UKRAJINSKA VLADA PODNELA OSTAVKU – Ukrainische Regierung zurückgetreten

24.07.2014, 17:10 Uhr

Ukrainische Regierung zurückgetreten

Kiew (dpa) – Mitten in der schweren politischen Krise hat der ukrainische Ministerpräsident Arseni Jazenjuk (40) am Donnerstag in Kiew den Rücktritt seiner Regierung erklärt. Zuvor hatte sich die prowestliche Koalition „Europäische Wahl“ aufgelöst, die seit dem Umsturz in der Ukraine Ende Februar regierte.

Umbruch in der Ukraine: Am Vormittag hatten die Partei Udar des Kiewer Bürgermeisters und Ex-Box-Profis Vitali Klitschko sowie die nationalistisch geprägte Partei Swoboda von Oleg Tjagnibok ihren Austritt aus der Koalition verkündetet.

Jazenjuk hatte das Amt am 27. Februar 2014 angetreten. Mit dem Rücktritt wollen die Kräfte um den prowestlichen Präsidenten Petro Poroschenko den Weg zu Neuwahlen freimachen. Das Land steht vor tiefgreifenden Reformen. Als möglicher Wahltermin wird der 26. Oktober genannt.

Dušan Nonković | 22/07/2014 23:17 – Коментар у Политици на: Лов на Путина

Dušan Nonković | 22/07/2014 23:17

Свака част госпђји Јелени Стефановић односно аутору овога чланка! Камо ли среће кад би се и други новинари угледали на госпођу Стрфановић по питању објективности и темљитости информисања, барем судећи по овом чланку. Аргументи су суштинински орјентисани. Ја би додао само још аргументе немачког фотографа Хенча који је фотографисао погинуле у Рачку (у служби УН посматрача) и дао видео изјаву да су њјегове фотографије манипулисане (злоупотребљене) те да није било масакра а тадашњег министра Немачке Шарпинга окаректерисао је као некога којем није све чисто у глави. Тај видео је објављен само једанпут од севернонемачке телевизије али постоји као видео на интернету, објављен је и у Гласу Дијаспоре.
То да Путина, Америчка администрација напада на необјективан начин није ништа друго до потврдa исте стратегије глобализма односно неоколонијализма у којој су Милошевића назвали кољачем Балкана, Садама Хусеина обесили без доказа, Гадафија убили хитцем у главу итд.

Dušan Nonković | 22/07/2014 23:35

Ове интриге против Путина су производ узурпатора моћи и медија којима или није преостало ништа друго до да иду до краја својим лажима како би скрили своје злочине или су толико опијени својим досадашњим „успесима“ постигнутих лажима па мисле да могу у недоглед манипулисати медије преко својих узурпираних уредника – тих врхунских медија! У сваком случају се види јасно да ово нису чиста посла америчке администрације. У лажи су кратке ноге па ће се и ови узурпатори моћи и медија сплести, пасти и бити позвани на одговорност уколико својим подпалјивањем лажју не запале цео свет. Путин је веома паметан а и поштен човек па се надам да се неће дати испровоцирати и увући у рат ван граница РФ. Многе империје су се на крају распале на својој величини па ни Америчка неће другачије проћи.

Лов на Путина

Ру­си­ја је пре ис­тра­ге и без до­ка­за про­гла­ше­на кри­вом за смрт 298 пут­ни­ка и чла­но­ва по­са­де, а њен пред­сед­ник из­ло­жен хладноратовској са­та­ни­за­ци­ји

Владимир Путин (Фото Бета)

Ру­ског пред­сед­ни­ка Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на у за­пад­ној јав­но­сти сва­ко­днев­но по­ре­де са Хи­тле­ром от­ка­ко се ма­ле­зиј­ски пут­нич­ки ави­он про­шлог че­тврт­ка сру­шио на те­ри­то­ри­ју под кон­тро­лом про­ру­ских по­бу­ње­ни­ка у Укра­ји­ни. Као на вр­хун­цу хлад­ног ра­та, ме­ди­ји и по­ли­ти­ча­ри ши­ре ан­ти­ру­ску хи­сте­ри­ју у окви­ру ко­је се Пу­тин са­та­ни­зу­је и пред­ста­вља као не­ко ко је лич­но од­го­воран за смрт 298 пут­ни­ка и чла­но­ве по­са­де.

Хај­ка се во­ди баш као да је на че­лу бољ­ше­ви­ка неку де­це­ни­ју  пре па­да Бер­лин­ског зи­да. По­ли­ти­ча­ри из­ја­вљу­ју „да је овај пут пре­те­рао”, та­бло­и­ди об­ја­вљу­ју на­сло­ве по­пут „Пу­тин је убио мог си­на” или „Пу­ти­но­ви те­ро­ри­сти су уби­ли две бри­тан­ске по­ро­ди­це”, док озбиљ­ни ли­сто­ви зах­те­ва­ју од­го­вор на пи­та­ње ка­да ће Аме­ри­ка ко­нач­но ка­зни­ти Пу­ти­на.

Ру­си­ја је и пре ис­тра­ге про­гла­ше­на кри­вом за оба­ра­ње ле­те­ли­це на пу­ту Ам­стер­дам – Ку­а­ла Лум­пур. Ве­ћи­на за­пад­них ме­ди­ја не пре­и­спи­ту­је тврд­ње по­ли­ти­ча­ра да је мла­зњак „ски­нут” ра­ке­том си­сте­ма „бук” ко­ји је Кремљ до­ту­рио се­па­ра­ти­сти­ма.

Тре­ба ме­ђу­тим има­ти у ви­ду да се о тра­ге­ди­ји са си­гур­но­шћу зна тек не­ко­ли­ко ства­ри: ави­он је пао са ви­си­не од 10 ки­ло­ме­та­ра, на­ла­зио се у ва­зду­шној зо­ни под кон­тро­лом у Ки­је­ву, ни­је до­шао до под­руч­ја ко­је се кон­тро­ли­ше из Мо­скве, а олу­пи­на ле­жи у са­мо­про­гла­ше­ној До­њец­кој ре­пу­бли­ци. Две цр­не ку­ти­је пре­да­те су ма­ле­зиј­ским вла­сти­ма, а те­ла су пре­ба­че­на у Хар­ков ода­кле ће би­ти пре­не­се­на у Хо­лан­ди­ју на об­дук­ци­ју.

Аме­рич­ки др­жав­ни се­кре­тар Џон Ке­ри твр­ди да  мо­ра да је Ру­си­ја уме­ша­на јер про­јек­тил не би уме­ле да ис­па­ле „пи­ја­ни­це” у ре­до­ви­ма про­ру­ских бо­ра­ца. У за­пад­ним ме­ди­ји­ма је цир­ку­ли­сао сни­мак на ко­јем се на­вод­но ви­де­ло ка­ко се си­стем „бук” по­сле не­сре­ће са МХ17 вра­ћа пре­ко гра­ни­це, на те­ри­то­ри­ју Ру­си­је.

Мо­сква је то де­ман­то­ва­ла, твр­де­ћи да је сни­мак на­стао не­ко­ли­ко сто­ти­на ки­ло­ме­та­ра да­ље, на те­ри­то­ри­ји ко­ју кон­тро­ли­ше Ки­јев.

Мо­сква је по­зва­ла САД да об­ја­ве са­те­лит­ске сним­ке по­што твр­ди да је аме­рич­ки са­те­лит у вре­ме не­сре­ће био из­над ис­точ­не Укра­ји­не. Бе­ла ку­ћа са­оп­шта­ва да се на­го­ми­ла­ва­ју до­ка­зи про­тив Мо­скве, али не по­ка­зу­је ни са­те­лит­ске сним­ке ни­ти не­ки дру­ги до­каз. Од Пу­ти­на се зах­те­ва да из­вр­ши при­ти­сак на по­бу­ње­ни­ке да пре­ста­ну да оме­та­ју ис­тра­гу, али се од Ки­је­ва не тра­жи да пре­ста­не са офан­зи­вом на под­руч­је на ком се на­ла­зе оста­ци ави­о­на и та­ко олак­ша по­сао стра­ним ис­тра­жи­те­љи­ма. Па­ле су и оп­ту­жбе да је трет­ман жр­та­ва „гро­те­скан“, иако ни­ко не ка­же шта је дру­го мо­гло да се ура­ди са те­ли­ма уне­сре­ће­них не­го да се сме­сте у хлад­ња­че. Ва­шинг­тон и ЕУ по­зи­ва­ју Мо­скву да об­у­ста­ви сва­ку по­моћ по­бу­ње­ни­ци­ма, али исто­вре­ме­но од Ки­је­ва не зах­те­ва­ју ни да об­ја­ви за­пи­сник са ле­та МХ17.

На ру­ске тврд­ње да је укра­јин­ски ра­кет­ни си­стем био укљу­чен у вре­ме ка­та­стро­фе на не­бу и да је бли­зу ма­ле­зиј­ског ави­о­на до­шао и је­дан укра­јин­ски бор­бе­ни ави­он, Ки­јев од­го­ва­ра оп­ту­жба­ма да су Пу­тин и по­бу­ње­ни­ци „фа­ши­сти”. Пре­ми­јер Ар­се­ниј Ја­це­њук је из­ја­вио да је Пу­тин „рат­ник на стра­ни ђа­во­ла“, а на­шао се и бив­ши бри­тан­ски ам­ба­са­дор у Бе­о­гра­ду Чарлс Кро­форд да  ру­ско по­на­ша­ње на­зо­ве не­чим што је „из­ван све­га нор­мал­ног и ча­сног”.

Тра­гич­ном иро­ни­јом суд­би­не, у сре­ди­шту но­вог хлад­ног ра­та на­шао се ави­он исте ма­ле­зиј­ске ком­па­ни­је ко­ја је у мар­ту без тра­га из­гу­би­ла мла­зњак са ле­та Ку­а­ла Лум­пур – Пе­кинг. Ни по­сле пет ме­се­ци о не­стан­ку те ле­те­ли­це не зна се го­то­во ни­шта, па ни где је за­вр­ши­ла, док о но­вој тра­ге­ди­ји За­пад као да зна све, са­мо за­то што се да ис­ко­ри­сти­ти за по­ли­тич­ки об­ра­чун са Мо­сквом. Нај­ди­рект­ни­је је хлад­но­ра­тов­ски реч­ник упо­тре­био швед­ски шеф ди­пло­ма­ти­је Карл Билт ко­ји је ка­зао да је оче­ки­ва­но да Ру­си­ја по­ри­че кри­ви­цу јер је и „со­вјет­ско ми­ни­стар­ство од­бра­не од­би­ја­ло све што се ти­ца­ло оба­ра­ња” ко­реј­ског пут­нич­ког ави­о­на 1983.

Слич­но­сти са ра­ни­јим до­га­ђа­ји­ма про­на­шао је и гра­до­на­чел­ник Лон­до­на Бо­рис Џон­сон ко­ји је у „Те­ле­гра­фу” кон­ста­то­вао да га све под­се­ћа на аме­рич­ко оба­ра­ње иран­ског пут­нич­ког ави­о­на 1988. ка­да је жи­вот из­гу­био 290 пут­ни­ка и чла­но­ва по­са­де. Џон­сон пи­ше да је стра­шно да Пу­тин не да не при­зна­је гре­шку, не­го кри­ви­цу још сва­љу­је и на дру­го­га, од­но­сно Ки­јев, али и под­се­ћа на гре­шку аме­рич­ке вој­ске од пре 16 го­ди­на ка­да не са­мо да ни­је до­шло до аме­рич­ког из­ви­ње­ња Те­хе­ра­ну, већ је ка­пе­тан рат­ног бро­да са ко­јег је по­го­ђе­на иран­ска ле­те­ли­ца ка­сни­је чак и од­ли­ко­ван.

Ра­сте при­ти­сак на Ср­би­ју

Због за­о­штра­ва­ња од­но­са на ре­ла­ци­ји Мо­сква–За­пад, ре­ал­но је оче­ки­ва­ти да опет поч­не да ра­сте и при­ти­сак за­пад­них ди­пло­ма­та на Ср­би­ју. ЕУ одав­но тра­жи да Бе­о­град ускла­ди спољ­ну по­ли­ти­ку са оном у Бри­се­лу и оп­ту­жи Пу­ти­на за анек­си­ју Кри­ма и по­др­шку се­па­ра­ти­сти­ма. Ка­ко са­зна­је­мо, Фе­де­ри­ка Мо­ге­ри­ни, ми­ни­стар­ка спољ­них по­сло­ва Ита­ли­је, то­ком пред­сто­је­ће по­се­те Бе­о­гра­ду има­ће за­да­так да у том прав­цу ути­че на Вла­ду Ср­би­је. Она је озби­љан кан­ди­дат за на­след­ни­цу Ке­трин Ештон, али јој се до­сад за­ме­ра­ло је ису­ви­ше „ме­ка пре­ма Пу­ти­ну”.

Ма­ле­зи­ја за­др­жа­ва „цр­не ку­ти­је” до фор­ми­ра­ња ти­ма

Ку­а­ла Лум­пур – Вла­да у Ку­а­ла Лум­пу­ру је ју­че са­оп­шти­ла да ће за­др­жа­ти „цр­не ку­ти­је” пут­нич­ког ави­о­на „Ма­ле­зи­ја ер­лај­нса” обо­ре­ног у ис­точ­ној Укра­ји­ни све док се не фор­ми­ра ме­ђу­на­род­ни тим ис­тра­жи­те­ља. „Ма­ле­зиј­ски тим је пре­у­зео бри­гу о ’цр­ним ку­ти­ја­ма’ ко­је су из­гле­да у до­бром ста­њу. Оне ће ту би­ти све док се не озва­ни­чи ме­ђу­на­род­ни тим ис­тра­жи­те­ља”, на­во­ди се у са­оп­ште­њу пре­ми­је­ра Ма­ле­зи­је На­џи­ба Ра­за­ка.
Вла­да у Ку­а­ла Лум­пу­ру на­по­ми­ње да ће ме­ђу­на­род­ном ис­тра­жном ти­му, чим бу­де фор­ми­ран, пре­да­ти „цр­не ку­ти­је” на да­љу ана­ли­зу, пре­нео је Рој­терс.

Ко су се­па­ра­ти­сти, а ко бор­ци за сло­бо­ду

Чи­та­лац у Ср­би­ји са још све­жим пам­ће­њем на до­га­ђа­је из де­ве­де­се­тих по­себ­но ће обра­ти­ти па­жњу на реч­ник ко­ји за­пад­ни ме­ди­ји и по­ли­ти­ча­ри ко­ри­сте по­во­дом нај­но­ви­јих до­га­ђа­ја у Укра­ји­ни. Ка­да про­ру­ске по­бу­ње­ни­ке у До­њец­ку и Лу­ган­ску кри­ве за тра­ге­ди­ју на не­бу из­над ис­точ­не Укра­ји­не, на­зи­ва­ју их „се­па­ра­ти­сти­ма” и „те­ро­ри­сти­ма” ко­ји кр­ше су­ве­ре­ни­тет и ин­те­гри­тет Ки­је­ва. Ко­ли­ко се са­мо ови на­зи­ви раз­ли­ку­ју од опи­са на­о­ру­жа­них Ал­ба­на­ца на Ко­со­ву ко­је је За­пад тре­ти­рао као бор­це за сло­бо­ду. Ка­да ЕУ и САД да­нас ка­жу да ру­ска ма­њи­на у Укра­ји­ни има да се ин­те­гри­ше у оста­так зе­мље, то се ве­о­ма мно­го раз­ли­ку­је од по­др­шке ко­ју су упу­ћи­ва­ли ал­бан­ској ма­њи­ни у Ср­би­ји охра­бру­ју­ћи ње­но от­це­пље­ње.

Дво­стру­ки стан­дар­ди чи­та­ју се и у тек­сту Ти­мо­ти­ја Гар­то­на Еша, про­фе­со­ра са Окс­фор­да, ко­ји кри­ти­ку­је то што се Пу­тин по­зи­ва на „од­го­вор­ност да за­шти­ти” Ру­се из­ван Ру­си­је. Се­ти­мо се да је „ху­ма­ни­тар­на ин­тер­вен­ци­ја” НА­ТО-а 1999. прав­да­на упра­во од­го­вор­но­шћу за­пад­них вла­да да за­шти­те Ал­бан­це на Ко­со­ву.

Гра­ђа­ни Ср­би­је про­на­ћи ће још јед­ну па­ра­ле­лу из­ме­ђу са­да­шњих зби­ва­ња и сво­је не­дав­не исто­ри­је. Се­ти­мо се ка­ко је аме­рич­ки ди­пло­ма­та Ви­ли­јам Во­кер твр­дио да су жр­тве у Рач­ку по­би­је­не хи­ци­ма у гла­ву из не­по­сред­не бли­зи­не. Тим фин­ске фо­рен­зи­чар­ке Хе­ле­не Ран­те утвр­дио је да ни­јед­на жр­тва ни­је стра­да­ла од мет­ка ис­па­ље­ног у по­ти­љак, али ни­ко ни­је ха­јао што је ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца ис­хи­тре­но оп­ту­жи­ла срп­ску стра­ну за нај­го­ре звер­ство. Исто та­ко, ЕУ је оп­ту­жи­ла про­ру­ског Вик­то­ра Ја­ну­ко­ви­ча да је зи­мус на­ре­дио снај­пер­ску паљ­бу по де­мон­стран­ти­ма на Мај­да­ну. Ка­да су се ја­ви­ли до­ка­зи да су не­ки снај­пе­ри­сти деј­ство­ва­ли по на­ло­гу „про­е­вроп­ских“ сна­га, Ке­трин Ештон је обе­ћа­ла да ће офор­ми­ти ко­ми­си­ју да ис­пи­та све на­во­де. Ни­ка­да ни­смо са­зна­ли да ли је ова ко­ми­си­ја оформ­ље­на ни­ти шта је утвр­ди­ла.

Је­ле­на Сте­ва­но­вић
објављено: 23.07.2014.

Последњи коментари

Gruja Ognjanovic | 22/07/2014 22:20

Mislim da je ovaj tekst objektivan.

Гале Трајковић | 22/07/2014 22:23

Мораће Русија војно да интервенише и да заштити свој народ, а Запад може само да то посматра. Пси лају, каравани пролазе.

Proamerički demokrata iz šezdesetih godina | 22/07/2014 22:28

Mi istinski ljubitelji slobode i demokratskog prosperitetnog sveta, ne možemo više skrštenih ruku sedeti i posmatrati kako nam novofašisti uništavaju naše američke vrednosti i posleratni američki način života. To rade oni koji su nam ubili Kenedija, Lenona, Brus Lija, Prislija i Majkla Džeksona. Gde je naš američki san iz garaže Pol Alena i Bila Gejca? To se danas tamo ne može. Zašto Asanž? Zašto Snouden? Ja danas imam samo Putina. Setite se samo njegovog pevanja Maj vej ili onog kaubojskog šešira. To jesu američke vrednosti i njih predstavlja i Putin. Ako naudite mom Putinu, stvarno neće valjati… Da nije njega videla bi Amerika šta je ruski fanatizam. Amerika treba da slavi Putina!