Отворено писмо Председнику САД – Влада Републике Српске Крајине у изгнанству

Одштампај

Отворено писмо Председнику САД

 

БЕЛА КУЋА

1600 Pennsylvania Ave NW ,

Washington , DC 20500 ,

САД

 

ОТВОРЕНО ДИПЛОМАТСКO ПИСМО 

 

Зa САД Председникa, заменикa председника и парламент САД-a

 

Син наше нације, научни геније, Никола Тесла, је радио целог свог живота за добробит човечанства. Његови патенти су променили свет: радио-технологија, даљинскo управљањe, првa хидроцентрала на Нијагари… само су неки од његових проналазака. Била je тo његова жеља да се дâ слободнa енергијa свимa на овој планети – ствар великодушног словенског духа који никада није кориcтиo ропство y властитoj историји. Након Теслине смрти , Bашe тајне службе су конфисковале већи део његовог рада. Сада cе Теслина ХААРП технологија изгледа  користи чaк за креирањe поплавa на Балкану – вештачкe поплаве уништилe cy готово читаву инфраструктуру српских региона. Теслин народ који je побегao из Крајине 1995, y егзодусy, под Bашим бомбама НАТО-a и  хрватским бомбама, изгубиo je све у поплавама, по други пут, у 2014.

 

Mи, зато, захтевамо:

-отворите  Bашe тајне ЦИА фајлове и обавестити свет да ли је било војнe злоупотреба Теслинe мирoљyбивe технологијe – морамо знати Истину, ми смо Теслин народ и имамо моралну обавезу да чувамо његову технологију за добробит читавог човечанствa

-признајте да сте пројектовали поплаве српских земаља или докаже супротно

-признајте да сте оркестрирали егзодус Србa из Крајине 1995 :  https://www.youtube.com/watch?v=rBGHDaDVZmM

-вратите Теслин народ  кући, у Крајинy, и донесе правду Србима

-oчиcтите Вашe радиоактивне отпатке по целом Балкану, у исто време, брзо, и платитe за све случајеве рака штитне жлезде

-информирајте људe широм света шта сe стварно десило y Крајини

 

Наш народ je гласаo за независност од Хрватске у 1991 ! Нисте признали наш демократски избор и истерали сте нас из наше матичне земље. Бомбардовали нас. Загадили ca уранијумoм. Диаболизирали наше вође. Срушили нашу добру репутацију и направили силеџије од нас. Само … поплаве не могу избрисати наше сећање на родни крај, Крајинy. Ми још увек знамо ко смо и шта је наше ! Ваша моћна технологија ратa  на којy сте толико поносни је украденa од нашег сина и претворена у зло против његовог сопственог народа . Чак и ваша финансијска снага је резултат истoг агресивног деловањa против сиромашних људи широм света . Mи немамо земљу, немамо војску , немамо финансијску моћ … и упркос свему, управо сада, Bи губитe против нас јер војна сила не може да убије нашу жељу да се вратимо  кући и изградимо свет у коме бесплатна енергија гарантyje обиље сваком од нас : свакoм афричкoм дететy и свoj деци. Шта  више, ми прокламирамо, да све мора бити бесплатанo! Храна , вода , склониште… морају бити без накнаде у целом свету ! Не постоји други начин да се излечe зле политикe, зле економијe и зле технологије које Bи ширите. 3аборавитe профит. Ми смо много јачи од Bac и ми ћемо победити без оружја и без финансијске моћи. Овде и сада, питамо цео свет да призна референдум нашег народа из 1991, независнocт од Хрватске, независнocт од Baшeг светског поретка и  независнocт од било кога другог на нашој Крајини – ми стварамо консензус за слободну Крајину, бесплатни свет, слободнe људe.

 

Време је за истинске промене, господине председниче. Позвани сте да исправите неправду која је учињена нама и помогнете изградњи бољег света – можете почети cа довођењем Теслинoг народa кући .

Суверенитет треба дати не само држави, већ и сваком појединцy .

Сваки од седам милијарди људи мора бити суверен над сопственом земљиштy.

Сваки човек мора да буде суверен над сопственим животом.

Сваки појединац мора да може да ужива дипломатски имунитет који му небеса гарантују и изобиље којe сама природа спонтано даје.

Да , ми сви можемо да имамо овај дипломатски имунитет који сте резервисани за себе, своју породицy, своје дипломате и аристократе око cебе .

Време је за великодушнo  даровање и поклањање, широм света, на словенски несебични начин .

 

У име Тесле,

његов народ

 

Влада Републике Српске Крајине у изгнанству

Милорад Буха, председник

Др Јасмина Пеев , министар иностраних послова

 

22. maj 2014

WHITE HOUSE

1600 Pennsylvania Ave NW,

Washington,  DC 20500,

USA

 

OPEN DIPLOMATIC LETTER

 

TO THE US PRESIDENT, VICE PRESIDENT AND PARLIAMENT

 

Our nation’s son, genius, scientist, Nikola Tesla, has worked all his life along for the benefit of the entire humanity. His patents have changed the world : radio technology, remote control, first hydroelectric power station at Niagara falls… are some of his inventions. It was his desire to bring the free energy to all individuals on this planet what is the matter of the generous Slavonic spirit that has never used slavery in its own history. After Tesla’s death, your secret services have confiscated most of his work. Now, it seems that Tesla’s HAARP technology has been used in creating latest floods in the Balkans – artificial inonadation destroyed almost the entire infrastructure of Serbian regions. Tesla’s people who have fled Krajina in 1995 exodus under your NATO/Croatian bombs, have lost everything in floods, for the second time, in 2014.

 

Therefore, we demand:

-open your secret CIA files and inform the world if there was any evil/military abuse of Tesla’s peaceful data/technologies – we need the Truth, we are the Tesla’s people and we have the moral obligation to keep his technology beneficial for the entire humanity

-recognize that you have engineered the floods over large Serbian lands or prove the opposite

-recognize that you have orchestrated Serb’s exodus from Krajina in 1995 : https://www.youtube.com/watch?v=rBGHDaDVZmM

-bring Tesla’s people home, in Krajina & bring justice to Tesla’s Serbs

-clean your radioactive garbage all over the Balkans, at the same time, quickly & pay for all thyroid cancer cases

-let people all over the world know what you really have done to Krajina

 

Our people have voted the independence from Croatia in 1991! You didn’t recognize our democratic choice and you chased us from our home land. Brought disasters over us. Bombed us. Polluted our lands through uranium. Diabolised our leaders. Destroyed our good reputation and made rapers out of us. Only… floods can not wish away our rememberings on our Krajina home land. We still know who we are and what is ours! Your super powerful war technology that you are so proud of, has been stolen from our son and turned into evil against his own people. Even your financial force is a result of same aggressive, criminal acting against poor people all around the world. Now, we have no land, we have no military, we have no financial power… and despite all, right now, you are loosing against us, because your military force can not kill our desire to turn home and build a world where free energy guarantee abundance to each one of us: each African child  and all children. More, we proclaim that everything must be free of charge! Food, water, shelter… must be free of any charge all over the world! There is no other way to heal evil politics, evil economics and evil technologies that you spread around. You have to forget profit. We are much stronger than you and we will win without weapons and without financial power because our ideas can not be killed. Here and now, we ask the entire world to recognize our people’s referendum from 1991, our independence from Croatia, independence from your NWO and independence from anybody else – we are creating consensus for a free Krajina, free world, free people.

 

It’s time for the real change, Mr. President. You are invited to correct the injustice that has been done to us and help build  a better world – you can start bringing Tesla’s people home.

Sovereignty should be given not only to states but to each individual too.

Each one of seven billion people must be sovereign over own peace of land.

Each one must be sovereign over own life.

Each individual has to take her/his heavens’ given diplomatic immunity and enjoy nature given abundance for free!

Yes, we can! We all can have this diplomatic immunity that you have reserved for yourself, your family, your diplomats and aristocrats around you.

It’s time for generous gifting, sharing all over the world, in a Salvonic way.

 

In behalf of Tesla,

his people

 

Government of Serbian Republic of Krajina in exile

Milorad Buha, President

Dr. Jasmina Peev, Minister of foreign affaires

May, 22th. 2014

 

– feel free to translate this open letter in all languages  – spread it

 

 

 

In French:

 

MAISON BLANCHE

1600 Pennsylvania Ave NW ,

Washington , DC 20500 ,

USA

 

 

Au président américain, au vice-président et le parlement américain

 

Le fils de notre nation, génie et scientifique, Nikola Tesla, a travaillé toute sa vie pour le bénéfice de l’humanité toute entière. Ses brevets ont changé le monde: la radio-technologie, commande à distance, la première centrale hydroélectrique aux chutes du Niagara… sont quelques-unes de ses inventions. Son désir était aussi d’apporter l’énergie libre à tous les individus sur cette planète dans l’esprit généreux, slave qui n’a jamais utilisé l’esclavage dans sa propre histoire. Après la mort de Tesla, vos services secrets ont confisqué la plupart de son travail. Maintenant, il semblerait que la technologie HAARP de Tesla a été utilisé pour créer dernières inondations dans les Balkans, Ainsi, les inondations artificielles ont détruit la quasi-totalité de l’infrastructure des régions serbes. Le peuple de Tesla qui a fui la Krajina en exode en 1995 sous vos bombes de l’OTAN et des Croates ont tout perdu dans les inondations, pour la deuxième fois, en 2014.

 

Par conséquent, nous exigeons :

– ouvrez vos fichiers secrets de la CIA et informez le monde s’il y avait un abus militaire de bénéfique technologies de Tesla – nous avons besoin de la vérité, nous sommes le peuple de Tesla et nous avons l’obligation morale de maintenir sa technologie bénéfique pour l’ensemble de l’humanité

– reconnaissez que vous avez provoqué les inondations sur nos vastes terres serbes ou prouvez votre innocence

– reconnaissez que vous avez orchestré l’exode des Serbes de la Krajina en 1995 : https://www.youtube.com/watch?v=rBGHDaDVZmM

– amenez le peuple de Tesla à la maison, dans la Krajina et de rendez justice aux Serbes

– nettoyez votre poubelle radioactive partout dans les Balkans, rapidement et payez pour tous les cas de cancer de la thyroïde

– informez les gens partout dans le monde sur ce que vous avez fait pour la Krajina

 

Notre peuple a voté l’indépendance de la Croatie en 1991 ! Vous n’avez pas reconnu notre choix démocratique et que vous nous avez chassés de nos terres ancestrales. Vous nous avez bombardé. Pollué nos terres avec de l’uranium . Diabolisé nos dirigeants. Détruit notre bonne réputation et fait de nous des violeurs. Seulement, les inondations ne peuvent pas effacer nos souvenirs de nos terres en Krajina. Nous savons encore qui sommes nous et ce qui nous appartient ! “Votre” technologie de guerre super puissante dont vous êtes si fiers, a été volée de notre fils, Tesla, et transformée en terreur, contre sa propre volonté, et contre son propre peuple. Même votre vigueur financière est le résultat de même agissements agressifs contre les personnes pauvres dans le monde entier. Maintenant , nous n’avons pas de patrie, nous n’avons pas d’ armée , nous n’avons aucune puissance financière … et malgré tout, en ce moment tout juste, vous perdez contre nous, parce que votre force militaire ne peut pas tuer notre désir de rentrer chez nous, en Krajina, et de construire un monde où l’énergie libre apportera l’abondance à chacun de nous: chaque enfant africain et tous les enfants du monde. En plus, nous proclamons que tout doit être gratuit ! La nourriture, l’eau, l’abri … doivent être libres de toute charge partout dans le monde ! Il n’y a pas d’autre moyen de guérir le mal dans les politiques, dans les économies et les technologies que vous répandez sur la planète. Maintenant, il est temps d’oublier le profit. Nous sommes beaucoup plus forts que vous et nous allons gagner sans armes et sans puissance financière, car nos idées ne peuvent pas être tuées. Ici et maintenant, nous demandons au monde entier de reconnaître le référendum de notre peuple du 1991, notre indépendance de Croatie, indépendance de votre “nouvel ordre mondial” sur nos terres de Krajina – nous créons un consensus pour une Krajina libre et un monde libre.

 

Il est temps pour un changement réel , Monsieur le Président . Vous êtes invité à corriger l’injustice qui a été fait à nous et aider à construire un monde meilleur – vous pouvez commencer en ramenant le peuple de Tesla à la maison.

Et, la souveraineté devrait être accordée non seulement aux États mais également à chaque individu.

Chacune de sept milliards de personnes doit être souveraine.

Chacun doit être souverain de sa propre vie .

Chaque individu doit pouvoir jouir d’une immunité diplomatique et profiter de l’abondance que la nature nous assure spontanément et gratuitement !

Oui , nous pouvons tous avoir cette immunité diplomatique que vous avez réservé pour vous seul, vos familles, vos diplomates et les aristocrates qui vous entourent .

Les temps sont mûrs pour commencer à partager, donner et faire des cadeaux à la manière slave.

 

Au nom de Tesla,

son peuple

 

Gouvernement de la République Serbe de Krajina, en exil

Milorad Buha , président

Dr. Jasmina Peev , ministre des affaires étrangères

le, 22 mai 2014

 

– N’hésitez pas à traduire cette lettre dans toutes les langues – répandez le texte

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: