ПОДСЕЋАЊЕ :ТУЖБА ПРОТИВ ВАТИКАНА И НАСИЛНОГ КАТОЛИЧЕЊА И ХРВАЋЕЊА СРБА ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ У ПРОГОНСТВУ

Славица Јовановић

ПОДСЕЋАЊЕ :ТУЖБА ПРОТИВ ВАТИКАНА И НАСИЛНОГ КАТОЛИЧЕЊА И ХРВАЋЕЊА СРБА ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ У ПРОГОНСТВУ

ПОДСЕЋАЊЕ :ТУЖБА ПРОТИВ ВАТИКАНА И НАСИЛНОГ КАТОЛИЧЕЊА  И ХРВАЋЕЊА  СРБА  ОДЛУКА ВЛАДЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ  КРАЈИНЕ  У ПРОГОНСТВУ

ПОДСЕЋАЊЕ :ТУЖБА ПРОТИВ ВАТИКАНА И НАСИЛНОГ КАТОЛИЧЕЊА  И ХРВАЋЕЊА  СРБА  ОДЛУКА ВЛАДЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ  КРАЈИНЕ У ПРОГОНСТВУ

10/6/2014 Тужба против Ватикана због геноцида и насилног католичења и хрваћења Срба | Факти
http://fakti.org/serbian-point/tuzba-protiv-vatikana-zbog-nasilnog-katolicenja-i-hrvacenja-srba 1/2
21:55 09.09.2012.
Тужба против Ватикана због геноцида
и насилног католичења и хрваћења
Срба
ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ У ПРОГОНСТВУ

Ватикан хиљаду година подстиче, па и спроводи злочин геноцида над
Србима. Зато је Влада РС Крајине одлучила, да се поднесе тужба против
Ватикана и да судска пресуда омогући уклањање последица оваквог односа
према Србима – и правослвним, и католицима (који су претворени у Хрвате),
и муслиманима (који су претворени у Бошњаке)
Тужба ће бити у најскорије време поднесена. Донеће се одлука да ли ће тужба
бити поднета првостепеном суду у једној од србских земаља, Међунарондом
суду правде у Хагу, Међународном суду у Стразбуру или у неком од судова у
САД
ВЛАДА Репу блике Србска Крајина у прогонству најавила је ту жбу против Ватикана „због забране
србског народног имена Србима католицима“.
У саопштењу Владе РСК у прогонству се овим поводом наглашава:
„Ватикан (Света Столица, или Римокатоличка црква), више од тису ћу година, непосредно или помоћу
католичких држава Европе, подстицао и организовао злочине геноцида над Србима, њихово превођење у
хрватску нацију , а најистрајније је брисао и у ништавао српску ку лту рну баштину (а тиме и европску ) – у
свим србским земљама.
Ватикан је, почетком 1 8. столећа, забранио Србима да користе своје народно (национално) србско име –
кад су били присиљени, да приме римокатоличку веру у место своје православне вере. То је у самљени
посту пак Ватикана, јер Ватикан није ни од једног дру гог народа на свету , кад га је покатоличвао, тражио
да се одрекне свог националног имена. На то су присељавани само Срби, што је имало за последицу
окру тан посту пак западних држава према преосталим православним Србима, јер су (у гледају ћи се на
овај став Ватикана) све преду зимале против Срба.
Осу ђивале су их на биолошко истребљење – посебно у Првом и Дру гом светском рату , у време
разбијања Ју гославије од 1 990. до 1 995. године и у време војне агресије чланица НАТО и ЕУ на Србију и
Црну Гору 1 999. године.
Влада РС Крајине опет подсећа на податке из 1 7 . и 1 8. столећа, кад је Барска надбиску пија за Србију ,
Албанију , Македонију и Бу гарску , у з помоћ власти Млетачке Репу блике, присиљавала православне Србе,
да прихвате римокатоличку веру . То је обављао лично надбиску п Барске надбиску пије. Коначно,
Католички конгрес у Загребу је 1 900. године донео одлу ку , да се сви покатоличени Срби на Балкану
сматрају припадницима хрватске нације.
Влада РС Крајине истиче, да је овакав однос Ватикана према Србима изу зетак. И да крије многе тајне -10/6/2014 Тужба против Ватикана због геноцида и насилног католичења и хрваћења Срба | Факти
http://fakti.org/serbian-point/tuzba-protiv-vatikana-zbog-nasilnog-katolicenja-i-hrvacenja-srba 2/2
јер ниједан дру ги народ није нагоњен да се одрекне свог народног (националног) имена и да му се језик
прогласи језиком дру гог народа! Дакле, Ватикан је приморао покатоличене Србе да свој језик не зову
србским, него хрватским, мада њиме није говорио ниједан изворни припадник хрватског народа – из
Хрватске (Загреб и околина).
Јасно је, да одлу ка Ватикана о брисању србског националног имена и србског језика код Срба
католика мора да се објасни, јер су разлози за овакав ватикански посту пак нау чно и верски необјашњени,
а имали су за последицу сталне злочине геноцида над преосталим православним Србима – у з стално
у ништавање српске ку лту рне баштине. Проблем је планетарни и Цивилизација не може више подносити
овакав однос према србском народу – однос који, у сваком светском немиру , доноси неду жним Србима
страховите гу битке у животима.
Кривац је Ватикан, јер тису ћу година подстиче, па и спроводи, у мањим и већим размерама, злочин
геноцида над Србима. Зато је Влада РС Крајине одлу чила, да се поднесе ту жба против Ватикана и да
су дска пресу да омогу ћи у клањање последица оваквог односа према Србима – и правослвним, и
католицима (који су претворени у Хрвате), и му слиманима (који су претворени у Бошњаке).
Стру чни тим Владиних правника прику пља најважније податке о ватиканском доприносу
у застопним злочинима геноцида над Србима и ту жба ће против Ватикана бити, у најскорије време,
поднесена. Донеће се одлу ка, да ли ће ту жба бити поднета првостепеном су ду у једној од србских земаља,
или Међу нарондом су ду правде у Хагу , или Међу народном су ду у Стразбу ру , или у неком од су дова у
Сједињеним Америчким Државама, где је већ у току су дски процес у Сан Франциску против Ватикана,
јер је његова банка депоновала новац и драгоцености у бијених Срба, Рома и Јевреја у Дру гом светском
рату , а том су дском материјалу су придодати и подаци да се Папа Јован Павле IIјавно залагао и помагао
(од 1 990. до 1 999.) разбијање Ју гославије, што је имало за исход хрватски прогон Срба из Репу блике
Српске Крајине (Зоне под заштитом УН) и НАТО прогон Срба с Косова и Метохије.
Охрабру је и чињеница, да је Федерални су д у Чикагу (су дија Ру бен Кастиљо) отворио процес против
америчке фирме: Military Profesional Resources Inc, која је ангажовала америчке генерале, да хрватској
војсци припреме војну агресију и оку пацију Репу блике Српске Крајине (Зоне под заштитом УН), у з прогон
целоку пног србског становништва и запоседање приватне својине прогнаних Срба – а за то се залагао и
Ватикан.
Влада РСК моли све праведне љу де да помогну – да се ова ту жба што стру чније у обличи и да се
изабере најпогоднији су д за ту жбу .
Ко има непобитне податке о деловању Ватикана против србског народа и српске православне цркве,
нека то достави Влади, или нека у пу ти Владин стручни тим где то да пронађе“.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: