КУПИТЕ ЗБОРНИК ПОДРЖИТЕ ПИСЦЕ ДОПРИНЕСИТЕ КУЛТУРИ И ОБРАЗОВАЊУ У ЦЕЛИНИ-ИДЕАЛАН ПОКЛОН

KADA ZA DRŽAVU MOŽEMO REĆI DA JE VELIKA

МОРФОЛОГИЈА СРПСКИХ ГЛАСОВА И РЕЧИ

Прво усмено споразумевање првих људи је био глас у облику крика. Обичним криком је упозоравао на опасност која би изненада настала појавом опасне звери или нечега што би га угрожавало. Касније, у току свог развоја тај крик је варирао овисно од врсте угрожености-био гласнији или слабији или чак и смирујућe нежан. То су били први тонови на путу стварања речи и међусобног споразумевања на све прецизнији начин из којих се временом развила реч која је описивала ситуацијуи врсту угрожености. Тако да су речи означавале конкретну ствар или ситуацију давајући јој смисао. Са повезивањем више речи настајао би и конкретан опис ново настале ситуације. Пошто је сунце, које га је будило и успављивало, грејало и после кише сушило, било прво искуство које је на првог чивека оставиlо за сва времена упечатљиви утисак тако је сунце, вероватно, после споразумевања са гласовима била прва и најчешћа реч коју је употребљавао. Рађање односно род плодова од којих је живео није заостајало у свакодневној употреби. Наравно да је Бог стајао изнад свега, који је то све створио, којем се дивио, страхопоштовао а и kojem se  молио. То би се могло обележити почетком развоја цивилизације.

 Речи су стваране да би имале неки препознатљиви смисао. Отуда и данас имена код нашег народа, описују, имају неки разумљиви смисао што у других народа не постоји у толикој мери. Из тога се да закључити да су српска имена и најстарија имена пошто су давана по ономе што би тадашњег пра човека највише задивљивалo односно што je највише поштовао. Пошто је Бог вероватно најстарије име које је поштовао првобитни човек и којем се молио, са којим је почела цивилитација свој дуги пут, давао је својој деци имена као што су то; Богољуб, Божи-дар, Богу-мил, Бог-дан, Бого-слав, по души Душан по огњу Огњен, по строју Стројимир итд. Женска су; по смиљу Смиља, по драгости Драгица, по љубави Љубица, по јасмину Јасмина, по ружи Ружица итд. Са одмицањем цивилизације губи се тај однос, давања имена са неким разумљивим значењем, те се дају имена као што су то имена Стеван, Урош, Александар, итд. и у најновије време чак страна имена неких других култура. Што наводи на закључак да су то имена млађег датума истих генетских срба и ако другачијег имена. Из тога се опет да закључити да постоје народи који говоре другим језиком или особа која у опште не говоре никаквим језиком попут неме особе а да могу припадати истој генетској популацији пра српског корена.

Сунце, Рађање, Бог су прве и најбитније речи првобитног човека са којима је цивилизација започела свој дуги пут а које су започете првим гласовима С, Р, Б, којима је додао себе ЈА из чега је произишла СРБиЈА.

Душан Нонковић Теодоровић

СРПСКИ ЈЕЗИК НИЈЕ САМО НАЈСТАРИЈИ ВЕЋ ЈЕ И НАЈРАЗВИЈЕНИЈИ ЈЕЗИК СВЕТА-ЗАШТО АКО НЕ ЗАТО ШТО ЈЕ ОД НАЈДУЖЕГ ЖИВОТНОГ РАЗВОЈА


Не пишем овај чланак из националних побуда већ зато што човечанству прети несtанак најстаријег језика света а стим и део ненадокнадиве светске баштине!

Први човек није био академик! Приступите анализи језика са становишта првог човека па ће мо убрзо пронаћи заједничку основу српског језика који је без сумње изворни језик свим осталим значајнијим језицима цивилизација!

Анализа од академске полазне тачке гледишта-академског становишта унапред је осуђена на неуспех! Становиште првог човека није било академско нити је први човек био академик!

Остајем при својем становишту гледаља, анализе, схватања и основи речи; СРБ. Први глас речи Сунца је С – Р, је први глас Рађања или Род – Б, први глас речи Бог и четврта од најбитнијих речи првом човеку је била и остала реч “ЈА” (где је он односно ЈА у томе свему, део тога)

Повезивањем та три прва гласа; Сунце, Род, Бог, даје СРБ а додавањем себе (ЈА), тој основи, четврте му од најбитнијих речи; ЈА, са становишта тадашњег човека, настаје СРБиЈА односно реч СРБИЈА.

Најбитније речи првог човека су биле: Сунце, Рађање, Бог = СРБ и наравно да је сам себи био најбитнији што је обележавао са ЈА –Повезивањем та три прва гласа тих њему најбитнијих речи; Сунце, Рађање, Бог са четвртом речи ЈА, добија се СРБиЈА односно реч СРБИЈА што није ништа друго до скраћеница састављена од првих гласова тих најбитнијих речи по обстанак човека додавајући тој основи себе (ЈА). Без Сунца, Рађања и Бога нема ни човека, себе односно ЈА! Сунце-Рађање-Бог и Ја су најбитније речи првобитног човека.Онај ко мисли да је ово само игра речи нека покуша доћи својим матерњим језиком или било којим другим, рецимо немачким, енглеским до таквих резултата!

При томе се мора имати на уму да без извора нема потока а без потока нема река тако и без првог изворног гласа нема речи а без речи нема реченица.

Цивилизација је започела свој животни пут изворним првим смисаоним гласом речи које су се претварале у реченицу а са реченицама и у развој цивилизација.

Изворна реч Сунца је С – Р, Рађања и Б, Бога. Стим речима је започела цивилизација, на српском речено; човечанство, свој дуги пут. А српски језик свој развој у најидeaлнији језик света, најстаријих и најдубљих корена.

То није тек тако из произвиљнисти речено. То је настало из потребе човека, ради собственог обстанка да упозорава свој специјус, прво једним обичним гласом на претећу опасност. Ти први гласови су прерасли у речи а речи у детаљније споразумевање односно реченице. Да би ти гласови имали неког учинка морали су за сваку посебну реч имати смисаоно значење. Тако да и данас српска имена имају мисаоно значење што други језици у тој мери немају. На пример; Богољуб је онај који је одан Богу-Мирољуб је онај који је одан миру-Славоњиб онај који је одан слави-Душан онај који је попут душе-Богдан онај по Богу и дану-Огњен по огњу-Милан по Милини као и Милица, Смиља, Босиљка, Драган и Драгица итд. Речи су се стварале да би давле и описивале неки смисао. Речи су настајале из животне потребе да би означавале неки разумљиви смисао што у толикој мери немају други језици.

Грцису називали своје фигурине својих Богова пластикама по српској речи пласт – по обликовању пласти сена око колца да га ветар не одува. Зашто su грци називали обликовање богова пластикама ако не зато што нису имали својег појма нити речи која би имала одговарајући опис стварања.

Немачки град Lübeck се звао, прије ту негде 800 година, Lubica(Ljubica). Кад је после пожара поново саграђен, бедемом опасан и изнова основан, њен оснивач, немац гроф Адолф други га је назвао поново по старом имену Лубице! Зашто ако не зато што није имао својег имена који би му дао исти појам јер је био саграђен на ушћу двеју река које су се љубиле, уливале једна у другу. Касније је оно латиницом писано па се оно ц © читало као К и тако прешло ц у К – Lübeck те тако изгубио мисаоно значње односно мисаони појам свог имена.

Све је то опширно и аргументовано описано у мојој књизи; КОРЕНИ И ЗАЧЕТЦИ ЦИВИЛИЗАЦИЈА!

Краћи извод из књиге:

https://dijaspora.wordpress.com/2018/11/11/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%86%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98a/

Душан Нонковић Теодоровић

Милан Кнежевић на албанском: Косово је срце Србије!

Нови Сад

https://dijaspora.wordpress.com/ekomed-43-tunel-ispod-dunava-i-deo-1/

Како и по чему је СРБиЈА добила своје име!

КPrvi čovek nije bio Akademik! Pristupite analizi jezika sa stanovišta prvog čoveka pa će mo ubrzo pronaći zajedničku osnovu srpskog jezika koji je bez sumnje izvorni jezik svim ostalim značajnijim jeticima civilizacija!

Interesantno ali previše анализирано od akademske polazne tačke gledišta-akademskog stanovišta! Stanovište prvog čovekа nije bilo akademsko niti je prvi čovek bio akademik! Ostajem pri svojem stanovištu gledanja, analize, shvatanja i pri osnovi reči; SRB. Prvi glas reči Sunca je S-R je prvi glas Rađanja ili Rod-B je prvi glas reči Bog i četvrta najbitnija reč prvom čoveku je bila i ostala „Ja“ (gde je on odnosno (ja) u tome svemu deo toga). Povezivanjem ta tri prva glasa reči; Sunce, Rod, Bog, daju SRB a dodavanjem sebe (JA) toj osnovi, četvrte najbitnije reči; JA, sa stanovišta tadašnjeg čoveka, nastaje SRBiJA. odnosno SRBIJA.
Najbitnije reči prvog čoveka su bile Sunce, Rađanje, Bog=SRB i naravno da je sam sebi bio najbitniji što je obeležavao sa JA- Povezivanjem ta tri prva glasa tih najbitnijih reči; Sunce, Rađanje, Bog sa četvrtom reči; JA, dobija se SRB i JA odnosno, reč SР
BIJA što nije ništa drugo do skraćenica sastavljena od prvih glasova tih najbitnijih reči po obstanak čoveka dodavajući toj osnovi sebe (JA). Bez Sunca, Rađanja i Boga nema ni čoveka, sebe odnosno JA! Sunce-Rađanje – Bog i Ja su najbitnije reči prvobitnog čoveka. Sunce ga je budilo i uspavljavalo a i bilo odgovorno za rađanje ili rod. Sušama je izazivalo strahopoštovanje a bez Boga ne bi bilo ni čoveka. Ko misli da je ovo samo igra reči neka pokuša doći svojim maternjim jezikom, recimo engleskim, nemačkim ili bilo kojim drugim do takvih rezultata! Sve je to opširno i argumentovano opisano u mojoj knjizi Koreni i začetci civilizacija.

Dušan Nonković Teodorović

Како и по чему је СРБиЈА добила своје име!

Prvi čovek nije bio Akademik! Pristupite analizi jezika sa stanovišta prvog čoveka pa će mo ubrzo pronaći zajedničku osnovu srpskog jezika koji je bez sumnje izvorni jezik svim ostalim značajnijim jeticima civilizacija!

Interesantno ali previše анализирано od akademske polazne tačke gledišta-akademskog stanovišta! Stanovište prvog čovekа nije bilo akademsko niti je prvi čovek bio akademik! Ostajem pri svojem stanovištu gledanja, analize, shvatanja i pri osnovi reči; SRB. Prvi glas reči Sunca je S-R je prvi glas Rađanja ili Rod-B je prvi glas reči Bog i četvrta najbitnija reč prvom čoveku je bila i ostala „Ja“ (gde je on odnosno (ja) u tome svemu deo toga). Povezivanjem ta tri prva glasa reči; Sunce, Rod, Bog, daju SRB a dodavanjem sebe (JA) toj osnovi, četvrte najbitnije reči; JA, sa stanovišta tadašnjeg čoveka, nastaje SRBiJA. odnosno SRBIJA.
Najbitnije reči prvog čoveka su bile Sunce, Rađanje, Bog=SRB i naravno da je sam sebi bio najbitniji što je obeležavao sa JA- Povezivanjem ta tri prva glasa tih najbitnijih reči; Sunce, Rađanje, Bog sa četvrtom reči; JA, dobija se SRB i JA odnosno, reč STBIJA što nije ništa drugo do skraćenica sastavljena od prvih glasova tih najbitnijih reči po obstanak čoveka dodavajući toj osnovi sebe (JA). Bez Sunca, Rađanja i Boga nema ni čoveka, sebe odnosno JA! Sunce-Rađanje – Bog i Ja su najbitnije reči prvobitnog čoveka. Sunce ga je budilo i uspavljavalo a i bilo odgovorno za rađanje ili rod. Sušama je izazivalo strahopoštovanje a bez Boga ne bi bilo ni čoveka. Ko misli da je ovo samo igra reči neka pokuša doći svojim maternjim jezikom, recimo engleskim, nemačkim ili bilo kojim drugim do takvih rezultata! Sve je to opširno i argumentovano opisano u mojoj knjizi Koreni i začetci civilizacija.

Dušan Nonković Teodorović

СПРЕМАЈУ ЈОШ ВЕЋИ ХАОС, ЗАПАД У ШОКУ! “Жути прслуци” манифестом од 25 тачака поставили УСЛОВЕ!

СПРЕМАЈУ ЈОШ ВЕЋИ ХАОС, ЗАПАД У ШОКУ! “Жути прслуци” манифестом од 25 тачака поставили УСЛОВЕ!

11. децембра 2018.И. Л. 0 коментараFrancuska, lista zahteva, Zuti prsluci

Руководећи центар “Жутих прслука” – за који се још не зна ни ко га чини ни где је – објавио је списак захтева Влади Француске и Емануелу Макрону.

Један од њих је: тренутно повлачење земље из НАТО пакта и иступање из свих војних мисија по свету.

Како преноси лист Ле либре пенсеур, ради се о манифесту од 25 тачака, подељених у четири групе.

ЗЛОЧИНАЦ ОТКРИО ПАКЛЕНИ ПЛАН АЛБАНАЦА! ТАКСЕ Србији су ПОРУКА ЗА ЕУ: Иза свега стоји ЈЕЗИВ ЦИЉ!

ПАНЧЕВО НА НОГАМА: Отмичари деце вребају око школа, полиција ПАТРОЛИРА, грађани у паници!

Економија и рад

 1. Сазвати свенародну скупштину за реформу пореског система и законима забранити да порези премашују 25 одсто онога чиме располаже грађанин.
 2. Повећати минималну зараду, пензије и животни минимум за најмање 40 одсто.
 3. Отворити нова радна места у здравству, образовању, јавном транспорту, правосудној сфери и другде – да би државна инфрастуктура функционисала како треба.
 4. Изградити пет милиона станова по доступној цени и на тај начин смањити кирије и хипотеке; отворити нова радна места у грађевинарству. Строго кажњавати власти градова и области чијом кривицом се појаве бескућници на улицама.
 5. Анулирати унутрашњи дуг.

Ванредни парламентарни избори направили пометњу међу политичарима: Ово су реакције власти и опозиције!

Политичка сфера

 1. Изменити Устав ради омогућавања пуне власти народа и омогућити одржавање референдума на иницијативу народа.
 2. Забранити лобирања и шеме утицаја. Осуђеним лицима забранити да доживотно буду на било каквој изборној функцији; забреанити да се истовремено буде на више изборних функција истовремено.
 3. Иступити из Европске уније и вратити Француској политички, финансијски и економски суверенитет.
 4. Онемогућити избегавање плаћања пореза и вратити 80 милијарди евра које држави дугује 40 највећих компанија.
 5. Зауставити приватизацију и вратити у државну својину приватизоване аеродроме, железничке пруге, паркиралишта итд.
 6. Уклонити са путева радаре и камере које не помажу да се осујете саобраћајке и само су замаскирана форма пореза.
 7. Из националног система образовања искључити идеологију и преиспитати деструктивне и дискредитоване методе обуке.
 8. У правној сфери повећати буџет за четири пута и законим утврдити максимално време за обављање правних процедура; упростити судски систем, а правосуђе учинити – општедоступним и бесплатним.
 9. Медије учинити општедоступним и забранити пропаганду. Обуставити дотирање и давање медијима пореских олакшица. Онемогућити кумовску повезаност медија и политичара и разбити медијске монополе.
 10. Уставом потпуно забранити мешање државе у сферу образовања, здравства и у ствари породице.

НОВА ИНТЕРНЕТ ПРЕВАРА ХАРА СРБИЈОМ: Ако хоћеш зарадити, не смеш изгубити!

СКАНДАЛ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ЗАЈЕЧАРУ: Малолетници уцењивали вршњакиње, па их терали на ГР*ПЊАК! Родитељи открили УЖАСНУ ИСТИНУ

Животна средина и здравље

 1. Законски обавезати произвођаче технике да за њу обезбеђују резервне делове за најмање десет година.
 2. Забранити производњу и промет пластичних посуда, кеса и паковања.
 3. Сазвани свенародни конгрес за реформу здравства и ограничити утицај на њега фармацеутских компанија.
 4. Одустати у пољопривреди од генетски модификованих производа и пестицида који могу изазивати рак и патолошке промене ендокрилног система; забранити и да се пољопривредно земљиште користе без мењања усева.
 5. Новом индустријализацијом се ослободити увоза који штети нашој екологији.

Срби, данас је ВЕЛИКИ СВЕТАЦ! Помаже нероткињама и душевним болесницима, АЛИ НИКАКО НЕ ЧИНИТЕ ОВО!

Геополитика

 1. Иступити из састава НАТО и забранити коришћење француске армије у агресивним ратовима.
 2. Одрећи се политике пљачкања, војног иполитичког мешања у ствари Африке. Вратити афричким народима оно што су непоштено награбили њихови диктатори. Вратити отуда француске трупе. Елиминисати колонијални систем који афричке земље присиљава да своје златне резерве држе у централној банци Француске док саме живе у беди.
 3. Разговарати са њима као са равнима.
 4. Зауставити прилив миграната за чији прихват и интеграцију Француска нема средства.
 5. У спољној политици поштовати међународно право и потписане споразуме.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Ухапшен заменик градоначелника Бора!

У ТОКУ ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ! Здравствени радници ЗАВИСНИМ ПАЦИЈЕНТИМА ПРОДАВАЛИ МЕТАДОН!

СРБИН ИЗ ШВАЈЦАРСКЕ ИМА ПОРУКУ ЗА СВЕ: Имам 30 година живота а 10 радног стажа, викенд немам, о девојци да не причам… Сву уштеђевину ћу дати да РОДНУ КУЋУ ОБЛОЖИМ КАМЕНОМ! Ово је права истина о животу преко

(ФОТО) НАВИЈАЧИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ СПРЕМНИ ДА БРАНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈУ: Ово је брутална порука Делија упућена Тачију и Харадинају

АЛБАНЦИ ПОТПУНО ИЗНЕНАДИЛИ ЦЕЦУ, РАЖНАТОВИЋЕВА У ШОКУ! Забранили јој да уђе на Косово, али на Јарињу се десио ВЕЛИКИ ОБРТ!

АКО РАЗМИШЉАТЕ О ОДЛАСКУ У НЕМАЧКУ, ОВО ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ: Ево како третирају стране раднике и у којим секторима је најгоре!

ОТКРИВЕН ТАЈНИ ДОКУМЕНТ Ево како су Американци наградили Ђукановића јер је окренуо ЛЕЂА СРБИМА!

извор: SrbijaDanas

фото: Reuter

U UN prekinuli srpsku humanitarnu organizaciju da priča o zločinima i rezoluciji 1244 – Pročitaj i komentar do kraja pa će biti sve jasno!

Pročitaj i komentar do kraja pa će biti sve jasno:

 https://dijaspora.wordpress.com/2018/12/10/%d1%83-%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83-%d0%bd/