završetka tih događaja i problemasusreli smo se s opr. Slz. lice Uroš Miloševski iz SDB RSVR SRM Skoplje. Želio bih dodati da sambio pod nekom vrstom nadzora, pratili su me, a onda su me ispitivali o tome gdje sam bio u gradu iosobe koje sam sreo. Ja to sigurno znam jer sam bio dio SDB i upoznat sam s tim metodama, ali jošuvijek mi nije jasno zašto su me pratili i zašto su inspektori u Bugojnu i istražni sudac ignorirali mojemišljenje za većinu pitanja u vezi s istražnom postupku i zbog čega mi je bio zabranjen pristupmaterijale o ovom predmetu koji su interpretirali sami, posebno u odnosu na izjavama Ramadanija iHuseinija smatram da je Nafi Čegrani bio oštećen nepravedno i uvjeren sam da nije poznavao nestaleMelihe, niti ju je vidio i on nije imao motiv da je ubije, on je intelektualac, obiteljski čovjek i bivšičlan SDB i on i njegov otac Teki su uvijek bili ljubazni i pošteni ljudi. Nadalje, Nafi nikada nijepriznao krivnju, on je stalno tvrdio da su Ramadani i Huseini i Arif Zećiri dali lažne izjave pred njim,te su ga lažno optužili.Osim toga, vjerujem da je za sud jako bitno da zna da u drugoj polovici mjeseca veljače 1982,inspektori iz Bugojna su došli u Gostivaru u posjetu doma Arifa Zećirija koji je kasnije postao krusnkisvjedok za navodni slučaj u mjestu zvanom Krečana, koje je u vlasništvu Arifa Zekjirija. Inspektori uzrazgovor nešto su dogovorili pri njihovoj posjeti u domu Arifa, čija je majka bosanka, a detaljirazgovora bili su tajna za mene i moju prisutnost kao inspektor nije bila dopuštena, unatoč činjenici dasam bio angažiran u slučaju. Pojedinosti o njihovim razgovorima i dalje su tajna za mene, ali to jemoja pretpostavka da je kod Arifa dogovoreno da on lažno svjedoči da je Nafi Čegrani bio uključen uslučaj u Krecane i uvjeren sam da je nekakava mućka učinjena na šteti oštećenog Nafija Čegrani.Njihovo ponašanje nije bilo primjerno ni u ureda SVR-a Gostivar, da mogu uhititi i objasiti tko godoni žele. To je razlog zašto želim sud i sve pravosudne vlasti da znaju istinu.Ja želim da sud kazni zabilo koju vrstu kriminala, ali sam jako protiv ostavljanje nevini ljudi da pate u dugoročne zatvorskekazne. Nisam siguran zašto je Arif Zećiri prihvatio takvu ulogu, a što je cilj i interes za to, jedini kojito znaju su inspektori iz Bosne koji su u mojoj odsutnosti dogovorali neke stvari u kući Arifa, osobnovjerujem da je Arif bio ucijenjen, kako bi dao lažni iskaz Ante Berbada i ostalima vjerojatno obećanomu je da će izbjeći zatvorsku kaznu.Svu odgovornost moraju snositi inspektori iz Bugojna kojetražim da se dovedu na sud samnom pred sudom za sve svoje postupke koji su bili nepravedni,neprofesionalni i nepošteni i za netočne metode kako su vodili istragu u drugom smjeru samo da bi sepokazali kao heroi, a ja tvrdim da Nafi Čegrani zaista nije kriv. Onda želim dodati, kada je Huseinibio prisutan na rekonstrukciji ubojstva kod crkve u selu Balindol uvjerio sam se da je Huseini rekaoonošto je bio obučen za reći, a to je bilo bez ikakve logike i bez ikakvu pravnu normu.Kada samreagirao da nešto nije u redu onda je inspektor iz krim.službe za krvnih delikta Slobodan Stanković izSkoplja koji se prekomerno zbližio sa istražiteljima iz Bugojna rekao mi je: Slušaj Temelko ti jesiangažiran inspektor, ali ovi iz Bosne vode slučaj, a vi morate biti poslušan kako oni vode stvari, štotebe briga ako će suditi Šiptare, meni je taj stav od čovjeka koji je službena osoba u krim.službiostavio vrlo čudan i nečovječan dojam.Zatim u mjesto Krečane Husein je samo klimao glavom na ono što je Arif Zećiri pričao: da, da da! Atu ništa nije bilo ubedljivo i nije bilo nikakvih argumenata osim verbalno, a Arifi nije znao da nađemjesto, gdje je Nafi Čegrani bio, tu sam ja primjetio da on laže i da nije u stanje da kaže tačno mjestoza Nafija, onda sam ga pitao : Afire a Nafi, gdje je bio Nafi??/ zato što on nije spominjao Nafija, ondaje Arif rekao ono što je bila priča inspektora iz Bugojna da je Nafi bio i da je on navodno prijetio a toje očito bilo vidljivo da je namješteno. Da je takvo nešto potojalo Arif bi prijavio policiji, ali takvonešto nije bilo. O okolnostima svi su kasnije rekli da su lagali i da na to upućuje izjava svjedoka: GaniBekteši, Basri Nuredini itd. Također tadašnji načelnik SVR-a Gostivar Despot Aleksovskire kao mi jeu jednom razgovoru da je jako je tužno da su uzeli na dušu Nafija nevinog čovjeka u zatvoru.Na kraju želim naglasiti da ja, kao službena osoba koja je tada sudjelovala u ovom slučaju mnogestvari ostaju nejasne, mnoge stvari su bile zapleteni i mislim da su bile namještene, u interesu suda ipravosuđa molim da budem saslušanpo svim ostalim okolnostima ove stvari treba razjasniti da bi sesaznala istina i da je tužno da godinama nevini covjek strada u zatvoru a to je Nafi Čegrani, jasmatram da on nije imao razloga da ju lišiti života, nestala Meliha Delić, a za koju ima više verzijekao i da je i danas živa, a u sudu sve je išlo prema pričama Ramadanija i Huseini nakon čega slijedi iizjava Arifa Zećirija s kim su inspektori iz Bugojna u njegovoj kući razgovarali bez mog prisustva, jeroni nisu htjeli da ja prisastvujem i ja sam čekao vani negdje u selu Donja Banica. Ovdje je takođerbilo sumnjivo njihovo ponašanje kao neiskrene ljude, kao inspektori koju su radili krivo i protivzakona.Nadam se da, ako se ponovi postupak na sudu, da će me je sud pozvati da potvrdim istinu na suđenju ida se će se po ovaj slučaj postupati kao što bi trebao biti, istinski i pravno, u interesu pravosudnihtijela jer smo humano društvo i u Bosni i u Makedoniji. Ja sam za to da bude osuđen bilo kakavzločin, ali ne i da se nevin čovjek nosi na dušu. Želim da mi savjest bude čista pogotovo što u tovrijeme ja sam bio službena osoba i da dam moju izjavu kao nova činjenica i okolnost datu u interesusud i pravde.Želim naglasiti da je čak i u tom periodu kada se vodila istraga u Gostivaru, a zatim u Bogojno mojihkolegi – inspektori iz Bogojno pitao sam zašto ih treba suditi u Bogojno kada se događaj dogodio uGostivaru i počinitelji su iz Gostivara oni su odgovorili da je to stav republičkog SUP-a u Bosni sakojim se kao inspektor ne slažem uopšte s metodama ostalih inspektora, jer čak i tada, sam sumnjao upravednost istrage koja se vodila od strane inspektora u Bogojno, a ja mogu i potvrditi tvrdnjuiznoseći podatke o vremenu kad sam bio pozvan u Bogojno da bi surađivao s inspektorima o slučaju.Nije mi bilo dopušteno imati razgovor s Nafi Čegrani jer sam ga osobno poznavao i zato što samtvrdio da je nevin za zločin za koji je bio optužen zato što dokaza i činjenice da je on počinio kaznenodjlelo nije bilo. Otkad sam se vratio iz Bogojno u Gostivaru još više sam sumnjao u istragzi i po mommišljenju, kao iskusnog inspektora ja sam zaključio da su inspektori pokušali nametnuti krivnjupočinitelja kaznenog djela Nafiju Čegrani, a ja sam još uvijek uvjeren da Nafi Čegrani nije počiniokazneno djelo i iako je bio osuđen.Nakon što sam se vratio u Gostivaru podijelio sam svoje mišljenje s Aleksovski Despot, koji je bionačelnik SVR Gostivar i rekao sam mu da mi nije bilo dopušteno razgovarati s Nafijem Čegrani i zatosam sumnjaou istragu koju su vodili inspektori u Bogojno, zbog činjenice da mi nije bilo dopuštenoda se stupim u kontakt sa Nafi Čegrani, i zato ja još uvijek sumnjam da je kazneni postupak uOkružnom sudu u Zenici bio pravedan i pojedinosti slučaja još uvijek nisu jasni što je za mene čudnokako je Nafi Čegrani mogao biti osuđen za kazneno djelo koje nije počinio.Također bih želio naglasiti da za vrijeme dok je kazneni postupak bio vođen u Okružnom sudu uZenici nisam bio pozvan od strane suda kao svjedok, a po moje mišljenje to bi trebalo biti učinjeno,jer sam mogao dati više informacija o pojedinostima slučaja i mogao sam biti od velike pomoći upostupku i u rješavanju slučaja za pravednu i zakonitu odluku suda kojom bi bio osuđen pravipočinitelji krivičnog djela.Dajem ovu izjavu dobrovoljno, pri čistoj svijesti i zdravom razumu bez pritiska i ja sam kazneno imaterijalno odgovoran za istinitost izjave.Ova izjava može poslužiti u postupku ispred Okružnog suda u Zenici, ispred svim sudovima u Bosni iHercegovini, i ispred Sudom za ljudska prava u Strasbourgu, ukoliko postoji potreba za ponavljanjepostupka u kojem je Nafi Čegrani iz s.Čegrane-Gostivar bio suđen i osuđen za kazneno djelo koje nijedokazano u kaznenom postupku. Ali tražim da budem pozvan u svojstvu svjedoka, tako da mogupotvrditi sve što je navedeno u mojoj izjavi i molim da inspektori koji su vodili istragu za gorenavedenom slučaju također budu pozvani ispred sudom, tako da ja mogu reći istinu u njihovojnazočnosti, da je istraga koju su vodili u to vrijeme bila protiv zakona, a to tvrdim, jer su inspektorivodili slučaj u drugom smjeru, a sve što su učinili je učinjeno isključivo u svrhu izricanja kaznenekoga i zatvaranja slučaj.Također tražim da u svojstvu svjedoka bude pozvan i saslušan i načelnik krvnih delikta SlobodanStanković iz Skoplja.Želio bih dodati da je rekonstrukcija zločina napravljena u Gostivaru, ali rekonstrukcija je provedenau odsutnosti Nafi Čegrani a ja smatram da on mora biti prisutan na mjestu zločina tijekomrekonstrukcije, koje je samo još jedan dokaz da istraga nije provedena zakonito.Gostivar, 09.09.2016 Bivši inspektor SJB-a GostivarBoškoski Temelkov.r.potpisJa, JAVNI BILJEŽNIK VESNA VASILESKA, za područjeosnovnog suda grada Gostivara Potvrđujem da je TEMELKO BOŠKOSKI, ul.Mara Ugrinoska br. 64, GostivarU mojoj nazočnosti vlastoručno potpisao ispravu.Istovjetnost učesnika utvrdila sam uvidom u osobneiskaznicebr. A0617463 izdateiz MVR-aGostivar.Potpis na ispravi je utisnut.Po člana 63 stavak 4 Zakona o javnom bilježništvu javnibilježnik nije odgovoran za sadržaj pismena na kojemovjerava potpis, niti je dužan ispitivati da li su sudioniciovlašteni na dotični posao.Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tbr.10 iz Zakona ZSP i članak 144 t.4 iz ZN, u iznosu od 150,00 MKD naplačena i poništena na primjerak koji ostaje u arhivi.Javnobilježnička nagrada zaračunata je u iznosu od300,00 MKDBroj UZP 3560 /2016UGostivar 09.09.2016JAVNI BILJEŽNIKVESNAVASILESKA/v.r. potpis/Okruglipečat javnog bilježnika VesnaVasileskaПостојаниот судски преведувач захрватски јазик, Оливера Стојанова,при Основниот суд Скопје I и II,потврдува дека документот е точнопреведен од македонски на хрватскијазик.+389 70 849 113lingvanet@yahoo.comСкопје, 13.09.2016Stalnisudskiprevoditeljzahrvatskijezik, OliveraStojanova,uOsnovnomsuduSkopljeIiII,tvrdidajedokumenttočnoprevelasamakedonskognahrvatskijezik.+389 70 849 113lingvanet@yahoo.comSkopje, 13.09.201

IZJAVABOŠKOSKOG TEMELKA iz GostivaraJa dolepotpisani Boškoski Temelko iz Gostivara, rođen 27.07.1940 u s.Vrutok, otac Boris i majkaJelica sa JMBG 2707940473008 adresa prebavilišta ul.Mara Ugrinovska br.64 u Gostivaru 1230R.Makedonija.Bio sam zaposlen kao inspektor u OVR GV, sada sam penzioner.Izjavu dajem samovoljno i bez ičijeg pritiska pri čistoj svijesti i zdravom razumu kako bi izašla nasvjetlo dana istina o optužbe i presude Okružnog suda u Zenici 1981-1982, kojom je Nafi Čegrani izs.Čegrani-Gostivarsko bio osuđen.Ja, kao službena i ovlaštena osoba u OVR Gostivar bio sam angažiran u slučaju nestale osobe MelihaDelić iz Bugojno Bosna, a budući da sam sumnjao kako su montirale stvari u izjavama date odRamadani Vadehin, Huseini Hajrulah kasnije i od Arif Zećiri, zadnje navedeni kao krunski svjedok, aslučaj su vodili inspektori Ante Bernada, Pepac ili Perica Grabovac itd., kao i istražni sudac NikicaBodulj. Njihov tretman optuženih, a posebice tretman svjedoka Arif Zećiri i Gani Bekteši za nekestvari čak i tad sam bio sumnjičav da nešto nije u redu, odnosno osjećao sam da tu ima zlouporabaslužbenih ovlaštenja na način da su inspektori iz Bugojno a i istražni sudac Nikica istražni postupakvodili namjerno u drugom smjeru tj na štetu ondaoptuženog Nafija Čegrani, koji su s nekoliko verzijaslučaju bacali krivicu Nafiju, a to nije bilo podržano ni činjenica ni dokaza ni bilo kakvih argumenata,neka nose na duši i savjesti zla koje su učinili, čime su na vrat uzeli drugu osobu.Želim naglasiti da upočetku uhićenja Ramadanija i Huseinija i ja sam ih osobno saslušao ali oni ništa nisu priznali da suoni krivi nego su tvrdili da nisu poznavali nestalu osobu Meliha, a nikom slučaju u početku nisuspominjali imena Nafija Čegrani a nakon što su bili odnjeti u pritvoru u Istražnom zatvoru u SUPBugojno kad su me pozvali lokalni inspektori iz Bugojna da idem u Bugojnu zato što su Ramadani iHuseini žele nešto da mi kažu, ja sam avionom otišao u Bugojnu i Zenicu i ostao sam oko 15 dana sveje to bilo na njihov trošak jelo i spavao sam u vili inspektora Bernada Ante, a kad su me odnjeli u ćeliiRamadanija on je rekao jednu lažnu priču u koje nisam vjerovao, a onda je i Husein rekao jednadrukčija priča ni jednu ni drugi nisu se preklapale pa onda sam udario Hajrulahu 2-3 šamara zato štosu lagali kad sam ih ja saslušavao u Gostivaru kad su mi rekli da nemaju nikakvu vezu sa slučaju kojije povezan sa imenom Melihe Delić. Ja sam osobno zahtevao da uđem u ćeliju Nafija Čegrani ali oniinspektori i istražni sudac nisu me pustili rekli su mi da Nafi nije u stanje da priča, pa da je primaoinfuziju itd. Dopustili sum mi samo da ga vidim kroz špijunke i video sam kako je Nafi stajao u ćoškućelije. Budući da su oba i Ramadani i Huseini dali identičnu izjavu i obojica su uključili Nafiju usituaciji, vjerovao sam da je fer da im daju priliku da se suoču troje kako bi smi dobili i izjavu i odNafija. Inspektori kategorički su odbacili moj zahtjev, objašnjavajući da će riješiti problem sami nanajbolji moguči način, dodatno objašnjavajući da nema potrebe da se suoče Nafi Čegrani. I sam šutio i potpisao službeni izvještaj koji su oni sastavili, a ja kao pozvana službena osoba izGostivara bio sam dužan potpisati izvještaj koji su oni sastavili, želim reči da moja reakcija nije imalanikakav utjecaj. Nakon toga, tražili su iz OVR Gostivar izradu više izvješća koje bi imale otežavajučeokolnosti za Nafi Čegrani pa čak su i mene angažirali u Bugojnu i Zenici, da stupim u kontakt salbance koje tamo rade kao slastičari, ćevapćije itd, kako bi pokušao dobiti izjave koje bi mogle datiposeban teret za Nafi Chegrani. Ali, nije bilo takvo nešto. Nakon završetka tih događaja i problemasusreli smo se s opr. Slz. lice Uroš Miloševski iz SDB RSVR SRM Skoplje. Želio bih dodati da sambio pod nekom vrstom nadzora, pratili su me, a onda su me ispitivali o tome gdje sam bio u gradu iosobe koje sam sreo. Ja to sigurno znam jer sam bio dio SDB i upoznat sam s tim metodama, ali jošuvijek mi nije jasno zašto su me pratili i zašto su inspektori u Bugojnu i istražni sudac ignorirali mojemišljenje za većinu pitanja u vezi s istražnom postupku i zbog čega mi je bio zabranjen pristupmaterijale o ovom predmetu koji su interpretirali sami, posebno u odnosu na izjavama Ramadanija iHuseinija smatram da je Nafi Čegrani bio oštećen nepravedno i uvjeren sam da nije poznavao nestaleMelihe, niti ju je vidio i on nije imao motiv da je ubije, on je intelektualac, obiteljski čovjek i bivšičlan SDB i on i njegov otac Teki su uvijek bili ljubazni i pošteni ljudi. Nadalje, Nafi nikada nijepriznao krivnju, on je stalno tvrdio da su Ramadani i Huseini i Arif Zećiri dali lažne izjave pred njim,te su ga lažno optužili.Osim toga, vjerujem da je za sud jako bitno da zna da u drugoj polovici mjeseca veljače 1982,inspektori iz Bugojna su došli u Gostivaru u posjetu doma Arifa Zećirija koji je kasnije postao krusnkisvjedok za navodni slučaj u mjestu zvanom Krečana, koje je u vlasništvu Arifa Zekjirija. Inspektori uzrazgovor nešto su dogovorili pri njihovoj posjeti u domu Arifa, čija je majka bosanka, a detaljirazgovora bili su tajna za mene i moju prisutnost kao inspektor nije bila dopuštena, unatoč činjenici dasam bio angažiran u slučaju. Pojedinosti o njihovim razgovorima i dalje su tajna za mene, ali to jemoja pretpostavka da je kod Arifa dogovoreno da on lažno svjedoči da je Nafi Čegrani bio uključen uslučaj u Krecane i uvjeren sam da je nekakava mućka učinjena na šteti oštećenog Nafija Čegrani.Njihovo ponašanje nije bilo primjerno ni u ureda SVR-a Gostivar, da mogu uhititi i objasiti tko godoni žele. To je razlog zašto želim sud i sve pravosudne vlasti da znaju istinu.Ja želim da sud kazni zabilo koju vrstu kriminala, ali sam jako protiv ostavljanje nevini ljudi da pate u dugoročne zatvorskekazne. Nisam siguran zašto je Arif Zećiri prihvatio takvu ulogu, a što je cilj i interes za to, jedini kojito znaju su inspektori iz Bosne koji su u mojoj odsutnosti dogovorali neke stvari u kući Arifa, osobnovjerujem da je Arif bio ucijenjen, kako bi dao lažni iskaz Ante Berbada i ostalima vjerojatno obećanomu je da će izbjeći zatvorsku kaznu.Svu odgovornost moraju snositi inspektori iz Bugojna kojetražim da se dovedu na sud samnom pred sudom za sve svoje postupke koji su bili nepravedni,neprofesionalni i nepošteni i za netočne metode kako su vodili istragu u drugom smjeru samo da bi sepokazali kao heroi, a ja tvrdim da Nafi Čegrani zaista nije kriv. Onda želim dodati, kada je Huseinibio prisutan na rekonstrukciji ubojstva kod crkve u selu Balindol uvjerio sam se da je Huseini rekaoonošto je bio obučen za reći, a to je bilo bez ikakve logike i bez ikakvu pravnu normu.Kada samreagirao da nešto nije u redu onda je inspektor iz krim.službe za krvnih delikta Slobodan Stanković izSkoplja koji se prekomerno zbližio sa istražiteljima iz Bugojna rekao mi je: Slušaj Temelko ti jesiangažiran inspektor, ali ovi iz Bosne vode slučaj, a vi morate biti poslušan kako oni vode stvari, štotebe briga ako će suditi Šiptare, meni je taj stav od čovjeka koji je službena osoba u krim.službiostavio vrlo čudan i nečovječan dojam.Zatim u mjesto Krečane Husein je samo klimao glavom na ono što je Arif Zećiri pričao: da, da da! Atu ništa nije bilo ubedljivo i nije bilo nikakvih argumenata osim verbalno, a Arifi nije znao da nađemjesto, gdje je Nafi Čegrani bio, tu sam ja primjetio da on laže i da nije u stanje da kaže tačno mjestoza Nafija, onda sam ga pitao : Afire a Nafi, gdje je bio Nafi??/ zato što on nije spominjao Nafija, ondaje Arif rekao ono što je bila priča inspektora iz Bugojna da je Nafi bio i da je on navodno prijetio a toje očito bilo vidljivo da je namješteno. Da je takvo nešto potojalo Arif bi prijavio policiji, ali takvonešto nije bilo. O okolnostima svi su kasnije rekli da su lagali i da na to upućuje izjava svjedoka: GaniBekteši, Basri Nuredini itd. Također tadašnji načelnik SVR-a Gostivar Despot Aleksovskire kao mi jeu jednom razgovoru da je jako je tužno da su uzeli na dušu Nafija nevinog čovjeka u zatvoru.Na kraju želim naglasiti da ja, kao službena osoba koja je tada sudjelovala u ovom slučaju mnogestvari ostaju nejasne, mnoge stvari su bile zapleteni i mislim da su bile namještene, u interesu suda ipravosuđa molim da budem saslušanpo svim ostalim okolnostima ove stvari treba razjasniti da bi sesaznala istina i da je tužno da godinama nevini covjek strada u zatvoru a to je Nafi Čegrani, jasmatram da on nije imao razloga da ju lišiti života, nestala Meliha Delić, a za koju ima više verzijekao i da je i danas živa, a u sudu sve je išlo prema pričama Ramadanija i Huseini nakon čega slijedi iizjava Arifa Zećirija s kim su inspektori iz Bugojna u njegovoj kući razgovarali bez mog prisustva, jeroni nisu htjeli da ja prisastvujem i ja sam čekao vani negdje u selu Donja Banica. Ovdje je takođerbilo sumnjivo njihovo ponašanje kao neiskrene ljude, kao inspektori koju su radili krivo i protivzakona.Nadam se da, ako se ponovi postupak na sudu, da će me je sud pozvati da potvrdim istinu na suđenju ida se će se po ovaj slučaj postupati kao što bi trebao biti, istinski i pravno, u interesu pravosudnihtijela jer smo humano društvo i u Bosni i u Makedoniji. Ja sam za to da bude osuđen bilo kakavzločin, ali ne i da se nevin čovjek nosi na dušu. Želim da mi savjest bude čista pogotovo što u tovrijeme ja sam bio službena osoba i da dam moju izjavu kao nova činjenica i okolnost datu u interesusud i pravde.Želim naglasiti da je čak i u tom periodu kada se vodila istraga u Gostivaru, a zatim u Bogojno mojihkolegi – inspektori iz Bogojno pitao sam zašto ih treba suditi u Bogojno kada se događaj dogodio uGostivaru i počinitelji su iz Gostivara oni su odgovorili da je to stav republičkog SUP-a u Bosni sakojim se kao inspektor ne slažem uopšte s metodama ostalih inspektora, jer čak i tada, sam sumnjao upravednost istrage koja se vodila od strane inspektora u Bogojno, a ja mogu i potvrditi tvrdnjuiznoseći podatke o vremenu kad sam bio pozvan u Bogojno da bi surađivao s inspektorima o slučaju.Nije mi bilo dopušteno imati razgovor s Nafi Čegrani jer sam ga osobno poznavao i zato što samtvrdio da je nevin za zločin za koji je bio optužen zato što dokaza i činjenice da je on počinio kaznenodjlelo nije bilo. Otkad sam se vratio iz Bogojno u Gostivaru još više sam sumnjao u istragzi i po mommišljenju, kao iskusnog inspektora ja sam zaključio da su inspektori pokušali nametnuti krivnjupočinitelja kaznenog djela Nafiju Čegrani, a ja sam još uvijek uvjeren da Nafi Čegrani nije počiniokazneno djelo i iako je bio osuđen.Nakon što sam se vratio u Gostivaru podijelio sam svoje mišljenje s Aleksovski Despot, koji je bionačelnik SVR Gostivar i rekao sam mu da mi nije bilo dopušteno razgovarati s Nafijem Čegrani i zatosam sumnjaou istragu koju su vodili inspektori u Bogojno, zbog činjenice da mi nije bilo dopuštenoda se stupim u kontakt sa Nafi Čegrani, i zato ja još uvijek sumnjam da je kazneni postupak uOkružnom sudu u Zenici bio pravedan i pojedinosti slučaja još uvijek nisu jasni što je za mene čudnokako je Nafi Čegrani mogao biti osuđen za kazneno djelo koje nije počinio.Također bih želio naglasiti da za vrijeme dok je kazneni postupak bio vođen u Okružnom sudu uZenici nisam bio pozvan od strane suda kao svjedok, a po moje mišljenje to bi trebalo biti učinjeno,jer sam mogao dati više informacija o pojedinostima slučaja i mogao sam biti od velike pomoći upostupku i u rješavanju slučaja za pravednu i zakonitu odluku suda kojom bi bio osuđen pravipočinitelji krivičnog djela.Dajem ovu izjavu dobrovoljno, pri čistoj svijesti i zdravom razumu bez pritiska i ja sam kazneno imaterijalno odgovoran za istinitost izjave.Ova izjava može poslužiti u postupku ispred Okružnog suda u Zenici, ispred svim sudovima u Bosni iHercegovini, i ispred Sudom za ljudska prava u Strasbourgu, ukoliko postoji potreba za ponavljanjepostupka u kojem je Nafi Čegrani iz s.Čegrane-Gostivar bio suđen i osuđen za kazneno djelo koje nijedokazano u kaznenom postupku. Ali tražim da budem pozvan u svojstvu svjedoka, tako da mogupotvrditi sve što je navedeno u mojoj izjavi i molim da inspektori koji su vodili istragu za gorenavedenom slučaju također budu pozvani ispred sudom, tako da ja mogu reći istinu u njihovojnazočnosti, da je istraga koju su vodili u to vrijeme bila protiv zakona, a to tvrdim, jer su inspektorivodili slučaj u drugom smjeru, a sve što su učinili je učinjeno isključivo u svrhu izricanja kaznenekoga i zatvaranja slučaj.Također tražim da u svojstvu svjedoka bude pozvan i saslušan i načelnik krvnih delikta SlobodanStanković iz Skoplja.Želio bih dodati da je rekonstrukcija zločina napravljena u Gostivaru, ali rekonstrukcija je provedenau odsutnosti Nafi Čegrani a ja smatram da on mora biti prisutan na mjestu zločina tijekomrekonstrukcije, koje je samo još jedan dokaz da istraga nije provedena zakonito.Gostivar, 09.09.2016 Bivši inspektor SJB-a GostivarBoškoski Temelkov.r.potpisJa, JAVNI BILJEŽNIK VESNA VASILESKA, za područjeosnovnog suda grada Gostivara Potvrđujem da je TEMELKO BOŠKOSKI, ul.Mara Ugrinoska br. 64, GostivarU mojoj nazočnosti vlastoručno potpisao ispravu.Istovjetnost učesnika utvrdila sam uvidom u osobneiskaznicebr. A0617463 izdateiz MVR-aGostivar.Potpis na ispravi je utisnut.Po člana 63 stavak 4 Zakona o javnom bilježništvu javnibilježnik nije odgovoran za sadržaj pismena na kojemovjerava potpis, niti je dužan ispitivati da li su sudioniciovlašteni na dotični posao.Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tbr.10 iz Zakona ZSP i članak 144 t.4 iz ZN, u iznosu od 150,00 MKD naplačena i poništena na primjerak koji ostaje u arhivi.Javnobilježnička nagrada zaračunata je u iznosu od300,00 MKDBroj UZP 3560 /2016UGostivar 09.09.2016JAVNI BILJEŽNIKVESNAVASILESKA/v.r. potpis/Okruglipečat javnog bilježnika VesnaVasileskaПостојаниот судски преведувач захрватски јазик, Оливера Стојанова,при Основниот суд Скопје I и II,потврдува дека документот е точнопреведен од македонски на хрватскијазик.+389 70 849 113lingvanet@yahoo.comСкопје, 13.09.2016Stalnisudskiprevoditeljzahrvatskijezik, OliveraStojanova, u Osnovnomsudu SkopljeIiII, tvrdidajedokumenttočnoprevelasamakedonskognahrvatskijezik.+389 70 849 113lingvanet@yahoo.comSkopje, 13.09.201

ОДКАД МИ РЕЧЕ ДРАГА ЧИТАТЕЉКА ДА ЈЕ ПОДСЕЋАМ НА ЧАРЛС БУКОВСКОГ ДОЂЕ МИ ДА ПРОПАДНЕМ У ЗЕМЉУ НЕ ТОЛИКО ЗБОГ УПОРЕДБЕ КОЛИКО ЗБОГ МОЈЕГ НЕЗНАЊА, ЈА ЗА ТОГ ЧАРЛСА НИКАД ЧУО НИСАМ

ОДКАД МИ РЕЧЕ ДРАГА ЧИТАТЕЉКА МОЈИХ СТИХОВА ДА ЈЕ ПОДСЕЋАЈУ НА ЧАЛС БУКОВСКОГ ДОЂЕ МИ ДА ПОЦРВЕНИМ ПРЕД СОБОМ НЕ ТОЛИКО ЗБОГ УПОРЕДБЕ КОЛИКО ЗБОГ МОЈЕГ НЕЗНАЊА.

ОД ТАДА САМ ПО ПРВИ ПУТ ПРЕВРЋАО И ПРЕТУРАО ПО ЊЕГОВИМ СТРОФАМА АЛИ МАЛО ТОГА НАЂОХ ШТО БИ МЕ ОХРАБРИЛО И ПОТВРДИЛО ДА МИ СТИХОВИ ПОДСЕЋАЈУ НА СТИХОВЕ СЛАВНОГ ПИСЦА. ПА ИПАК ИМА ТУ НЕЧЕГА. ОБАДВОЈЕ НЕ ПОДНОСИМО ЛАЖ, УТУВЕ И УТВАРЕ, ХОШТАПЛЕРЕ У БЕЛИМ И СВИЛЕНИМ КОШУЉАМА КАО И КОЈЕКАКВА ВЕЛИЧАНСТВА И ВИСОЧАНСТВА КОЈА ТО НИСУ А ТОЛИКО ИМАЈУ УТИЦАЈА НА ЉУДСКУ СУДБИНУ.

РАЗЛИКА ЈЕ У ТОМЕ ШТО ОН ТО ПИШЕ КАД ГРУНЕ КОЈУ ЧАШУ ВИНА. ПА ОНО ШТО ТРЕЗАН МИСЛИ ПИЈАН ГОВОРИ. ЈА НИСАМ ТЕ “СРЕЋЕ” НЕ ПОДНОСИМ АЛКОХОЛ АЛИ ТО МЕ НИЈЕ „СПАСИЛО“ ОД ТОГА ДА НЕ ЋУТИМ И НЕ ГОВОРИМ О ЧИЊЕНИЦАМА КОЈЕ НАС СВАКОДНЕВНО УПРОПАШТАВАЈУ СИШУЋИ НАМ КРВ КО НЕЗАСИТИВЕ ПИЈАВИЦЕ ОНАКО ЦРНЕ, ЉИГАВЕ, БЕЗ ДУШЕ, КИЧМЕ И МОЗГА, ДОК МИ ТО СВЕСНО ГЛЕДАМО И НАДАМО И АКО ЗНАМО ДА ТО НЕЋЕ НИКО ПРИВЕСТИ КРАЈУ ИЗУЗЕВ НАС САМИХ.

ОВО ЈЕ ПРОСТО НЕВЕРОВАТНО КОЛИКО, ЧАК И СА МИГРАНТИМА, МАНИПУЛИШУ НА ШТЕТУ ОБИЧНОГ НАРОДА СА УЛИЦЕ, СА ЦИЉЕМ РАЗДОРА И СТВАРАЊА МРЖЊЕ МЕЂУ ОБИЧНИМ СВЕТОМ СА НАМЕРОМ ДА СЕ НАПРАВИ ОД НЕДУЖНОГ НАРОДА НЕЉУДСКА, СЛИКА-МОНСТРУМА ОПТУЖУЈУ ЋИ ГА ЗА СВЕ И СВАШТА А ПРИЈЕ СВЕГА ЗА МРЖЊУ МИГРАНАТА, РАСИЗАМ И ФАШИЗАМ КАКО СЕ НЕ БИ СЕТИО ИСТИНЕ И ОСУДИО ОВЕ ПРОПАГАНДИСТЕ ЗЛА ЗА ЗЛОЧИНЕ КОЈЕ ПОЧИНИШЕ СВОЈОМ ПРОПАГАНДОМ О ХУМАНИТАРНОЈ КАТАСТРОФИ КОЈУ СУ СТВАРАЛИ САМИ ОД СВОЈИХ ЛАЖИ КАКО БИ ИМАЛИ ЛАЖНО ОПРАВДАЊЕ ЗА БОМБАРДОВАЊЕ БЕЗ УН МАНДАТА СТВАРАЈУЋИ ОД ДОСТОЈАНСТВЕНОГ И НЕДУЖНОГ ЧОВЕКА ТЕРОРИСТУ ИЗБЕГЛИЦУ ПРЕД БОДЉИКАВИМ ЖИЦАМА ЊИХОВЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ .

СВИ ГОВОРЕ САМО О МИГРАНТИМА КАО ДА СУ ПАЛИ ИЗ ВЕДРА НЕБА А МАЛТЕ НЕ НИКО НЕ ГОВОРИ О УЗРОЦОМА МИГРАЦИЈЕ И ЊИХОВИМ ВИНОВНИЦИМА А ЈОШ МАЊЕ О СНОШЕЊУ ОДГОВОРНОСТИ ОНИХ КОЈИ СУ ОД НОРМАЛНОГ СВЕТА СТВОРИЛИ МИГРАНТЕ, ТЕРОРИСТЕ И КО ЗНА КАКВЕ СВЕ ЧУДАКЕ. НИШТА О ОНИМА КОЈИ СУ ИХ БОМБАРДОВАЛИ И ОСТАВИЛИ БЕЗ ИНФРАСТРУКТУРА, ХРАНЕ, ШКОЛА, ФАБРИКА И КРОВА НАД ГЛАВОМ СА САМО ЈЕДНИМ ЖИВОТНИМ ИЗЛАЗОМ ДА БУДУ ЗА ТАЊИР СУПЕ ТОПОВСКО МЕСО ЗА ТУЂЕ ИНТЕРЕСЕ, ОБУЧАВАНИ ПО РАЗНОРАЗНИМ КАМПОВИМА ЗА ОБУЧАВАЊЕ ВОЈНИХ ВЕШТИНА, ЗА ШТА НИЈЕ ПОТРЕБНА НИКАКВА ШКОЛСКА СПРЕМА. НИКО СЕ НЕ ПИТА КАКО СУ И ЗБОГ ЧЕГА СУ МИГРАНТИ НАСТАЛИ МИГРАНТИМА. КО ИХ ЈЕ ОД ОБИЧНИХ ГРАЂАНА И ЊИХОВЕ ДЕЦЕ ЧИНИО НЕПИСМЕНИМ БИЋИМА КОЈА БИ ДА БИ ПРЕЖИВЕЛА ОДЛАЗИЛА У ТЕ ТЕРОРИСТИЧКЕ КАМПОВЕ. ДА БИ ПРЕЖИВЕЛА СПРЕМНА СУ БИЛА ОТИЋИ У КАМП ГДЕ БИ НАУЧИЛА ИЗВРШАВАТИ НАРЕДБЕ И РУКОВАТИ ОРУЖЈЕМ А ДА НИКО НЕ ПИТА; КО ИМ НАБАВЉА И ДАЈЕ ОРУЖЈЕ И ЗАШТО!?

УМЕСТО ДА СЕ КРИТИКУЈУ ОНИ КОЈИ СУ ИМ БОМБАРДОВАЛИ ДРЖАВЕ КАО ШТО ЈЕ ТО И ЈУГОСЛАВИЈА БИЛА БОМБАРДОВАНА, СВИ СУ СЕ ОКОМИЛИ НА ТЕ МИГРАНТЕ, НА ПОСЛЕДИЦУ А НЕ УЗРОК! МАДА СТВАРАЊЕ СТРАХА ОД ИЗБЕГЛИЦА ИДЕ У ПРИОГ ЏЕЛАТИМА ЦИВИЛИЗОВАНОГ СВЕТА КОРИСТЕЋИ ОПРАВДАНИ СТРАХ КАО ОРУЖЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СВОЈЕ МРАЧНЕ ЦИЉЕВА.

УЗРОКЕ ТРЕБА НА СВАКОМ КОРАКУ ПРОЗИВАТИ И ТРАЖИТИ ОД ВИНОВНИКА ДА СНОСЕ ТРОШКОВЕ И ПЛАТЕ ОШТЕТУ ЗА ПОСЛЕДИЦЕ МЕШАЊА У УНУТРАШЊЕ СТВАРИ СУВЕРЕНИХ ДРЖАВА, ШТО ЈЕ ПО УН КАРТИ ЗАБРАНЈЕНО. ПО ТОМ ПИТАЊУ СЕ ТРЕБА СА МИГРАНТИМА СОЛИДАРИСАТИ И ЈАСНО ОБЈАСНИТИ ДА СУ ЗА ЊИХОВУ СИТУАЦИЈУ КРИВИ ОНИ КОЈИ СУ ИМ ОТИМАЛИ ГАС И НАФТУ. ПА ДА САД МОРАЈУ ТИ НАСИЛНИЦИ СНОСИТИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗА НАСТАНАК ИЗБЕГЛИЦА ОДНОСНО ХУМАНИТАРНЕ КАТАСТРОФЕ КОЈУ СУ ПРОУЗРОКОВАЛИ А ДА ИХ ВЛАДА ТИХ ЗЕМАЉА НИЈЕ ПОЗВАЛА. ТАКО БИ ИЗБЕГЛИЦЕ ИМАЛЕ КУД ДА ОДУ ОДНОСНО НАСТАНЕ. ИЗБЕГЛИЦЕ СУ СЕ НАШЛЕ ИЗМЕЂУ ЧЕКИЋА И НАКОВЊА А ДА ТО НИСУ НИТИ ПРОУЗРОКОВАЛЕ НИТИ ТО ХТЕЛЕ БИТИ! ОБЕЋАВАЛИ СУ ИМ БОЉИ ЖИВОТ ДА БИ ИХ ГУРНУЛИ У РОПСТВО КОЈЕГ СЕ НЕЋЕ НИКАД ВИШЕ ОСЛОБОДИТИ А КАМО ЛИ ДОСТОЈАНСТВЕНИМ ЖИВОТОМ ЖИВЕТИ! ОВО НОРМАЛАН ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ПРОВАРИТИ А ДА СЕ ДО БЕСВЕСТИ НЕ ОПИЈЕ ИЛИ ПРОГОВОРИ КАКО СЕ НЕ БИ У ТОЈ КАЉУЗИ НЕМОРАЛА У СОБСТВЕНОЈ СМРАДИ ГУШИЛИ. ОД ПОТОМАКА ЈЕДНОГ ДАНА ПИТАЛИ, ГДЕ СМО ТАДА БИЛИ И ШТА СМО РАДИЛИ.

Душан Нонковић Теодоровић