EU krije zločine Slovenije iz 1991. godine

EU krije zločine Slovenije iz 1991. godine

Slovenijarat1991Godina 1991, Slovenija: Logor u napuštenom rudniku Dol pri Hra­s­ni­ku, zarobljene starešine i njihove porodice (žene i deca) , voj­nike na od­slu­že­nju vojnog roka, civile, vezanih ruku na leđima, po­bu­nje­ni­ci dovoze ka­mio­ni­ma furgonima sa isključenom ventilacijom, trpaju u rud­ničke liftove, spu­š­ta­ju u okna puna vode, prašine i gasova i tu os­ta­v­lja­ju. Lica  „na obradi“ trpaju u na­puštene prljave prostorije, sa be­ton­skim po­dom, po 150 (!!) osoba u prostor ve­ličine 14h6 metara, bez vode i hra­ne, će­ba­di za spavanje! Oduzimaju im sve: no­vac, nakit, lična doku­me­n­ta, go­vo­re­ći  „državi (!?) koja ratuje sa drugom dr­ža­vom, trebaju sre­d­stva za rat“.

Logor Kranj: oko 40 vojnika JNA razdvojili po nacionalnoj pri­pa­d­no­sti, u jedan ugao Hrvati, u drugi Šćiptari, u trećem Srbi, Makedonci i Cr­nogorci. On­da je nastalo sadističko iživljavanje nad mladićima (19 – 20 go­dina sta­ro­sti!) Srbima, Makedoncima i Crnogorcima: tuča u gomili mo­t­kama, bejzbol pa­licama, metalnim šipkama, debelim šumskim lancima, svim i svačim, šu­ti­ranje čizmama i cokulama, opisivanje na  „uzorku“ voj­ni­ka kako će ih noću kla­ti! Jedan vojnik JNA, zarobljenik, ubijen na licu me­sta! Nenaoružane ubi­ja­li metkom u potiljak. Posebno zversko ubi­stvo jednog civilnog lica na slu­žbi u JNA i jednog vojnika, srpske na­­cionalnosti! Vojnicima Hr­va­ti­ma, Mu­sli­ma­nima i Šćiptarima su dali kar­te za put, civilno odelo i pu­š­ti­li kućama.

Skidali vojnike do gola, pa im za 10. 000 (!) dinara prodavali dronjke ci­vi­lne odeće, ko nije imao novac morao je u logorima na najponižavajući na­čin da zaradi. Oduzimali im stvari kao u fašističkim logorima Au­š­vic i Dahau, voj­nicima srpske, crnogorske i makedonske nacionalnosti pre­gledali i vadili zu­be pod pozlatom (dva vojnika da­la pisane izjave).

Vojnici, uhvaćeni na pre­va­­ru, svu­čeni u pi­džame, mučeni, a potom uto­va­re­ni u teretne va­gone za Beograd, uz natpis  „Stoka za Sr­bi­ju“. Vagoni su pri­ka­če­ni za međunarodni voz Ljubljana – Beo­grad. Srećni što su uopšte ži­vi, pri­mi­rili su se dok nisu stigli u Be­ograd. Vikom su dozvali že­le­z­ni­čare koji su ot­­vo­ri­­­li vagone. Vojnici su prošli višemesečnu tor­­turu u lo­gorima. Deo Sr­bi­­ja­na­ca (Srba, Ma­đa­ra i Mu­slimana) , do kuće je sti­gao pre­ko Mađarske. Takođe su bili uh­­vaćeni na pre­va­ru, mučki, u vreme pri­mi­r­ja. Prema svedočenjima voj­ni­­ka, na podsećanja o ulo­zi Srba u spa­ša­va­nju Slo­ve­na­ca u Drugom SR, pre­z­ri­vo bi odgo­vo­ri­li:  „To je bilo za tada ovo je sa­da!“, uz pogrdne psovke. Isto je go­vo­rio i  „prvi pred­se­d­nik ne­za­vi­s­ne dežele“ Milan Kučan, koji je na pitanje no­vi­­nara priznao da je lično bio prihvaćen u s. Zaklopača kod Kraljeva, a deo fa­milije u Novom Se­lu kod Vrnjačke Banje. Posle odluke Vlade SFRJ o po­v­la­če­nju JNA iz Slo­ve­ni­­je, sastavi su premešteni u Hrvatsku i Bosnu i Her­ce­go­vi­nu, a samo ma­nji deo u Srbiju. Time je  „slovenačka ratna epopeja“ za­vr­šena.

Isti užasni zločini, kažnjivi po međunarodnom ratnom pravu i Že­nev­­skim konvencijama događali su se i u logorima: Domžale, Dob pri Mir­ni zgra­de Kazneno – popravnog doma, zatvor u Pesnici, u svimop­š­tin­skim mi­li­cij­skim stanicama (podrumske ćelije) …

Postupci kojima su, bez presedana, kršene odredbe međunarodnog hu­ma­ni­tarnog prava prema civilima:

Kidnapovanje vozača kamiona sa šleperima i postavljanje pred jedinice JNA. Ako se vozači suprostave, ubijani su uz povike:  „Ubij stoku, ubij ban­di­te, ako ne­će na barikade, da ih pobijemo ovde na parkingu!“ Kada su vo­za­či 27/28. jun 1991. kod mesta Trebnje, pokušali da pobegnu na njih je ot­vo­re­na vatra, sve­do­či Milan Sudimac, vozač  „Jugoprevoza“ iz Kruševca. U to­ku 26. juna na au­strij­skoj granici, zaustavljena je kolona od preko 100 ka­mi­ona jugoslovenskih i stra­nih i pod oružjem naterani da vozilima pre­pre­če put. Oni koji su po­ku­ša­li da napuste vozila ubi­jeni su na licu me­sta. Jedinicu JNA na putu prema gra­ni­ci, po­bu­nje­nici su napali sa svih stra­na. Pri proboju jedinice JNA do­š­lo je do uništenja kamiona. Više vo­za­ča je životima platilo bes­kru­puloznu po­vre­du pravila oružanog su­ko­ba, od strane tzv. Slovenačkih oru­žanih snaga.

U Ružnoj dolini pobunjenici su ispred svojih položaja, pod pretnjom oru­ž­ja, do­veli žene i decu iz neslovenačkih porodica i preko njihovih glava ot­va­ra­li vatru na kolonu JNA!

U Vipavi, preko 300 civila, žena i dece, porodica pripadnika JNA mesec da­na je zatvoreno u stambenim zgradama, bez hrane, vo­de, is­k­lju­čena i s­t­r­u­­­ja. Na one koji su pošli po hleb i vodu, pucali su slo­venački snaj­pe­ri­s­t­i.

U Ljubljani, naselje Kosede, pripadnici TO i MUP Slovenije su iz vojnih zg­ra­­da izveli žene, decu i penzionere, postrojili ih u stroj za streljanje, psi­hi­č­ki i fizički maltretirali uz otvaranje vatre iz oružja!

U naselju Zvezda u Šentvidu hapšeni su civili koji su ulazili ili iz­la­zi­li iz zgrada gde su stanovala vojna lica, a potom odvođeni u logore!

Pred kasarnu u Mariboru, pobunjenici su doveli žene i decu vojnih lica i ci­vil­nih lica na službi u JNA, sa uperenim cevima pištolja u glavu, naterali da pozivaju svoje očeve i muževe na predaju!

Na putu za kasarnu Šentvid, privatno vozilo Nade Svorcan i Lju­bi­ce Saše, po­bunjenici su namerno usmerili na postavljenu minu. Mi­na je raznela au­to­mo­bil: Nada je teško povređena, a Ljubica ostala bez no­ge! U Univerzitetskom kli­ničkom centru Ljubljana nisu im pružili po­m­o­ć!

Na svim graničnim prelazima koje su pobunjenici zauzeli, civili, slu­ž­be­ni­ci Savezne uprave carina, su kidnapovani, tučeni, izvođeni na streljanje, ve­zi­vane im oko vrata trake za davljenje, pucano iz pištolja sa cevima uz uho.

Pred kasarnu Slovenska Bistrica, 30. Juna oko 19. 00 časova, pripadnici Jan­ši­ne TO su ženu i decu kapetana Dragana Stojanovskog, dovezli sa uperenim oru­žjem, uz pretnju da će ih sve pobiti.

U Postojni, masovna tortura 35 žena sa decom vojnih lica neslovenaca.

U Sežani minirana (!!) stambena zgrada pripadnika JNA. Vezanim i pre­m­la­će­nim ženama, deci, starim penzionerima, Zdenko Latin, oficir dezerter iz JNA, stavljao im nož na grlo i urlao:  „Sve ću vas poklati!“ Poslao je au­to­mo­bil sa ozvučenjem koji je, celi dan 30. Juna, gradom emitovao poruku:  „Srbi, na­pu­stite Sloveniju! Bićete poklani!“ Posle prebijanja, seksualnog na­pa­s­t­vo­va­nja, pljačke svega i skidanja odeće, gušeći ih u furgonima bez ventilacije, slao ih u logore u rudnicima! Bebi srpkinje su isključili inkubator, a potom je sa majkom porodiljom izbacili na ulicu: nazovi lekari su ubili bebu! Pred­se­d­nik ove opštine je na ulici premlaćivao neslovenačku decu!

Uz primenu perfidija zabranjenih Poveljom UN (vozila sa oznakom Crvenog kr­sta, lažnih parlamentara sa belom zastavom, živog štita od žena i dece pri­pa­dnika JNA, ničim izazvano otvaranje vatre i dr.) , odmah po potpisanom spo­ra­zumu o prekidu vatre, napadnute su kasarneAjdovščina, Vipava, Postojna, Lju­bljana, uz odmazdu nad porodicama pripadanika JNA, branilaca. Tom pri­li­kom su činjena krivična dela ratnih zločina dela verolomstva, korišćeni za­branjeni načini i korišćena zabranjena sredstva ratovanja, kao što su ne­po­štovanje dogovorenih prekida vatre i bele zastave, upotreba zabranjene mu­nicije koja nanosi suvišne i nepotrebne patnje (nabavljene novcem Va­ti­ka­na, Nemačke i Austrije od NATO prodavaca naoružanja i municije) …

Sanitetskom vozilu sa teško ranjenim vojnikom Bjelogrlićem pobunjenici za­bra­njuju prolaz i on umire. Kapetanu Draganu Blagojeviću osoblje bolnice u Ma­riboru ne pruža lekarsku pomoć iako ima prostrel pluća, metak u plućnom kri­lu i vrlo visoku temperaturu, a crvene beretke MUP ne dozvoljavaju nje­go­vo prebacivanje helikopterom za Zagreb! Potpukovnika Radoicu Otaševića, na­kon teške operacije desne noge, 29. juna kidnapuju i odvode u logor Dob pri Mir­ni. Pobunjenici su blokirali Vojni rehabilitacioni centar u Rimskim To­plicama i preko 150 bolesnika ostavili bez hrane i lekarske nege! Di­rek­tor Kliničkog centra u Ljubljani zabranio je majci pokojnog vojnika Slobodana Stoj­kovića iz Mataruške Banje, koji je poginuo 27. Juna u Grzinu, da preuzme te­lo svog sina! Pripadnici Janšine TO, čitavo vreme sukoba su držali pod blo­ka­dom Vojnu bolnicu  „Mladika“ u Ljubljani, ostavivši bolesnike bez hrane, vo­de, lekova! Poručnika dr Senada Durakovića, pobunjenici hapse pri pru­ža­nju pomoći povređenim civilima, tučen da pristupi TOS. Na sanitetsko vozilo ko­jim je dr Goran Golubović prevozio ranjenog poručnika Darka Bulatovića is­pa­ljena je raketa! Dr Vukica Bulatović uhapšena pri pružanju lekarske pomoći na graničnom prelazu Šentilj i odvedena u zatvor uPesnici. Na helikoptere sa oznakom Crvenog krsta otvarana vatra u Ilirskoj Bistrici i pri prevozu pos­mrtnih ostataka vodnika Rama Salihua za Ljubljanu, zatim 3. Jula he­li­ko­p­ter pogođen sa 10 metaka. Dana 3. Jula tromblonskom minom napadnuto sa­ni­te­t­sko vozilo: ranjeni vojnik preminuo, ranjeni major Aleksandar Stefanović i ka­petan Branko Trkulja odvedeni bez pružene lekarske pomoći, u logor u rud­ni­ku. Dana 30. Juna u vreme prekida vatre, mučki ranjavaju poručnika Dragana Bu­bala i njegovog vojnika: pobunjenici nisu dali da im se pruži pomoć, pa je po­ručnik izdahnuo čije telo nisu hteli predati dok pukovnik Đurović nije do­bro­voljno ostao kao talac u zamenu za telo poručnika! Tela posade he­li­ko­p­te­ra pilota kapetana 1. klase Milenka Jorgića, poručnika Eldina Hrapovića, sta­ri­jeg vodnika 1. Klase Miraslava Šandora, odbija da preda Jelko Kacin mi­ni­star za informisanje Slovenije, već tela koristi u propagandne svrhe: pored njih se slikaju visoki funkcioneri  „dežele“! U centru Ljubljane, 29. juna, po­bu­nje­nici maltretirali članove delegacija Međunarodnog Crvenog krsta iz Že­ne­ve i Jugoslovenskog Crvenog krsta SFRJ!

Pritvoreni vojnik Nebojša Trivan:  „Negde oko 19. 20 pripadnik TO, vrteći pu­š­kom ubio je na licu mesta jednog vojnika kome ne znam ime, ali je bio u sa­s­ta­vu moje straže. Hteli smo mu pomoći ali nam nisu dali.“

Sijaset je dokumenata i svedočanstava o povredi međunarodnog prava prema pri­tvorenim licima, u brojnim logorima, gde su na najzverskiji način mučeni i ubijani ci­vilni službenici saveznih ustanova (Savezni SUP, Savezna uprava ca­ri­na..) , civili neslovenačke nacionalnosti, civili članovi po­ro­di­ca vojnih i ci­vilnih lica na službi u JNA, zarobljeni pripadnici JNA, itd.

Ovakva i još teža postupanja bila su masovna! Naređivao ih Janša i nje­go­vi  „komandanti“, ministar unutrašnjih poslova, a odo­bravao Kučan i njegovi sa­radnici u političkom i državnom vrhu. Time su teško povredili: član 3 Že­nev­ske konvencije 1 – 4 iz 1949; Pravilnik o za­ko­ni­ma i običajima rata na ko­p­nu – prilog Četvrte Haške konvencije iz 1907; Martensovu klauzulu iz iste kon­vencije; odredbe Dopunskog pro­to­ko­la Ženevske konvencije od 12. Avgusta 1949. (Protokol II) , odredbe Povelje OUN, o zabrani perfidija u primirju i spo­razumnom prekidu vatre; zloupotreba znaka Crvenog krsta prevoženjem cr­venih beretki MUPS; napadi na vozila sa oznakom Crvenog krsta i ubijanje le­kara i medicinskih sestara pri prevozu ranjenih vojnika i civila…

Počinjena krivična dela ratnog zločina nad civilnim sta­nov­ni­š­t­vom u oružanom sukobu su: nasilje nad životom, zdravljem i fizičkim ili men­ta­l­­nim blagostanjem ljudi; uzimanje talaca; akti terorizma; vre­đanje i ga­že­nje ljudskog dostojanstva; nedopuštene pretnje; povrede pre­ma ranjenicima, bo­lesnicima, mrtvim licima, lekarima i sa­nitetskim tran­s­p­o­r­­ti­m­a.

Ostaje, očigledno samo za istoriju, otvoreno pitanje: Zašto utvrđena i dokumentovana, krivična dela ratnog zločina, prema odredbama međunarodnog ratnog prava, Tužilaštvo Suda UN za ratne zločine u Hagu nije procesuiralo zločine pobunjenika i zvaničnika SR Slovenije?

Da je ova tema zabranjena u Evropi, pa i u Srbiji, govori činjenica, da čak i samo pominjanje ove teme, je dovoljan razlog da autorizovan i potpisan članak autora, savremenika događaja, ne objavi – ni jedan medij. I tako više godina…Žrtve i njihove porodice, ostaju bez pravde i spokoja…Nad narodima bivše Jugoslavije i njihovom stvarnom pomirenju, ostaje tamna senka nepravde i gorkog saznanja Srba, Mađara, Muslimana, Makedonaca, Crnogoraca, da smrt nevinih nije jednaka pred Pravdom Evrope…

Gš. Pukovnik

Živomir R. Podovac

Prilog:

Poginuli pripadnici JNA (za koje su utvrđeni podaci) : stariji vodnik 1. Kl. Šandor F. Mi­roslav, 1956; st. Vodnik Brndušanović K. Mirko, 1959; poručnik Bubalo N. Dragan, 1964; zastavnik ­Hadžiselimović Š. Mustafa, 1949; poručnik Hrapović H. Eldin, 1965; kapetan 1. Kl. ­Jor­gić J. Milenko, 1956; potporučnik Milošević S. Aleksandar, 1970; kapetan 1. Kl. Mrlak A. An­ton, 1950; kapetan 1. Kl. Pantelić O. Slobodan, 1946; vodnik Salihi B. Rama, 1969; stariji vodnik Si­binovski B. Bojanče, 1959; kapetan Stojanović R. Zoran, 1955; civilno lice na službi u JNA Sedlar R. Bra­n­ko, 1954; vojnik Ćati I. Stipo, 1968; vojnik Babić I. Ljubo,?; vojnik Bjelogrlić V. De­jan, 1971; vojnik Bojanić M. Branko, 1971; vojnik Cucak I. Halil, 1972.; vojnik De­ja­nović D. Dušan,?; vojnik Hilmi S. Popaj,?; vojnik Imamović F. Fahir, 1972; voj­nik Šimunović P. Antonije, 1972; razvodnik Ješić M. Zoran, 1972; vojnik Jeli­čić A. Ivan, 1972; vojnik Jovanović S. Ratko, 1972; vojnik Kasumi A. Florim, 1971; voj­nik Lučić?. Mirko, 1970; vojnik Maletić L. Goran,?; vojnik Mirković N. Zo­ran, 1972; vojnik Mitić M. Stojan,?; vojnik Obradinov J. Vojko, 1970; vojnik Đokić B. Dragan,?; vojnik Osmani?. Nedžmedin, 1970; vojnik Palić R. Muhamed, 1971; de­se­tar Špelko F. Franc, 1971; vojnik Pivač I. Borislav, 1972; vojnik Ponjavić B. Špi­ro, 1972; vojnik Rodić S. Dragan, 1969; vojnik Sotinac P. Domagaj, 1968; voj­nik Stanković M. Goran, 1972; vojnik Stevanović R. Obrad, 1971; vojnik Stojković S. Slo­bodan, 1972; vojnik Tanasković M. Milan, 1972; N. N. Pripadnik JNA.

NAPOMENA AUTORA:

U državnim arhivama R Slovenije i BSFRJ Jugoslavije, postoje i spiskovi pobijenih civila od strane pobunjenika SR Slovenije.

Tužilaštvo u Hagu može doći do njih. Mi obični građani, istraživači – ne.

(Jadovno.com)

 • Twitter
 • Facebook
 • Google Plus
 • Email

50 Komentara

 1. Momo Says:
  Što se JNA nije povukla iz Slovenije kad je trebalo? Proglašenjem nezavisnosti postali su okupatori u „deželi“.
 2. Jovan Says:
  Momo, a ti kao ne znaš da je JNA bila u Sloveniji pre proglašenja nezavisnosti? Najlakše je preskočiti neke činjenice iz istorije
 3. Marko Obradovic Says:
  Stvar je u tome sto su Slovenci kao i Hrvati zeleli krv i silu mesto pregovora sa dojucerasnjim sugradjanima. Zeleli su da ubijaju i progone Srbe i Jugoslovene.A najgore od svega sto su zaboravili i pogazili tada prijateljstvo i dobre odnose.

  Fasisticki postupci SLovenije su postavili osnovu za fasisticke postupke Hrvata i Muslimana i sveopsti rat.
  Progon po nacionalnoj pripadnosti Srba u Sloveniji nije nikada prestao
  i mnogo ljudi i skoro dve decenije posle nije moglo da regulise svoje drzavljanstvo u Sloveniji.

 4. Dane Lukajić Says:
  Upravo sam se na stotine puta pitao kako to da zločini koje su počinili pripadnici TO Slovenije nad pripadnicima JNA kao pripadnicima jedino regularne oružane sile u SFRJ čiji je sastavni dio bila i R.Slovenija.Niko ne pominje čini mi se 13 logora u kojima su bili zarobljeni vojnici i starešine JNA njih preko 300 i kojima nije davana voda ni hrana a da ne govorim o desetinama ubijenih na granici,u zasjedama i na drugi neljudski način.Ni jednog predmeta krivičnog ili bilo kakvog drugog ni u Hagu ni u bilo kojoj pravosudnoj instituciji te demokratske Slovenije.Slovenija je najkrivlja za razbijanje Jugoslavije i najviše je doprinela tome a nije sankcionisana čak ni politički da se osudi.Čak šta više nagrađena je ulaskom u EU a najradikalniji pripadnici TO Slovenije kao npr Janez Janša i Jelko Kacin su nagrađeni visokim dužnostima u Sloveniji i sada u EU pa se zaključuje čiji su oni eksponenti.
 5. gaga Says:
  Momo, ako neznaš, pitaj,ako znaš,rado ću da ti dopunom “ znanje“
 6. Valter Says:
  Slovenci su po podlosti gotovo isto tako krvoločni kao i hrvati i muslimani, ta se gamad onda kao pacovi sakrili u EU verujući da nikada neće biti kažnjeni za te zločine, PLATIT ĆE SVAKO , SVAKI ZLOČIN!!!
 7. kikindjanka Says:
  Vojnik Marko Utržan,za kojim,još uvek cela Kikinda plače…
 8. kikindjanka Says:
  Jastrebarsko….
 9. sasa Says:
  MOMO JEDES GOVNA MATER TI USRANU JEBEM
 10. nenad 1972 Says:
  znao sam i st.vodnika brndusanovica i zastavnika hadziselimovica koji je bio zaduzen za nasu opremu(transportne vrece). ja sam bio tenkista , a hadziselimovic je bio u kamionu iza nas. teritorijalci su ga ubili i zapalili.
 11. Dragan Says:
  Nebi ovo nista strasno bilo,da su Srbi ista naucili odavde.Dva puta ih oslobadjali i davali im drzavu,nebi me cudilo da opet urade isto
 12. ARTILJERAC Says:
  To je ta nacievropa u koju hoće da nas uguraju naši prodani političari.
  Dok smo mi poštovali našu vojničku zakletvu oni su nas ubijali i niko nije odgovarao.
  SLAVA MOJIM POGINULIM KOLEGAMA I VOJNICIMA
 13. joka Says:
  Zato postojimo mi da ne zaboravimo taj zlocin i cinizam!!!!
 14. deda mraz Says:
  Samo je sada bitno da Rusi ne stanu u Ukrajini jer fasisticko NATO seme sto su Nemci posejali 90- ih u Jugoslaviji prosirilo se do Ukrajine i sada im je kraj dosao i pokusavaju da sprece unistenje to jest da smisle druge gadosti,a posle toga automatski dolaze na red i nasi fasisti i petokolonasi na red jer Rusi necej sigurno stati i cekati da se fasisti pregrupisu.U Sloveniji i Hrvatskoj je sve bilo dozvoljeno i sve zlocine je aminovala Nemacka sa Kolom i Genserom na celu i oni su tada prekrojili granice u Evropi i nezakonito aneksirali istocnu nemacku,ali dolazi vreme da im se sve vrati i naravno petokolonasi u Srbiji sada ne mogu mirno spavati jer znaju sta ih ceka i to ce vrlo brzo doci,najkasnije do kraja ove godine.
 15. nada Says:
  CISTA LAZZZZZ!!!!! osobno sam bila prisutna na navedenim mestima…….
  KAKO JE MOGUCE DA SE PISU TAKE NEBULOZE……..UREDNIK OVOG CASOPISA SVASTA OBJAVLJUJE….OSTAJE DA NAIVNI POVERUJU…..DA NEBUDE NESPORAZUMA SPADAM PO OVOT TEKSTU U „….NAJUGROZENIJU..“SKUPINU. LUDO I SMESNOOOOO
 16. Nikola Says:
  @ Nada
  Pa demantuj onda sve ove navedene informacije!!!
  JNA je trebala sprzit pola Ljubljane i jos par sela,pa bi se drugacije pregovaralo. Ali….uvek kod Srba postoji ali….da mogli smo ali nismo,pa zasto nismo????? Sta sad piskaramo,kao da to nekoga u EU zanima,oni to sve znaju.
  Nego ponovo uvesti vojni rok,ne od 6 meseci,nego od 18. Sve pesadiske profesionalne jedinice obucavati kao specijalce i prikladno ih naoruzati. Pa zar ne vidimo sta nam se sprema????
 17. rade Bukara Says:
  pa sada nam slovenacki kadrovi drze predavanje o demokratiji u evropi umesto da ih uhapsimo mi im priredjujemo docek ne narod vec nasi dupolizi
 18. BORIS PREJAC Says:
  Sam sem v času vojne skrbel,s kolegi seveda,za t.i.vojne ujetnike.Vse kar prebiram,je tendenciozno,ogromno laži.Komu to koristi.Sam sem spremljal fante na vlak v Ljubljano_Ljutomer-Ljubljana-12 ur,drugače dovolj 3 ure.Odlično vzdušje,povsod so dobili sadja,soke od Slovencev,ki so nas srečevali.Živeli so v lovskem domu,celo pomagali kmetom pri spravilu sena,vsi veseli in zadovoljni.Verjamem,da so se pojavljale kje n orosti pri teritorialcih,opijanjenih od zmage.Da pa bi nekoga mlatil s palicami,,trgoval z oblekami,je čisto natolcevanje.
 19. Ogard Says:
  Znam, da je JNA bila okupatorska vojska u Sloveniji. Pod njenom zaštitom su se naseljivali koloni u Sloveniji i vrše okupaciju Slovenije i idu se sada neko manjino.Ovi teks je jedno veliko buncanje.
 20. Flego Says:
  pa pičko materino, gdo pa je keterega napadu? Ja kva ste pa hoteli, da vam še burek prnesemo? Alo!
 21. paki Says:
  Oni su prvi počeli da rasturaju Jugoslaviju.Još na Kosovu 1981.g Stane Dolanc je testirao vojsku-koja nije bila odlučna da otvara vatru,jer je bila narodna vojska.Da hoće neko da se pozabavi dublje ovim,video bi sve njihove pripreme,da su se odvijale u zapadnim centrima.Oni su najodgovorniji za rasturanje Juge,Milošević im je bio samo okidač.
  Oni će morati kad tad da odgovaraju za svoje zločine,kojih nije malo.
 22. snow Says:
  Za Maribor je sigurno laz.Ko ima vremena siriti ove lazi krijensvoje zlocine.
 23. ja sam ja Says:
  flego pejt ti mal u pičku materinu
 24. Vlado Says:
  nije ni cudo, sto vekovima patite, kada ste sposobni oterati i najbolje prijatelje. ko vama Srbima nije neprijatelj? Makedoncima ne date veru, Crnogorcima jezik, Rumuni su za vas samo Cigani, Bosanci i da su Srbi vam ne valjaju, Mađarima se smijete, Bugare bas duboko volite, da ne pricam dalje o Turcima i Hrvatima i dalje…
  Isti ste Englezi. Imperijalisti. I ko nece vasu vlast, vama neprijatelj. Pa nije ni cudo, da svi pametni Srbi pozdravljaju glupe Srbe iz inostranstva!
 25. Dragan iz Nisa Says:
  Sta li se desavalo u Crnomelju, Novom Mestu i Pogancima mestima gde sam sluzio vojni rok 79 i 80? Tada je bio planiran ,ali i „provaljen“ plan vece siptarske celije. Epilog svi pohapseni, i osudjeni!To je bilo tih godina sada igraju sotu u srpskim stanovima u untrasnjosti…jos uvek sanjaju….i nadaju se da se probude kao Srbi. Slovenci isto..jadan narod..a oni jadni glupi iskompleksirani u sopstvenom strahu od nase ogromne narodne tolerancije i neprimerenog prastanja…… ubi ce ih urbanizacija…hahaha
 26. Slovenka Says:
  takrat sem bila stara 24let,če je vse to res nevem ,ampak verjamem zato ker sam na lastne oči videla zrušen helikopter v rožni dolini pod oznako rdečega križa prevažal je kruh pilot je bil čisti slovenc TO ga je sastrelila zaradi tega ker je to naredo brez dovoljenja namreč želeli so da stem ko so im v kasarnah isklopili elektriko vodo preprečiti da dobijo hrano mene je sram in nisam edina da je moj narod veliko tega naredo kar nebi smel ,že takrat se je vedelo da je janša psiho in da je zaradi svoje jeze ker so ga vrgli iz zveze komunista Uz pomoč veliko hujših od njega izdao narod ne samo jugoslovenski ampak še svoj slovenski .celo vreme sem čakala da enkrat se začne rasprava o tem.o janševi morali smo priča zdej ampak žal je v sloveniji še zdej veliko janševcev in teško je bilo kaj povedati o resnici 90tih že zaradi straha za lastno življenje vesela sem da se je nekako naše mišljenje o srbi veliko spremenilo na boljš.potihom in kjer koli je prilka jaz govorim vse naj naj lepše o srbi veliko jih poznam in jih občudujem ste LjUDi ViSOKE m MORALE IN ČISTEGA DUHA
 27. Ognjeni Says:
  Ta Bela knjiga je bila že objavljena leta 1992, vse navedbe so bile raziskane od organova pregona Slovenije in vse nejasnosti tudi. Vse je preiskano, argumentirano in shranjeno…in nič od tega ni res.
  Kdo pa ima interes to objavljati en dan pred obiskom srbskega predsednika v sloveniji pa si lahko samo mislite?
  Imamo tri možnosti: vaši mešalci drka, naši ali pa dobri sosedje z novo predsednico!
 28. grande Says:
  HAHAHA….parole..parole..laži..laži..!!!..najpred smo pobijali šiptare..burek..ondi musliče..ondi krovate..brača srbi su išli kuči pjevajuči.
 29. Slovenka Says:
  Išli kuči pevajuči …po naši zaslugi, izbrisali smo in stem uničevali njihove družine sramota sramota i še enkrat sramota
 30. Sinisa Says:
  Vojsci u to vreme nisu bile odresene ruke a ona nije postupala po ustavu. Neverujem da vojno obavestajna sluzba nije imala podatak da ce tako nesto da se desi. Da su reagovali na vreme i po svim pravilima vojske , neverujem da je jedna mala sacica Slovenaca mogla da napravi to sto su napravili. Jer u svakoj pobuni takve vrste uvek se prvo eliminisu huskaci i vodje. jasno mi je da je i u vojci bilo raznih nacionalnosti ali da se Slovenija na vreme ugusila sve bi danas drugacije izgledalo, jer Sloveniju kao najseverniju i Makedoniju kao najjuzniju republiku nikako nismo smeli da pustimo. Jer samim odlaskom te dve Republike videli smo kako je Jugoslavija krenula da se cepa iznutra. Svu krivicu svaljujem iskljucivi na Vojsku zato sto nisu izvrsili vojni udar i preuzeli vlast u Jugoslaviji a politicare koji su huskali narod u rat eliminisati po kratkom postupku. Bolje je pobiti 20 ljudi nego sto su tih 20 pobili nekoliko stotina hiljada. to je bar moje misljenje.
 31. aljoša Says:
  Slovenci su ubili čak 45 vojnika JLA, od toga otprilike (po imenima) 20 Srba. Pa su zbog toga srpske snage, to je barem logično, kasnije pobile otprilike 8000 slovenačkih vojnika u Srebrenici. Šta, to nisu bili slovenački vojnici već muslimanski civili? Ah, greška neka …
 32. Slovenka Says:
  Gospod siniša ja se strinjam stabo AMPAK najbrž neveš da je slovenija že pred tem poskrbela da uradno ragulira TO ( teritorijalna obramba) katera je bila podprta s strani EU in NATA s ciljem da se uniči komunizem,( oni so TO.poskrbeli orožje) dej samo malo razmisli saj vidiš kaj se sedaj dogaja v ukrajini a vsak normalan ve da je to v cilju amerike da na isti način kot v YU naredi haos v rusiji in da je dokončno unič
 33. Jani Alič Says:
  Veliko je laži v tem prispevku. Lahko rečem za Rožno dolino (ni Ružna dolina) pri Novi Gorici, ker sem bil prisoten. Nobenih civilov ni bilo pred teritorialci, še najmanj pa iz srbskih družin. Tam je vse naredil en civilist (vse je posneto na kameri)in zelo skrbno ravnal z zajetimi vojaki JLA. Po nepotrebnem je padlo nekaj strelov in po nepotrebnem je padel albanski vojak. Na mejnem prehodu ni bilo maltretiranja. Vsi policisti so se predali mirno in brez strela. Tudi opisan dogodek v Vipavi ni resničen. Tega zagotovo ni bilo. Kako naj verjamemo, da je drugo zapisano resnica?
 34. ugo Says:
  jaz mislim da je le malo preterano res pa je da bi se v vojni ljubili se ne bi imenovala vojna.
 35. DRAGANešković Says:
  Minulo vreme je pokazalo da Vojska JNA i njeni oficiri nisu bili dorasli svom vojnom zadatki. Mesto da JNA pobunjenik stavlja i zatvar tamo gde su oni njih zatvarali, iskazali su totalnu nespremnost vojnom zadatku.
  Cena te nespremnosti i kompletne zatečenosti, iskoristila je u potpunosti mala ali dobro organizovane grupice koja je bez i malo takta i ogronim i neizmerljiviom okrutnošću sprove sve to što je sprovela.
  Sadašnji narod iz svega toga mora da izvuče pouku da ne računa više ni na koga, mora de se samoorganizuje i da svakom ubuduće ko i malo pokaže bilo kavu pubunu u semenu pobune sve eliminiše do zadnjeg.
  To je način ka onoj garanciji, garanciji života i opšteg interesa.
  Pozdrav iz Sunčanog Beograda, DRAGANešković
 36. Aljaž Says:
  Bratje Srbi večino napisanega je umazana laž! Ne morem verjeti kakšna podtikanja in bedastoče so tukaj napisane( da smo isti kot hrvati in muslimani??? SICK)..v Sloveniji nismo nikdar sovražili Srbe, v bistvu lahko govorimo o ljubezni in prijateljstvu med bratskimi narodi itd. Če so bile storjene kakšne krivice lahko obtožite desničarska govna kot so Janša, Peterle in ostale retardirance.
  Obtožite, dokažite, odpeljite in te vatikanske hlapčure zaroštiljate ko odojke :)
  Lp iz Ljubljane!
 37. Bosko Says:
  SUDIJA CE DOCI IZNENADA I OTKRICE SE SVACIJA DELA
 38. Petrašin Says:
  Kikinđanka, dodaćemo im još i Stankovića. Mali Utržan nažalost nije preživeo, a malog (vojnik, u ono vreme 20 godišnjak) Stankovića je otac preko svojih poslovnih prijatelja uspeo da izvuče u poslednjem momentu iz Slovenačkog zarobljeništva. Posle su ga lečili od trauma, a ovi konji iz JNA ga pošalju u Sarajevo na dosluženje vojnog roka i tamo ga zatekne početak rata u Bosni i opet se jedva izvukao iz onog pakla Dobrovoljačke ulice. A za stradanje u Sloveniji mogu ga pozvati da priča šta je sve preživeo. A ovi što brane slovenačku rulju koja je divljala, oni nemaju pojma šta se dešavalo. Pa u Ljubljani nisu umali blage veze šta se dešava na granicama i kasarnama na obodu (vukojebini)Slovenije. Za te slovenačke branioce imamo poruku, ‚‚srpska kletva svakoga stigne‚‚ pa i njih će u toj njihovoj ROZE državici. Deripe, vnago
 39. danilo Says:
  Rat nikome ne donosi ništa dobro! Nije bilo dobro, što smo se ovako razišli, to je činjenica. Sam sam u to vreme bio pripadnik TO. Da bi se tako nešto događalo nisam čuo. No, dopuštam mogučnost, da se je nekdje to ipak događalo. U mojoj blizini se sigurno nije! Da jest, ja bi sam prijavijo te događaje, to mogu odgovorno, da tvrdim. Na mladiče iz JNA u to vreme, večina nas nije gledala, kao na neprijatelje. I mi smo željeli, da se vrate kuči živi i zdravi. Nebroj hrabrih i čestitih ljudi, stalo je pred puške, da bri pregovarali sa starešinama, sa namerom, da ne dođe do najgoreg. Jedini naš cilj je tada bio, da se vojska vrati natrag u kasarne. Neču, da se upuštam u politiku i u to, sta je za koga dobro, a što nije, ali građani u Sloveniji su se masovno odlučili za vlastitu državu na referendomu. Imali su na to pravo, po ustavu Republike Jugoslavije, iz 1974 godine. Želja velike večine građana je bila, da se to uradi na miran i prijateljski način. Na moju veliko žalost in na žalost mnogih, ipak je došlo, do oružanog sukoba. Poznato je, da u takvoj situaciji, dolaze do svojih pet minuta i največji manijaci i ološ, koje neki narod ima. Ako je došlo do takvih pojava u našim redovima, kao što piše u gornjem sastavku, ja se zato sramim i najiskrenije se izvijujem! Ujedno pozivam sve, koji imaju neka takva iskustva, neka se ujedine i predlože dokaze, jer počinitelji tih gnusnih rabota, trebaju biti kažnjeni!!! Slovenska javnost naravno nezna za te činjenice. Ali ako sazna, verovatno če masovno podržati žrtve i pružiti jim podržku. Tako jim neče biti težko, da i u Sloveniji nađu nekog, ko če jih zastupati na sudu. Najskrenije se izvinjujem i za moj pokušaj srbskog…malo sam več iz vežbe. :) Pozdrav u Srbiju i u sve republike, bivše Jugoslavije.
 40. maja Says:
  SlovenkaIsta ko svaka slovenka…voli Srbske maćo
 41. Vlado Says:
  @Petrašin
  hebem ti trudnu nežu, da mi tvoje nerodjeno dete šipuje racku
 42. Jaran Says:
  Ovaj čovek Živomir zvani, izgleda počeo da veruje svojim lažovima.
  Slovence naziva pobunjenici.Aldobro se zna, da je SR Slovenija tada imala svoju naoružano snagu zvanu TO. Možda je bilo napravljeno nekih sporih aktova u vojnom pravu ae strane TeOa, ali NIKAKVIH ZLOĆINA NAD PRIPADNICIMA JNA NIJE BILO! JNA je dana, kad su krenuli iz vojarna na granice, bila strana vojska koju je već upravljala generalska hunta iz Beograda. I Živomire, molim te ,pogledaj se prvo u ogledalo. Zloćine koje ste ti i tvoji pobunjenici radili u Hrvatskoj i Bosni, osnivali paravojne formacije i republike nemoj podmetnuti nekome drugome.
 43. Paštrović Says:
  Jarane, obrezani Srbine, ne zagađuj dodatno ove ionako dovoljno zagađene živote.
  Nemam ti ja vremena da te mrzim, jer mi se jednostavno gadi tvoje postojanje, a gadi mi se i taj tvoj bog koji dozvoljava takvom tupavom krelcu da i dalje diše.
  Još ti je (vjerujem) i idiotsko potomstvo podario!?
  E jebem ti takvog boga i sve takve bogove!Nego, ko treba da se stidi od ovakvih govana zvanih SloUvenci: da li da se oni samih sebe stide, ili Srbi treba da se stide što su ih „pripravili“ dok su se još „krckali“ u Austro-ugarskoj materici?
  Ko jebe moje Srbe kad su bili, a i sad su… glupi k’o kurac!
 44. Paštrović Says:
  PETRASINE, mene samo jedno interesuje: kako je sad svim tim kukavcima kad vide ovoliko sloUvenackih firmi po Srbiji, i kad citaju o prijateljstvu i sUradnji naša dva naroda?
 45. Petrašin Says:
  @Vlado,Ps: Mislio sam na one koji su počinili i pokrenuli zločine, a ne na sve Slovence. Ne odobravam nijedan zločin, bilo ko da ga je počinio. Ko je počinio treba da bude kažnjen i to je to. Pa neće biti da su Srbi krivi za sve zločine (i da samo Srbi budu zatočeni građani Haga) i da su, samo oni loši momci. Vrati se samo na II Svetski rat, koliko je slovenačkih porodica našlo utočište u Srbiji, koliko ih je spašeno. Pazi, to su bile kompletne porodice, čak su bile i žene sa decom, a muževi im bili mobilisani u Vermahtu. Srpske su porodice spašavale slovenačke porodice bez obzira na kojoj su im strani ratovali pater familias.
 46. Petrašin Says:
  @Paštrović, Paštroviću Brate, ko će prvi Jarana, ili obojica,…..da ga prvo vodimo na dobar ručak i večeru, a posle toga na krstarenje, plivanje, a bilo bi bogami tu i malo gnjuranja, da proverimo kakav mu je kapacitet disajnih organa. Pa pobogu Jarane, ne bi Te mi ni pipnuli, nego Ti ko čoveku objasnili da svako treba da prizna svoj zločin, a ne da ga krije 24 godine i sad se Ti nađeš da ih braniš a možda nisi ni bio rođen u to vreme. (Dalje je za Jarana-info). Da, Jarane, moga prijatela Utržana iz Kikinde je sin, vojnik ubijen tada u Sloveniji, nije poginuo, nego je ubijen. Stankovićev sin (isto Kikinđanin,njegova priča je stravična)), spašen je u poslednjem momentu zahvaljujući prijateljima iz Semenarne-Ljubljana, koji do tog momenta nisu ni znali šta se događa u kasarnama na zapadnim granicama Slovenije, oni su imali toliko saznanja da KEKEC pravi neko sranje po slovenačkim vrletima. Janša je uspeo da napravi medijsku klimu u Sloveniji
 47. Partizan Says:
  Kakšne laži! Neverjetno!!Vojaki JNA so bili naši bratje in jim nismo storili žalega.
  Naš neprijatelj je bil psihopat Slobo ne pa vojaki.

  Avtor tega članka je mentalno prizadet.
  Sramota intermagazin.rs SRAMOTA!

 48. Darko 1972 Says:
  St. vodnik Brndušanović K. Mirko, 1959; poručnik Bubalo N. Dragan, 1964; zastavnik ¬Hadžiselimović Š. Mustafa, ,vojnik Bjelogrlić V. De¬jan su bili oficirii vojnici iz moje kasarne a neki blisko povezani sa mojim bataljonom. Vojna pošta 7464 Varaždin.
  Ovo časni ljudi, patriote i junaci su bili u mom bataljonu i časno su dali život za odbranu domovine kojoj su se i zakleli da će je braniti. Oni koji su ih ubili su kukavice i izdajnici iste te države, koja je u tom trenutku postojala i pravno funkcionisala. Napali su istu onu armiju koja im je duplirala tertitoriju i osigurala suverenitet i bezbjednost od vjekovnih okupatora u čije krilo su se pohrlili vratiti. Mi smo bili poslati od strane presjednika SIV-a Ante Markovića (to bi danas bio premijer ili predsjednik vlade) da odbranimo teritorijalni i pravni integritet SFRJ, a koji je bio ugrožen od strane separatističkih snaga koje su tada preovladale u Sloveniji. Nikakav Slobodan Milošević nas nije poslao. Veleizdajnik i Američki agent Slobodan Milošević zajedno sa Borisavom Jovićem im je i dao državu, priznanjem prava na otceljenje, a sa obrazloženjem da u Sloveniji nema Srpskog življa te da kao relativno etnički čista država Slovenija ima pravo na to. To je bila uvertira u sve što je proizišlo kasnije, a to je krvavo bestijalno silovanje i komadanje ostatka Yugoslavije od strane fašista i nacionalista Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića (sve ostale smatram za indirektne i prećutne saučesnike). Slovenci nisu bili toliko pametni kolko smo ih mi smatrali, oni su samo precizno ispratili instrukcije koje su dobili od svojih starih gospodara.
  Ono što ja znam jer sam bio sudionik događaja je sijedeće : Vojnik Bjelogrlić je iskrvario na smrt jer Slovenački banditi nijesu dozvolili pružanje ljekarske pomoći ranjenom vojniku JNA koji je tada imao 19 godina. U pokušaju da pomogne ranjenom vojniku, kukavički je ubijen iz snajpera vodnik Brendušanović. Poručnik Bubalo je takođe ubijen iz snajpera u vozilu radio-veze (neborbeno vozilo za komunikaciju) zvanom Pinc Gauer, zajedno sa njim je ranjen desetar kojem sam zaboravio ime. Umalo smo izgubili glave jer smo pod snajperskom vatrom vadili tijelo mrtvog poručnika i ranjenog desetara. Sa velikom hrabrošću i ponosom (govorim o golobradoj djeci od 18 godina) smo izvrsili naređenje našeg komadanta Pukovnika Popova, koji je preko veze rekao da se poručnik i desetar moraju izvući po cijenu da svi izginemo. Zastavnik Hadžiselimović (pozadinac, kuvar) je zapaljen u kamionu koji je prevozio hranu i opremu, lično sam bio u pratnji mog komadanta na pregovore sa Slovenačkim pobunjenicima, i vidio sam samo izgorelu butnu kost koja je ostala od pokojnog zastavnika Hadžiselimovića. Vojnik Petrovic koji je vozio kamion je nestao bez traga i za njega se kolko znam nije znalo ništa do kraja mog vojnog roka. Sva hrana nam je bila uništena, i bili smo bez hrane i sa vrlo malo vode preko deset dana. Hilikopter sa vidnim oznakama Crvenog Krsta, koji je pokušao da nam donese hranu i ponese ranjene i mrtve drugove, bio je pogođen i morao je da sleti prinudno, ne znam sta se desilo sa posadom. Lično nisam ubio (a mogao sam jer su mi bili ispred puške na 15m) dvojicu bandita teritorijalaca koji su ispalili zolju na moje vozilo, i tako sam ugrozio moj život i život mojih 11 drugova. Danas mi nije žao, jer sa tim bih teško mogao da živim, za razliku od tih banditskih bitangi koje sam na ovaj indirektan način spasio.
  Ja nisam ratovao u tuđoj zemlji i nisam napadao Slovenački narod, ja sam branio Jugoslaviju i ponosim se sa time. Na kraju smo (što bi rekao Edo majka) svi dobili svoje nacionalne torove, a dužan sam da kažem da se moj tor zove Crna Gora i ja živim u njemu kao ponosni Jugosloven.
  O ostalim stvarima navedenim u ovom tekstu sam načuo, ali ne mogu da potvrdim jer nisam bio sudionik tih događaja. Gore sam napisao ono što znam i stojim iza toga, moj email možete dobiti u redakciji.
 49. zoran Says:
  Sve je ovo istun a gde su roditelji ubijenih 29vojnika kako onine reaguju sumnjam da su dobili pare kao obestecenje za svoje sinove
 50. Aleksa Says:
  B R A V O Darko!
  Te ratne godine (1990-2000) sam preziveo u Sloveniji i nesto sam video a nesto cuo… Nisam znao da su gamad bas toliko bili zli (verovatno su i ostali jednako zli), i nadam se da ce ih kad tad stici odgovarajuca kazna. Isto tako na smemo zaboraviti casne pojedince koji su u tim crnim danima osvetlali lice svog slovenackog naroda, a ja znam da ih je bilo itekako. Ta gamad je uglavnom dosla iz emigracije (Nemacka, Svedska i Argentina uglavnom) i potomci su slovenackih i hrvatskih belogardejaca, ustasa i domobrana.
  A vi Srbi pamet u glavu i N I K A D A ne zaboravite!

2 Trackbacks For This Post

 1. ZAŠTO SE ĆUTI O SLOVENAČKIM ZLOČINIMA IZ 1991? Says:
  […] jadovno.com, intermagazin.rs, za FBR priredila Biljana […]
 2. ZAŠTO SE ĆUTI O SLOVENAČKIM ZLOČINIMA IZ 1991? – SRBski FBReporter Says:
  […] jadovno.com, intermagazin.rs, za FBR priredila Biljana […]

Ostavite komentar

Ime (obavezno)

Mejl adresa (neće biti objavljena) (obavezno)

Vebsajt

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: