O ALBANSKOJ DISIDENCIJI I O PERSEKUTIRANJU AKADEMIKA BUROVIĆA

O ALBANSKOJ DISIDENCIJI I O PERSEKUTIRANJU AKADEMIKA BUROVIĆA

Slučajno, na WEB lista PANORAMA, Tirana, 25 maj 2015, primetih dopis nekakvog AgApollona (Sigurno pseudonim !) Disidenca në letërsinë shqipe nga-trebeshina-te-kadare/,(Disidencija u albanskoj književnosti od-Trebeshine-kod-Kadarea/), objavljen u tom listu sanaslovom Disidencija Don Kihota.Ovaj dopis karakterizuju mnogi kontradiktorni stavovi, koji su – između ostalog – iposledica nepoznavanja od autora tretiranih problema.Prije svega autor nam govori i bazira svoja pretendiranja na režim, koji je za njega biokomunistički režim, iako sam Enver Hodža, prije smrti, rekao mu je jasno i glasno, da je njegovrežim bio režim jedne crne bande, kriminalne i omražene od čitavog naroda.Znači, u Albanijine samo da nismo imali komunistički režim, već nismo imali ni socijalistički režim, šta više – ninarodnu vlast, jer – odmah kako je proklamirana narodna vlast i proleterska diktatura – poče iuzurpacija te vlasti i te diktature, njihova zamjena sa ličnom i neograničenom vlašću EnveraHodže, kao i sa njegovom ličnom social-fašističkom diktaturom: socijalistička sa rečima iparolama i fašistička u praksi. Tako da nam o disidenciji Don Kihota govori sam Don Kihot.U nastavku Don Kihot nam govori o disidenciji ne poznavajući je ni za sebe, ne znajući štoto nazivamo disidencijom. On kaže konkretno: “Poznaju se kao disidenti oni koji se nisu složilisa socijalističkim sistemom i koji su se na razne načine borili protiv komunizma”.Zotri Apollone, Enver Hodža je odrao na živo komuniste zatvora u Burelju i oni, umirući,pljunuli su mu u njušku:“Smrt fašizmu Envera Hodže! Živio komunizam !”Disidenti nisu bili antikomunisti, već dosledni komunisti, konsekventni i odani toj stvari dosmrti. Oni su se borili (I bore se !) protiv “komunista” Stalina, Tita, Envera Hodže i tutti quanti,jer su otkrili kod njih groznu izdaju stvari komunizma.Pošteni nacionalisti albanskog zatvora u Bureli izjavili su otvoreno: “Od kad se vratioEnver Hodža iz Moskve (1960), oštricom sablje udara po komunistima, dok njenom tupomstranom udara po nama, nacionalistima !”Što su bili ovi komunisti ?! Zar nisu bili disidenti ?! Enver Hodža sa njegovim homolozimau Istočnom Svetu učinili su sve da ih karakterišu i pretstave kao „sluge buržuazije“, kaodeklasirane i izdajnike komunističke kauze. Među njima bilo je ne malo od onih koji su seslomili: iako nisu bili izdajnici, pred sudom su priznali optužnicu-izdaju, jer nisu imali snage datrpe teror „komunista“. Ali je bilo i heroja, koji su Stalina, Tita i Envera Hodžu pljunuli u njušku,usmeno i pismeno :As shqiptarizëm, Ni nacionalizam,As komunizëm Niti komunizamKëtu nuk ka ! Ovde nema ! … … … … … … Veç banditizëm, Samo banditizam,Ultra fashizëm – Ultra fašizam – Mendja s’ta merr ! Zamisliti ne možeš!Hitleri vetë, Sam Hitler,Po t’ishte n’jetë – Kad bi bio u životu – Do thonte: – T m e r r ! Rek’o bi : “Užas !”Zatvor u Tirani,dana 21 maj 1971.Pa gdje hoćete disidenciju preko ove disidencije ?! Gdje to imamo disidencije preko ovedisidencije ?! Treba da ste totalno slijepi, da biste je negirali. Ne samo eks-članovi Partije, već ioni koji nikada nisu bili članovi te Partije, pa niti neke druge partije, postojali su na disidentnepozicije i borili su se dušom i tijelom za stvar komunizma, manifestirajući njihov heroizamupravo čelo u čelo sa Enverom Hodžom. Ovi su heroji i natjerali E.Hodžu, primorali ga da priznausmeno i pismeno da: “Oni koji danas upravljaju Partijom i Državom u Albaniji, nisu ništadrugo, već jedna crna banda, kriminalna i omražena od sveg naroda”.Znači – ne komunisti i komunistička vlast, već CRNA BANDA !Ovo nisu postigli disidenti nijedne druge zemlje na svijetu. Izvolite proveriti ! Ovo jepostigao samo naš disidenta Kaplan Burović, okovan u gvožđa i beton monstruoznog zatvora uBurelji, nazvavši Albaniju – još 1952.godine – GOLGOTOM, čime je zaslužio da se nazoveDISIDENT Br. 1 Albanije i Evrope, pa i svijeta.Mnogo vremena prije osporavanja disidencije Akademiku Buroviću od strane Enverovaca,Universitet Nju Jorka je izjavio: “Kaplan Burović je famous Albanian dissident and historian”,dok Association française d’etudes sur les Balkans, pošto su se složili sa Universitetom Nju Jorkada je Akademik Burović famous Albanian dissident and historian, proklamira ga zaMandeluAlbanije, dodajući : „Etant donné que les Albanais du CDB rendent beaucoup hommage à despersonnalités, je voudrais que l’on rendent hommage à ce grand homme Kaplan Resuli -Burovich, qui a sacrifié sa vie pour la recherche».Albanska mafija na vlast, bojeći se da se Akademik Burović, izlazeći iz višedecenijskogalbanskog zatvora, ne proglasi za Disidenta Br. 1 na svijetu i da se ne laurira NobelovomNagradom, hitno su proglasili svog Ismaila Kadare za disidenta Br. 1 na svijetu, lansirali ga naZapad i stvorili od svojih agenata «uškopljenu disidenciju», kako ju je nazvao književnikKasem Trebeshina, pošto je i on prošao kroz albanski zatvor.Pošto niko nije prihvatio Kadarea ni za najbočnijeg disidenta, izjavili su da Albanija nemasvoju disidenciju. Tako ovi Albanci brišu čitavu jednu etaku iz svoje istorije, samo i samo da imAkademik Burović ne bude pretstavnik njihove disidencije. A zašto?! Pa ovaj Akademik ne samošto svojim nacionalnim porijeklom nije Albanac, već je i Jugosloven (Srbo-Crnogorac!), što višei afirmiran još od 1952. godine kao Jugoslovnski disident Br. 1, pa i Evropski, i svijetski, a sanjegovom dobro poznatom disidentnom poemom BOJANA, objavljena u Dubrovniku 1952.Ne zna ovo gospodin Apolloni?! Zna, zna, sasvim dobro zna! Ali, pošto ne piše mozgom isavešću, pošto piše pod naređenjem i porukom, izrazio se tako, kako su ga instruirali, nespominjući nigde pravog disidenta, koji je do danas objavio 150 djela, od početka do kraja sasvimdisidentna i sa takvim umjetničkim i historijskim vrijednostima, da ih je albanski narodproglasio za JEVANĐELJE albanskog patriotizma i za glavna djela albanske proze svihvremena.Ne spominjanje Akademika Burovića i njegov famozni roman IZDAJA u jednojstudiji o albanskoj disidenciji, ne znači injorancu, neznanje, nepoznavanje stvari, većmržnju, slijepu mržnju prema autoru. A sa mržnjom se ne piše istorija.Mržnju prema Akademiku Buroviću zasadili su u Albaniji i u njenoj dijasporiEnverovici, koji su ga uhapsili i kaznili smrću sasvim nevinog i sasvim svesni da je nevin.Pošto je izdržao tri decenije zatvora, Albanski Parlamenat mu je priznao pununevinost, pa su ga pozvali i da se vrati u Albaniju, izjavljujući službeno da je potpuno nevinosuđen i da za njih pretstavlja konstruktivnog građanina, za koga oni imaju potrebu. SamoIsmail Kadare pretendira dan-danas da slučaj Akademika Burovića još nije rešen, tobože senastavlja istraga da nije stigao u Albaniji kao agent UDB-e. I dok ovaj Kadare sjedi uParizu, jer se ne smije pojaviti u Albaniji, da ga narod ne linčuje, Akademik Burović – kogasvi Enverovci optužuju za agenta UDB-e, slobodno se šeta centrom Tirane i sastaje se sasvojim eks-drugovima i kolegama iz zatvora.Akademika Burovića su Enverovci živog odrali 10 puta uzastopno, razorili muporodicu, prostutuirali suprugu i kćerku, sina uhapsili, a njegovoj nevjesti ubili dijete odpet mjeseci u utrobi i tako srušili i ovaj brak. Nema tog zločina koji nisu učinili protivnjega, njegove supruge i njegove djece. Nema tog zločina koji i dan-dans ne čine.Bestijalnu mržnju prema Akademiku Buroviću zasadili su Enverovci u Albaniji iširom albanke dijaspore, a uz svestranu pomoć jugoslovenske UDB-e. Iako mu je AlbanskiParlamenat priznao punu nevinost i proglasio ga nekažnjenim, Enverovci, i oni koji se vukuza nos od njih, nastavljaju da ga optužuju svakakvim lažima i falsifikatima, pa i da gasataniziraju, kao što se nije satanizirao nijedan okupator Albanije, ni turski sultani, niMusolinijevi Italijani, niti Hitlerovi Germani, jer se na sve strane svijeta vije zastava lažnedemokratije.Kažnjavajući ga potpuno nevinog sa 43 godina monstruoznog zatvora (Za svo vrijemezatvora nisu mu dozvolili da vidi nikoga od svojih, ni svoje roditelje, niti djecu !), deset putasu ga na živo odrali u doslovnom smislu ove riječi i permanentno radili na tome da gafizički likvidiraju.Eks-ministar Prosvijete i Kulture Crne Gore književnik Budimir Dubak, između ostalogkaže :“Kaplan Burović je prošao i još uvijek prolazi kroz Golgotu”.Albanski kulturolog i diplomata Esat Myftari piše:“albanska država ponela se kao zvijersa Kaplanon Resuli i sa njegovom djecom, provocirala ga i uvrijedila do srži ljudskogdostojanstva, u jedno vrijeme kad je on radio i doprinio za albanski narod sa jednom rijetkomgrađanskom smjelošću, sa dušom i rodoljubivom posvijećenošću…došlo je vrijeme da se bacisvijetlost do najtamnijih skutova o ciljevima onih koji su zgotovili tragediju Kaplan Resuli…”Istina je ova: Stalinisti na sve strane svijeta (I posebno oni koji su bili i još uvijek su navasti !) pretendiraju za sebe da su komunisti i da svi oni, koji su im se suprotstavili na bilo kojinačin, bili su buržuji ili deklasirani. Oni koji kao Enver Hodža priznaše za sebe da nisu bilikomunisti, već banditi, jako su rijetki. Na ovaj način oni negiraju postojanje disidencije unjehovoj zemlji i kao svoje protivnike priznaju samo buržuaziju i deklasirane.Kaplan Burović, kako u ćelijama monstruoznog zatvora u Burelju, gdje je preživio ikliničku smrt od tortura glađu, isto tako i aktuelno, u Švajcarskoj, gde mu je dat status političkogemigranta i nastavljaju sa svakakvim torturama,demostrirao je i demostrira komunističkupartijnost, kako u njegovom svakodnevnom životu, tako i preko njegovih djela. Upravo za ovo,jedna Komunistička Partija, prije nekoliko godina poslala mu je svoju člansku kartu, dok mudrugi šalju zlatne medalje, proglašavaju ga za NARODNOG HEROJA, pa i za VITEZAISTINE.I Srpska Pravoslavna Crkva, iako ima posla sa jednim ateistom i komunistom, videćičistotu njegove duše i odanost, samopožrtvovanost u odbrani ISTINE, dekoriše ga svojimnajvišim odlikovanjem, zlatnom medaljom “Petar II Petrović – Njegoš “, istupajući ovako unjegovu odbranu od onih krvnika i zločinaca, koji su ga masakrirali i nastavljaju da gamasakriraju, koji su ga negirali i nastavljaju da ga negiraju, upravo zato što se borio (I bori se !)kao niko drugi za slobodu i demokratiju. Zato što se borio (I bori se !) kao niko drugi protivstalinizma. Zato što se borio (I bori se !) kao niko drugi za ISTINU.Upravo u borbi protiv stalinizma-enverizma, kako u ćelijama monstruoznog zatvoraBurelji, gdje je od gladi pretrpio i kliničku smrt, tako i aktuelno u Švajcarskoj, gdje mu je datstatus političkog emigrant i nastavlja se sa svakakvim torturama, on je nastavio sa svojim stavomdisidenta i konstruktivnog građanina, da su ga kao takvog najzad priznali i oni koji ga1970.uhapsiše i kazniše na 43 godina monstruoznog ztvora.Ili nije istina ovo g. Fatos Nano ?!Ismil Kadare, pošto se busao u prsa za disidenta Br. 1 Albanije, Evrope i svijeta, videći daga niko ne prihvaća ni za najobičnijeg disidenta, izjavi :“Niti sam bio i niti sam disident, pa ninacionalista !”Ovo je istina, a ne ono što nam naglaba Enverovac Ag Apolloni !Poslije ovoga Enverovci izjaviše da albanski narod nema disidencije, jer – kad nije IsmailKadare disident – niko ne treba da se prizna za disidenta.Negiranje albanske disidencije jeste negiranje jedne istorijske istine, koju je branio i braniakademik, prof. dr Kaplan Burović kao niko drugi. Braneći albansku disidenciju on je branio (Ibrani !) dostojanstvo albanskog naroda. U znak zahvalnosti Albanci ga sataniziraju kao što dodanas još nisu satanizirali nikoga.Danilo DANČETOVIĆ

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: