ПОБУНА ХАШКОГ СУДИЈЕ! THE REVOLT OF THE HAGUE JUDGES! ВОССТАНИЕ ГААГЕ СУДЬИ! 海牙法官反抗! LA RÉVOLTE DES JUGES DE LA HAYE! DE OPSTAND VAN DE HAAGSE RECHTERS! DIE REVOLTE DES HAAGER RICHTER! LA REVUELTA DE LOS JUECES DE LA HAYA! ثورة القضاة لاهاي! हेग न्यायाधीशों की बगावत! OPRØRET I HAAG DOMMERNE! המרד של שופטי האג! ーグ裁判官の反乱! شورش از قضات دادگاه لاهه! POBUNA HAŠKOG SUCA!


ПОБУНА ХАШКОГ СУДИЈЕ!
THE REVOLT OF THE HAGUE JUDGES!
ВОССТАНИЕ ГААГЕ СУДЬИ!
海牙法官反抗!
LA RÉVOLTE DES JUGES DE LA HAYE!
DE OPSTAND VAN DE HAAGSE RECHTERS!
DIE REVOLTE DES HAAGER RICHTER!
LA REVUELTA DE LOS JUECES DE LA HAYA!
ثورة القضاة لاهاي!
हेग न्यायाधीशों की बगावत!
OPRØRET I HAAG DOMMERNE!
המרד של שופטי האג!
ーグ裁判官の反乱!
شورش از قضات دادگاه لاهه!
POBUNA HAŠKOG SUCA!
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200377407372911&set=a.4300282940421.2150301.1087091937&type=1&theater
Побуна хашког судије!
(Бета/Ало!)
Судија хашког Трибунала, Данац Фредерик Хархоф у писму које је послао на 56 адреса, оштро критиковао тај суд поводом неколико пресуда српским и хрватским званичницима, објавио је дански дневник БТ.
Судија Хархоф оцјењује да су “дубоко забрињавајуће” ослобађајуће пресуде у случају хрватских генерала Анте Готовине и Младена Маркача, као и српског генерала Момчила Перишића и челника некадашње службе државне безбједности Јовице Станишића и Франка Симатовића.
“Најгора од свега је сумња да су неке од мојих колега биле изложене краткорочном политичком притиску који у потпуности мијења премисе за мој рад у служби правде и мудрости”, наводи судија Хархоф у писму које је БТ објавио у цјелини.
Посебно је проблематично, по његовом мишљењу, што из тих пресуда произилази да се убудуће лица на највишим војним и политичким положајима могу осудити за појединачне ратне злочине само ако су лично учествовала у њиховом планирању или извршењу.
Дански судија је оптужио предсједника Трибунала Теодора Мерона да је вршио притисак на друге судије, израживши сумњу да је Мерон то чинио под утицајем “војног естаблишмента” САД и Израела.
“Да није неки амерички или израелски званичник употребио свој утицај на америчког предсједника суда (у Хагу) како би осигурао промјену курса (Трибунала)?”, пита судија Хархоф у писму, уз процјену да се то можда догодило “када се хашка судска пракса превише приближила лицима на највишим војним положајима”.
The revolt of the Hague judges!
(Beta / Hello!) The revolt of the Hague judges!
(Beta / Hello!)
Judges at the Hague tribunal, Dane Frederik Harhoff, in a letter sent to the address of 56, sharply criticized the court on several judgments Serbian and Croatian officials, published by the Danish daily BT.
Judge Harhoff finds that „deeply troubling,“ the acquittal in the case of Croatian Generals Ante Gotovina and Mladen Markac, and Serbian General Momcilo Perisic and former head of the state security Jovica Stanisic and Franko Simatovic.
„Worst of all is the suspicion that some of my colleagues were exposed to short-term political pressure that completely changes the premise of my work in the service of justice and wisdom,“ said Judge Harhoff, in a letter published by BT as a whole.
Particular problem, in his opinion, which of these judgments shows that in the future people at the highest military and political positions they can put the individual war crimes if they are personally involved in their planning and execution.
Danish judge accused the Tribunal President Theodor Meron to put pressure on other judges, expressing doubt that Meron did so under the influence „of the military establishment,“ the U.S. and Israel.
„If it was not an American or Israeli official used his influence on the American President of the Court (The Hague) to provide a change of course (the Tribunal)?“ Asks in a letter to Judge Harhoff, estimating that it might happen „when the ICTY jurisprudence too persons close to the highest military positions. “
Judges at the Hague tribunal, Dane Frederik Harhoff, in a letter sent to the address of 56, sharply criticized the court on several judgments Serbian and Croatian officials, published by the Danish daily BT.
Judge Harhoff finds that „deeply troubling,“ the acquittal in the case of Croatian Generals Ante Gotovina and Mladen Markac, and Serbian General Momcilo Perisic and former head of the state security Jovica Stanisic and Franko Simatovic.
„Worst of all is the suspicion that some of my colleagues were exposed to short-term political pressure that completely changes the premise of my work in the service of justice and wisdom,“ said Judge Harhoff, in a letter published by BT as a whole.
Particular problem, in his opinion, which of these judgments shows that in the future people at the highest military and political positions they can put the individual war crimes if they are personally involved in their planning and execution.
Danish judge accused the Tribunal President Theodor Meron to put pressure on other judges, expressing doubt that Meron did so under the influence „of the military establishment,“ the U.S. and Israel.
„If it was not an American or Israeli official used his influence on the American President of the Court (The Hague) to provide a change of course (the Tribunal)?“ Asks in a letter to Judge Harhoff, estimating that it might happen „when the ICTY jurisprudence too persons close to the highest military positions. “
Восстание Гааге судьи!
(Beta / Hello!)
Судьи на Гаагский трибунал, датчанин Фредерик Хархофф, в письме, направленном в адрес 56, резко критиковал суд на нескольких суждений сербских и хорватских чиновников, опубликованные датской ежедневной BT.
Судья считает, что Хархофф „глубокую тревогу“, оправдательный приговор по делу хорватских генералов Анте Готовина и Младен Маркача и сербский Генеральный Момчило Перишича и бывший глава госбезопасности Jovica Stanisic и Франко Симатовича.
„Хуже всего, подозрение, что некоторые мои коллеги подвергались краткосрочного политического давления, которое полностью меняет предпосылка моей работы в службе справедливость и мудрость“, сказал судья Хархофф, в письме, опубликованном BT в целом.
Особая проблема, по его мнению, какое из этих суждений показывает, что в будущем люди на самом высоком военно-политические позиции они могут поставить отдельные военные преступления, если они лично участвуют в их планировании и исполнении.
Датский судья обвинил президента трибунала Теодор Мерон оказать давление на других судей, выразив сомнения, что Мерон сделала это под влиянием „военного ведомства,“ США и Израиля.
„Если бы это был не американский или израильский чиновник использовал свое влияние на американский председателя суда (Гаага), чтобы обеспечить изменение курса (Трибунала)?» Просит в письме к судье Хархофф, оценивая, что это может произойти „, когда МТБЮ юриспруденции слишком людей, близких по высшей военной позиции „.
海牙法官反抗!
(貝塔/你好!)
法官在海牙法庭,戴恩Frederik哈霍夫的,56的地址致函,尖銳地批評了法院的幾個判決塞爾維亞和克羅地亞官員,由丹麥每日BT發布。
法官哈霍夫發現“令人深感不安,”無罪的情況下,克羅地亞將軍安特•格托維納和MladenMarkač案的和塞爾維亞一般莫姆契洛•佩里希奇和前國家安全Jovica斯坦尼斯奇弗蘭科希馬托維奇的頭。
法官哈霍夫說:“最糟糕的是懷疑,我的一些同事被暴露到短期的政治壓力,完全改變我的工作的前提下,在正義和智慧的服務,由BT作為一個整體出版的信。
特別的問題,在他看來,這些判斷表明,在未來的最高軍事和政治立場的人,如果他們親自參與規劃和執行,他們可以把個人的戰爭罪行。
丹麥法官指責法庭庭長西奧多•梅龍其他法官施壓,表示懷疑,梅龍這樣做的影響下,“軍隊編制,”美國和以色列。
“如果它是不是美國或以色列的官方用他的影響力的美國總統法院(海牙),當然(審裁處)的變化嗎?”詢問法官哈霍夫一個字母,估計它可能會發生“時,前南問題國際法庭的判例太人接近最高軍事職位。“
La révolte des juges de La Haye!
(Beta / Bonjour!)
Juges du Tribunal de La Haye, Dane Frederik Harhoff, dans une lettre envoyée à l’adresse du 56, ont vivement critiqué le tribunal sur plusieurs arrêts serbes et croates officiels, publiés par le quotidien danois BT.
Juge Harhoff constate que «profondément troublante», l’acquittement dans le cas des généraux croates Ante Gotovina et Mladen Markac, et général serbe Momcilo Perisic, ancien chef de la sécurité de l’Etat Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
„Le pire de tout, c’est le soupçon que certains de mes collègues ont été exposés à des pressions politiques à court terme qui change complètement la prémisse de mon travail au service de la justice et de la sagesse“, a déclaré le Juge Harhoff, dans une lettre publiée par BT dans son ensemble.
Problème particulier, à son avis, laquelle de ces jugements montrent que dans l’avenir les gens aux positions militaires et politiques les plus élevés, ils peuvent mettre les crimes de guerre individuels s’ils sont personnellement impliqués dans la planification et l’exécution.
Juge danois a accusé le Tribunal Président Theodor Meron pour faire pression sur les autres juges, exprimant des doutes que Meron a fait sous l’influence »de l’establishment militaire,“ les Etats-Unis et Israël.
„Si ce n’était pas un fonctionnaire américaine ou israélienne a utilisé son influence sur le président américain de la Cour (La Haye) pour fournir un changement de cap (le Tribunal)?», Demande dans une lettre au Juge Harhoff, estimant que cela pourrait arriver „lorsque la jurisprudence du TPIY trop personnes proches des positions militaires les plus élevées ».
De opstand van de Haagse rechters!
(Beta / Hello!)
Rechters bij het tribunaal in Den Haag, Deen Frederik Harhoff, in een brief aan het adres van de 56, scherpe kritiek op de rechtbank op meerdere uitspraken Servische en Kroatische ambtenaren, gepubliceerd door de Deense krant BT.
Rechter Harhoff vindt dat ‚zeer verontrustend, „de vrijspraak in de zaak van de Kroatische generaals Ante Gotovina en Mladen Markac, en Servische generaal Momcilo Perisic en voormalig hoofd van de staatsveiligheid Jovica Stanisic en Franko Simatovic.
„Het ergste van alles is het vermoeden dat een aantal van mijn collega’s werden blootgesteld aan korte-termijn politieke druk die volledig verandert het uitgangspunt van mijn werk in dienst van rechtvaardigheid en wijsheid,“ zei Rechter Harhoff, in een brief van BT gepubliceerd als geheel.
Bepaald probleem, in zijn mening, die van deze uitspraken blijkt dat in de toekomst mensen op de hoogste militaire en politieke standpunten die zij kunnen de individuele oorlogsmisdaden zetten als zij persoonlijk betrokken zijn bij de planning en uitvoering.
Deense rechter beschuldigde de Rechtbank President Theodor Meron druk uitoefenen op andere rechters, de uiting van twijfel dat Meron deed dit onder invloed „van het militaire establishment,“ de VS en Israël.
„Als het niet een Amerikaanse of Israëlische functionaris gebruikte zijn invloed op de Amerikaanse president van het Hof (Den Haag) tot een koerswijziging (het Tribunaal) verstrekken?“ Vraagt in een brief aan rechter Harhoff, schatten dat het zou kunnen gebeuren ‚als het ICTY jurisprudentie te personen die dicht bij de hoogste militaire posities. “
Die Revolte des Haager Richter!
(Beta / Hallo!)
Richter am Haager Tribunal, Dane Frederik Harhoff, in einem Brief an die Adresse 56, scharf kritisiert das Gericht auf mehrere Urteile serbischen und kroatischen Beamten, von der dänischen Tageszeitung BT veröffentlicht.
Richter Harhoff findet, dass „zutiefst beunruhigend“, der Freispruch im Fall des kroatischen Generals Ante Gotovina und Mladen Markac und Serbisch Allgemeine Momcilo Perisic und ehemaliger Leiter des Staatssicherheitsdienstes Jovica Stanisic und Franko Simatovic.
„Am schlimmsten ist der Verdacht, dass einige meiner Kollegen zu kurzfristigen politischen Druck, völlig verändert die Prämisse meiner Arbeit in den Dienst der Gerechtigkeit und Weisheit ausgesetzt waren“, sagte Richter Harhoff, in einem Brief von BT als Ganzes veröffentlicht.
Besonderes Problem, seiner Meinung nach, zeigt, welche dieser Urteile, dass in Zukunft die Menschen auf den höchsten militärischen und politischen Positionen, die sie können die einzelnen Kriegsverbrechen setzen, wenn sie persönlich in ihrer Planung und Ausführung beteiligt sind.
Dänische Richter beschuldigte den Präsidenten Theodor Meron Tribunal, um Druck auf andere Richter gestellt, mit dem Ausdruck Zweifel, dass Meron so tat unter dem Einfluss „der militärischen Einrichtung,“ die USA und Israel.
„Wenn es nicht ein amerikanischer oder israelischer Beamter nutzte seinen Einfluss auf dem amerikanischen Präsidenten des Gerichtshofs (Den Haag), um einen Kurswechsel (Tribunal) zur Verfügung?“ Fordert in einem Brief an Richter Harhoff, schätzt, dass es passieren könnte „, wenn der ICTY Rechtsprechung zu Personen in der Nähe der höchsten militärischen Positionen. “
La revuelta de los jueces de La Haya!
(Beta / Hello!)
Los jueces en el tribunal de La Haya, el danés Frederik Harhoff, en una carta enviada a la dirección de los 56, criticaron duramente al tribunal en varias resoluciones judiciales y funcionarios serbios croatas, publicado por el diario danés BT.
Juez Harhoff encuentra que „profundamente preocupante“ la absolución en el caso de los generales croatas Ante Gotovina y Mladen Markac, y el serbio general Momcilo Perisic, y el ex jefe de la seguridad del estado Jovica Stanisic y Franko Simatovic.
„Lo peor de todo es la sospecha de que algunos de mis colegas fueron expuestos a las presiones políticas de corto plazo que cambia por completo la premisa de mi trabajo al servicio de la justicia y la sabiduría“, dijo el juez Harhoff, en una carta publicada por BT en su conjunto.
Problema en particular, en su opinión, ¿cuál de estos juicios demuestra que en el futuro la gente en las posiciones militares y políticos más altos pueden poner los crímenes de guerra individuales si están involucrados personalmente en su planificación y ejecución.
Juez danesa acusó al Presidente Tribunal Theodor Meron para presionar a otros jueces, expresando dudas de que Meron lo hizo bajo la influencia „de la institución militar“, los EE.UU. e Israel.
„Si no fuera un funcionario estadounidense o israelí usó su influencia sobre el presidente de Estados Unidos de la Corte (de La Haya) para proporcionar un cambio de rumbo (el Tribunal)“, se pregunta en una carta al juez Harhoff, estimando que podría ocurrir „cuando la jurisprudencia del TPIY también personas cercanas a las más altas posiciones militares „.
ثورة القضاة لاهاي!
(بيتا / مرحبا!)
وانتقد القضاة في محكمة لاهاي، الدانماركي فريدريك هارهوف، في رسالة بعث بها إلى عنوان 56، بحدة المحكمة على عدة أحكام الصربية الكرواتية والمسؤولين، التي نشرتها صحيفة دنمركية BT.
ويرى القاضي أن هارهوف „مقلق للغاية“، وتبرئة في حالة الكرواتية جنرالات أنتي غوتوفينا وملادن ماركاتش، والصربي مومسيلو بيريسيتش العام والرئيس السابق لأمن الدولة يوفيكا ستانيسيتش وفرانكو سيماتوفيتش.
„، والأسوأ من ذلك كله هو الشك في أن بعض زملائي تعرضوا لضغوط سياسية على المدى القصير أن يغير تماما فرضية عملي في خدمة العدالة والحكمة“ وقال القاضي هارهوف، في رسالة نشرتها BT ككل.
مشكلة معينة، في رأيه، أي من هذه الأحكام يدل على أن في الناس في المستقبل في أعلى المناصب العسكرية والسياسية التي يمكن أن تضع جرائم الحرب الفردية إذا أنهم متورطون شخصيا في التخطيط والتنفيذ.
اتهم القاضي الدنماركية رئيس المحكمة تيودور ميرون للضغط على القضاة الآخرين، معربا شك أن ميرون فعل ذلك تحت تأثير „المؤسسة العسكرية“، والولايات المتحدة وإسرائيل.
واضاف „اذا كان لا يستخدم مسؤول أمريكي أو إسرائيلي نفوذه على الرئيس الأمريكي لمحكمة (لاهاي) لتوفير تغيير المسار (المحكمة)؟“ يسأل في رسالة إلى القاضي هارهوف، تقدير أنه قد يحدث „عندما فقه المحكمة الجنائية الدولية أيضا الأشخاص على مقربة من أعلى المناصب العسكرية „.
हेग न्यायाधीशों की बगावत!
(बीटा / नमस्कार!)
56 के पते पर भेजे गए एक पत्र में हेग न्यायाधिकरण, डेन फ्रेडरिक Harhoff, पर न्यायाधीशों तेजी डेनिश दैनिक बीटी द्वारा प्रकाशित कई निर्णय सर्बियाई और क्रोएशियाई अधिकारियों को अदालत की आलोचना की.
न्यायाधीश Harhoff पाता है कि „गहराई से परेशान है,“ क्रोएशियाई जनरलों पूर्व Gotovina और Mladen Markac, और सर्बियाई जनरल Momcilo Perisic और राज्य सुरक्षा Jovica Stanisic और Franko Simatovic के पूर्व प्रमुख के मामले में बरी किए.
„सभी के सबसे बुरे मेरे सहयोगियों में से कुछ पूरी तरह से न्याय और ज्ञान की सेवा में अपने काम का आधार यह है कि परिवर्तन अल्पकालिक राजनीतिक दबाव से अवगत कराया गया है कि संदेह है,“ न्यायाधीश Harhoff एक पूरे के रूप में बीटी द्वारा प्रकाशित एक पत्र में कहा,.
विशेष समस्या नहीं है, उनकी राय में, इन निर्णयों की जो वे व्यक्तिगत रूप से उनके नियोजन और क्रियान्वयन में शामिल कर रहे हैं यदि सर्वोच्च सैन्य और राजनीतिक पदों पर भविष्य में लोगों में वे व्यक्तिगत युद्ध अपराधों डाल सकता है दिखाता है.
डेनिश न्यायाधीश Meron प्रभाव के तहत ऐसा किया कि संदेह व्यक्त करने, अन्य जजों पर दबाव डालने के लिए ट्रिब्यूनल राष्ट्रपति थियोडोर Meron अभियुक्त „सैन्य स्थापना की,“ अमेरिका और इसराइल.
„यह एक अमेरिकी या इजरायल की आधिकारिक कोर्स (ट्रिब्यूनल) के एक बदलाव प्रदान करने के लिए कोर्ट की अमेरिकी राष्ट्रपति (हेग) पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया था?“ यह हो सकता है कि आकलन, न्यायाधीश Harhoff को लिखे एक पत्र में पूछते हैं, „जब ICTY न्यायशास्त्र भी व्यक्तियों सर्वोच्च सैन्य पदों के करीब है. “
Oprøret i Haag dommerne!
(Beta / Hello!)
Dommerne ved domstolen i Haag, Dane Frederik Harhoff, i et brev sendt til den adresse på 56, skarpt kritiseret retten på flere domme serbiske og kroatiske embedsmænd, udgivet af det danske BT.
Dommer Harhoff fastslår, at „dybt bekymrende“, frifindelsen i tilfælde af kroatiske generaler Ante Gotovina og Mladen Markać og serbiske General Momcilo Perisic og tidligere leder af statens sikkerhed Jovica Stanisic og Franko Simatovic.
„Værst af alt er mistanke om, at nogle af mine kolleger blev udsat for kortsigtede politiske pres, der fuldstændig ændrer forudsætningen for mit arbejde i tjeneste for retfærdighed og visdom,“ sagde dommer Harhoff, i et brev offentliggjort af BT som helhed.
Særligt problem, efter hans mening viser, hvilke af disse domme, at der i fremtiden folk på de højeste militære og politiske holdninger, de kan sætte de enkelte krigsforbrydelser, hvis de personligt er involveret i deres planlægning og udførelse.
Dansk dommer beskyldte Tribunal præsident Theodor Meron at lægge pres på andre dommere, der udtrykker tvivl om, at Meron gjorde det under indflydelse „af militære establishment“, USA og Israel.
„Hvis det ikke var en amerikansk eller israelsk embedsmand brugte sin indflydelse på den amerikanske præsident for Retten (Haag) for at give et kursskifte (Tribunal)“ spørger i et brev til dommer Harhoff, vurderer, at det kan ske „, når ICTY retspraksis også personer tæt på de højeste militære positioner. “
המרד של שופטי האג!
(Beta / שלום!)
שופטים בבית הדין באג, הדני פרדריק Harhoff, במכתב שנשלח לכתובתו של בן 56, ביקר בחריפות את בית המשפט במספר פסקי דין ופקידים סרביים קרואטים, שפרסמו היומון הדני BT.
שופט Harhoff מגלה כי „מטריד מאוד“, הזיכוי במקרה של גנרלים הקרואטי אנטה גוטובינה ומלאדן Markac, וסרבי הכללי Momcilo פריסיק ולשעבר ראש ביטחון המדינה Jovica Stanisic ופרנקו Simatovic.
„הגרוע מכל היא את החשד שחלק מהקולגים שלי היו חשוף ללחץ פוליטי לטווח קצר שמשנה את הנחת היסוד של העבודה שלי לחלוטין בשירות הצדק והחוכמה“, אמר השופט Harhoff, במכתב שפורסם על ידי BT בכללותו.
בעיה מסוימת, לדעתו, שפסקי הדין אלה מראה כי באנשים בעתיד בתפקידים הצבאיים ופוליטיים הגבוהים ביותר שהם יכולים לשים את פשעי המלחמה הבודדים, אם הם מעורבים באופן אישי בתכנון והביצוע שלהם.
שופט דני האשים את בית הדין לנשיא תיאודור מירון כדי להפעיל לחץ על שופטים אחרים, להביע ספק שמירון עשה זאת תחת השפעה „של הממסד הצבאי“, ארה“ב וישראל.
„אם זה לא היה רשמי אמריקאי או ישראלי השתמש בהשפעתו על הנשיא האמריקאי לבית המשפט (האג) כדי לספק שינוי כמובן (בית הדין)?“ שואל במכתב לשופט Harhoff והעריך, כי זה עלול לקרות תורת משפט ICTY מדי „כש אנשים קרובים לעמדות הハ
ーグ裁判官の反乱!
(ベータ版/こんにちは!)
ハーグ裁判所で裁判官、56のアドレスに送られた手紙の中でデーンフレデリックHarhoffは、急激にデンマークの日常BTによって公開、いくつかの判断はセルビアとクロアチアの役人に裁判所を批判した。
裁判官Harhoff „は深く厄介、“クロアチアの将軍アンティGotovinaとムラデンMarkacの場合は無罪判決、そしてセルビア一般Momcilo Perisicのと国家安全保障Jovica StanisicとフランコSimatovicの元頭ことを検出します。
„すべての最悪は、私の同僚のいくつかは完全に正義と知恵のサービスに私の仕事の前提を変更し、短期の政治的圧力にさらされたという疑いで、“裁判官Harhoff全体としてBTによって公開書簡の中で述べた。
特定の問題は、彼の意見では、これらの判断のこれは、彼らが個人的に彼らの計画と実行に関与している場合、最高の軍事的、政治的な位置で、将来の人々に、彼らは個々の戦争犯罪を置くことができることを示しています。
デンマークの裁判官は、メロンは „軍設立の、“影響は米国とイスラエルの下でそのようにしたという疑いを表明、他の裁判官に圧力をかけるために裁判所社長テオドールメロンを非難した。
„それは、アメリカやイスラエルの公式は、もちろん(裁判所)の変化を提供するために、裁判所のアメリカン•プレジデント(ハーグ)に彼の影響は使用されませんでしたか?“それが起こるかもしれないことを推定し、裁判官Harhoffへの手紙で尋ね、 „時ICTYの法学すぎる人が最高軍事位置に近接しています。 „צבאיות הגבוהות ביותר. “
ハーグ裁判官の反乱!
(ベータ版/こんにちは!)
ハーグ裁判所で裁判官、56のアドレスに送られた手紙の中でデーンフレデリックHarhoffは、急激にデンマークの日常BTによって公開、いくつかの判断はセルビアとクロアチアの役人に裁判所を批判した。
裁判官Harhoff „は深く厄介、“クロアチアの将軍アンティGotovinaとムラデンMarkacの場合は無罪判決、そしてセルビア一般Momcilo Perisicのと国家安全保障Jovica StanisicとフランコSimatovicの元頭ことを検出します。
„すべての最悪は、私の同僚のいくつかは完全に正義と知恵のサービスに私の仕事の前提を変更し、短期の政治的圧力にさらされたという疑いで、“裁判官Harhoff全体としてBTによって公開書簡の中で述べた。
特定の問題は、彼の意見では、これらの判断のこれは、彼らが個人的に彼らの計画と実行に関与している場合、最高の軍事的、政治的な位置で、将来の人々に、彼らは個々の戦争犯罪を置くことができることを示しています。
デンマークの裁判官は、メロンは „軍設立の、“影響は米国とイスラエルの下でそのようにしたという疑いを表明、他の裁判官に圧力をかけるために裁判所社長テオドールメロンを非難した。
„それは、アメリカやイスラエルの公式は、もちろん(裁判所)の変化を提供するために、裁判所のアメリカン•プレジデント(ハーグ)に彼の影響は使用されませんでしたか?“それが起こるかもしれないことを推定し、裁判官Harhoffへの手紙で尋ね、 „時ICTYの法学すぎる人が最高軍事位置に近接しています。 „Pobuna haškog sudije! (Beta/Alo!) Sudija haškog Tribunala, Danac Frederik Harhof u pismu koje je poslao na 56 adresa, oštro kritikovao taj sud povodom nekoliko presuda srpskim i hrvatskim zvaničnicima, objavio je danski dnevnik BT. Sudija Harhof ocjenjuje da su “duboko zabrinjavajuće” oslobađajuće presude u slučaju hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, kao i srpskog generala Momčila Perišića i čelnika nekadašnje službe državne bezbjednosti Jovice Stanišića i Franka Simatovića. “Najgora od svega je sumnja da su neke od mojih kolega bile izložene kratkoročnom političkom pritisku koji u potpunosti mijenja premise za moj rad u službi pravde i mudrosti”, navodi sudija Harhof u pismu koje je BT objavio u cjelini. Posebno je problematično, po njegovom mišljenju, što iz tih presuda proizilazi da se ubuduće lica na najvišim vojnim i političkim položajima mogu osuditi za pojedinačne ratne zločine samo ako su lično učestvovala u njihovom planiranju ili izvršenju. Danski sudija je optužio predsjednika Tribunala Teodora Merona da je vršio pritisak na druge sudije, izraživši sumnju da je Meron to činio pod uticajem “vojnog establišmenta” SAD i Izraela. “Da nije neki američki ili izraelski zvaničnik upotrebio svoj uticaj na američkog predsjednika suda (u Hagu) kako bi osigurao promjenu kursa (Tribunala)?”, pita sudija Harhof u pismu, uz procjenu da se to možda dogodilo “kada se haška sudska praksa previše približila licima na najvišim vojnim položajima”.
شورش از قضات دادگاه لاهه!
(بتا / سلام!)
قضات در دادگاه لاهه، مرد دانمارکی فردریک Harhoff، در یک نامه فرستاده شده به آدرس 56، به شدت دادگاه در چندین قضاوت مقامات صرب و کرواتی، منتشر شده توسط روزنامه دانمارکی BT مورد انتقاد قرار داد.
قاضی Harhoff می یابد که „عمیقا نگران“ تبرئه در مورد کرواتی ژنرال حول و حوش Gotovina و و Mladen Markac، و صربی عمومی Momcilo Perisic و رئیس سابق دولت امنیت Jovica Stanisic و Simatovic و Franko.
گفت: „بدتر از همه سوء ظن است که برخی از همکاران من به فشار سیاسی کوتاه مدت است که به طور کامل فرض کار من تغییر در خدمت عدالت و حکمت در معرض شد است.“ قاضی Harhoff، در نامه ای منتشر شده توسط BT به عنوان یک کل.
مشکل خاص، در نظر او، که از این احکام نشان می دهد که در آینده مردم در بالاترین موقعیت سیاسی و نظامی آنها می توانند جنایات جنگی فردی اگر آنها شخصا در برنامه ریزی و اجرای آنها قرار داده است.
دانمارکی قاضی دادگاه رئیس جمهور تئودور Meron متهم به تحت فشار قرار دادن قضات دیگر، ابراز شک که Meron تحت تاثیر „از استقرار نظامی“ آمریکا و اسرائیل.
„اگر آن بود رسمی آمریکا یا اسرائیل نفوذ خود در رئیس جمهور آمریکایی از دادگاه (لاهه) مورد استفاده قرار گیرد که برای تغییر البته (دادگاه) نه؟“ می پرسد در نامه ای به قاضی Harhoff، برآورد آن ممکن است اتفاق می افتد „هنگامی که فقه ICTY بیش از حد افراد نزدیک به بالاترین پوزیشن نظامی است. “

Pobuna haškog suca!
(Beta / Alo!)
Sudac haškog Tribunala, Danac Frederik Harhof u pismu koje je poslao na 56 adresa, oštro kritizirao taj sud povodom nekoliko presuda srpskim i hrvatskim dužnosnicima, objavio je danski dnevnik BT.
Sudac Harhof ocjenjuje da su „duboko zabrinjavajuće“ oslobađajuće presude u slučaju hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, kao i srpskih generala Momčila Perišića i čelnika nekadašnje službe državne sigurnosti Jovice Stanišića i Franka Simatovića.
„Najgora od svega je sumnja da su neke od mojih kolega bile izložene kratkoročnom političkom pritisku koji u potpunosti mijenja premise za moj rad u službi pravde i mudrosti“, navodi sudac Harhof u pismu koje je BT objavio u cjelini.
Posebno je problematično, po njegovom mišljenju, što iz tih presuda proizilazi da se ubuduće osobe na najvišim vojnim i političkim pozicijama mogu osuditi za pojedinačne ratne zločine samo ako su osobno sudjelovala u njihovom planiranju ili izvršenju.
Danski sudac je optužio predsjednika Tribunala Teodora Merona da je vršio pritisak na druge suce, izrazivši sumnju da je Meron to činio pod utjecajem „vojnog establišmenta“ SAD i Izraela.
„Da nije neki američki ili izraelski dužnosnik upotrijebio svoj utjecaj na američkog predsjednika suda (u Hagu) kako bi osigurao promjenu kursa (Tribunala)?“, Pita sudac Harhof u pismu, uz procjenu da se to možda dogodilo „kada se haška sudska praksa previše približila osobama na najvišim vojnim položajima „.

http://srbin.info/2013/06/pobuna-haskog-sudije/
ПОБУНА ХАШКОГ СУДИЈЕ!
THE REVOLT OF THE HAGUE JUDGES!
ВОССТАНИЕ ГААГЕ СУДЬИ!
海牙法官反抗!
LA RÉVOLTE DES JUGES DE LA HAYE!
DE OPSTAND VAN DE HAAGSE RECHTERS!
DIE REVOLTE DES HAAGER RICHTER!
LA REVUELTA DE LOS JUECES DE LA HAYA!
ثورة القضاة لاهاي!
हेग न्यायाधीशों की बगावत!
OPRØRET I HAAG DOMMERNE!
המרד של שופטי האג!
ーグ裁判官の反乱!
شورش از قضات دادگاه لاهه!
POBUNA HAŠKOG SUCA!
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200377407372911&set=a.4300282940421.2150301.1087091937&type=1&theater
From: slobodan-radojev-mitric@hotmail.com
To: president@messages.whitehouse.gov; stateduma@duma.gov.ru; kultura@ruskidom.rs; kultura@danas.rs; kontakt.predsednik@predsednik.rs; info@messages.whitehouse.gov; syp@serbianyellowpages.com; tv@srpskatelevizija.com; kabinet@tuzilastvorz.org.rs; kabinet@mpravde.gov.rs; amalia.angel.rodriguez@nl.ey.com; ruter@jur.uva.nl; bb97@eunet.rs
CC: ljcuic@gmail.com; vladarsk@gmail.com; info@predsjednikrs.net; beogradski@srpskaradikalnastranka.rs; info@srpskaradikalnastranka.rs; s@sns.org.rs; info@dss.rs; danica_draskovic@yahoo.com; dragan.djilas@ds.org.rs; redakcija@kurir-info.rs; inspektor@mup.gov.rs; kabinet@bia.gov.rs; usastv@gmail.com; office@tvpirot.rs; tesin_1@yahoo.com; sasamilivojev@gmail.com; vidanco@gmail.com; v.ilic@eunet.rs; bocastojiljkovic@yahoo.com; lopusinam@gmail.com; odni@service.govdelivery.com; ncpcpao@dni.gov; a.vermaat@trouw.nl; adolf.dahl@comhem.se; svr@gov.ru; defatbg@gmail.com; direktor@bia.gov.rs; info@mup.gov.rs; kancelarija@dvor.rs; infodveri@verat.net; brankostojkovic152@yahoo.com; redakcija@pravda.rs; info@izvestia.ru; mail@redstar.ru; vojska.srbije@mod.gov.rs; consrus@ambarusk.rs; slavicat1412@gmail.com; polaksvetlana851@gmail.com; mhcaldwell@btopenworld.com; djiki@aol.com; suza.jankovic@gmail.com; hasarolea@shs-advocaten.nl; maarten.van.nispen@stage-entertainment.nl; ckcuboba@yahoo.ca; izvrsni-odbor@sns.org.rs; info@ambarusk.rs; aleksandrapetrini@libero.it; mitricmilica@yahoo.com; kris.roman@skynet.be; terezagmszr@gmail.com; jean-pauldehaan@online.nl
Subject: Побуна хашког судије!
Date: Fri, 14 Jun 2013 01:44:19 +0200

— mit Susann Veljkovic, Мато Караматовић, НИКОЛА КАВАЈА und 12 weiteren Personen hier: Belgrad.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..

%d Bloggern gefällt das: