УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА: ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ СВЕТЕ ГОРЕ

УДРУЖЕЊЕ   ГРАЂАНА: ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ

У складу са одредбама чл. 11 и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на Скупштини удружења одржаној дана ——-. 2016. године  У Ћићевцу, усвојен је

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА: ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ

Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење грађана ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ, (у даљем  тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у образовању васпитању омладине из земље и иностранства области, туризма, екологије, историје, археологије, културе, вере, уметности, рекреативног спортског образовања и развијање српске традиције.
Циљеви удружења
Члан 2.
-стварање услова за развој свих грана туризма,
-стварање услова за бављење уметношћу – организовање уметничких кампова, радионица, курсева, сусрета и уметничких перформанса
-активно подучавање из области музике, културе, уметности, историје, археологије, вере и екологије
-организовање обиласка објеката од значаја за историју, веру и културу.
-омогућавање и организовање одласка напредних талената на такмичења у земљи и инотранству,
– организовање семинара,кампова,трибина, конкурса, конференција, стручних скупова, концерата, промоција, фестивала , спортских, музичких и уметничких такмичења и уметничких перформанса
– издавање билтена, докумнетарних и других писаних, електронских информација из области музике, спорта, културе, уметности, историје, археологије, вере, екологије
-сарадња са осталим институцијама као и удружењима у земљи и иностранству са циљем унапређивања и промоције напред наведених циљева.
-унапређивање заштите животне средине, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, организацију активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса у погледу поступања са отпадним материјалима.
-Рад на повезивању свих чинилаца укључених у област примењене екологије: физичких и правних лица, приватног,  јавног и цивилног сектора,
-Стварање мреже заинтересованих за еколошке акције, пројекте и програме и укључивање националне мреже и међународну сарадњу.
-организовање услова за економичне набавке квалитетне опреме за остваривање циљева.
-прикупљање спонзорских и донаторских уплата ради остваривања циљева,
– други послови од заједничког интереса.

Начин остваривања циљева
Члан 3.
Удружење у остварењу циљева:
– Пружа помоћ члановима у стварању услова за остваривање статутарних циљева, на основу закона и других прописа,
– врши програмску припрему, продукцију, организовање, јавних наступа, фестивала, такмичења, уметничких перформанса , гостовања и мултимедијалне презентације у земљи и иностранству,
– организује и учествује на трибинама, такмичењима, семинарима, камповима, мајсторским курсевима и стручним скуповима у земљи и иностранству,
– може објављивати књиге, збирке, приручнике , публикације, часописе, документарне филмске записе као оснивати електронске медије,

-промовише васпитно –образовне вредности целокупне културе и уметности кроз стручне радионице, курсеве, предавања, трибине, конференције, стручне скупове, кампове, семинаре, јавне културне и еколошке догађаје.
– организује и контактира стручне раднике и експерте ради остварења наведених циљева,  
– сарађује и контактира са другим сличним удружењима, међународним, владиним и невладиним ораганизацијама, школама, електронским и писаним медијима и свима који могу да учествују у остварењу наведених циљева.

Назив и седиште
Члан 4.
Назив Удружења је: ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ ,  Удружење има седиште у Ћићевцу у уликци Косметска број 8. Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и ван Републике Србије. Удружење може остварати огранке и подружнице са седиштем у другим градовима Србије, који су организациони делови удружења.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Председнику Удружења . Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника, родитеља о давању сагласности. За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов родитељ или законски заступник.
Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Председника Удружења. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства
Члан 7.
Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Председник удружења . Унутрашња организација
Члан 8.
Органи Удружења су Скупштина и Председник Удружења. Функцију лица овлашћеног за представљање и заступање Удружења врши Председник Удружења а у његовом одсуству Председник Удружења може именовати заменика.
Члан 9.
Скупштина удружења је највиши орган Удружења и чине је сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председника удружења као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Председнику удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Седницу скупштине сазива Председник удружења писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1)усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
2)доноси дугорочне и годишње програме рада
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава Председника Удружења
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председника Удружења;
6) разматра и усваја годишњи финансијски план и усваја завршни рачун
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8)Утврђује политику и платформу сарадње са међународним организацијама и домаћим и иностраним финансијско-кредитним институцијама и у оквиру тога доноси одговарајуће одлуке
9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
10)Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
11)Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
12)За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
Члан 10.
Председник удружења је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом. Мандат Председника Удружења траје пет (5) године и може се поново бирати на исту функцију.
Члан 11.
Председник Удружења заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. Заменик Председника Удружења је овлашћен да, у одсуству Председника Удружења, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Члан 12.
Председник удружења:
1) организује и води пословање Удружења
2) заступа и представља Удружење према трећим лицима
3) стара се о законитости рада Удружења и одговара за законитост рада Удружења
4) одлучује о ангажовању лица за послове у Удружењу, о престанку ангажовања и њиховој одговорности у вези са повереним пословима
5) поверава посебне послове појединим члановима
6) даје смернице запосленима за остваривање пословне политике
7) доноси финансијске одлуке
8)доноси опште акте које не доноси Скупштина
9)одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање једне трећине чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна , који подноси Скупштини на усвајање
10)одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25 став 2 закона о Удружењима и , по потреби , одређује посебног заступника Удружења за тај поступак
11) одлучује о другим питањима за која нису , законом или овим Статутом овлашћени други органи Удружења. Остваривање јавности рада
Члан 13.
Рад Удружења је јаван. Председник Удружења се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин. Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.
Члан 14.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружење може приступити међународним удружењима.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 15.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, игара на срећу, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре, кампове, организовањем фестивала, такмичења и других облика образовања из области које су наведене у статуту удружења, као и продајом публикација, писањем пројеката за друга лица кроз институције и производа насталих као резултат едукативних радионица Привредна делатност којом се стиче добит.
Престанак рада удружења
Члан 16.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. Поступање са имовином удружења у случају престанка рада Удружења
Члан 18.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.
Изглед и садржина знака, логотипа и печата
Члан 19.
Удружење има свој знак, логотип и печат. Логотип удружења садржи скраћен назив удружења уз додатак одговарајућег цртежа-амблема (Кула војводе Пријезде у Г.Сталаћу), Печат удружења је округлог облика који по ободу има исписан назив удружења на српском језику ,, ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ  “Ћићевац“, а у средини знак удружења. Одлуку о детаљима визуелног идентитета и њиховој промени доноси Председник удружења. Завршне одредбе
Члан 20.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о Удружењима.
Члан 21.
Овај статут обавезује уговорне стране даном доношења а као општи акт Удружења ступа на снагу у тренутку уписа у регистар. Измене и допуне овог статута биће валидне само ако су у писаној форми и ако постоји сагласност чланова предвиђеним овим статутом.
Председавајући оснивачке скупштине
Удружења  Живановић Владан