Ву­чић: Ср­би­ја је пред бан­кро­том

 

Политика

Ву­чић: Ср­би­ја је пред бан­кро­том

Александар Вучић (Фото Танјуг)

Пре­ма из­ве­шта­ји­ма аген­ци­ја

Пот­пред­сед­ник Вла­де Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић оце­нио је ју­че да је др­жа­ва „пред бан­кро­том у пра­вом сми­слу ре­чи”, на­ја­вио да ће ме­ре за еко­ном­ски опо­ра­вак би­ти те­шке, а не по­пу­ли­стич­ке, и оце­нио да ће те ме­ре по­го­ди­ти из­ме­ђу 300.000 и 500.000 љу­ди. „Мо­ра­мо да сма­њи­мо ни­во пла­та у јав­ном сек­то­ру и пр­во кре­не­мо од по­ли­ти­ча­ра. Ако су то по­пу­ли­стич­ке ме­ре, он­да ви у Фи­скал­ном са­ве­ту и Ре­пу­блич­кој ра­ди­о­ди­фу­зној аген­ци­ји не­мој­те да при­ма­те пла­те од 200.000 ди­на­ра, јер то при­ват­ни сек­тор не мо­же да из­др­жи, не­го при­мај­те бар 20 до 30 хи­ља­да ди­на­ра ма­ње”, ре­као је Ву­чић, го­сту­ју­ћи у еми­си­ји „Став Ср­би­је” на ТВ Пр­вој. Ву­чић је на­вео при­мер по­моћ­ни­ка ми­ни­стра, чи­ја је основ­на пла­та 120.000 ди­на­ра, ве­ћа од ми­ни­стар­ске. „Он ка­же да има пла­ту од 120.000 ди­на­ра, а не­ма, не­го ме­сеч­но на раз­ли­чи­те на­чи­не при­ми бар 200.000 ди­на­ра, али то ни­ка­да не­ће ре­ћи. Про­блем је тих до­дат­них 80.000”, ре­као је Ву­чић.

Он је на­ја­вио је да ће би­ти сма­њи­ва­ње пла­та у јав­ном сек­то­ру, ко­јим ће се уште­де­ти из­ме­ђу 200 и 230 ми­ли­о­на евра, а да ће пен­зи­је ра­сти ра­ни­је пред­ви­ђе­ном ди­на­ми­ком. „Пен­зи­је не ди­ра­мо, али ће би­ти сма­ње­ња пла­та у јав­ном сек­то­ру. При­ват­ни сек­тор, ко­ји ву­че зе­мљу на­пред, не мо­же то да из­др­жи, не мо­же да из­др­жи да у при­ват­ном сек­то­ру про­сеч­на пла­та бу­де 34.000 ди­на­ра, а у јав­ном 47.000, при че­му при­ват­ни из­др­жа­ва јав­ни сек­тор. То не по­сто­ји ни у јед­ној зе­мљи на све­ту”, ре­као је Ву­чић, а пре­но­си Бе­та.

Ву­чић је на­вео да фи­скал­ни де­фи­цит мо­ра би­ти сма­њен за два до 2,5 од­сто, што зна­чи до­дат­не уште­де од 800 ми­ли­о­на евра. „Мо­ра­мо са сма­њи­мо суб­вен­ци­је ко­је из­но­се ви­ше од ми­ли­јар­ду евра”, ре­као је Ву­чић. Сто­га раз­го­ва­ра­мо и о со­ли­дар­ном по­ре­зу, и о уки­да­њу бо­ну­са у МУП-у и Ми­ни­стар­ству од­бра­не.„Стра­шно сам љут на та­да­шње по­ли­тич­ко ру­ко­вод­ство што по­треб­не ме­ре ни­су пред­у­зе­те још пре пет го­ди­на”, ре­као је Ву­чић, пре­но­си Тан­југ. Он је ре­као да је јав­ни дуг прет­ход­на власт за са­мо че­ти­ри го­ди­не уве­ћа­ла са 40 на 60 од­сто БДП-а. „Јав­ни дуг је ра­стао ге­о­ме­триј­ском про­гре­си­јом и тај раст се, пла­ни­ра­ним ме­ра­ма, мо­же за­у­ста­ви­ти 2016. го­ди­не”, про­це­нио је ви­це­пре­ми­јер. Он је, освр­ћу­ћи се на пред­ло­ге ММФ-а, ре­као да ће не­ки би­ти при­хва­ће­ни, да ће се на­пра­ви­ти аран­жман с ММФ-ом, да ће нам па­сти кре­дит­ни реј­тинг, али да по­сле то­га ви­ше не­ће.

Ву­чић је на­вео да огром­не тро­шко­ве ства­ра­ју слу­жбе­на во­зи­ла и пу­то­ва­ња. Пот­пред­сед­ник вла­де је до­дао да су слу­жбе­на пу­то­ва­ња сма­ње­на осам пу­та и на­вео је го­ди­шње на пу­то­ва­ња тро­ше­но ви­ше од 40 ми­ли­о­на евра. „Од то­га је бар 10 или 20 ми­ли­о­на ба­че­но, а на све то тре­ба до­да­ти 10 ми­ли­о­на днев­ни­ца, тро­шко­ве ре­пре­зен­та­ци­је од 40 ми­ли­о­на евра, па тро­шко­ве за управ­не од­бо­ре од 120 ми­ли­о­на евра. Сва­ко пу­то­ва­ње је по 10 или 20 хи­ља­да евра, ка­да два чо­ве­ка оду у Ли­тва­ни­ју, Син­га­пур… а шта та­мо ура­де”, ре­као је Ву­чић.

До­дао је да су за то вре­ме за­по­сле­ни у при­ват­ном сек­то­ру гу­би­ли по­сло­ве, а они ко­ји ни­су, до­би­ја­ли су за тре­ћи­ну ма­ње не­го у др­жав­ном сек­то­ру ко­ји из­др­жа­ва­ју.

Ву­чић је на­ја­вио и да ће му са­вет­ник би­ти и бив­ши шеф ита­ли­јан­ске ди­пло­ма­ти­је Фран­ко Фра­ти­ни.

Ђи­лас по­звао Ву­чи­ћа на ТВ ду­ел

Ли­дер ДС-а Дра­ган Ђи­лас по­звао је ју­че ли­де­ра СНС-а Алек­сан­дра Ву­чи­ћа на ТВ ду­ел о би­ло ко­јој те­ми, по­сле го­сто­ва­ња ли­де­ра СНС-а у еми­си­ји „Став Ср­би­је” на те­ле­ви­зи­ји Пр­вој. „По­во­дом из­ја­ве Алек­сан­дра Ву­чи­ћа да ’пи­та ге­ни­ја Ђи­ла­са ка­ко да се за­ду­жи­ва­ње ре­ши’, по­ру­чу­јем му да сам увек спре­ман да му об­ја­сним ка­ко”, ре­као је Ђи­лас у пи­са­ној из­ја­ви ме­ди­ји­ма. Он је до­дао да сва­ки Бе­о­гра­ђа­нин ви­ди где је „оти­шло 315 ми­ли­о­на евра за ко­ли­ко смо за­ду­жи­ли Бе­о­град у пет го­ди­на, али не­ма чо­ве­ка у Ср­би­ји ко­ји мо­же да од­го­во­ри где је оти­шло че­ти­ри ми­ли­јар­де евра за ко­ли­ко су Алек­сан­дар Ву­чић и ова вла­да за­ду­жи­ли Ср­би­ју у ових 14 ме­се­ци”.

Ву­чић је на ТВ Пр­вој ре­као да су две ми­ли­јар­де евра узе­те ка­да је фор­ми­ра­на вла­да, ка­ко би се ис­пла­ти­ле пен­зи­је и под­ву­као да је то ура­ђе­но за­то што је био та­кав фи­скал­ни де­фи­цит и дра­ма­тич­но по­ве­ћа­ње уде­ла јав­ног ду­га у БДП. „То су ства­ри ко­је не мо­же­мо да ре­ши­мо до 2015, 2016.То не мо­же ни­ко да ре­ши. Ре­ци­те ми тог ге­ни­ја ко­ји то мо­же да ре­ши. Ђи­лас? Та­ко ка­ко је ре­ша­вао про­блем јав­них пред­у­зе­ћа у Бе­о­гра­ду? Па ’за­ку­ка­ће’ це­ла Ср­би­ја ка­да за ме­сец да­на бу­ду по­зна­ти би­лан­си јав­них пред­у­зе­ћа у Бе­о­гра­ду”” ре­као је Ву­чић.

Сла­жем се с Де­вен­пор­том, али не мо­гу да ути­чем на су­ди­је

Пр­ви пот­пред­сед­ник Вла­де Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић из­ја­вио је да се сла­же са ше­фом де­ле­га­ци­је ЕУ Мај­клом Де­вен­пор­том да би тре­ба­ло да поч­ну су­ђе­ња за ко­руп­ци­ју, али је ука­зао да он не мо­же да по­зи­ва су­ди­је и тра­жи су­ђе­ња. Ву­чић је ре­као да би му ме­ди­ји, ка­да би по­звао не­ког су­ди­ју, за­ме­ри­ли да вр­ши при­ти­сак на суд. На опа­ску во­ди­те­ља еми­си­је „Став Ср­би­је” на ТВ Пр­вој да је то пот­пу­но при­род­но, од­го­во­рио: „Из­ви­ни­те, шта ми он­да за­ме­ра­те, а шта ми он­да би­ло ко за­ме­ра?”

Ву­чић је ре­као и да „ти ге­ни­ји ко­ји сви ка­жу да су не­ви­ни и да је­два че­ка­ју по­че­так су­ђе­ња, од тих нај­ве­ћих тај­ку­на до тих ми­ни­ста­ра про­тив ко­јих су по­диг­ну­те оп­ту­жни­це, кад до­ђу на те­ле­ви­зи­ју и но­ви­не ка­жу да су не­ви­ни и да је оп­ту­жни­ца по­ли­тич­ка”.

Ме­ђу­тим, на­ста­вио је Ву­чић, он­да не­ће да се по­ја­ве пред су­дом не­го тра­же без­број фор­мал­них раз­ло­га да то од­ло­же ви­ше ме­се­ци „не би ли се до­че­као пад ти­ра­ни­на Ву­чи­ћа, јер је Ву­чић њи­ма за све крив”. Он је на­вео да је реч о љу­ди­ма ко­ји би „да се вра­те” и по­но­во о све­му од­лу­чу­ју у Ср­би­ји.

Шеф де­ле­га­ци­је Европ­ске ми­си­је у Ср­би­ји Мајкл Де­вен­порт ис­та­као је у из­ја­ви за ју­че­ра­шње из­да­ње „По­ли­ти­ке” од­луч­ност вла­де да се об­ра­чу­на с ко­руп­ци­јом ко­ја се, ка­ко је ре­као, то­ме су­прот­ста­вља на си­сте­ма­ти­чан и пра­ви на­чин. Ме­ђу­тим, ре­као је Де­вен­порт, за успе­шну бор­бу про­тив ко­руп­ци­је нео­п­ход­но је да се ти слу­ча­је­ви на­ђу и пред су­ди­ја­ма и ту­жи­о­ци­ма, а не са­мо на на­слов­ним стра­на­ма но­ви­на.

Тан­југ
објављено: 07.10.2013.

Последњи коментари

Prilično Siguran | 07/10/2013 18:03

Nakon sinoćnjeg gostovanja g-dina Vučića u emisiji Stav Srbije imam utisak da je isti u popriličnoj frci. Kako mi se čini da je isti shvatio u kakvom se stanju nalazi zemlja, a nije siguran da ima sa kim i nezna kako da izvede ono što se uraditi mora. Nadam se da grešim ali…

Milan N | 07/10/2013 19:10

Ovo je rezutat politike posle 5. tog Oktobra. Dozvoljeno je da strane banke kontrolisu finansijski sitem i svaka od njih godisnje izvice iz Srbije oko 80 miliona dolara cistog kesa. To je sve zajedno preko dve milijarde dolara godisnje. Zato Srbija nema sanse da izbegne bankrot koji se trebao desiti jos prosle godine ali je izbegnut zahvaljujuci ruskoj pomoci.

Dušan Vučićevic lekar i advokat u SAD | 07/10/2013 19:27

Poštovani Potpredsedniče Vučiću,

Vi necete uticati na sudske odluke ali tužioci mora da traže izuzeća sudija koji su nestručni ili pristrasni politički kadar predhodne vlade. Tužioci po pitanju fer suđena mora da saradjuju sa Ministarstvom Pravde.
Oni koji se ne izumu smenjivace te odlukama Skupstine, suspendijom mandata i plata. Savet pravosudja saslušanjima ce razmotri žalbe o njihovoj sposobnosti. Ovo je krajnje vreme da se EU uslovi uzmu u obzir posle deset godina.Vi ne možete dozvoliti da korupcija u sudstvu ostane zastićena, a to je uslov koji EU svake godine nalazi kao neispunjen.
Predlažem da hitno u sudstvu očistite pristrasnost i neznanje . Vladavina Prava će Srbiji doneti snažni napredak, jer strane investicije ne dolaze gde sudjie sude po narudzbini.. EU predstavnik je rekao da optužnice moraju biti pred sudom, sto morate tumačiti a ne pred politićkim kadrovima i saucesnicima optuženih.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: