Agreement of principles governing the normalization of relations – Споразум „принципа“ који уређују нормализацију односа

Agreement of principles governing the normalization of relations –        

Споразум „принципа“ који уређују нормализацију односа

1. There will be an Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo. Membership will be open to any other municipality provided the members are in agreement

1. Постојаће Заједница општина са већинским српским становништвом на Косову. Биће отворена за чланство за било коју опшину под условом да се чланови слажу

Овде је важно разумети да се ради о лабавој „асоцијацији“ (заједници) која дефакто неће имати никакав легалан статус у оквиру „уставног поретка“ илегалне шиптарске државе….

—————————————————————

2. The Community/Association will be created by statute. Its dissolution shall only take place by a decision of the participating municipalities. Legal guarantees will be provided by applicable law and constitutional law (including the 2/3 majority rule).

2. Заједница ће бити створена статутом. Њен распад може се догодити искључиво одлуком опшина које у њој суделују. Правна јемства налазе се у одговарајућем закону и уставном закону (укључујући правило о двотрећинској већини)

Најбољи доказ за горњу тврдњу да се ради о „лабавој асоцијацији“ јесте чињеница да ће она бити уређена административним статутом а не законом, илегалне шиптарске државе, што значи да неће имати стварни легални имунитет у случају конфликта са „косовским правним системом“…. Спомињу се легалне гаранције законима илегалне шиптарске државе и „устава“, али се спомиње и „двотрећинска већина“, без икаквог додатног објашњења- што може да значи да би гаранције тек требале да се добију накнадно двотрећинском већином у илегалном косовском парламенту– Не каже се шта ће бити ако се не постигне та двотрећинска већина?

———————————————————————

3. The structures of the Association/Community will be established on the same basis as the existing statute of the Association of Kosovo municipalities e.g. President, vice President, Assembly, Council

3. Структуре Заједнице успоставиће се по истој основи као и постојећи статути заједнице српских општина, тј. председник, потпредседник, скупштина, веће

Трећа тачка има различито тумачење у енглеској верзији и различито у српској. С обзиром да се ради о једном од кључних питања, и да енглеска верзија уствари демаскира напоре Српског режима да прикажу Заједницу општина као неку „регионалну аутономију“, тешко је поверовати да је “грешка” у преводу случајна- Наиме овде се у енглеској верзији јасно наглашава да ће Статут „заједнице општина“ бити идентичан Статуту било које појединачне општине (асоцијације општина) у оквиру илегалне шиптарске државе. Другим речима, та „заједница општина“ неће бити никаква посебна „аутономија“ како се то презентује од стране режима и њихових медија- већ ће у стварности бити само једна „гломазна општина“  у оквиру илегалне шиптарске државе, чију структуру ће чинити председник, потпредседник, скупштина и веће(„општине“)!?

——————————————————————————

4. In accordance with the competences given by the European Charter of Local Self Government and Kosovo law the participating municipalities shall be entitled to cooperate in exercising their powers through the Community/Association collectively. The Association/Community will have full overview of the areas of economic development, education, health, urban and rural planning

4. У складу са овлашћењима прописаним Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законом, општине које суделују имаће право да сарађују у колективном остваривању својих овлашћења кроз Заједницу. Заједница ће имати потпуни надзор над подручјима привредног развоја, образовања, здравства, урбаног и руралног планирања

У оквиру ове тачке се наводи да ће локалне општине делегирати (пренети) „заједници општина“ овлашћења из области привредног развоја, образовања, здравства, урбаног развоја- овде се наравно не наводи да ће све те делатности морати да буду у складу (и под надзором) са законима илегалне шиптарске државе….

—————————————————————————

5. The Association/Community will exercise other additional competences as may be delegated by the central authorities

5. Заједница ће примењивати и друга додатна овлашћења која јој могу бити додељена од централне власти

Овде се каже да ће „централна власт“ (илегална шиптарска) моћи, ако буде желела да удели још нека овлашћења „заједници општина“- што је наравно у сфери научне фантастике…

————————————————————————–

6. The Community/Association shall have a representative role to the central authorities and will have a seat in the communities consultative council for this purpose. In the pursuit of this role a monitoring function is envisaged

6. Заједница ће имати представничку улогу пред централном влашћу и у ту сврху имаће место у саветодавном већу заједница. У остваривању те улоге предвиђена је функција надзора

Овде се децидирано каже да ће цела „заједница“, значи цео северни регион имати (једно) место (у функцији „надзора“?) при „саветодавном већу заједница“ илегалне шиптарске државе. Овде се очигледно ради о декоративној улози тог представника „заједнице“….

———————————————————————

7. There shall be one police force in Kosovo called the Kosovo Police. All police in northern Kosovo shall be integrated in the Kosovo Police Framework. Salaries will be only from KP.

7. Постојаће једна полиција на Косову која се зове Косовска полиција. Сви полицајци на северу Косова биће интегрисани у склопу Косовске полиције. Плате ће искључиво исплаћивати КП

У оквиру ове тачке се Србима јасно ставља до знања да на Косову постоји само једна „полиција“ и то она „илегалне шиптарске државе“- што у пракси значи, да не само да ће Србе у тој полицији плаћати сепаратистичка влада из Приштине, већ ће морати да носе униформе са сепаратистичким симболима и спроводе законе илегалне шиптарске државе- и вероватно ће у једној од следећих фаза бити додат захтев за двојезичност, што ће онда неминовно резултирати у етничко чишћење „српске полиције“ на северу, и њихову сабсеквентну замену са шиптарима!?

————————————————————

8. Members of other Serbian security structures will be offered a place in equivalent Kosovo structures

8. Припадницима осталих српских безбедносних структура биће понуђено одговарајуће место у косовским структурама

Ова тачка је нејасна и уопштена- не каже се којим „безбедносним структурама“, не каже се која места (шта је то „еквивалент“), и што је најважније не каже се да ће та места бити „ОБЕЗБЕЂЕНА“, већ да ће бити „ПОНУЂЕНА“, што онда имплицира да та „понуда“ нема обавезујући карактер (материјалног и радног збрињавања постојећих припадника МУП-а Србије)!?

——————————————————–

9. There shall be a Police Regional Commander for the four northern Serb majority municipalities (Northern Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and Leposavici). The Commander of this region shall be a Kosovo Serb nominated by the Ministry of Internal Affairs from a list provided by the four mayors on behalf of the Community/Association. The composition of the KP in the north will reflect the ethnic composition of the population of the four municipalities. (There will be another Regional Commander for the municipalities of Mitrovica South, Skenderaj and Vushtri). The regional commander of the four northern municipalities will cooperate with other regional commanders.

9. Постојаће регионални полицијски заповедник за четири северне општине са већинским српским становништвом (Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић). Заповедник те регије биће косовски Србин предложен од Министарства унутрашњих послова према листи коју ће дати четири начелника опшине у име Заједнице. (Постојаће још један регионални заповедник за општине Јужна Митровица, Србица и Вучитрн). Регионални заповедник четири северне општине сарађиваће са осталим регионалним заповедницима

Овде је све (не)јасно- за заповедника регионалне полиције („заједнице) ће бити постављен Србин, али се одмах наводи да ће он морати да сарађује са осталим регионалним  заповедницима изван „заједнице општина“, из Јужне Митровице, Србице и Звечана, који су очигледно шиптарске националности. Овде се не разјашњава каква ће то бити „сарадња“, и да ли ће се сарађивати путем „прегласавања“, што би аутоматски довело да шиптарске мајоризације!? Али оно што је по мени забрињавајуће, у оквиру ове тачке се индиректно крши наводно постигнут договор да Српској „заједници општина“ не могу да се прикључе шиптарске општине из окружења, да би се управо сачувала национална хомогеност. Имам утисак да се оваквом полицијском „организацијом“  шиптарска мајоризација већ уводи на мала врата на „север“?

———————————————————————

10. The judicial authorities will be integrated and operate within the Kosovo legal framework. The Appellate Court in Pristina will establish a panel composed of a majority of K/S judges to deal with all Kosovo Serb majority municipalities. A division of this Appellate Court, composed both by administrative staff and judges, will sit permanently in northern Mitrovica (Mitrovica District Court). Each panel of the above division will be composed by a majority of K/S judges. Appropriate judges will sit dependant on the nature of the case involved.

10. Правосудне власти биће интегрисане и радиће у склопу правног састава Косова. Апелациони суд у Приштини успоставиће поверенство састављено од већине К/С судија (К/С је скраћеница за косовске Србе, оп.а.) које ће се бавити свим опшинама с косовским Србима као већинским становништвом. Одељење тог Апелационог суда, састављено од административног особља и судија, седеће трајно у Северној Митровици (Окружни суд Митровице). Свако радно тело наведеног одељења биће састављено већином од К/С судија. Одговарајуће судије седеће у завинсости од природе случаја у који су укључени.

Дакле на северу више неће бити Српског правосуђа, већ ће сепаратистички и илегални „Апелациони суд“ из Приштине (наравно састављен од шиптара) одређивати судије у чисто Српској средини на Северу. У енглеској верзији ове тачке чак се и не спомињу децидирано „Српски судије“, већ се користи израз „К/С“, који је преводилац овог споразума превео као скраћеницу за „косовске србе“, што по мени отвара простор за манипулацију у имплементацији ове тачке јер се овде „дефакто“ не спомиње нигде реч Србин (не у енглеској верзији- коју је Дачић потписао). Ако знамо ону адвокатску узречицу „да се ђаво крије у детаљима“, онда ни ова „омашка“ по мени није случајна!?

——————————————————————–

11. Municipal elections shall be organised in the northern municipalities in 2013. with the facilitation of the OSCE in accordance with Kosovo law and international standards.

11. У северним општинама биће организовани општински избори током 2013, уз посредовање ОЕБС-а, а у складу с косовским законима и међународним стандардима

Тачка 11 наводи да ће на Српском северу већ у току ове године бити спроведени обавезни локални избори у складу са илегалним шиптарским законима…

———————————————————————

12. An implementation plan including time frame shall be produced by April 26. In implementing this agreement the principle of transparent funding will be addressed.

12. До 26. априла биће написан план спровођења (овог споразума, оп.а.) са временским оквиром. У спровођењу овог споразума размотриће се и принцип транспарентног финансирања.

Инсистира се на имплементацији овог „споразуму“ у неразумно кратком року (до 26 априла), вероватно „да се власи не досете“, и да се тако „набрзака“ запечати судбина и Српског живља на Космету и судбина целе Српске државе!?

————————————————————

13. Discussions on Energy and Telecoms will be intensified by the two sides and completed by Junbe 16

13. Две стране интензивираће расправу о енергетици и телекомуникацијама и довршити је до 16. јуна

Ако се тачка 13 преведе на обичан језик, онда нам она каже да до 13 јуна мора да се дозволи шиптарским сепаратистима да „украду“ и Електроенергетски систем Србије и Телеком, као што су до сада већ обавили пљачку скоро све Српске привредне и друге имовине на Косову и Метохији….

——————————————————————

14. It is agreed that neither side will block or encourage others to block the other side’s progress in their respective EU paths

14. Усаглашено је да ниједна страна неће блокирати ни подстицати друге да блокирају другу страну у напретку на њеном путу према ЕУ.

Ову тачку водећи људи Српског режима и њихови Бриселски налогодавци иницијално одбили да обелодане јавности, јер она представља најочитији пример напада на Уставни поредак Србије.  Од Србије се захтева (и Дачић је то већ потписао) да омогући међународно признање илегалне шиптарске државе на својој легалној и Уставом дефинисаној територији!!! И не само то, од Србије се не захтева само да сама не омета чланство „Косова“ у ЕУ и консеквентно у УН, већ се од Србије захтева да „не сме да подстиче друге“ да не признају Косово- или ако се и то преведе на обичан језик, од Србије се очекује да утиче и на све друге, који до сада то нису урадили, да признају лажну државу „Косово“!?

————————————————————

15. An implementation committee will be established by the two sides with the facilitation of the EU

15. Две стране успоставиће одбор за спровођење (овог споразума, оп.а.), уз посредовање ЕУ.

Имплементација овог споразума биће обављена од стране Евроуније (која нема никакав правни легитимитет за тако нешто) у супротности са важећом УН резолуцијом 1244. Односно, српски потпис на овом „велеиздајничком“ споразуму ће омогућити да Евроунија у садејству са САД „дефакто“ развласти и стави ван закона постојећу резолуцију 1244, која је до сада једина уважавала територијални и Уставни интегритет државе Србије.

——————————————————————

Односно, оно што до сада није пошло за руком Клинтону, Блеру, Олбрајтовој, Кларку- да издвоје Косово и Метохију из нашег уставно-правног поретка, изгледа да ће поћи за руком Дачићу, Вучићу и Николићу….

Или су се можда они (и њихови бриселско-вашингтонкси господари) мало прешли у рачуници…

Djokovic-Nadal Baumgartner and other VIP Monte-carlo 2013 Rolex Masters

http://www.youtube.com/watch?v=Mt16IdSSJUY&feature=player_embedded#!

Ђурић: Трајно спречен улазак Косова у УН – Obratite pažnju na komentare, KO OVDE LAŽE :

Политика

Ђурић: Трајно спречен улазак Косова у УН

БЕОГРАД – Саветник председника Србије Марко Ђурић изјавио је да је бриселским споразумом Србија спречила улазак Косова у међународне институције, обезбедила безбедност и сигурност за косовске Србе и „легализовала српске институције” пред међународном заједницом.

„Овим споразум добили смо трајну гаранцију да Србија не мора да прихвати чланство Косова у УН, да неће бити приморана да призна независност, да од почетка до краја имамо контролу над низом области. Обезбеђено је и много више за Србе јужно од Ибра”, казао је Ђурић гостујући на телевизији „Прва”.

Ђурић је прецизирао да споразум забрањује присуство безбедносних снага Косова у општинама на северу Косова.

„НАТО гарантује да косовске снаге безбедности неће моћи да уђу у српске средине, ту ће бити искључиво српска чизма. То ствара предуслове да се тамо осећју сигурно, да нико неће морати да напушта станове”, рекао је Ђурић.

Према нејговим речима, договором је Србија добила институције на Косову које су легитимне „у очима међународне заједнице”, а Приштина ће имати само надзор над функцијама које врше српске општине.

„Од Каталоније до Баскије, нико није успео да добије ово што смо ми добили. Нисмо их пустили у међународне организације и створићемо институције које ће контролисати Срби”, рекао је Дурић и додао да ће Србија имати већа овлашћења у области просвете, здравства, јавног информисања и просторног планирња.

Ђурић је истакао и да Србија неће престати да инвестира и помаже Србе на Косову како би омогућила њихов опстанак.

Он је навео да је преговарачки тим Београда веома напредовао од осме до десете рунде када је постигнут договор и да нико у српској делагацији не би прихватио споразум да је све остало на осам тачака којима се ништа није нудило Србима.

„Поносан сам сам на начин како се приступило преговорима… дата нам је шанса и на нама је да ли ћемо је претоврити у пораз или победу”, оценио је Ђурић.

Бета
објављено: 21/04/2013

Последњи коментари

Mirjana Pozarac  | 21/04/2013 18:50

@ Centaur, jeste potpuno ste u pravu sto se tice tacke 14.
Pitam se dali vecina naroda odvaja bar pola sata da procita ovo sto se naziva „dogovor“ sa 14 tacki zbog kojih se Dacic,Vucic i ostali tako ponose?
Tacka 14, ne samo da nije za ponos, vec je SVE sto je u njoj sadrzano pitanje interpretacije!!!
I Dacic i Vucic LAZU kada kazu da „kosove“, nikada nece dobiti stolicu u UN,jer svako ko govori srpski, citajuci to odmah shvati, kao sto je i Centaur rekao:
NIGDE ne pise da Kosovo nece moci u UN, nego samo da se medjusobno nesmemo sputavati ka putu u EU….sve drugo je pitanje inter pretacije!!
A kako ce to SAD i EU i Pristina interpretirati…ha, ha, ima li ko ko to nezna!?

Vitomir Andjelković | 21/04/2013 19:26

Nikad ne reci nikad! Bili su neki koji poništiše Rezoluciju 1244 i podržaše prenes ovlašćenja ne EU i ubedoše nam Euleks u ime gradjana. Pa dodjoše ovi sada koji potpisaše – potvrdiće sporazum u Briselu opet u ime gradjana. Pa će doći neki koji će prihvatiti i članstvo u medjunarodnim institucijama pa i u UN, opet u ime gradjana. I tako na kraqju ostaje nezavisno tzv. Kosovo koje će rasprodavati imovinu, pridruživati se kome hoće ,…. I sada nama opet kažite „trajno…..“. Pa zar mislite da smo mi toliko glupi da nam prodajete rog za sveću? Nažalost, srbij umesto ptave dtžavnotborne vlasti ima vlast interesnih grupa. To je naša nesreća. I tako će biti sve dotle dok nam kadrove po sadašnjem izbornom zakonu odredjuju interesne partije – stranke a gradjani posle izbora ne budu biše ni za šta pitani.

Petar Milic | 21/04/2013 20:01

Gde to pise u sporazumu da je sprecen ulazak Kosova u UN i ko je ovoj vlasti dao za pravo da dozvoli da jedan deo njene teritorije kao posebna drzava dobije SSP, ovo mi lici na poziv da Rumunija, Spanija, Slovacka, Grcka, Kipar priznaju Kosovo.

Herman Nojbaher, Specijalni zadatak Balkan

Herman Nojbaher,

Specijalni zadatak Balkan

(u originalu Specijalni zadatak Jugoistok 1940-1945).

Izdavač: „Musterschmidt“, Göttingen („Mustersmit“, Getingen), drugo, popravljeno izdanje, 1957.

Nemački diplomata smatrao je da je, pre svega, trebalo podići ugled Milana Nedića, kako bi se srpski nacionalisti odvojili od Mihailovića, pa je prvi Nojbaherov potez bilo organizovanje posete predsednika srpske vlade Berlinu, septembra 1943. godine. O tome je napisao:

„Nedić je krenuo u posetu na koju je čekao još od 1941. godine, pun velikih nada u reviziju nemačke politike prema Srbiji. U ovim se nadama razočarao. Ribentrop je pozvao mene i Benderà da prisustvujemo njegovom razgovoru sa Nedićem, tek onda kada su razgovori dospeli na slepi kolosek. Nedić je na hrabar i dostojanstven način pokušao da govori o nepravdi koja je učinjena Srbima. Postavio je čitav niz zahteva da se ove nepravde isprave, kako bi se poboljšao položaj Srba, a time da se ojača njegov položaj kao predsednika vlade. Nedićeve žalbe Ribentrop nije primio previše prijateljski i sa simpatijama. Nedić je osećao da ga Nemci zloupotrebljavaju. Kada je tražio reviziju privremenih granica Srbije – čisto srpski srezovi pripali su, povremeno čak povređujući prirodne granice Hrvatskoj, a junačko groblje Srba, istorijsko poprište Kosovske bitke, pripalo je novoj Velikoj Albaniji – reakcija Ribentropa bila je žustra i on se razbesneo: ‚Ni Francuska u ovom trenutku neće uspeti u zahtevu za reviziju privremenih granica! Zato se o takvom srpskom zahtevu za vreme rata ne može diskutovati‘. Duboko uvređen, Nedić je posle toga odbio da potpiše tekst predloženog kominikea. Nije više bilo moguće da se razgovor nastavi. Neuspeh ovog susreta bio je potpun, kako sa političkog gledišta, tako i sa ljudskog aspekta“?

Sve Nojbaherove predloge o proširenju Nedićevih ovlašćenja, Hitler je konačno odbacio decembra 1943. godine:

 

„Mi nikad ne smemo da dopustimo da na Balkanu jedan narod postane suviše moćan, narod koji ima osećaj političke misije i istorijske uloge. Upravo Srbi su taj narod. Oni su dokazali da imaju veliku državotvornu snagu, a i velike, ambiciozne ciljeve koji čak idu do Egejskog mora. Imam ozbiljne primedbe na to da takav narod u njihovim nastojanjima i ambicijama ja još  posebno ohrabrim i podržim“.

 

Proizilazi:

 

Ne samo da je Tito hteo slabu Srbiju da ima jaku Jugoslaviju, nego je i Hitler hteo slabu Srbiju da ima jak Balkan (njegov). Amerika i Evropa sprovode to isto na Balkanu. Nama je uvek sudjeno da nas tesu kao kladu jer oni svi traze sluge a mi smo prkosan, ponosan i slobodarski narod. Knjiga je jako vazna za razumevanje ratnog stanja. Za sve one koji misle da smo mogli da prodjemo bolje da smo lizali Hitleru cizme ova nemacka knjiga ce biti razocarenje. Okupator ima svoje strateske potrebe i ti mozes da dubis na glavi; nista ti ne pomaze. On nije ni dosao radi nas nego radi sebe.

 

 http://www.scribd.com/doc/131083386/Herman-Nojbaher-Specijalni-Zadatak-Balkan

Pitanje Dačiću: Da li mirno spavaš?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xxeYn3zQo2o#!

Небојша Јовић – Београд је данас прошао “квалификације”, сутра су студенти, ДСС, СРС на испиту

Небојша Јовић – Београд је данас прошао “квалификације”, сутра су студенти, ДСС, СРС на испиту… ОСЕЋАШ ЛИ БЕОГРАДЕ, ОСЕЋАШ ЛИ СРБИЈО КАКО ЈЕ ЛЕПО КАДА СИ ХРАБАР, СЛОБОДАН, КАДА ХОДАШ УСПРАВНЕ КИЧМЕ???!!!

Небојша Јовић – Београд је данас прошао „квалификације“, сутра су студенти, ДСС, СРС на испиту… ОС

facebookreporter.org

Небојша Јовић 21.04.2013. СВАКА ЧАСТ ГЛИШИЋУ! СВАКА ЧАСТ “ДВЕРИ”! Показали сте да НИКО НИЈЕ “НЕДОДИРЉИВ”, да немају заштиту од народа, А НЕЋЕ БИТИ ЗАШТИЋЕНИ НИ ОД ЗАКОНА! КРЕНУЛА ЈЕ СРБИЈА, ПОЛАКО АЛИ СИГУРНО! Сада ће кренути претње, поткупљивање,…

Косово је Србија! Владан Глишић отворио Маратон 2013. уместо Дачића!

http://www.youtube.com/watch?v=RgPHRXaFj9I&feature=player_embedded#!

Владан Глишић прекинуо Дачићев говор:

Фениоменално: ништа боље се није могло да догоди: Владан Глишић прекинуо Дачићев говор:
Полиција пред станом Миле Алечковић
На отварању Београдског маратона, Владан Глишић је са озвучења постављеног у стану Миле Алечковић у Булевару Краља Александра прекинуо говор председника Владе Ивице Дачића и обратио се окупљеним маратонцима и присутним грађанима, указајући на издају Косова и Метохије од стране Владе Србије на челу са Ивицом Дачићем. Истовремено је са зграде спуштен велики транспарент БРАНИМО СРБИЈУ.
Преносимо део говора Владана Глишића: „Дачићу, издао си Србе на Косову и Метохији; прекршио си Устав Србије; Дачићу, лагао си Путина; Дачићу, предао си Косово и Метохију Тачију; Дачићу, како те није срамота да се појавиш пред људима; док Срби са КиМ стрепе ти, Дачићу, отвараш маратон, певаш по кафанама, сликаш се са голим женама. Срам те било. То што нас не видите не значи да нас нема много. Пратимо шта радите и једног дана ћете за то одговарати”. Маса окупљених маратонаца и грађана нашла се у чуду јер није могла да закључи одакле долази глас Владана Глишића. Уследило је скандирање из масе окупљених грађана: Издаја, издаја, Косово је Србија… Ивица Дачић није могао ни да одржи свој говор и отвори маратон, маратон је брже-боље пуштен, а Ивица Дачић напустио место догађаја, понижен како то заслужује свако ко издаје Косово и Метохију.
Потом је Полиција дошла на улаз у стан Миле Алечковић, у коме се налази протестни штаб Двери на челу са Владаном Глишићем. Чека се долазак адвоката Горана Петронијевића.
КОСОВО ЈЕ СРБИЈА
У исто време на другом месту, у оквиру трке задовољства Београдског маратона, 14 сабораца Двери обукло се у мајице са по једним словом на свакој мајици слогана КОСОВО ЈЕ СРБИЈА и у линији прошетало уз песме о Косову и Метохији, на опште одушевљење присутних грађана у трци задовољства.
Покрет Двери уверава владајући режим Дачић-Вучић-Динкић-Николић да издаја Косова и Метохије неће проћи и да ће свуда и на сваком месту имати побуну док не поднесу оставке и не пониште парафирани споразум са сепаратистичким режимом у Приштини.
Данас у 18 часова у више десетина градова и општина Србије Двери организују протестне колоне возила и блокаду саобраћаја, као вид подршке Србима на Косову и Метохији и противљења режимским намерама да дефинитивно потпишу споразум са терористом Хашимом Тачијем и признају независно Косово. Више о данашњим акцијама у току дана на сајту Двери www.dverisrpske.com

Покрет Двери позива све своје присталице и српске родољубе у целини да се сутра придружимо протесту Демократске странке Србије на платоу испред Философског факултета у Београду у 15 часова и заједнички кренемо у протестну шетњу до издајничке Владе Србије.
Информативна служба Покрета Двери

Двери Српске – Покрет ЗА Живот Србије

http://www.dverisrpske.com

Добро дошли на насловну страну званичне интернет презентација Двери – Покрета за живот Србије.

BOL

BOL http://youtu.be/LE01NRfpv4M