DELA AKADEMIKA BUROVIĆA – objavljena i persekutirana

DELA AKADEMIKA BUROVIĆA
– objavljena i persekutirana –

01.BOJANA,- poema, napisananasrpskomjezikuiobjavljenaodDomakultureuDubrovniku 1952; preštampanauBeogradu (listISKRABr 4/1953) iuZagrebu (u časopisuPOLETBr. 4/1953). NakonkursupoezijeuBeogradu 1954. godinedobilaprvunagradu. SadisidentnihpozicijaautorjeovompoemomstigmatiziraokaonikodotadasocijalfašističkustvarnostJugoslavijeiAlbanije. Prevedenajenavišestranihjezika: albanski, fracuski, španski, makedonski, vlaški, grčki. Objavljena preko 30 puta po raznim organima štampe, radija, interneta i u knjigama autora. Prevod na albanski, učinjen 1961, cirkulisao je ilegalno na sve strane Albanije, pa i po zatvorskim ćelijama, što je sigurno doprinelo osvešćavanju tamošnjeg stanovništva i njihovom mobiliziranju protiv socijal-fašističkog terora Envera Hodže. Godine 1991. stiže iz Švajcarske (objavljena na stranicama lista DEMOKRACIA) i razdaje se na sve strane Albanije. Autoru, koji tek što beše izašao iz zatvora, tada je učinjen prvi atentat sred Tirane. Ovom poemom Akademik Burović se afirmirao kao Disident Br. 1 Jugoslavije i Balkana, pa i Evrope, i sveta. Godine 2005. Universitet New Yorka proglasio ga za famous Albanian dissident and historian, pa i za Mandelu Albanije.

02. ULCINJSKE DAIRE,- zbirka lirskih narodnih pesama. Predata je za štampu Narodnom odboru Ulcinj (Otsek za prosvetu i kulturu) u leto 1953. Persekutirana je od UDB-e (Uprava državne bezbednosti, politička policija Jugoslavije). Mnoge pesme ove zbirke su objavljene po raznim organima štampe, kao u SUSRETI, NOVI ŽIVOT, PLAMEN BRATSTVA.

03. NADŽIJA,- roman, od 1953. persekutira se u Izdavačkom preduzeću “Prosveta” – Beograd. Dva fragmenta su objavljena: u časopisu SUSRETI, God. I, Br. 4, Cetinje 1953, i drugi u listu FLAKA E VLLAZNIMIT, Skoplje 1954 (preveden na albanski od Murteza Peze).

04. O DETERMINACIJI DRUŠTVA I DRUŠTVENOG UREÐENJA,disertacija, Skoplje 1954, objavljena od Universiteta u Skoplju – Pravni fakultet.

05. EFEJUARAEDETARIT(MORNAREVAVERENICA),novelanaalbanskomjeziku, Priština 1956 (u časopisuJETAEREBr. 6); drugoizdanje, kaozasebnaknjigau Ženevi 1997; izdanjenasrpskomjezikuu Ženevi 2004. PrevedenaiobjavljenanamakedonskiuBitolj 2004. Prevedenajeinafrancuskiiitalijanski, alijojsepresekutiraobjavljivanje. Nabaziovenoveleautorjeprimljenza članaSavezaknjiževnikaJugoslavijeiuvedenuprogramsavremeneknjiževnostinaAlbanologijiuSkoplju.

06. ZOVMORA,- zbirkapesama, predata 1956. za štampuIzdavačkompreduzeću (IP) “Rilindja”, Priština, intervenišeUDBaionaostadeneobjavljena, bezikakvaodgvoraodstranetogpreduzeća.

07. TRAMUNDANA,novela, Priština 1957 (JETA E RE Br. 2). Godine 1959 autor je predaje IP „Rilindja“ u Prištini, zajedno sa nekim drugim novelama. Zbirka se prihvaća za štampu, ali se autor hapsi od UDB-e kao disidentni književnik. Drugo izdanje na albanski jezik u Ženevi 1994.

08. MORNAREVA UDOVICA,- roman, Priština 1956 (JETA E RE Br. 2); drugo izdanje na albanski jezik u Tirani 2003.

09. FANOLA,roman, Priština 1958 (JETA E RE Br. 3-4); prihvaćen 1959. od IP „Rilindja“ za štampanje kao zasebna knjiga, ali interveniše UDB-a, hapsi autora; drugo izdanje na albanski jezik u Ženevi 2001.

10. BEZBOJAN ČOVEK,novela, Priština 1958, (JETA E RE Br. 6). Predata za štampu kao zasebna knjiga u Tirani 1964 IP “Naim Frasheri”. Persekutirana od SIGURIMI-a (politička policija Albanije).

11. ULCINJSKI POMORCI,- zbirka pripovedaka na srpskom jeziku. Prihvaćena za štampu od IP „Rilindja“ u Prištini 1959, ali se autor hapsi i ovako knjiga ostade neobjavljena. Neke pripovetke ove zbirke su objavljene od vremena u periodičnoj štampi, naročito u časopisu SUSRETI na Cetinje.

12. IZMEÐU DVA PLAVETNILA,- zbirka pripovedaka na albanski jezik,prihvaćena za štampanje od IP „Rilindja“ 1959, ali interveniše UDB-a, koja hapsi autora. Neke su pripovetke od vremena objavljene u periodičnoj štampi, naročito u časopisu JETA E RE.

13. KNJIŽEVNIK,- pripovetka, predata za štampu listu FLAKA E VLLAZNIMIT, Skoplje 1958. Neobjavljenu redakcija je predaje UDB-i, a ova ga iznosi pred sud kao corpus delicti za neprijateljsku propagandu, upravo za disidenciju autora, koga kažnjavaju sa 18 meseci strogog zatvora, ruše mu porodicu i pljačkaju stan.

14. BUNA (BOJANA),- zbirka pesama na albanski jezik. Predata za štampu IP „N.Frasheri“ u Tirani 1961. Pošto je nisu objavili, cirkulsala je u rukopisu na sve strane Albanije.

15. SPECIFIČNI SOCIJALIZAM,- disidentna drama u jednom činu, prikazana 1961. na sceni Teatra koncentracionog logora jugoslovenske emigracije u Čermi-Albanija, zatim i van logora, u gradu Fier i Pluk. Štampanje joj je persekutirano od vlasti.

16. ŠOVENI,- disidentna drama u pet čina, prikazana 1961. na sceni Teatra koncentracionog logora jugo-emigracije u Čermi-Albanija. Štampanje persekutirano od vlasti.

17. EH, DA IMAM JEDNU SNAŽNU PESNICU!,- scenar za estradu. Prikazan je 1961. na sceni Estrade koncentracionog logora jugo-emigracije u Čermi-Albanija. Štampanje persekutirano od vlasti.

18. ISUS HRISTOS,- roman, persekutiran od 1962. godine u redakciji IP „N.Frasheri“ – Tirana. Jedan fragmenat je objavljen u listu MYZEQEJA LETRARE, Ljušnje, novembar 1962.

19. LJUBAV I MRŽNJA,- zbirka pripovedaka i novela, persekutirana od 1963. u redakciji IP „N.Frasheri“ – Tirana.

20. PARTIZANSKE BOGAZE,- zbirka pripovedaka, persekutirana od 1963 u redakciji IP „N.Frasheri“ – Tirana.

21. IZGUBLJENE ILUZIJE,– zbirka pripovedaka, persekutirana od 1965. godine u redakciji IP „N.Frasheri“ – Tirana.

22. GRUSHTI I FUQISHËM (SNAŽNA PESNICA),- scenar za estradu na albanskom jeziku, napisan po preporuci Doma kulture u Ljušnje 1966. godine. Prikazivanje zabranjeno od Sreskog partijskog komiteta u Ljušnje-Albanija.

23. LELA,- novela, persekutiranauredakcijialmanakaSHKODRA, Skadar 1967. Cirkulisalajeotkucananapisaćojmašini.

24. BELALALA,- novela, od 1967. godinesepersekutirauredakcijiIPN.FrasheriuTirani.

25. KOMESAR,- tragedijautri čina, napisanapopreporuciispremljenazaprikazivanjenasceniTeatraugradLjušnje 1967, aliintervenišeSreskipartiskikomitetdaseneprikaže, tobožejojnedostajeklasnaborba.

26. KASOLLJAEXHAJONUZIT(KOLIBA ČIKAJONUZA),- dramaupet čina, napisanapopreporuci 1967. Kadjeipredatanadležnimorganima, umestoprikazivanja, inepročitavšijekažuautorudasuodustaliodtoga.

27.TRADHTIA(IZDAJA),disidentniroman, objavljennaalbanskomjezikuuTirani 1965. godineodIP «N.Frashëri»; drugo, trećei četvrtoizdanjeistotakouTirani 1967 („N.Frasheri“), 1992 („Ilyria“), 2000 («MësonjtorjaeParë»), peto izdanje IP „Dija“, Priština 2010. Romanjedoživeonezapamćeniuspeh. Proglašenjezachef-d’oeuvrealbanskeprozesvihvremena. MinistarstvoprosveteAlbanijeuvodigausvojslužbeniprogramza školesvihkategorijaiuniversitet. Autorseprimaza članaSavezaknjiževnikaAlbanije, proglašavaseizaPOČASNOG ČLANAAkademijenaukaiumetnosti, dokgaE.Hodžahapsiupravozato štojeitimromanomdemostriraouAlbanijiideološkuipolitičkudiversiju. Godine 1994, zajednosaostalimdelimaAkademikaBurovića, izbacujeseizsvihantologijaiprograma, tobožezato štojeautorizjaviodaponacionalnostinijeAlbanac, već Jugosloven, Srbo-Crnogorac. Iporedtoga, drAbdiBaleta, eksambasadorAlbanijepriOUN, pišućinajpozitivnijezaovajroman, kažedajeAkademikBurović njimeeklipsiraoinajvećegalbanskogknjiževnikaIsmailaKadareiušaoualbanskukulturuiknjiževnostdaučiniono štojeKadareizjaviokaosvoju želju, alinikadanijeuspeodatoiostvari. IzbogtogaseAk. Burović satanizira, pasenanjegavršeiatentati, javnomusespaljujudela, doksenasvestranesvetapoštujeicenikaonajvećisavremenialbanskiknjiževnikialbanolog, paikaograndhommeiMandelaAlbanije, kojije žrtvovaosebeiporodicu, decu, zanaučnuistinu, zasloboduidemokratiju.

28. USHTIMA E KORABIT (ODJEK KORABA),zbirka disidentnih pripovedaka na albanskom jeziku, Tirana 1968, IP «N.Frasheri ». Neke od njih su ocenjene kao najljepše u albanskoj književnosti. Godine 1992. uvedena je u službeni program književnosti Albanije za škole svih kategorija i universitete.

29. ZANAEULQINIT(ULCINJSKAVILA),- zbirkaalbanskihnarodnihpesamaizokolineUlcinja. Predata 1968. za štampu Institutu folklora u Tirani, gdje se persekutira od SIGRIMI-a.

30. DEVOJKA SA PLETENICAMA,- roman, od 1969. persekutira se od IP „N.Frasheri“ u Tirani. Ovim romanom autor je uzeo učešće na Nacionalnom konkursu Albanije i književnik Jakov Dzodza, član žirija, kaže autoru u poverenju da je romanu dodeljena prva nagrada, ali interveniše SIGURIMI i njegovo se ime briše iz liste nagrađenih.

31. KOSOVSKATRAGEDIJAroman, Ljušnje 1969, nedovršen. Iz ovog romana albanske su vlasti uzele odlomak i iznele pred sud kao corpus delicti neprijateljske propagande protiv Albanije i albanskog naroda, iako se tu ne spominje ni Albanija, niti albanski narod, jer je reč samo o Kosmetu i tamošnjem stanovništvu, znači unutrašnja jugoslovenska stvar. Ovom optužbom ne samo što se Ak. Burović kažnjava potpuno nevin, već se jasno vidi kako su se albanske vlasti negativno mešale i u unutrašnje poslove Jugoslavije, jugoslovenskih naroda i njenih ličnosti.

32. MËSUESJA(UČITELJICA),- disidentnanovela, od 1969. persekutiraseuredakcijiIPN.FrasheriuTirani.

33. GJARPËRI (ZMIJA),- disidentna novela, Tirana 1969, IP „N.Frasheri“. Drugo izdanje u Tirani 2001, od IP « OMSCA ». Godine 1992. uvedena je u službeni program Ministarstva prosvete i kulture Albanije za škole svih kategorija.

34. DURIMI (TRPKO),- zbirka skečeva za decu, persekutira se od 1969. godine u redakciji IP „N.Frasheri“. Veći deo skečeva su prikazani po raznim scenama pozorišta i estrada, a pokoji i objavljen.

35. E FOLMJA E ULQINIT (ULCINJSKO NAREČJE),- monografija kojom je autor branio svoju drugu diplomu na Universitetu u Tirani 1969. Njegova naučna otkrića prof. Anastas Dode unosi odmah u svoja universitetska predavanja, a Akademija nauka Albanije unela ih je i u svojoj enciklopediji FJALORI ENCIKLOPEDIK SHQIPTAR, Tirana 1985, ali bez njegovog imena, pošto je autor tada bio u zatvor. Po izlasku iz zatvora za ovo delo su ga Albanci proglasili sekretarom Otseka za albanski jezik i književnost njihove Akademije nauka i umetnosti i dodelili mu titule profesor i doktor nauka.

36. VALOVI DRIMA,- roman, predat za štampu početkom 1970. godine. Persekutiran u redakciji IP « N.Frasheri“.

37. DOĆI ĆU!,- disidentni sonet, napisan 03. novembra 1973. u ćeliji zatvora Burelji i odmah dat na čitanje osuđenicima, od kojih mnogi su ga naučili napamet. Jednim pismom autor ga šalje Nedžmiji, suprugi Envera Hodže, sa molbom da mu dozvole da sazna da li su mu deca živa. Dok od nje ne dobija nikakav odgovor, u glavnom organu štampe Saveza književnika Albanije NËNTORI Br. 7, Tirana 1987, vidi ga objavljenog imenom albanskog pesnika Petrit Ruka. Po izlasku iz zatvora Akademik Burović je denoncirao plagijat. Autor plagijata ćuti, iako su u odbranu autorstva Akademika Burovića ustali i neke albanske ličnosti. Časopis NËNTORI je dodeljio sonetu i svoju godišnju nagradu, sigurno ne znajući da je to djelo jednog političkog uhapšenika.

38. ZEMËR PRINDI (RODITELJSKO SRCE),- zbirka pesama na albanskom jeziku, zatvor u Burelju (Albanija) 1975. Cirkulisala je po zatvorskim ćelijama kao rukopis.

39. STIHOVI,- zbirka pesama, pretežno na srpskom, zatim na albanskom, makedonskom i ruskom, zatvor u Burelju 1975. Cirkulisala je u rukopisu po zatvorskim ćelijama.

40. ŠUBARA,- poema, zatvor u Burelju 1975. Cirkulisala je po zatvorkim ćelijama. Neki fragenti su joj objavljeni pošto je autor izašao iz zatvora.

41. SLOVENSKA PLEJADA ALBANSKOG NEBA,- zatvor u Burelju 1976. Pošto je izašao iz zatvora, neka poglavlja je objavio po svojim knjigama.

42. OČI SIMONIDE OPTUŽUJU,- etno-sociološka studija, zatvor u Burelju 1982. Cirkulisala je po zatvorskim ćelijama. Autor je pripremio za štampu i u reviji YLBERI, God. VI, Br. 7, Ženeva 1998, objavio predgovor. Čim je ovo saznala albanska mafija, blokirala mu je studiju u kompjuteru, a zatim mu je uništila čitav diskodur sa svim ostalim rukopisima. Predgovor je objavljen i na srpskom jeziku u srpske elektronske novine ISTINA God. II, Br. 60, Beč 17. IV. 2006.

43. VIVAT JUSTITIA,- epistolarna zbirka, zatvor u Burelju 1982. Cirkulisala je po zatvorskim ćelijama. Neka pisma su objavljena po autorovim delima, koja su izašla iz štampe po njegovom spasu iz zatvora.

44. NJË BOTË PA DIELL (JEDAN SVET BEZ SUNCA),- književna studija, zatvor u Burelju 1984. Ima preko 500 stranica sitnog rukopisa. Cirkulisala je po zatvorskim ćelijama.

45. RREZET E PARA (PRVI ZRACI),- zbirka pesama na albanskom jeziku, Tirana 1991. Daktilografisana u 10 primeraka cirkulisala je po Albaniji, jer mu albanske vlasti ni privatno nisu dozvolile da je štampa, iako je proglašena demokratija. Jedan primerak je dospeo u ruke dr Ardiana Marashi, sada profesor na Sorboni, koji je neke pesme ove zbirke preveo na francuski i objavio ih u LETTRE INTENATIONALE. Br. 35, Paris, zima 1992-1993.

46. RREZET E SHPRESËS (ZRACI NADE),zbirka pesama, Ženeva 1992. Ovo je prva zbirka disidentnih pesama objavljena na albanski jezik. Od književne kritike je dočekana najpozitivnije i mnoge su joj pesme preštampane od raznih organa štame, pa su i prevedene na strane jezike.

47. FYTYRA E VËRTETË E KADARESË (PRAVO LICE ISMAILA KADARE),etno-sociološka studija na albanskom jeziku, Ženeva 1992; izdanje na srpskom i na francuskom jeziku realizirano je u Ženevi 2001.

48. YLBERI (DUGA),- ilustrovana revija, jedini organ disidentne štampe na albanskom jeziku. Formirao ju je Akademik Burović 1993. godine u Ženevi i lično ju je finansirao, objavljujući je jednom i dva puta godišnje, sve do kraja 1999, kada je bio prinuđen da prekine njeno objavljivanje, jer ga sabotirala ne samo albanska mafija, već i jugoslovenska.

49. JE VIENDRAI ! (DOĆI ĆU !),- zbirka pesama i članaka na francuskom jeziku, Ženeva 1993. Drugo izdanje, Ženeva 1995.

50. MORSKI VALOVI,zbirka disidentnih pesama na srpsko-hrvatskom jeziku, Ženeva 1994. Promocija joj je izvršena u Podgorici, organizirana od biblioteke “R.Ljumović”.

51. PAQJA NUK ARRIHET DUKE SHPIFUR DHE INTRIGUAR (MIR SE NE POSTIŽE LAŽIMA I INTRIGAMA),polemika, Ženeva 1994.

52. ILIRËT DHE SHQIPTARËT (ILIRI I ALBANCI),albanološke studije na albanskom jeziku, Ženeva 1994. Teze Ak. Burovića, od Albanaca proglašene za “crne teze”, prihvaćene su na sve strane sveta od universiteta i akademija nauka, potresujući ovako iz temelja zgradu albanskih falsifikata. Universitet New Yorka, objavljujući mu ove teze, proglasio ga za famous Albanian historian. Ove teze se sada prihvaćaju i u Albaniji, gde je stvorena grupa mladih naučnika, koji slede Ak. Burovića.

53. RESULBEGOVIĆI,- porodična istorija na srpskom jeziku, Ženeva 1994.

54. FJALORI I TË FOLMES SË ULQINIT (REČNIK ULCINJSKOG NAREČJA),- Ženeva 1994.

55. ULCINJ,- almanah, jedini disidentni organ štampe na srpsko-hrvatskom jeziku. Organizovao ga 1994. godine Akademik Burović, koji ga i sponsorizirao. Zbog sabotiranja od jugoslovenske i albanske mafije naredne godine bio je prinuđen da prekine to izdanje.

56. POREKLOALBANACA,- albanološkastudija, objavljenasprvanaalbanskijezikukompleksudelaILIRËTDHESHQIPTARËT (1994), zatim – 1995. godineobjavljenakaozasebnaknjiganasrpskomjeziku; paopet 2004. godineukompleksudelaPRETENDIRANJAALBANACAi, potrećiputuizdanjuKOSUALBANCI? Ženeva 2007., drugoizdanje 2013. od IK GAMBIT-Jagodina, Srbija; a 2008. inaengleskomjezikuukompleksudelaWHOAREALBANIANS?. PreštampanajeiodsrpskogelektronskoglistaISTINAGod. II, Br. 79, Beč 15.X.2006. Prevedena i objavljena na makedonski jezik u kompleksu dela POTEKLOTO NA ALBANCITE, Bitolja 2005.AssociationfrançaisedetudessurlesBalkans, bazirajući se na ovo delo, koje je prodiskutirano javno preko interneta, proglasio je Ak. Burovića za grandehomme, quiasacrifié saviepourlarechersche, paizaMandeluAlbanijeiBalkana.

57. PISMA IZ ZATVORA,epistolarna zbirka na srpskom jeziku, Ženeva 1996.

58. SHPIFJET E KADARESË NUK E NDRYSHOJNË TË VËRTETËN (LAŽI KADAREA NE MENJAJU ISTINU),polemika na albanskom jeziku, Ženeva 1997.

59. LAMOUR DEFENDU (ZABRANJENA LJUBAV),zbirka pesama na francuskom jeziku, Ženeva 1997.

60. NGADHËNJIMI I SHPRESËS (TRIJUMF NADE),zbirka pesama na albanskom jeziku, Ženeva 1998.

61. LETRA NGA BURRELI (PISMA IZ BURELJA),epistolarna zbirka na albanskom jeziku, Ženeva 1999.

62. AUTOPSIA E NJË MORALI (AUTOPSIJA JEDNOG MORALA),etno-sociološka studija na albanskom jeziku, Ženeva 1999.

63. MIKROLOGJIRA(MIKROLOGIJE),- albanološkestudije, Ženeva 2000. Cirkulisalajepo ćelijamazatvorauBureljujoš od 1970. godine. Odmah po izlasku autora iz zatvora jedan deo njih je štampan po raznim organima štampe.

64. STVARNOSTIALBANSKEILUZIJE,albanološkestudijena srpskom jeziku, Ženeva 2000.

65. SHPIFJETEUDBASHITNAFI ÇEGRANI(LAŽIUDBAŠANAFI ČEGRANI),- kritikanaalbanskomjeziku, Ženeva 2000; drugoizdanjeuBernu 2002.

66. FISHTADHETË TJERË (FIŠTAIDRUGI),- književnestudijenaalbanskomjeziku, Tirana 2001.

67. ISTINA IZNAD SVEGA,- intervjui na srpskom jeziku, Ženeva 2001.

68. MBI DASHURINË (O LJUBAVI),- eseji na albanskom jeziku, Ženeva 2001.

69. STUDENTET (STUDENTKINJE),- roman na albanskom jeziku, Tirana 2001.

70. NJEGOŠ I ALBANCI,- studije na srpskom jeziku, Podgorica 2002.

71. ADEM DEMAÇI,- memoari, Ženeva 2002 ; drugo izdanje 2005.

72. OD ILIROMANIJE DO TERORIZMA,- albanološke studije na srpskom jeziku, Ženeva 2002.

73. MARGINALIJE,- albanološke studije, Ženeva 2003. Zabranjena u Albaniji. Neki albanski organi štampe, koji su preštampali pojedine studije ovog dela, isto tako su zabranjeni. Tako vlaški list FARSAROTU, koji je preštampao na vlaškom i albanskom jeziku jednu studiju iz ovog dela, ne izlazi više.

74. QUO VADIS ?, – zbirka studija iz albanske književnostu, Ženeva 2003.

75. AGJENTI I SIGURIMIT (AGENT SIGURIMIA),- polemika na albanskom jeziku, Ženeva 2003.

76. RESULBEGOVIQËT DHE SHQIPTARËT (RESULBEGOVIĆI I ALBANCI),- publicistika na albanskom jeziku, Ženeva 2003.

77. KRIK RASPETOG,- dokumenta na srpskom jeziku o persekutiranju Akademika Burovića, Ženeva 2003.

78. LLAGAPËTEULQINAKËVE(PREZIMENAULCINJANA),- etimološkestudijenaalbanskomjeziku, Ženeva 2003.

79. TË NJOHIM KAPLLAN RESULIN (DA UPOZNAMO KAPLANA RESULI)- na portalu Forumi Shqiptar: forumishqiptar.com, 02.12.2003., otvoren poseban portal za Akademika Burovića, koji pretstavlja antologiju persekutiranih dela Akademika na albanskom jeziku, kao i dela drugih o njemu, zatim komentari pro i protiv. Delo je ovo albanske pesnikinje Elinda Marku, koja svojim komentima smelo istupa u njegovu odbranu.

80. ESATMEKULI,- memoarinaalbanskomjeziku, Ženeva 2004.

81. PRETENDIRANJAALBANACA,- albanološkestudijenasrpskomjeziku, Ženeva 2004.

82. BUMERANGUiEnverHoxhësdheihoxhistëve(BUMERANGEnveraHodžeinjegovihsaradnika),- polemikenaalbanskomjeziku, Ženeva 2004.

83.DARDANIJA,- etimološkestudijenasrpskomjeziku, Ženeva 2004.

84. RROTAEHISTORISË (TOČAKISTORIJE),- studijeizalbanskeknjiževnosti, Ženeva 2005.

85. BUKUROSHJA E PLAZHIT (LJEPOTICA SA PLAŽE),- novela, Ženeva 2005

86. THE STANCES OF KAPLAN BUROVICH ABOUT THE ALBANOLOGICAL PROBLEM, ESPECIA-LLY ON THE ORIGIN OF THE ALBANIAS,- New York 2005 (USA). Izdanje New York Universiteta (Law Faculty). Objavljuju albanološke teze Akademika Burovića, pošto su ih prodiskutirali javno, preko interneta. Ovaj je Universitet nazvao Akademika: Prof. dr. Kapllan Resuli – famous Albanian dissident and historian…Mandela of Albanian”.

87. POTEKLOTO NA ALBANCITE,- albanološke studije na makedonski jezik, Bitolja 2005. Knjiga izazvala burne diskusije u Makedoniji, a kad je Makedonska akademija nauka i umetnosti unela u svojoj ENCIKLOPEDIJI MAKEDONIJE albanološke teze Ak. Burovića, buknule su diskusije i van Makedonije.

88. ZOVKOSOVA,studijenasrpskomjeziku, Ženeva 2006.

89. OPTUŽUJEM,- zbirka članakaidokumenata, Ženeva 2006.

90. ALBANCITE GI IRITIRA VISTINARA (ALBANCE IRITIRA ISTINA),- albanološke studije na makedonskom jeziku, Ženeva 2006.

91. DËSHMOJ (SVEDOČIM),- zbornik studija i članaka na albanskom jeziku, Ženeva 2007.

92. KO SU ALBANCI?– albanološke studije na srpskom jeziku, Ženeva 2007; drugo izdanje IK GAMBIT, Jagodina 2013. Izdanje na engleskom jeziku WHO ARE ALBANIANS?, Ženeva 2008. Izdanje na slovenačkom, blokirano od albanske mafije u Ljubljani.

93. MARTIRIZIRANO KOSOVO,- zbornik studija i članaka, Ženeva 2007.

94. BUROVIĆI,- porodična istorija, Ženeva 2008.

95. MË I FORTË SE VDEKJA (JAČI OD SMRTI),- zbornik studija i članaka na albanskom jeziku, Ženeva 2008.

96. TAMO – NA KOSOVO,- polemika, Ženeva 2008.

97. ALBANSKITE ISTORISKI FALSIFIKATI (ALBANSKI ISTORIJSKI FALSIFIKATI),- Struga 2009, IK VISTINIJANA, 1.500 primeraka, zaslugom makedonskog pesnika Vitomira Dolinskog. Ova knjiga albanoloških studija na makedonskom jeziku, spremljena za štampu još od 2003, zbog persekutiranja od albanske mafije, nije mogla da se izda na vreme. Sve studije ove knjige štampane su od vremena po raznim organima štampe i na raznim jezicima.

98. DENIGRIME ANTI-AROMUNE (ANTI-AROMUNSKA DENIGRIRANJA),- studije o Aromunima, Struga (Makedonija) 2009.

99. KADAREJADHERAPSODITË (KADAREIRAPSODIJE),- zbirkastudijaoporekluciklusaalbanskihrapsodijaoKrajišnicima, Ženeva 2009.

100.NGADHËNJIMIMBIVDEKJEN (TRIJUMFNADSMRĆU),- studijei članci,- Tirana, 01.VII.2009. Albanskamafijajespalilasavtiraž oveknjigeu štamparijiMarinBarleti“,naočiautora. Odvatrejeuspeodaspasinekolikoprimeraka.

101. STUDIMELEKSIKORE(LEKSIČKESTUDIJE),- Tirana, 01.VII.2009. Albanskamafijajespalilasavtiraž oveknjigeu štamparijiMarinBarleti“,naočiautora. Odvatrenijespašennijedanprimerak. Drugoizdanjeu Ženevi, novembar 2009.

102. NA ISTOKU NIŠTA NOVO!,- studije i članci, Tirana 01.VII.2009. Albanska mafija je spalila sav tiraž ove knjige u štampariji „Marin Barleti“, na oči autora. Od vatre je uspeo da spasi nekoliko primeraka.

103. ISTORIJA ULCINJA,- štampana u Tirani, 01.VII.2009. Albanska mafija je spalila sav tiraž ove knjige u štampariji „Marin Barleti“, na oči autora. Od vatre je uspeo da spasi nekoliko primeraka. Drugo izdanje u Ženevi, novembar 2009.

104. PSEMIDOGJILIBRATMIMOZAAHMETI?(ZAŠTO MI SPALI KNJIGE MIMOZA AHMETI?),- Ženeva 2009.

105. ENCIKLOPEDIJA ULCINJA,- Ulqin 2010.

106. AMBASADORI SHQIPTAR (ALBANSKI AMBASADOR),- reportaže, Ulqin 2010.

107. IMAGES CORRESPONDANT A KAPLAN BUROVIĆ,- google.com. Postoji i sa pseudonimom Kapllan Resuli. Zbir fotografija Akademika Burovića i drugih ličnosti koje imaju kakvu vezu sa njim, zatim naslovne strane mnogih njegovih djela, dokumenta o njegovom školovanju, afirmiranju kao profesor i doktor nauka, kao akademik, dokumenta o odlikovanju i proglašenja za Viteza i za Svetog Ratnika. Ako se kucne na njih, otvaraju se stranice Akademikovih djela i djela drugih o njemu, tekst dokumenata. Autor se krije, da bi izbjegao persekutiranje od Akademikovih neprijatelja.

108. SUFIKSAT E SHQIPES (SUFIKSI ALBANSKOG JEZIKA),- od 1985. godine ova je knjiga cirkulisalo u rukopisu po zatvorskim ćelijama Burelja. Godine 2011. objavljena je u Ženevi.

109. ODAN I ODRAN,- zbornik studija i članaka, Ulcinj 2011.

110. DUKLA (DUKLJA),- zbornik albanoloških studija i članaka na albanski jezik, Ženeva, 2011.

111. NDËRGJEGJËSOHUNI! (OSVESTITE SE!),- javna diskusija na albanskom jeziku, Ulcinj 2011.

112. MOHIMI (NEGIRANJE),- zbornik pesama na albanski jezik, Ulcinj 2011.

113. BRAT JE MIO…,- zbornik studija i članaka o muslimanima, Ulcinj 2011.

114. VELIKA JE CRNA GORA,- zbornik studija i članaka o Crnoj Gori, Ulcinj 2011.

115. SHEMBJA E IDHUJVE TË RREMË (RUŠENJE LAŽNIH IDOLA),- zbornik studija i članaka, Ulcinj 2012.

116. TUŽBA – Protiv koga?,- dokumenta, Ženeva 2012.

117. KUSH JANË USHAKU DHE KOLEGËT E TIJË? (KO JE UŠAKU I NJEGOVE KOLEGE?),- polemika na albanskom jeziku, Ženeva 2012.

118. 60 GODINA DISIDENCIJE,- pesme i studije, Ulcinj 2012.

119. SVEĆA U PAKLU – dnevnik iz zatvora BURELJI, Albanija,– objavljen sprva na sajtu ŠTAJERSKE NOVICE.eu, Maribor (Slovenija), 08.IX.2012., zatim preštampan više puta od drugih medija; ukjljučen u delu Ak. Burovića SRPSKI VITEZ, Ulcinj 2012.

120. ETIMOLOŠKI FALSIFIKATI AKADEMIKA ČABEJA,- objavljeno sprva na sajtu ŠTAJERSKE NOVICE.eu, Maribor (Slovenija), 25.X.2012.

121. SRPSKI VITEZ,- zbornik studija i članaka, Ulcinj, 2012.

122. MANDELA ALBANIJE U MEDIJSKOJ BLOKADIsajt posvećenličnostiideluKaplanaBurovića: kaplanresuli.wordpress.com, novembar 2012. Nepoznata ličnost sakupila je više studija Ak. Burovića, kao i neke pozitivne o njemu. Sajt nema ni adresu, niti mesto.

123. KRUNA,- zbornik studija i članaka, Ulcinj 2013.

124. SKENDERBEG PO DRUGI PUT MEÐU SRBIMA,- zbirka satira, Ulcinj 2013.

125. HIPOTEZE O POREKLU ALBANACA,- jedna studija i više polemika, Ženeva 2013.

126. ETIMOLOŠKESTUDIJE,- Ulcinj 2014. Od 1984. ovodelojecirkulisalopo ćelijamazatvorauBureljuAlbanija.

127. SVETI RATNIK,- zbornik studija i članaka, Ulcinj 2014.

128. O DISIDENCIJI,- eseji, Ulcinj 2014.

129. HANNIBAL ANTE PORTAS!,- reportaže, Ulcinj 2014.

130. SKADAR,- istorija grada, Ulcinj 2014.

131. E VËRTETA NDRIT SI DIELLI (ISTINA SIJA KAO SUNCE) – zbornik studija i članaka, na albanskom jeziku, Ulcinj 2014.

ДОКАЖИ СЕ БОЉИМ ПА ОНДА КРИТИКУЈ – ОСНОВНА НАЧЕЛА КОЈА ОДЛУЧУЈУ О ИСХОДУ ИЗБОРА И СУДБИНИ НАРОДА!

ДОКАЖИ СЕ БОЉИМ ПА ОНДА КРИТИКУЈ – ОСНОВНА НАЧЕЛА КОЈА ОДЛУЧУЈУ О ИСХОДУ ИЗБОРА И СУДБИНИ НАРОДА!

ДОКАЖИ СЕ БOЉИМ, СА КОНКРЕТНИМ РЕЗУЛТАТИМА, ОД ОНИХ КОЈЕ БИ ДА КРИТИКУЈЕШ КАКО БИ МОГАО БИТИ ВЕРОДОСТОЈАН! А ДА БИ ТО МОГАО BITI МОРАШ ПРВО ОСВОЈИТИ ВЛАСТ СВОЈИМ КОНКРЕТНИМ ПРОГРАМИМА(А НЕ НАМЕРАМА), КОНКРЕТНИМ РЕЗУЛТАТИМА А НЕ ГОЛИМ БЕЗ ПОКРИЋА ОБЕЋАЊИМА, ДОКОНИМ И НЕПРОВЕРЉИВИМ ПОЛЕМИКАМА, КРИТИКАМА КОЈЕ РАЗБИЈАЈУ ЈЕДИНСТВО БЕЗ КОЈЕГ НЕМА СЛОГЕ А СВИ МИ ЗНАМО ДА БЕЗ СЛОГЕ НЕМА НИ ПОБЕДЕ НАД ОКУПАТОРИМА. КО РАДИ ПРОТИВ СЛОГЕ, РАДИ ОКУПАТОРУ НА РУКЕ А ПРОТИВ ИНТЕРЕСА СВОГА НАРОДА. ТО ЈЕ ЧИЊЕНИЦА И ПО ТОМ ПИТАЊУ НЕМА ДИЛЕМЕ (СССС)  А ДА БИ МОГАО ДОКАЗАТИ ДА СИ БОЉИ ОД ДРУГИХ И ОНИХ ИСТОРИЈСКИХ ПРЕДХОДНИКА, КОЈИ СУ ЗА РАЗЛИКУ ОД ТЕБЕ ДОКАЗАЛИ ДА СУ СПОСОБНИЈИ ОД ТЕБЕ ЈЕР СУ УСПЕЛИ БИТИ ВЛАСТ ШТО СЕ НЕ МОЖЕ РЕЋИ И ЗА ТЕБЕ А СТИМ СУ И ДОКАЗАЛИ ДА СУ БОЉИ ЈЕР СУ УСПЕЛИ ТО ШТО ТИ ЈОШ НИСИ УСПЕО ДА ПОСТИГНЕШ. ДА БИ ТИ ТО ПОСТИГАО МОРА ТИ НАРОД ВЕРОВАТИ А ДА БИ ТИ НАРОД ВЕРОВАО ДА СИ БОЉИ МОРАШ ТО PRVO СВОЈОМ СПОСОБНОСТЋУ ДОКАЗАТИ СТИМ ШТО БИ ОСВОЈИО ВЛАСТ. А ТО НЕЋЕШ МОЋИ СВОЈИМ КОНТРОВЕРЗАМА, НЕПРОВЕРЕНИМ ПОЛЕМИКАМА СТВАРАЊЕМ РАЗДОРА ИЗМЕЂУ И ОНАКО ОД СВЕГА УМОРНОГ НАРОДА. САМО КОРЕКТНИМ ПОНАШАЊЕМ И КОНКРЕТНИМ РЕЗУЛТАТИМА ЋЕШ ОСВОЈИТИ ПОВЕРЕЊЕ НАРОДА ТЕ ЋЕ ТИ ТАКО ВЛАДАВИНА НА ДУЖЕ СТАЗЕ, ОД НАРОДА БИТИ ЗАГАРАНТОВАНА! LAKO JE NABRAJATI СВОМ СУПАРНИКУ ONO ŠTO NIJE DOBRO УЧИНИО ALI TO NIJE НИ ИЗБЛИЗА DOKAZ DA СИ НИТИ ДА ЋЕШ БИТИ БОЉИ КАД ТИ СЕ УКАЖЕ ПРИЛИКА. САМО АПСОЛУТНА ИСКРЕНОСТ И КАРАКТЕРНА КОРЕКТНОСТ БИ МОГЛА УЈЕДИНИТИ ВЕЋИНСКИ ДЕО НАРОДА, ПОКРЕНУТИ НЕБИРАЧЕ НА ИЗБОРЕ ДА ГЛАСАЈУ ПО СВОМ НАХОЂЕЊУ И ОДЛУЧЕ ИСХОД ИЗБОРА У СВОЈУ КОРИСТ БИРАЈУЋИ ИСКРЕНЕ СПОСОБНЕ И КОРЕКТНЕ ОСОБЕ ЗА СВОЈЕ ПРЕДСТАВНИКЕ У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ. СВАЂАЛИЦАМА НЕЋЕ НИКАД ПОЋИ ЗА РУКОМ УЈЕДИНИТИ НАРОД, НИТ ЋЕ ИКАД СТИМ МОЋИ ОЧУВАТИ ДРЖАВУ А КАМОЛИ ЈЕ УЧВРСТИТИ. НАРОД ЈЕ СИТ ПРАЗНИХ ОБЕЋАЊА ПОГОТОВО ПОПУТ ОВЕ ПОСЛЕДЊЕ ПРЕВАРЕ СА ЛАЖНИМ ОБЕЋАЊЕМ; СВЕ ПОНИШТИТИ ШТО ЈЕ ТАДИЋЕВ РЕЖИМ УГОВОРИО ПА ПО ДОЛАСКУ НА ВЛАСТ СВЕ РАДИТИ ПО ТАДИЋЕВИМ СМЕРНИЦАМА “ЕВРОПА НЕМА АЛТЕРНАТИВУ” – ЗА ТАКО НЕШТО НИЈЕ ТРЕБАЛО ТРОШИТИ НИ ВРЕМЕ НИ НОВАЦ. НИТИ ТО ТРЕБА САД ЧИНИТИ УКОЛИКО НЕ НАМЕРАВАТЕ СВОЈ ГЛАС ДАТИ ОНИМА КОЈИ ЈОШ НИСУ ИМАЛИ ПРИЛИКЕ ДА ДОКАЖУ ШТА ЗНАЈУ А ШТА НЕ, ДАЛИ СУ БОЉИ ИЛИ ЛОШИЈИ ОД ОНИХ КОЈИ СУ СЕ ДО САДА ДОКАЗАЛИ ДА СУ ИЗ ДАНА У ДАН СВЕ ЛОШИЈИ. СВАКОМ ЈЕ ЈАСНО ДА ТО ТАКО НЕ МОЖЕ У НЕДОГЛЕД ИЋИ А ДА НЕ ДОЂЕ ДО СВЕОПШТЕ КАТАСТРОФЕ! АКО ВАМ ЈЕ ОВАКО КАКО ЈЕ СВЕ ДОБРО И НЕ ЖЕЛИТЕ НИШТА ДА ПРОМЕНЕТЕ ОДНОСНО ЖЕЛИТЕ ДА СВЕ ОСТАНЕ КАО ШТО ЈЕ ТО И ДО САДА БИЛО ОНДА МОЖЕТЕ ОСТАТИ КОД КУЋЕ А АКО НИСТЕ ЗАДОВОЉНИ ДОСАДАШЊИМ РАДОМ ПОСЛАНИКА И ВЛАДЕ ОНДА ТО МОРАТЕ ПРОМЕНУТИ А ТО НЕЋЕТЕ МОЋИ НЕУЧЕСТВОВАЈУЋИ НА ИЗБОРИМА, ОДНОСНО ОСТАЈУЋИ КУЋИ. ИЗАЂИТЕ НА ИЗБОРЕ И ПОМРСИТЕ СВИМА КОНЦЕ, САМО ТАКО МОГУ ОСЕТИТИ СНАГУ НАРОДА И САМО ИЗЛАСКОМ НА ИЗБОРЕ МОЖЕ СЕ ЛЕГАЛНИМ ПУТЕМ БАРЕМ ПРУЖИТИ ПРИЛИКА ДА ДОЂЕ ДО ПРОМЕНА.

Душан Нонковић

Србија у Великом рату 1914-1918,

Мира Радојевић – Љубодраг Димић

                              Србија у Великом рату 1914-1918,

                                                      Београд 2014, стр.298

          Српска историографија баштини богато и поуздано знање о историји Првог светског рата и месту Србије у том великом светском обрачуну. За историчаре који су о Великом рату писали непосредно по његовом окончању, попут В. Ћоровића, Ј.М. Јовановића или Ж. Павловића, изучавање те значајне теме истовремено је значило аргументовано укључивање у исполитизовану расправу европских политичара, војника и научника о одговорности за рат и прилику да се на изазове времена одговори поузданим знањем  до кога се дошло истраживањима изворне грађе похрањене у фондовима и колекцијама домаћих и страних архива. У деценијама које су следиле знање о историји Првог светског рата је неслућено увећано. Уз изучавање војних операција пажња историчара је посвећена ратним циљевима, политичким процесима, страним утицајима, привредним темама, значајним актерима рата, жртвама. Ту мозаичну слику Великог рата умногоме су својим трудом „попунили“ и историчари који су истраживали и писали у нашој средини, попут А. Митровића, М. Екмечића, Д. Живојиновића, М. Војводића, С. Скока, П. Опачића, Ђ. Станковића.  Посвећујући велики део свог стручног живота теми Великог рата та се генерација историчара- научника  супротставила идеолошкој слици прошлости и настојањима да изучавање и стицање знања о Првом светском рату буде потиснуто и обезвређено новим ваннаучним тумачењима која је после Другог светског рата наметала партија на власти. Страсвена истраживања и критичка мисао у основи су историографског резултата до кога је та генерација историчара досегла и тако будућим истраживачима завештала богато историографско дело и огромно знање.

          Данас, уочи обележавања стогодишњице од почетка Великог рата, суочени смо са новим „ударом“ ревизионистичке историографије, која под утицајем политике и њених интереса поништава постојеће знање о прошлости, врши промену историографске перспективе, на анализи суженог броја историјских извора пристрасно намеће нову слику епохе Првог светског рата, његових узрока и повода, виновника и жртава, пораза и победа, последица и резултата. Ревизионистички удар „брише“ друштвено сећање, оспорава чињенице, а преко њих и минуле догађаје, појаве и процесе, поништава метод историјске науке, обесмишљава улогу коју историчар има у друштву. Таквим тенденцијама, увек присутним када постоји политичка воља да се манипулише истином о прошлости,  друштво се једино може супротставити ослоном на знање, које никада није коначно. Књига Србија у Великом рату 1914-1918. Кратка историја, чији су аутори М. Радојевић и Љ. Димић, на том је трагу. У питању је синтеза прибраних знања која баштини превасходно српска, али и савремена европска историографија о Првом светском рату и улози коју је Србија играла у годинама 1914-1918.

          О интересовањима аутора речито сведочи композициони рељеф монографије који поред предговора чини шест маркантних поглавља и закључак. У првом поглављу, насловљеном Од Берлинског конреса до Сарајевског атентата,  представљен је историјски контекст унутар кога је Србија остварила свој државни, политички, војни, економски, културни успон. Такође, указано је на сложени однос младе балканске земље, каква је била Србија, са европским царевинама, Немачком и Аустроугарском, које су у настојању да посегну за светском моћи и досегну статус империјалних сила тежиле рату, планирале га и биле његови виновници. У другом поглављу монографије Србија у Великом рату 1914-1918. Кратка историја, обрађен је почетак Великог рата. Посебну пажњу у том делу текста аутори су посветили Сарајевском атентату и Јулској кризи, стању на европским фронтовима, великим биткама и победама које је Србија остварила у 1914. години, односу са савезницима, сазревању државног програма Србије. Наредна два поглавља књиге посвећена су ратним 1915. и 1916. годинама. Пратећи општи контекст ратних дешавања на европским фронтовима аутори су у наведеним поглављима темељно обрадили месеце мира и рата у 1915. години, повлачење преко Албаније и опоравак српске војске на Крфу, прилике и свакодневни живот у окупираној Србији, успостављање Солунског фронта и прве операције на том ратишту, државно-правни континуитет Србије. У петом и шестом поглављу указано је на велике ратне преломнице из 1917. и 1918. године, „проговорено“ је о Србији „с обе стране фронта“, југословенском компромису српске државе, оствареном учинку политике и дипломатије, унутрашњим политичким приликама и спољнополитичкој позицији земље, улози војске и пробоју Солунског фронта. У закључном делу текста обрађено је југословенско уједињење и рад Конференције мира у Паризу чијим је одлукама Велики рат завршен.

          На страницама киге Србија у Великом рату 1914-1918. Кратка историја могу се пратити ослободилачки напор и херојски подвизи путем којих је српски народ сачувао своју државу и на крају Првог светског рата учинио да она прерасте у нову југословнску краљевину. Проблеми са којима се у тим годинама српски народ суочавао, како показује и ова студија, најчешће су по обиму и својој сложености премашивали његову објективну снагу, претили пропашћу, тражили непримерене  жртве, али му и омогућили да обезбеди часно место у историји савремене Европе.

(Издавачи су Београдски форум за свет равноправних (beoforum@gmail.com)  и Српска књижевна задруга, Београд.  Покровотељ издања је Фонд дијаспора за матицу).

 

Отворено писмо познатим Србима

Драге српске звезде,

Ви што забављате своје сународнике, што доносите трофеје, представљате нашу земљу, ви што певате – уствари ви које наш народ воли и подржава вас, ослушнете ли некада мало боље своје земљаке, како би сте чули и нешто, поред  аплауза и песме, па и клицања вашег имена? Има ли „дубину“, оно ваше „Волим вас и без вас моја драга публико, мој успех и не постоји“ или се то тек  изговара из пристојности?

Међу, онима, који вам дају своју подршку, макар и само гледајући ваше наступе преко „малих екрана“ има породица, које су подстанари и то не у главном граду, већ у селима у кућама саграђеним и пре стотину година; неки немају ни струју, па оду код комшија, како би видели вас!

Како – тако, сви они помажу да успете, да дођете до славе и да како кажете, представите Србију у најбољем светлу. Помажете ли да сија и њихов дом или се проводите по свету? Да ли сте заборавили да представљање Србије свету, мора значити да се показује читава њена заједница? А наша Србијица има и гладне и децу без родитељског старања; има и Косово, па вишедетне породице и бескућнике; у Србији живе људи, који са сумом, коју не смем ни да поменем једва преживе месец, а живе и тешко болесни…

Како ви бринете о њима? Размислите ли, да ли је довољно, кад посаветујете српску омладину, да се бави спортом и храни здраво? Треба размислити пре ове реченице, да ли и колико деце у Србији има пара за тако нешто! Па зато, поштовани спортисти, учествујте у стварању бољег сутра, огласите се и покрените, можда би уз вашу помоћ деца могла имати бесплатне спортске активности.

Хоћете ли драги наши и ви на гласање? Брине ли вас, као грађане ове наше мале, али једине земље, ко ће одлучивати о нашим платама, пензијама, школама, болницама, пољопривреди, дечјим игралиштима…? Ако размислите добро о томе, дрзните се, посаветујте људе, знате и сами да поштују ваше речи, понашање, одлуке. Ви сте им узори, зато оправдајте то!

Тачно је поштоване звезде, са ког год неба да сјајите, да сте нам потребне – за забаву, и то чувено представљње осталим земљама, добро и то је за понос. Међутим, кад заспите сити, питате ли се ко је данас радио на пољу, ко у фабрици, продавници? Представљају ли ти људи Србију? Гласно кажем ДА! Огласите се и ви, обратите се народу, питајте шта је потребно, помозите, иначе нећете имати кога да представљате, јер ће нам се држава урушити, ако не почнемо сви, али сви да делујемо!

Ако већ кажете да сте део српскога рода, онда то и будите заједно са нама, који не сијамо звезданим сјајем, али оним људским, радничким и умним, свакако да!

Милан Зарић

„Сајт бесплатних публикација.
Објавите своје текстове и видео материјале … Без цензуре!
Сазнајте актуелности и вести које на другом месту нећете наћи „

Нови дом уз помоћ хуманости

ДВЕРИ на делу
Слушајте слободни радио СНАГА НАРОДА
Постаните сарадник
Пријатељ
Видео продукција
                                                  Нови дом уз помоћ хуманости
 Данас, када политичари троше огроман новац на предизборну кампању, има јако пуно угрожених породица у Србији. То су углавном вишедетне породице, које свака за себе имају тешку причу. Све политичке партије имају у предизборном програму, „борбу против беле куге“, међутим, то остане само прича.
 Покрет Двери се већ петнаест година бави хуманитарним радом и спроводи породичну политику, на хришћанским принципима. Подстичући и спроводећи хуманост на делу, Покрет Двери из Новог Пазара је спровео акцију у породици Дуњић (вишедетна сиромашна породица, коју је задесила и трагедија, да отац ове четири малолетне девојчице, погине). Кућа у којој тренутно живи ова породица је у изузетно лошем стању.
 Покрет Двери је у протеклим месецима уз помоћ мештана села Присоје, помогао породици у најосновнијим стварима; а затим су спровели у дело да се гради нова кућа, која је имала само темељ — све ово уз помоћ донатора из Јоханезбурга и Цириха. Одазвао се и велики број људи са територије Новог Пазара на ову акцију.
 Свака купљена храна, као и материјал за кућу, пажљиво је документован, да све буде транспарентно и проверљиво, на сајту Покрета, ту се могу видети извештаји, фотографије… Акција Двери се прочула јако добро, тако да је кућа, већ скоро готова! Поменуто ангажовање није једино на територији Новог Пазара.
  Суштина ове приче је да Српске Двери, нису са народом и уз народ своје земље само пред изборе, већ континуирано воде рачуна о својим земљацима, поготово оним угроженим. Шта да кажем, осим — следимо добар пример, ради бољитка свих нас!

http://youtu.be/Rtg8b8LtKV4

Милан Зарић

Deutschlands Ost-Politik: Merkel will Janukowitsch

Deutschlands Ost-Politik: Merkel will Janukowitsch stürzen

Die Konrad-Adenauer-Stiftung spielt in der Unterstützung der ukrainischen Opposition eine wichtige Rolle. Sie sponsort die Klitschko-Partei. Offenbar möchte Bundeskanzlerin Merkel Präsident Janukowitsch um jeden Preis stürzen.

Ihren XING-Kontakten zeigen
Die Opposition in der Ukraine will nicht nachgeben. (Foto: dpa)

Die Opposition in der Ukraine will nicht nachgeben. (Foto: dpa)

Die Konrad Adenauer Stiftung und die CDU unterstützen massiv die Anti-Janukowitsch-Opposition in der Ukraine. Nutznießer dieser Politik sind die Klitschko-Partei Udar (Schlag) und die Vaterlandspartei von Arsenij Jazenjuk.

Die CDU ist auch der offizielle Partner von Udar. Doch die Klitschko-Partei hat noch weitere Partner. Zu ihnen gehören die US-amerikanischen Organisationen National Democratic Institute (NDI) und das International Republican Institute (IRI).

Das IRI und das NDI sind keine Unbekannten Einrichtungen. Sie gehörten zu den offensiven Vorbereitern und Unterstützern des Arabischen Frühlings, schreibt New York Times-Journalist Ron Nixon in einem Artikel von 2011. Die Offiziellen der US-Organisationen unterrichteten junge Ägypter in Kampagnen-Führung und der effizienten Nutzung von Medien-Tools. Diese US-Zöglinge sollen eine wichtige Rolle im Zuge des Arabischen Frühlings gespielt haben. Doch Vertreter von amerikanischen NGOs bestreiten das. Sowohl die IRI als auch die NDI arbeiten eng mit dem US-Außenministerium zusammen.

„Wir haben sie nicht finanziert, damit sie Proteste durchführen. Wir haben ihnen nur dabei geholfen ihre Networking-Fähigkeiten zu erweitern“, zitiert die New York Times Stephen McInerney von der US-Organisation Project on Middle East Democracy.

Offenbar verfährt die CDU und die Konrad Adenauer Stiftung in ähnlicher Weise. Angela Merkel und die Christdemokraten möchten Vitali Klitschko als Gegenkandidaten zu Präsident Janukowitsch aufbauen, berichtet der Spiegel. Die CDU lasse Udar „logistische Hilfe“ zukommen. Am Mittwoch sagte Merkel, dass die Bundesregierung die „berechtigten Anliegen der Opposition“ mit allen Mitteln unterstützen werde, berichtet Reuters. Offenbar möchte Merkel die Ukraine mit voller Wucht in ein EU-Assoziierungsabkommen drängen.

Doch George Friedman von der US-Denkfabrik Stratfor schreibt in einem Artikel, dass die offene Unterstützung Deutschlands für die Demonstranten in Kiew „eigenartig“ sei. Deutschland spiele ein „komplexes Spiel“. Zum einen wisse Berlin, dass ein EU-Beitritt der Ukraine langfristig nicht umzusetzen sei. Zum anderen haben die Deutschen wichtige Energie,- und Investitions-Abkommen mit Russland.

Russland müsse sich angesichts der Olympischen Spiele in Sotschi und der Massenproteste aktuell ruhig verhalten. Doch die Realität sei, dass Russland nach wie vor den größten Einfluss in der Ukraine habe.

ДВЕРИ: Помоћ породици Дуњић – село Присоје, Нови Пазар

http://www.youtube.com/watch?v=Rtg8b8LtKV4&feature=youtu.be

Kiew: Polizist appelliert an Medien die Wahrheit zu berichten 20.2.14

https://www.youtube.com/watch?v=MrKz-sFmaT8#t=121

PLAKAT NAD PLAKATIMA – SLIKA GOVORI VIŠE OD HILJADU REČ! NEBIRAČI ĆE ODLUČITI ISHOD IBORA!

Unbenannt plakat

“HIMNA DIJASPORE“ Duke Dusan Delic – Vraticu Se