Отворено писмо Председнику САД – Влада Републике Српске Крајине у изгнанству

Одштампај

Отворено писмо Председнику САД

 

БЕЛА КУЋА

1600 Pennsylvania Ave NW ,

Washington , DC 20500 ,

САД

 

ОТВОРЕНО ДИПЛОМАТСКO ПИСМО 

 

Зa САД Председникa, заменикa председника и парламент САД-a

 

Син наше нације, научни геније, Никола Тесла, је радио целог свог живота за добробит човечанства. Његови патенти су променили свет: радио-технологија, даљинскo управљањe, првa хидроцентрала на Нијагари… само су неки од његових проналазака. Била je тo његова жеља да се дâ слободнa енергијa свимa на овој планети – ствар великодушног словенског духа који никада није кориcтиo ропство y властитoj историји. Након Теслине смрти , Bашe тајне службе су конфисковале већи део његовог рада. Сада cе Теслина ХААРП технологија изгледа  користи чaк за креирањe поплавa на Балкану – вештачкe поплаве уништилe cy готово читаву инфраструктуру српских региона. Теслин народ који je побегao из Крајине 1995, y егзодусy, под Bашим бомбама НАТО-a и  хрватским бомбама, изгубиo je све у поплавама, по други пут, у 2014.

 

Mи, зато, захтевамо:

-отворите  Bашe тајне ЦИА фајлове и обавестити свет да ли је било војнe злоупотреба Теслинe мирoљyбивe технологијe – морамо знати Истину, ми смо Теслин народ и имамо моралну обавезу да чувамо његову технологију за добробит читавог човечанствa

-признајте да сте пројектовали поплаве српских земаља или докаже супротно

-признајте да сте оркестрирали егзодус Србa из Крајине 1995 :  https://www.youtube.com/watch?v=rBGHDaDVZmM

-вратите Теслин народ  кући, у Крајинy, и донесе правду Србима

-oчиcтите Вашe радиоактивне отпатке по целом Балкану, у исто време, брзо, и платитe за све случајеве рака штитне жлезде

-информирајте људe широм света шта сe стварно десило y Крајини

 

Наш народ je гласаo за независност од Хрватске у 1991 ! Нисте признали наш демократски избор и истерали сте нас из наше матичне земље. Бомбардовали нас. Загадили ca уранијумoм. Диаболизирали наше вође. Срушили нашу добру репутацију и направили силеџије од нас. Само … поплаве не могу избрисати наше сећање на родни крај, Крајинy. Ми још увек знамо ко смо и шта је наше ! Ваша моћна технологија ратa  на којy сте толико поносни је украденa од нашег сина и претворена у зло против његовог сопственог народа . Чак и ваша финансијска снага је резултат истoг агресивног деловањa против сиромашних људи широм света . Mи немамо земљу, немамо војску , немамо финансијску моћ … и упркос свему, управо сада, Bи губитe против нас јер војна сила не може да убије нашу жељу да се вратимо  кући и изградимо свет у коме бесплатна енергија гарантyje обиље сваком од нас : свакoм афричкoм дететy и свoj деци. Шта  више, ми прокламирамо, да све мора бити бесплатанo! Храна , вода , склониште… морају бити без накнаде у целом свету ! Не постоји други начин да се излечe зле политикe, зле економијe и зле технологије које Bи ширите. 3аборавитe профит. Ми смо много јачи од Bac и ми ћемо победити без оружја и без финансијске моћи. Овде и сада, питамо цео свет да призна референдум нашег народа из 1991, независнocт од Хрватске, независнocт од Baшeг светског поретка и  независнocт од било кога другог на нашој Крајини – ми стварамо консензус за слободну Крајину, бесплатни свет, слободнe људe.

 

Време је за истинске промене, господине председниче. Позвани сте да исправите неправду која је учињена нама и помогнете изградњи бољег света – можете почети cа довођењем Теслинoг народa кући .

Суверенитет треба дати не само држави, већ и сваком појединцy .

Сваки од седам милијарди људи мора бити суверен над сопственом земљиштy.

Сваки човек мора да буде суверен над сопственим животом.

Сваки појединац мора да може да ужива дипломатски имунитет који му небеса гарантују и изобиље којe сама природа спонтано даје.

Да , ми сви можемо да имамо овај дипломатски имунитет који сте резервисани за себе, своју породицy, своје дипломате и аристократе око cебе .

Време је за великодушнo  даровање и поклањање, широм света, на словенски несебични начин .

 

У име Тесле,

његов народ

 

Влада Републике Српске Крајине у изгнанству

Милорад Буха, председник

Др Јасмина Пеев , министар иностраних послова

 

22. maj 2014

WHITE HOUSE

1600 Pennsylvania Ave NW,

Washington,  DC 20500,

USA

 

OPEN DIPLOMATIC LETTER

 

TO THE US PRESIDENT, VICE PRESIDENT AND PARLIAMENT

 

Our nation’s son, genius, scientist, Nikola Tesla, has worked all his life along for the benefit of the entire humanity. His patents have changed the world : radio technology, remote control, first hydroelectric power station at Niagara falls… are some of his inventions. It was his desire to bring the free energy to all individuals on this planet what is the matter of the generous Slavonic spirit that has never used slavery in its own history. After Tesla’s death, your secret services have confiscated most of his work. Now, it seems that Tesla’s HAARP technology has been used in creating latest floods in the Balkans – artificial inonadation destroyed almost the entire infrastructure of Serbian regions. Tesla’s people who have fled Krajina in 1995 exodus under your NATO/Croatian bombs, have lost everything in floods, for the second time, in 2014.

 

Therefore, we demand:

-open your secret CIA files and inform the world if there was any evil/military abuse of Tesla’s peaceful data/technologies – we need the Truth, we are the Tesla’s people and we have the moral obligation to keep his technology beneficial for the entire humanity

-recognize that you have engineered the floods over large Serbian lands or prove the opposite

-recognize that you have orchestrated Serb’s exodus from Krajina in 1995 : https://www.youtube.com/watch?v=rBGHDaDVZmM

-bring Tesla’s people home, in Krajina & bring justice to Tesla’s Serbs

-clean your radioactive garbage all over the Balkans, at the same time, quickly & pay for all thyroid cancer cases

-let people all over the world know what you really have done to Krajina

 

Our people have voted the independence from Croatia in 1991! You didn’t recognize our democratic choice and you chased us from our home land. Brought disasters over us. Bombed us. Polluted our lands through uranium. Diabolised our leaders. Destroyed our good reputation and made rapers out of us. Only… floods can not wish away our rememberings on our Krajina home land. We still know who we are and what is ours! Your super powerful war technology that you are so proud of, has been stolen from our son and turned into evil against his own people. Even your financial force is a result of same aggressive, criminal acting against poor people all around the world. Now, we have no land, we have no military, we have no financial power… and despite all, right now, you are loosing against us, because your military force can not kill our desire to turn home and build a world where free energy guarantee abundance to each one of us: each African child  and all children. More, we proclaim that everything must be free of charge! Food, water, shelter… must be free of any charge all over the world! There is no other way to heal evil politics, evil economics and evil technologies that you spread around. You have to forget profit. We are much stronger than you and we will win without weapons and without financial power because our ideas can not be killed. Here and now, we ask the entire world to recognize our people’s referendum from 1991, our independence from Croatia, independence from your NWO and independence from anybody else – we are creating consensus for a free Krajina, free world, free people.

 

It’s time for the real change, Mr. President. You are invited to correct the injustice that has been done to us and help build  a better world – you can start bringing Tesla’s people home.

Sovereignty should be given not only to states but to each individual too.

Each one of seven billion people must be sovereign over own peace of land.

Each one must be sovereign over own life.

Each individual has to take her/his heavens’ given diplomatic immunity and enjoy nature given abundance for free!

Yes, we can! We all can have this diplomatic immunity that you have reserved for yourself, your family, your diplomats and aristocrats around you.

It’s time for generous gifting, sharing all over the world, in a Salvonic way.

 

In behalf of Tesla,

his people

 

Government of Serbian Republic of Krajina in exile

Milorad Buha, President

Dr. Jasmina Peev, Minister of foreign affaires

May, 22th. 2014

 

– feel free to translate this open letter in all languages  – spread it

 

 

 

In French:

 

MAISON BLANCHE

1600 Pennsylvania Ave NW ,

Washington , DC 20500 ,

USA

 

 

Au président américain, au vice-président et le parlement américain

 

Le fils de notre nation, génie et scientifique, Nikola Tesla, a travaillé toute sa vie pour le bénéfice de l’humanité toute entière. Ses brevets ont changé le monde: la radio-technologie, commande à distance, la première centrale hydroélectrique aux chutes du Niagara… sont quelques-unes de ses inventions. Son désir était aussi d’apporter l’énergie libre à tous les individus sur cette planète dans l’esprit généreux, slave qui n’a jamais utilisé l’esclavage dans sa propre histoire. Après la mort de Tesla, vos services secrets ont confisqué la plupart de son travail. Maintenant, il semblerait que la technologie HAARP de Tesla a été utilisé pour créer dernières inondations dans les Balkans, Ainsi, les inondations artificielles ont détruit la quasi-totalité de l’infrastructure des régions serbes. Le peuple de Tesla qui a fui la Krajina en exode en 1995 sous vos bombes de l’OTAN et des Croates ont tout perdu dans les inondations, pour la deuxième fois, en 2014.

 

Par conséquent, nous exigeons :

– ouvrez vos fichiers secrets de la CIA et informez le monde s’il y avait un abus militaire de bénéfique technologies de Tesla – nous avons besoin de la vérité, nous sommes le peuple de Tesla et nous avons l’obligation morale de maintenir sa technologie bénéfique pour l’ensemble de l’humanité

– reconnaissez que vous avez provoqué les inondations sur nos vastes terres serbes ou prouvez votre innocence

– reconnaissez que vous avez orchestré l’exode des Serbes de la Krajina en 1995 : https://www.youtube.com/watch?v=rBGHDaDVZmM

– amenez le peuple de Tesla à la maison, dans la Krajina et de rendez justice aux Serbes

– nettoyez votre poubelle radioactive partout dans les Balkans, rapidement et payez pour tous les cas de cancer de la thyroïde

– informez les gens partout dans le monde sur ce que vous avez fait pour la Krajina

 

Notre peuple a voté l’indépendance de la Croatie en 1991 ! Vous n’avez pas reconnu notre choix démocratique et que vous nous avez chassés de nos terres ancestrales. Vous nous avez bombardé. Pollué nos terres avec de l’uranium . Diabolisé nos dirigeants. Détruit notre bonne réputation et fait de nous des violeurs. Seulement, les inondations ne peuvent pas effacer nos souvenirs de nos terres en Krajina. Nous savons encore qui sommes nous et ce qui nous appartient ! “Votre” technologie de guerre super puissante dont vous êtes si fiers, a été volée de notre fils, Tesla, et transformée en terreur, contre sa propre volonté, et contre son propre peuple. Même votre vigueur financière est le résultat de même agissements agressifs contre les personnes pauvres dans le monde entier. Maintenant , nous n’avons pas de patrie, nous n’avons pas d’ armée , nous n’avons aucune puissance financière … et malgré tout, en ce moment tout juste, vous perdez contre nous, parce que votre force militaire ne peut pas tuer notre désir de rentrer chez nous, en Krajina, et de construire un monde où l’énergie libre apportera l’abondance à chacun de nous: chaque enfant africain et tous les enfants du monde. En plus, nous proclamons que tout doit être gratuit ! La nourriture, l’eau, l’abri … doivent être libres de toute charge partout dans le monde ! Il n’y a pas d’autre moyen de guérir le mal dans les politiques, dans les économies et les technologies que vous répandez sur la planète. Maintenant, il est temps d’oublier le profit. Nous sommes beaucoup plus forts que vous et nous allons gagner sans armes et sans puissance financière, car nos idées ne peuvent pas être tuées. Ici et maintenant, nous demandons au monde entier de reconnaître le référendum de notre peuple du 1991, notre indépendance de Croatie, indépendance de votre “nouvel ordre mondial” sur nos terres de Krajina – nous créons un consensus pour une Krajina libre et un monde libre.

 

Il est temps pour un changement réel , Monsieur le Président . Vous êtes invité à corriger l’injustice qui a été fait à nous et aider à construire un monde meilleur – vous pouvez commencer en ramenant le peuple de Tesla à la maison.

Et, la souveraineté devrait être accordée non seulement aux États mais également à chaque individu.

Chacune de sept milliards de personnes doit être souveraine.

Chacun doit être souverain de sa propre vie .

Chaque individu doit pouvoir jouir d’une immunité diplomatique et profiter de l’abondance que la nature nous assure spontanément et gratuitement !

Oui , nous pouvons tous avoir cette immunité diplomatique que vous avez réservé pour vous seul, vos familles, vos diplomates et les aristocrates qui vous entourent .

Les temps sont mûrs pour commencer à partager, donner et faire des cadeaux à la manière slave.

 

Au nom de Tesla,

son peuple

 

Gouvernement de la République Serbe de Krajina, en exil

Milorad Buha , président

Dr. Jasmina Peev , ministre des affaires étrangères

le, 22 mai 2014

 

– N’hésitez pas à traduire cette lettre dans toutes les langues – répandez le texte

НАЈМОЋНИЈИ БРИТАНАЦ: Хрватском влада мафија! Barosso је будала! (видео) – vidi Evropu u raspadu!

НАЈМОЋНИЈИ БРИТАНАЦ: Хрватском влада мафија! Barosso је будала! (видео)

 

Rate This

За све који до данас нису упознали Nigela Farage-a било би добро да га чују шта говори о Хрватској у ЕУ парламенту. Овај ексцентрик је страх и трепет ЕУ, а освојио је већину. Покушавали су га игноришу и медији у Великој Британији, данас је то немогуће. Nigel Farage је освојио дупло више гласова него премијер David Cameroun и тако засео са својом странком UKIP на повољно место одакле ће моћи да каже све оно што други не желе да чују.
Да подсетимо јавност на шокантне изјаве Farage-а…

29.05.2014. udarno.com, за ФБР приредила Биљана Диковић

Фараж о Кети Ештон...  Назвао је претходно "политичким патуљком", особом која никада није била демократски изабрана на неко место и која није имала ни дана радног стажа, па се ваљда као таква "квалификовала за Европску комисију"...

*

Ко је ко у Европској комисији

Председниче, г. Барозо (Barosso) каже „Мислим да имам тим високе квалитете“.
Добро, онда хајде да направимо малу ревизију људских ресурса.
Е, сад, ја знам да ревизије нису популарне у Европској комисији и да ревизори у ЕК који добро обављају свој посао буду избачени с посла, али ипак кренимо…

Из Француске имамо г. Жака Барота (Jacques Barrot) – он ће управљати транспортном политиком. Он је у 2000-ој добио условну затворску казну од осам месеци за учествовање у проневери и забрањен му је рад на јавној функцији у року од две године.

Из Мађарске имамо г. Ковача (Kovacs) – он ће бити одговоран за опорезивање. Дугогодишњи комунистички апартчик, пријатељ тамошњег диктатора г. Кадара и отворени непријатељ вредности које ценимо на Западу. Његово ново царство производиће пореску политику и он ће надгледати царинску унију од Корка до Вилниуса (Cork – Vilnius). Да ли ће ЕПП и британски конзервативци заиста гласати за то?

Из Естоније имамо г. Каласа (Kallas), совјетског партијског апаратчика са двадесетогодишњом каријером, док га његов новостечени укус за капитализам није довео у одређене невоље. Ипак, да будемо фер, он је био ослобођен оптужби за злоупотребу положаја и превару. Али је био осуђен за давање лажне информације и – он ће бити одговоран за борбу против превара. Стварно, тако нешто је немогуће измислити!

Из Велике Британије имамо Петера Менделсона (Peter Mandelson) – он ће управљати трговином. И он је, наравно био двапут избачен из владе Велике Британије. Али, да будемо фер, он ће ту бити један од најспособнијих!

Из Холандије имамо Нели Крус (Neelie Kroes) – она ће управљати такмичењем. Постоје оптужбе да је она лагала Европски парламент. То су тек оптужбе, али потичу од г. ван Бутинена (van Buitenena) и мислим да би га требало чути.

Упитајте се: да ли би купили половни ауто од ове комисије?
Мислим да одговор мора бити НЕ.

Али, чак и да је то јако квалитетна комисија, чак и кад би то била високо квалитетна комисија – опростите господине Барозо, она то није.
Чак и кад би била јако квалитетна комисија – ми бисмо још увек гласали против политичког принципа: да је то комисија која брани европске споразуме, да је то комисија која је мотор европске интеграције, да је то комисија која покреће законске мере које тако штете нашим фирмама широм Европе. Да је то комисија која је отеловљење свега што је најгоре у овој Европској унији. Да је то комисија која је влада Европе, а није директно одговорна никоме.
И молим вас, кад гласате сетите се да су 20 од ових повереника већ рекли да намеравају спроводити Устав чак пре него што је он усвојен од стране влада земаља чланица.

Суочени са таквом ароганцијом која одузима дах, нико из парламентарне скупштине независних и демократа неће дати свој глас за ту комисију. Хвала!

*

*

*

*

Nigel Farage: Tko je tko u Europskoj komisiji

ŠTA MISLI OVA DRŽAVA SA NAMA…

ZLOČIN I KAZNA

ZLOČIN I KAZNA

28. Mai 2014 um 18:04

ZLOČIN I KAZNA

 

Povjest ima svoju istoriju drevnu

drevnih duša naših što u nama žive

nekad živih životu otetih, od nas danas

zaboravom našim sahranjenih ljudi

 

Zločin ima u ćutanju svoju crnu metu

u zaboravu drugih svog semena klicu

a mi živi, svog zaborava zločin i kaznu

ćutnja, nam postade čemernim opelom

vaskrsnuće našeg greha zločina i kazne

 

Umorstvo mrtvih našim zaboravom

posta nam opomena i ukletost večna

nama živima, zločin i kazna zaslužena

što ćutanjem svojim zločinu ofiramo

 

Povjest ima i u ćutanju svoju istoriju

u bolnoj duši što tako i usred bola ćuti

i u nama živima što ćutanjem ubijamo

što ćutnjom svojom zločin odhranismo

 

A mi živi što još uvek ćutimo “hrabro”

na duši svojoj nosićemo obeležje večno

svoj prtljag greha zločina i kazni

što ih tako ćutnjom prećutasmo bedno

 

Kolko može još patit narod, koji mora

tudje zločine za svoje prihvaćati nemo

dželatima ćutnjom na život pravo dati

ubicama , nekad živih ljudi, Jasenovca

plavih grobnica, Jama Like i Korduna…

 

Patiće ali zaboraviti neće nikad moći,

istinom je od večnosti ispisana pesma,

Na Kordunu grob do groba

traži majka sina svoga…

Dušan Nonković

Браниоци Славјанска оборили још два украјинска хеликоптера – 300 украјинских плаћеника који су се донедавно у Сирији борили против Башара Асада

Браниоци Славјанска оборили још два украјинска хеликоптера

РУСКИ ГЕНЕРАЛШТАБ: ПРОТИВ ЈУГОИСТОКА РАТУЈЕ И ОКО 300 УКРАЈИНСКИХ ПЛАЋЕНИКА КОЈИ СУ СЕ ВРАТИЛИ ИЗ СИРИЈЕ

  • „Народни градоначелник“ Славјанска Вјачеслав ПОНОМАРЈОВ: Украјинци су у досадашњим борбама за Славјанск имали 1.200-1.300 убијених, изгубили су осам хеликоптера и 15 оклопних возила. Браниоци града су досад имали 200 погинулих и око 300 рањених

КИЈЕВСКА хунта све више ломи сопствене зубе на Слајванску који је у саставу Доњецке народне републике.

         Данас су припадници њене војно-полицијске казнене експедиције опет артиљеријом тукли и сам град и позиције његових бранилаца, али су при том изгубили – два борбена хеликоптера.

         Обарање другог руски новинар Аркадиј Бабченко описао је овако: „Слетео је брдо Карачун. Тамо је нешто истоварио. Оборен је након што је узлетео. Биле су две експлозије. Једна у ваздуху, друга приликом удара о земљу. Мислим да нико није преживео“.

         Први хеликоптер је био оборен изнад југоисточне периферије Славјанска, а пао је у предграђу Червониј Молочар.

         У зонама обарања хеликоптера, као и код приградског насеља Семјоновка,  данас се воде најжешће борбе. Чују се артиљеријске канонаде и паљбаиз митраљеза и аутомата. У ваздух се дижу облаци густог дима.

         „Народни градоначелник“ Славјанска Вјачеслав Пономарјов изјавио је да су Украјинци у досадашњим борбама за Славјанск имали 1.200-1.300 убијених и да су изгубили осам хеликоптера и 15 оклопних возила. Браниоци града, према његовим речима, досад су имали 200 погинулих и око 300 рањених.

         Извор из руског Генералштаба открио је да у специјалној операцији против југоистока учестује и око 300 украјинских плаћеника који су се донедавно у Сирији борили у редовима противника власти њеног председника Башара Асада.

ТУРЧИНОВ: Погинуло 14 војника и генерал

         ДОСАДАШЊИ вд председника Украјине Александар Турчинов изјавио је да су у другом хеликоптеру обореном код Славјанска погинули један генерал и 14 војника.

         „Само што сам добио информацију да је оборен наш хеликоптер код Славјанска. Сви су погинули: 14 војника и генерал“ – рекао је Турчинов на заседању Врховне Раде (парламента Украјине).

Категорије:

Трилатерална комисија у Србији, слика једне мреже западних агената

Трилатерална комисија у Србији, слика једне мреже западних агената

Намера овог кратког приказа је да раскринка део мреже агената западног утицаја у Србији. Први услов за  опоравак Србије је разобличавање окупационе мреже, а други смена генерација. Оба ова услова су пред испуњењем. У Србији је стасала једна нова политичка и друштвена генерација, искрених патриота, кадра да замени постојећу која је потпуно под западном контролом. За очекивати је да ће у блиској будућности ова нова генерација, уз подршку Русије, успети да српски народ и државу ослободи окупације.

 

 

trilateralna k...

 

 

 

1.део –   Недавно је, стидљиво, објављена вест да су и представници из Србије постали део Трилатералне комисије, и да је основана српска група у оквиру ове организације, као подружница у Србији. Изостале су опсежније новинарске анализе, коментари стручњака и изјашњавање политичара о овом питању, које би биле сасвим примерене, имајући у виду о каквој је организацији реч, и ко су лица која си њени представници за Србију.

Трилатерална комисија представља део мреже којом најмоћнији људи планете контролишу и усмеравају међународне токове, са циљем стварања светске владе. На том путу они уништавају нације и државе. Несумњиво да је главни циљ и главни противник Трилатералне комисије Русија, као једина која представља глобалну алтернативу њиховом уређењу света. Највећи страх атлантских структура изазива јачање Русије, и њен потенцијални повратак на Балкан преко Србије, историјског и природног савезника. Суровост тог новог светског поретка добро је осетио, и још увек осећа, српски народ. Захваљујући професорки Смиљи Аврамов српска јавност се упознала са овом организацијом, и њеним активностима усмереним против нашег народа и државе. Сигурно да лица који су преузела на себе улогу послушника те међународне машинерије, јасно знају да раде на штету сопственог народа и државе. Важно је знати ко су ти људи, јер пратећи њихов рад и сараднике, можемо да расветлимо једну мрежу агената евроатлантског утицаја у Србији.

Мост Исток Запад – локални помагач Трилатералне комисије

Мост Исток Запад (EastWestBridge) је организација настала 2009. године, као локални помагач Трилатералне комисије. Како на свом сајту наводе „Мост Исток Запад (EastWestBridge) је независно научно и истраживачко удружење које у сарадњи са другим институцијама и аналитичким и истраживачким (think-tank) организацијама у региону и широм света усваја смернице за развој појединца, друштва и државе“ (http://www.ewb.rs/Default.aspx). Основни циљ ове организације јесу европске и атлантске, односно НАТО, интеграције Србије: „Настала на хришћанским вредностима са нераскидивим нитима наслеђа религија истока, Европа и атлантске интеграције јесу прави и једини пут који омогућава да најзад разговарамо равноправно о свему што нас тишти. Ако то није прави пут, а шта онда јесте?! Који је то други пут који нам се нуди и којим требамо да идемо. Ми га нити препознајемо, нити видимо. Схватамо и разумемо несврстаност и самосталност, али у тренутку када се нови свет гради, када зида зграду у којој смо ми добили један спрат са чијом градњом каснимо и тако спречавамо остале да стигну до врха, тешко је очекивати да ће ти остали имати разумевања за наше кашњење.“ (http://www.ewb.rs/editone.aspx?id=37).

Ова организације је само једна у низу бројних сличних удружења, која чине мрежу страног утицаја у окупираној Србији. Сасвим сигурно не треба прецењивати њен утицај, али се мора пратити њен рад, поготову што јој, несумњиво, расте значај. Оно што је законитост свих евроатлантских НВО, карактерише и ову групу – њени чланови су истовремено чланови још неколико организација које раде на истом циљу, многи су се школовали или усавршавали на западу, радили су за западне компаније или организације. Њихов рад надзиру „пензионисани“ западни политичари, дипломате и обавештајци (најчешће су ови послови сконцентрисани у једној личности). Чланство им је добрим делом укључено у државну структуру, било као функционери (тако на пр. EastWestBridge у чланству има једног министра и три државна секретара у актуелној Влади Србије, као и два бивша министра) или као кључне сарадници на пројектима разних „реформи“.

Ко су људи Трилатералне комисије у Србији

Јован Ковачевић, Дејан Новаковић и Тахир Хасановић

Када се говори о заступницима евроатлантских интереса у Србији, па тако и у случају представника Трилатералне комисије, важно је истаћи да су ове личности ипак, углавном, само пуки извршиоци, и сасвим далеко од стварне моћи, те се не треба стећи погрешан утисак о њиховој важности, поготову што појединци међу њима воле лажно да увећавају свој значај. Но несумњиво да без оваквих лица не би било могуће довођење Србије у стање окупације, те се као један од најважнијих задатака патриотских снага намеће праћење њихових активности, ради раскринкавања и предузимања адекватног одговора.

Члан Извршног комитета и председник Српске националне групе у оквиру Трилатералне комисије је Јован Ковачевић, оснивач и члан председништва Удружења „Мост Исток Запад“ (http://www.ewb.rs/president.aspx?id=24). Испред East West Bridge (EWB) од 2010. године присуствује састанцима Трилатералне комисије. Јован Ковачевић је некадашњи дописник CNN –а, BBC –а, и других великих светских медијских кућа. Током ратног периода деведесетих био је дописник агенције Ројтерс за бившу Југославију (од 1991.- 1998. године), када је демонизација и клеветање српског народа било најизраженије. Потом је 1998. године прешао у канцеларију Високог представника у Босни и Херцеговини (ОХР), као политички саветник, а један од главних задатака му је било „реструктурирање радио – телевизије Републике Српске у јавни сервис“. Како наводи у својој биографији, „одиграо је делотворну улогу у демократском покрету у Србији и Црној Гори“, што је и довело до његовог новог ангажмана, овог пута у канцеларији ОЕБС –а у Београду, на месту саветника за развој медија. Задатак му је био реорганизација и унапређење главних медијских кућа, и он је човек који је осмислио и спровео стратегију за преображај државне телевизије РТС.

Од 2004. године основао је приватну компанију Strategic Partnership Group (SPG), прву лобистичку компанију у Србији, а потом ПР компанију „Ковачевић и Спајић“, заједно са извршним директором НИН –а Небојшом Спајићем, који је такође члан организације „Мост Исток Запад“. Клијенти ове фирме су велике мултинационалне компаније попут Бајера, Мерка, Лафаржа, Холцима, Бол амбалаже, Ерсте банке, Сосијете женерала, Карлсберг Србије, Ју – Ес – стил Србија, медијских кућа Рингијер и Вац, ЈАТ –а, али и српске фирме, попут Фармакома, АБС Холдинга, Велефарма. Међу њиховим клијентима налазе се и Управа царина, Управа за трезор министарства финансија, Народна банка Србије, Градске пијаце, Градско стамбено, (http://www.kovacic-spaic.rs/web.aspx). Од 2006. Године Јован Ковачевић је саветник Владе РС и председника РС Милорада Додика, као и Владе Републике Србије.

Друго важно име у оквиру ове групе је Дејан Новаковић, генерални секретар Српске националне групе Трилатералне комисије, „идеолошки творац и један од оснивача East West Bridge“ (http://www.ewb.rs/president.aspx?id=26). Како стоји у његовој биографији он је завршио БК Универзитет – Факултет за менаџмент у спорту, Пословну школи економије – при Привредној комори Словеније у Љубљани и Пословну школа за односе са јавношћу – ПРА у Београду. После приватних студија, Дејан Новаковић је завршио мастер студије, наравно као и многи други истакнути преставници прозападног „цивилног сектора“, на Факултету политичких наука, а похађао је и студије антикорупцијске методологије на Институту за криминолошка истраживања (који се у последњих десетак година истакао у нарученим анализама и коментарима пожељним за интересе САД и ЕУ). Како у биографији истиче, већ две деценије активно укључен у стварање стратегије за борбу против организованог криминала, корупције и тероризма у земљи и региону, из чега произлази да је Новаковић овај посао започео као млади двадесетједногодишњи студент (рођен 1972. године). Као и сваки НВО активисата, поноси се учешћем у семинарима које су организовали Фонд за политичку изузетност (Сорошев фонд којим управља Соња Лихт) и Савет Европе.

Свој досадашњи радни век, почевши од 1992. године провео је у Министарству унутрашњих послова, на пословима полицијског службеника и руководиоца и то у Управи за обезбеђење, Одељењу за обезбеђење Председника Републике, Управи за борбу против организованог криминала – Одељењу за посебне операције, Јединици за заштиту учесника у кривичном поступку и Кабинету Министра унутрашњих послова. Као члана свога кабинета Ивица Дачић га је 2011. године ванредно унапредио у звање главног полицијског саветника.

Но прави напредак у каријери доживљава формирањем актуелне Владе Републике Србије, када је 6. децембра 2012. године именован за државног секретара у Министарству енергетике. На први поглед остаје нејасно шта га квалификује за овај посао, али ако се зна да је министарка енергетике Зорана Михајловић, члан

 

zorana-mihajlovic-...

саветодавног одбора организације EastWestBridge (на сајту истичу да је замрзнула функцију док је у Влади), која је једна од најважнијих тинк – тенк организација Запада у Србији, што се види и по месту у Трилатералној комисији, онда коцкице почињу да се слажу. Русија је кључни непријатељ и најважнији циљ глобалних елита, а пројекат Јужни ток је од животне важности за Србију и обнову њеног суверенитета. Пошто је Русија пројекат повратка у Србију и на Балкан започела кроз енергетски сектор, логично је да Запад жели да у министарству енергетике постави своје људе од поверење. Када се знају ове чињенице, јасни су и потези овог министарства – најављено гашење Србијагаса, самовољна измена предлога споразума са Русијом, опструкција почетка грађења Јужног тока, као и на кога се односе речи генералног директора Гаспрома Алексеја Милера када је током последњег боравка у Србији у разговору са државним званичницима изјавио да неко из власти кочи Јужни ток (http://www.blic.rs/Vesti/Politika/374893/Miler-se-zalio-Vucicu-Neko-iz-vlasti-koci-Juzni-tok).

Тахир Хасановић (http://tahirhasanovic.com/biografija-tahira-hasanovica/) је трећи члан Српске групе у Трилатералној комисији, и њен је извршни секретар, који је присуствовао скупу у Берлину, марта 2013. Члан је Управног одбора и извршни директор организације East West Bridge. Овај човек у добро обавештеним круговима важи за веома моћног човека у Србији. Некада истакнути комунистички омладинац и партијски функционер, потом први генерални секретар Нове демократије, и поверљиви човек Душана Михајловића, главни кадровик ДОС –а у време владе Зорана Ђинђића, и бизнисмен. Његови послови и фирме су предмет бројних контроверзи (сада је актуелна прича око бус плуса).

Оно што повезује ова три човека, поред Трилатералне комисије и East West Bridge, јесте и припадност масонској Великој регуларној ложи Србије (једној од две са истим именом које се међусобно споре). Штавише бројни чланови ЕВБ су истовремено припадници те ложе (http://www.alo.rs/stari-alo/Zaratili_srpski_masoni/34620). Такође, Новаковић и Ковачевић су међу оснивачима Друштва лобиста Србије.

Из приказа биографија три представника Трилатералне комисије за Србију, може доста тога да се закључи о мрежи и пословима евроатлантских структура, коју су разгранали у Србији. Али још прецизнија слика добија се када се сагледа ко је још у чланству организације East West Bridge.

2.део –   „East West Bridge“, организација основна 2009. године, као испостава Трилатералне комисије, представља једну од слагалица окупационе мреже евроатлантских структура у Србији. Јако је важно расветлити ту мрежу што је више могуће, а то се постиже пратећи састав организација које је чине, активност и међусобну повезанос чланова. Баш као што се доста тога може сазнати само основним увидом у биографије три представника у Трилатералној комисији, слика се потпуно заокружује када се погледа ко су још чланови овога друштва.

За једног од најважнијих људи за отварање канцеларије Трилатералне комисије у Србији, важила Милка Форцан, бивша потпредседница Делта холдинга (http://www.telegraf.rs/vesti/politika/231752-telegraf-otkriva-trilaterala-stize-u-srbiju-milka-forcan-prva-dama),

 

milka-forcan 1

жена која је високо котирана на списковима најутицајнијих и најбогатијих људи у Србији. Занимљиво је и да се Милка Форцан, помињала као потенцијални будући министар у Влади Србије, и то као кадар Александра Вучића. Вучић своју популарност дугује управо хапшењу Мирослава Мишковића, а Милка Форцан је пуних 18 година била његов најближи сарадник, и заједно су стварали империју Делта. Иначе и раније се помињала могућност да она добије неку државну функцију, обзиром на то да је Милка Форцан важила за миљеницу и Зорана Ђинђића и Бориса Тадића.

Милка Форцан је један од оснивача помињаног Друштва лобиста Србије, члан савета ове организацује и представник за ЕУ.

Ко су све чланови East West Bridge

Председавајући управног одбора East West Bridge –a од скора је Александар Николић – Фото Тони (надимак је добио по фотографској радњи коју је имао),

 

Александар Николић- Фото Тони

 

државни секретар у Министарству одбране. Политичку каријеру започео је 2008. године, као један од оснивача СНС –а, где се, према подацима из биографије (http://www.ewb.rs/bog1.aspx?id=168) бавио координацијом рада стручних савета за одбрану и безбедност, енергетику и правна питања (иако не поседује квалификације и искуство ни за једну наведену област). Краткотрајно је био саветник председника Србије Томислава Николића, да би га после формирања нове владе Александар Вучић поставио за државног секретара у Министарству одбране. Тако се овај економиста, без дана радног искуства у државним институцијама, и без икакве везе са питањима одбране и безбедности, нашао на важној државној функцији.

Члан Управног одбора је и британски дипломата, сер Ајвор Робертс, који је био амбасадор у Београду од 1994. до 1997. године, и који се залаже за „поправни Дејтон и нови Берлински конгрес“ који би правно веривиковао промене граница на Балкану. Такође ваља поменути и Петра Стојанова, бившег председника Бугарске и члана европског извршног одбора Трилатералне комисије. Међу 21 чланом Саветодавног одбора организације East West Bridge, поред Зоране Михајловић, актуелне министарке енергетике, вреди поменути још неколико интересантних имена. Најпре је ту Горан Свилановић, министар спољних послова СРЈ у првој ДОС –овој влади (2000. – 2004.), сада функционера евроатлантских структура. Свилановић је познат и као

Горан Свилановић

 

један од првих заговорника независности Косова и велики НАТО лобиста. Истичу се и имена Марка Чадежа, једногод координатора кампање Отпора за мобилизацију гласача пред изборе 2000. године,координатора Дојче велеа за Србију и порпарола амбасаде Немачке,као и Јована Ратковића, једног од оснивача Отпора, саветника председника Демократске странке Драгана Ђиласа, који је у периоду од 2003. до 2012. године био саветник Бориса Тадића. Од иностраних чланова, међу функционерима балканских држава и члановима Трилатералне комисије, за јавност је најинтересантније поменути Ралфа Џонсона, америчког амбасадора у пензији (службовао у БиХ 1999. – 2001.године као први заменик Високог представника у Сарајеву), као и Марка Шкреба, бившег гувернера Народне Банке Хрватске.

Ђорђе Вукотић, широј јавности непозната личност, али очигледно значајан шраф у евроатлантској мрежи у Србији, налази се на списку чланова East West Bridge. Од 2002. године ангажован у својству самосталног правног консултанта на више пројеката у Србији, који су се одвијали под окриљем Светске банке, УСАИД-а и других међународних организација. У периоду 2004. до 2011. године био је главни

Ђорђе Вукотић

 

правни саветник Савета за регулаторну реформу при Влади РС и у тој функцији учествовао у анализи и изради мишљења на преко 350 нацрта закона. Један је од главних сарадника НАЛЕД –а, Националне алијансе за локални економски развој, пословне асоцијације која окупља компаније, НВО и општине, формиране под надзром USAID –а, са задатком ширења евроатлантског утицаја на локалним структурама по дубини. Занимљиво да су чланови Моста Исток Запад и Виолета Јовановић, извршни директор НАЛЕД –а (пре тога је 10 година била менаџер за демократизацију и привредни развој USAID –а), Ана Брнабић, члан УО НАЛЕД –а, извршни директор Пексим фондације (додељује стипендије за Кембриџ студентима из Србије и Македоније), и службеник USAID –а. Затим и Владан Атанасијевић (члан Саветодавног одбора у EWB) председник УО НАЛЕД , и један од оснивача Српске асоцијације менаџера, Борислав Миљеновић, члан Надзорног одбора НАЛЕД –а (истовремено члан УО Америчке привредне коморе, Друштава лобиста Србије, Српске асоцијације менаџера) и Бранко Радуловић један од главних експерата сарадника НАЛЕД –а.

Чланови East West Bridge су и Марко Благојевић, оснивач и оперативни директор

Марко Благојевић- ЦЕСИД

 

ЦЕСИД –а; Милица Чубрило, амбасадор и бивши министар дијаспоре (такође и консултант USAID –а), Јакша Шћекић, новинар Sky News; Бошко Јакшић, уредник спољнополитичке рубрике дневног листа Политика, и познати србофоб и русофоб; Ђорђе Вучинић (пословни партнер Тахира Хасановића), председник УО фирми које се баве обезбеђењем: SCP International и Securitas Services (фирме која је део британске обавештајне мреже http://www.magazin-tabloid.com/casopis/?id=06&br=285&cl=21); Ненад Боровчанин, државни секретар у Министарству за омладину и спорт; Миодраг Стојковић, народни посланик и члан Председништва Демократске странке; Ранко Вујачић из Беча, службеник у Организацији Уједињених нација за индустријски развој (УНИДО) и велики мајстор у масонској Регуларној великој ложи Србије (чији су чланови водећи људи и велики број чланова East West Bridge); Зоран Басараба, амбасадор Србије у Израелу, и сарадник некадашњег премијера Милана Панића. За крај,треба поменути још два имена: Лидију Удовички и Градимира Драгутиновића. Лидија Удовички је менаџер за Србију у америчкој компанији Continental Wind Partners (CWP), једној од водећих мултинационалних компанија за развој електрана на ветар. Потиче из политичке породице добро позициониране у глобалистичким структурама. Њена сестра је бивша министарка енергетике и гувернер Народне банке Кори Удовички. Захваљујући везама успела је да обезбеди дозволу за градњу електране на ветар, која ће скупо коштати електропривреду и грађане Србије. Градимир Драгутиновић је лидер Ротаракта у Србији, подмлатка ротаријанаца (занимљиво да је централни Ротари клуб у Србији дуго био у просторијама компанија Лутра, у Улици Мајке Јевросиме у Београду, која је у власништву Душана Михајловића, политичког ментора Тахира Хасановића), оснивач Асоцијације ЕУРО26, а у последње време је веома активан у Русији.

Уместо закључка

Намера овог кратког приказа је да раскринка део мреже агената западног утицаја у Србији. Први услов за опоравак Србије је разобличавање окупационе мреже, а други смена генерација. Оба ова услова су пред испуњењем. У Србији је стасала једна нова политичка и друштвена генерација, искрених патриота, кадра да замени постојећу која је потпуно под западном контролом. За очекивати је да ће у блиској будућности ова нова генерација, уз подршку Русије, успети да српски народ и државу ослободи окупације.

 

(Срђан Ного)

Придружите се дискусијама на форуму

Одштампајте текст