ЗАПАД УВЕО САНКЦИЈЕ ЦРНОЈ ГОРИ 1913 – ПО ПЛАНУ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА – 1878. (Tekst na srpskom, rusom, engleskom,namačkom, japanskom jeziku…)

ЗАПАД УВЕО САНКЦИЈЕ ЦРНОЈ ГОРИ 1913 – ПО ПЛАНУ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА – 1878.
Влада Републике Српске Крајине је саопштила (бр. 1598/13 од 18. марта 2013), да су шиптарске државе стваране на српским земљама на основу одлуке Берлинског конгреса 1878. године. То је била одлука западноевропских држава и Турске, те ће оне, уз придруживање и Сједињених Америчких Држава, разбијати Југославију од 1990. до 1995. и извршиће агресију на Србију и Црну Гору 1999. године, кад су окупирале Косово и Метохију.
Тада, 1878, Европа ће онемогућити ослобођење Босне и Херцеговине од Турске, забранити уједињење Србије и Црне Горе и Рашку ће уступити Турској, да се две српске државе не би граничиле, а против Црне Горе и Србије ће покренути медијску хајку. У споменутом саопштењу смо објавили више докумената с Берлинског конгреса, којa су, између осталог, упућивалa западноевропске државнике, да онемогуће уједињење Србије и Црне Горе и да не дозволе излазак Србије на обале Јадранског мора. Овај пут скрећемо пажњу на чињеницу, да су западноевропске државе створиле државу Албанију на српским повјесним и етничким земљама, на којима су Шиптари живели као национална мањина. С обзиром да се томе супротстављао црногорски краљ Николе Петровића, Запад је (1913) запретио српској Црној Гори и увео потпуну блокаду црногорских морских лука, те није била могућа пловидба црногорских бродова, нити увоз и извоз робе. Све се десило као и од 1990. до 1999, кад је Запад увео блокаду и санкције Црној Гори и Србији. И тад ће се војне снаге западноевропских држава, као и крајем двадесетог столећа, звати „међународним снагама“ – ништа ново у колонијалним поступцима држава Запада! Ову чињеницу је објавио дневни лист „Политика“ у Београду, 29. марта 1913. године:
„БЛОКАДА ЈЕ ПОЧЕЛА – Командант међународне флоте саопштио је црногорском обласном управитељу у Бару, да, по решењу великих сила, од јутрос у 8 часова, почиње блокада црногорских обала – ширећи се на југ до ушћа реке Дрима. Командант флоте је саопштио, да се сви страни бродови, у року од 48 часова, морају удаљити из црногорских лука. Текст саопштења, које је учинио представник великих сила гувернеру Бара, у име међународне флоте, гласи: ОБЈАВЉУЈЕМ БЛОКАДУ ОБАЛЕ ИЗМЕЂУ ПРИСТАНИШТА БАРА И УТОКА РЕКЕ ДРИМА. БЛОКАДА ПОЧИЊЕ У 8 ЧАСОВА ПРЕ ПОДНЕ – 28. МАРТА 1913. ГОДИНЕ. БЛОКАДА ЈЕ СВЕДЕНА НА ОБАЛЕ ИЗМЕЂУ 42/6 И 41/46 СЕВЕРНЕ ШИРИНЕ И ОБУХВАТА СВА ПРИСТАНИШТА, ЗАЛИВЕ И УТОКЕ РЕКЕ ИЗМЕЂУ НАВЕДЕНИХ ГРАНИЦА“.
ВЛАДА РС КРАЈИНЕ
Милорад Буха, премијер
СКУПШТИНА РС КРАЈИНЕ,
Дипл. инж. Рајко Лежаић, председникFrom: Ljubisha Gvoic [mailto:lj.gvoic@gmail.com]
Sent: Saturday, March 30, 2013 11:32 AM
To: Djordje Prudnikov
Subject: ЗАПАД УВЕО САНКЦИЈЕ ЦРНОЈ ГОРИ 1913 – ПО ПЛАНУ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА – 1878.
РЕПУБЛИКА СРПСКА КРАЈИНА
ВЛАДА И СКУПШТИНА У ПРОГОНСТВУ
11.080 Земун, Магистратски трг 3, Република Србија
Тел: 3077-028, vladarsk@gmail.com –
Бр. 1600/13 – 30. III 2013.
WEST imposed sanctions MONTENEGRO 1913 – Berlin Congress on schedule – 1878.The Government of the Republic of Serbian Krajina was announced (No. 1598/13 of 18 March 2013), that the state created the Siptar Serbian lands under the Berlin congress in 1878. year. It was the decision of Western European countries and Turkey, and they, along with the Association of the United States, dismantling Yugoslavia since 1990. to 1995. and shall aggression against Serbia and Montenegro 1999th , when occupied Kosovo and Metohija.
Then, in 1878, Europe will prevent the liberation of Bosnia and Herzegovina, Turkey, banned the unification of Serbia and Montenegro, and Raska will give Turkey the two Serbian states would not bordered, and against Montenegro and Serbia will launch a media campaign. In the above statement we have published a number of documents from the Berlin Congress, which, inter alia, suggested Western statesmen, to prevent the unification of Serbia and Montenegro and not to allow Serbia off the coast of the Adriatic Sea. This time we turn our attention to the fact that the Western states formed the state of Albania and Serbian historical ethnic countries where Albanians live as a minority. With regard to the objections of King Nikola Petrovic, the West (1913) threatened the Serbian and Montenegro introduced a complete blockade of Montenegrin ports, and it was not possible Montenegrin sailing ships, or import and export of goods. Everything happened as well since 1990. until 1999, when the West imposed sanctions and blockade of Montenegro and Serbia. And then the military forces of the Western European countries, as well as at the end of the twentieth century, called „international force“ – is nothing new in the proceedings of the colonial West! This fact is published daily „Politika“, Belgrade, 29 March 1913. year:
„The blockade is started – the international fleet commander said the Montenegrin Bar district governor, that, according to the decision of the great powers, from 8 o’clock in the morning, it starts blocking the Montenegrin coast – extending south to the mouth of the River Drin. Fleet commander has said, that all foreign ships, within 48 hours, they must move away from the Montenegrin port. Text statements, which represent the major powers did the governor Bar, in the name of the international fleet, as follows: announces INHIBIT coast between the pier bar and the mouth of the River Drin. CONTROLLER starts at 8 o’clock before noon – 28 March 1913. YEAR. CONTROLLER is reduced to between 42 COAST / 6 and 41/46 north latitude and includes all the piers, the Gulf and River between the mouth of the specified limits. “
GOVERNMENT Republic of Serbian Krajina
Milorad Flea, Prime Minister
ASSEMBLY RS Krajina,
Dipl. engineer. Rajko Lezaic, President

From: Ljubisha Gvoic [mailto: lj.gvoic @ gmail.com]
Sent: Saturday, March 30, 2013 11:32 AM
To: Djordje Prudnikov
Subject: West imposed sanctions MONTENEGRO 1913 – Berlin Congress on schedule – 1878.
SERBIAN REPUBLIC KRAJINA
Government and Assembly in Exile
11,080 Zemun, Municipal Square 3, Serbia
Tel: 3077-028, vladarsk@gmail.com –
No. 1600/13 – 30 III 2013th

Запад ввел санкции ЧЕРНОГОРИЯ 1913 – Берлинский конгресс по графику – 1878 гг.

Правительство Республики Сербская Краина была объявлена (№ 1598/13 от 18 марта 2013 года), что государство создало Siptar сербские земли под Берлинского конгресса в 1878 году. в год. Это было решение стран Западной Европы и Турции, и они, наряду с ассоциацией Соединенных Штатов, демонтаж Югославии с 1990 года. в 1995 году. и должен агрессии против Сербии и Черногории 1999-ом , Когда занимал Косово и Метохии.
Тогда, в 1878 году, Европа будет препятствовать освобождению Боснии и Герцеговины, Турции, запретил объединения Сербии и Черногории, а также Рашка даст Турции два сербских государства не граничила, и против Сербии и Черногории начнет кампанию в СМИ. В приведенном выше заявлении мы опубликовали ряд документов из Берлинского конгресса, который, в частности, предложил западных государственных деятелей, чтобы предотвратить объединение Сербии и Черногории и не допустить Сербию от побережья Адриатического моря. На этот раз мы обратим наше внимание на тот факт, что западные государства, образовавшиеся государства Албания и сербских исторических этнических албанцев страны, где жить, как меньшинство. Что касается возражений короля Николы Петровича, Запад (1913) угрожали Сербии и Черногории ввели полную блокаду портов Черногории, и это не было возможно плавание судов черногорского или импорта и экспорта товаров. Все произошло, а с 1990 года. До 1999 года, когда Запад ввел санкции и блокада Черногории и Сербии. А потом вооруженных сил стран Западной Европы, а также в конце двадцатого века, под названием „международные силы“ – это ничего нового в работе колониального Запада! Этот факт опубликовал газете „Политика“, Белград, 29 Март 1913. год:
„Блокада началась – командир международного флота сказал, что черногорские Бар губернатора округа, что, в соответствии с решением великих держав, с 8 часов утра, он начинает блокирование черногорском побережье – расширение на юг к устью реки Дрина. Флот командир сказал, что все иностранные суда, в течение 48 часов, они должны отойти от порта Черногории. Текст заявления, которые являются крупнейшими державами сделал губернатор Бар, во имя международного флота, а именно: объявляет INHIBIT побережье между пирсом и баром устья реки Дрина. Контроллер начинается в 8 часов утра до полудня – 28 Март 1913. ГОД. Контроллер сводится к от 42 COAST / 6 и 41/46 северной широты и включает в себя все причалы, Персидского залива и реки от устья указанных пределов „.
Правительство Республики Сербская Краина
Милорад Flea, премьер-министра
АССАМБЛЕЯ RS Краина,
Dipl. инженер. Райко Lezaic, Президент

От: Ljubisha Gvoic [MAILTO: lj.gvoic @ gmail.com]
Отправлено: субботы, 30 марта 2013 11:32 утра
To: Джордже Прудников
Тема: Запад ввел санкции ЧЕРНОГОРИЯ 1913 – Берлинский конгресс по графику – 1878 гг.
Республика Сербская Краина
Правительство и Ассамблеи в изгнании
11080 Земун, муниципальных площадь, 3, Сербия
Телефон: 3077-028, vladarsk@gmail.com –
Нет. 1600/13 – 30 III 2013-го
WEST verhängten Sanktionen MONTENEGRO 1913 – Berliner Congress im Zeitplan – 1878.

Die Regierung der Republik Serbische Krajina angekündigt wurde (Nr. 1598/13 vom 18. März 2013), dass der Staat die Siptar serbischen Länder erstellt unter dem Berliner Kongress im Jahre 1878. Jahr. Es war die Entscheidung der westeuropäischen Länder und die Türkei, und sie, zusammen mit dem Verband der Vereinigten Staaten, Demontage Jugoslawien seit 1990. bis 1995. Und soll Aggression gegen Serbien und Montenegro 1999. , Wenn besetzt Kosovo und Metohija.
Dann, im Jahre 1878, wird Europa verhindern, dass die Befreiung von Bosnien und Herzegowina, der Türkei, verbot die Vereinigung von Serbien und Montenegro, und Raska geben die Türkei die beiden serbischen Staaten nicht begrenzt, und gegen Montenegro und Serbien wird eine Medienkampagne zu starten. In der obigen Aussage haben wir eine Reihe von Dokumenten aus dem Berliner Kongress veröffentlicht, die unter anderem vorgeschlagen, westlichen Staatsmänner, die Vereinigung von Serbien und Montenegro zu verhindern und nicht an Serbien vor der Küste des Adriatischen Meeres zu ermöglichen. Dieses Mal haben wir unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass die westlichen Staaten den Zustand von Albanien und Serbien historischen ethnischen Ländern, in denen Albaner leben als Minderheit gebildet. Im Hinblick auf die Einwände von König Nikola Petrovic, der Westen (1913) drohte die Serbien und Montenegro führte eine vollständige Blockade des montenegrinischen Häfen, und es war nicht möglich montenegrinischen Segelschiffen oder Import und Export von Waren. Alles geschah wie auch seit 1990. bis 1999, als der Westen Sanktionen und Blockade von Montenegro und Serbien verhängt. Und dann werden die Streitkräfte der westlichen europäischen Ländern, sowie am Ende des 20. Jahrhunderts, als „internationale Truppe“ – ist nichts Neues in den Beratungen des kolonialen Westens! Diese Tatsache wird täglich „Politika“, Belgrad, 29 veröffentlicht März 1913. Jahr:
„Die Blockade wird gestartet – die internationale Flottenchef, sagte der montenegrinischen Bar Distrikt-Governor, dass nach der Entscheidung der Großmächte, von 8 Uhr morgens, es beginnt die Blockierung der montenegrinischen Küste – Erweiterung nach Süden bis zur Mündung des Flusses Drin. Flottenchef hat gesagt, dass alle ausländischen Schiffe, innerhalb von 48 Stunden, sie müssen weg von der montenegrinischen Hafen. Text Aussagen, welche die Großmächte vertreten hat den Gouverneur Bar, im Namen der internationalen Flotte, wie folgt: kündigt INHIBIT Küste zwischen dem Pier bar und der Mündung des Flusses Drin. CONTROLLER beginnt um 8 Uhr vor Mittag – 28 März 1913. JAHR. CONTROLLER ist zwischen 42 COAST / 6 und 41/46 nördlicher Breite reduziert und umfasst alle Pfeiler, der Golf und River zwischen der Mündung der festgelegten Grenzen. “
REGIERUNG Republik Serbische Krajina
Milorad Flea, Prime Minister
ASSEMBLY RS Krajina,
Dipl.-Ing. Ingenieur. Rajko Lezaic, Präsident

Von: Ljubisha Gvoic [mailto: lj.gvoic @ gmail.com]
Sent: Saturday, March 30, AM 2013 11.32
To: Djordje Prudnikov
Betreff: West verhängten Sanktionen MONTENEGRO 1913 – Berliner Congress im Zeitplan – 1878.
Serbischen Republik KRAJINA
Regierung und Montage in Exile
11.080 Zemun, Municipal Square 3, Serbien
Tel: 3077-028, vladarsk@gmail.com Nein. 1600/13 bis 30 III 2013th
WEST воведе санкции ЦРНА ГОРА 1913 – Берлинскиот конгрес на распоред – 1878 година.

Владата на Република Српска Краина беше најавено (бр. 1598/13 од 18 март 2013 година), дека државата создал Siptar српски земјиште под Берлинскиот конгрес во 1878 година. година. Тоа беше одлука на западноевропските земји и Турција, и тие, заедно со Здружението на САД, расклопување Југославија од 1990 година. до 1995 година. и ќе агресија против Србија и Црна Гора 1999. , Кога окупирана Косово и Метохија.
Потоа, во 1878 година, Европа ќе го спречи ослободувањето на Босна и Херцеговина, Турција, забранета обединување на Србија и Црна Гора и Рашка ќе даде Турција на две српски држави ќе не граничи и против Црна Гора и Србија ќе започне медиумска кампања. Во горната изјава имаме објавено голем број на документи од Берлинскиот конгрес, кој, меѓу другото, предложи Западна државници, за да се спречи обединувањето на Србија и Црна Гора и да не се дозволи на Србија во близина на брегот на Јадранското Море. Овој пат ние го свртиме нашето внимание на фактот дека западните држави формирана државата на Албанија и српски историски етнички земји каде што Албанците живеат како малцинство. Во врска со забелешките на кралот Никола Петровиќ, на Запад (1913) се закани на Србија и Црна Гора воведе целосна блокада на црногорските пристаништа, и тоа не беше можно црногорските бродови, или увоз и извоз на стоки. Сè се случи, како и од 1990 година. до 1999 година, кога Западот воведе санкции и блокада на Црна Гора и Србија. А потоа на воените сили на земјите од Западна Европа, како и на крајот на дваесеттиот век, наречена „меѓународните сили“ – не е ништо ново во постапката на колонијални Запад! Овој факт се објавува весникот „Политика“, Белград, 29 Март 1913 година. година:
„Блокадата е започната – флота меѓународни командант рече црногорскиот Бар окружен гувернер, кој, според одлуката на големите сили, од 8 часот наутро, таа почнува блокирање на црногорскиот брег – проширување на југ кон устата на реката Дрим. Флота командант изјави дека сите странски бродови, во рок од 48 часа, тие мора да се движат подалеку од пристаништето Црна Гора. Текст извештаи, кои претставуваат големи сили не гувернер Бар, во името на меѓународната флота, како што следува: најавува инхибираат брег помеѓу пристаништето бар и устата на реката Дрим. КОНТРОЛОР започнува во 08:00 пред пладне – 28 Март 1913 година. ГОДИНА. Контролорот е сведена на меѓу 42 COAST / 6 и 41/46 северна географска ширина и ги вклучува сите столбовите, во Заливот и реката помеѓу устата на одреден лимит. “
ВЛАДАТА Република Српска Краина
Милорад Болва, премиерот
СОБРАНИЕ РС Краина,
Дипл. инженер. Рајко Lezaic, претседател

Од: Љубиша Gvoic [mailto: lj.gvoic @ gmail.com]
Испраќаат: Сабота 30 Март, 2013 11:32
На: Ѓорѓе Prudnikov
Предмет: Запад изречените санкции ЦРНА ГОРА 1913 – Берлинскиот конгрес на распоред – 1878 година.
Република Српска Краина
Владата и Собранието во егзил
11.080 Земун, градски плоштад 3, Србија
Тел: 3077-028, vladarsk@gmail.com –
Не 1600 / 13-30 III 2013th
WEST uvedene sankcije, Črna Gora – Berlin Congress 1913 v skladu z načrtom – 1878.

Vlada Republike Srbske Krajine je bil objavljen (št. 1598/13 z dne 18. marca 2013), da je država ustvarila ssiptarskih srbske dežele Berlin v kongresu leta 1878. leto. To je bila odločitev zahodnoevropskih držav in Turčije, in jih skupaj z Združenjem držav Amerike, odpravo Jugoslavije od leta 1990. do leta 1995. in se agresija proti Srbiji in Črni gori 1999. , Ko zaseda Kosova in Metohije.
Takrat, leta 1878, bo Evropa preprečila osvoboditev Bosne in Hercegovine, Turčije, prepovedala združitev Srbije in Črne gore ter Raska bo Turčiji dveh držav Srbije ne bi mejila in proti Črni gori in Srbiji bo začela medijsko kampanjo. V zgornji izjavi, ki smo jih objavili številne dokumente od berlinskega kongresa, ki je med drugim predlagal zahodne državnike, da se prepreči združitev Srbije in Črne gore ter ne dovoli Srbiji ob obali Jadranskega morja. Tokrat smo pa našo pozornost na dejstvo, da države zahodnega oblikovala stanje Albanija in srbske zgodovinske narodne države, kjer živijo Albanci kot manjšina. Glede ugovorov kralja Nikole Petrovića, West (1913) grozi srbski in črnogorski uvedel popolno blokado pristanišča črnogorske, in ni bilo mogoče črnogorske jadrnice ali uvozu in izvozu blaga. Vse, kar se je zgodilo tudi leta 1990. do leta 1999, ko je Zahod uvedel sankcije in blokade Črno goro in Srbijo. In potem so vojaške sile zahodnoevropskih držav, kot tudi ob koncu dvajsetega stoletja, imenovanih „mednarodne sile“ – ni nič novega v postopku kolonialne zahodu! To dejstvo je objavljen na dan „Politika“, Beograd, 29 Marec 1913. letnik:
«Je blokada vpis – flota mednarodni vodja je dejal črnogorski bar okrajni glavar, da je v skladu s sklepom velesil, od 8. ure zjutraj, se začne blokira črnogorski obali – razširitev na jug do ustja reke drin. Flota poveljnik je rekel, da so vse tuje ladje, naj v 48 urah, morajo odmakniti od pristanišča Črne gore. Besedilo izjave, ki predstavljajo glavne pristojnosti storil guverner Bar, v imenu mednarodne flote, in sicer: napoveduje ZAPORA obalo med pomolu bar in izlivom reke drin. KONTROLER se začne ob 08:00 dopoldne – 28 Marec 1913. LETO. KONTROLER se zmanjša na 42 med OBALA / 6 in 41/46 severne zemljepisne širine in vključuje vse pomoli, zaliv in reka med izlivom določenih omejitev. “
Vlada Republike Srbske Krajine
Milorad Flea, predsednik vlade
SKUPŠČINA RS krajina,
Dipl. inženir. Rajko Lezaic, predsednik

Od: Ljubisha Gvoic [mailto: lj.gvoic @ gmail.com]
Poslano: sobota, 30. marec, 2013 11:32
Za: Djordje Prudnikov
Zadeva: West uvedel sankcije MONTENEGRO 1913 – Berlin Congress v predvidenem roku – 1878.
Republike srbske KRAJINA
Vlada in skupščina v izgnanstvu
11080 Zemun, Mestni trg 3, Srbija
Tel: 3077-028, vladarsk@gmail.com –
Ne 1600/13-30 III 2013th
WEST imposto sanzioni MONTENEGRO 1913 – Berlin Congress in programma – 1878.

Il Governo della Repubblica Serba di Krajina è stata annunciata (n. 1598/13 del 18 marzo 2013), che lo Stato ha creato le terre serbe Siptar sotto il congresso di Berlino nel 1878. anni. E ’stata la decisione dei paesi dell’Europa occidentale e la Turchia, e, insieme con l’Associazione degli Stati Uniti, lo smantellamento Jugoslavia a partire dal 1990. al 1995. e deve l’aggressione contro la Serbia e Montenegro 1999 , Se occupato il Kosovo e Metohija.
Poi, nel 1878, l’Europa dovrà impedire la liberazione della Bosnia-Erzegovina, la Turchia, ha vietato l’unificazione della Serbia e Montenegro, e Raska darà i due stati della Serbia Turchia non confina, e contro il Montenegro e la Serbia lancerà una campagna mediatica. Nella dichiarazione di cui sopra abbiamo pubblicato una serie di documenti da parte del Congresso di Berlino, che, tra l’altro, ha suggerito statisti occidentali, per evitare che l’unificazione della Serbia e Montenegro e la Serbia non permettere al largo della costa del Mare Adriatico. Questa volta abbiamo la nostra attenzione sul fatto che gli stati occidentali formato lo stato di Albania e Serbia paesi storici albanesi etnici in cui vivono come minoranza. Per quanto riguarda le obiezioni di Re Nikola Petrovic, l’Occidente (1913) minacciava la Serbia e il Montenegro ha introdotto un blocco completo di porti montenegrini, e non era possibile velieri del Montenegro, o importazione e l’esportazione delle merci. Tutto è accaduto così dal 1990. fino al 1999, quando l’Occidente ha imposto sanzioni e blocco del Montenegro e della Serbia. E poi le forze militari dei paesi dell’Europa occidentale, così come alla fine del ventesimo secolo, chiamati „forza internazionale“ – non è una novità nel procedimento dell’Occidente coloniale! Questo fatto è pubblicato quotidiano „Politika“, Belgrado, 29 Marzo 1913. anno:
„Il blocco è iniziato – il comandante della flotta internazionale ha detto che il montenegrino Bar governatore distrettuale, che, secondo la decisione delle grandi potenze, dalle 8 del mattino, inizia il blocco della costa montenegrina – si estende a sud fino alla foce del fiume Drin. Flotta comandante ha detto che tutte le navi straniere, entro 48 ore, è necessario allontanarsi dal porto montenegrino. Dichiarazioni di testo, che rappresentano le maggiori potenze ha fatto il Bar governatore, in nome della flotta internazionale, come segue: annuncia INIBIZIONE costa tra il molo e la barra di foce del fiume Drin. CONTROLLER inizia alle 8 prima di mezzogiorno – 28 Marzo 1913. ANNO. CONTROLLER è ridotto a tra il 42 COAST / 6 e 41/46 di latitudine nord e comprende tutti i pilastri, il Golfo e il fiume tra la foce dei limiti specificati. “
GOVERNO Repubblica Serba di Krajina
Milorad Flea, il primo ministro
ASSEMBLY RS Krajina,
Dipl.. ingegnere. Rajko Lezaic, Presidente

Da: Ljubisha Gvoic [mailto: lj.gvoic @ gmail.com]
Inviato: Sabato 30 marzo 2013 11:32
Per: Djordje Prudnikov
Oggetto: West sanzioni imposte MONTENEGRO 1913 – Congresso di Berlino in programma – 1878.
Repubblica Serba KRAJINA
Governo e all’Assemblea in esilio
11080 Zemun, Piazza del Municipio 3, Serbia
Tel: 3077-028, vladarsk@gmail.com –
No. 1600/13-30 III 2013th
西施加制裁黑山1913年 – 柏林国会时间表 – 1878年。

克拉伊纳塞族共和国政府(第1598/13号2013年3月18日)宣布,柏林国会建立的国家Siptar的塞尔维亚人的土地下于1878年。年。这是西欧国家和土耳其的决定,而且,随着美国协会自1990年以来,拆除南斯拉夫。到1995年。并应侵略塞尔维亚和黑山第一千九百九十九的,当占领科索沃和梅托希亚。
然后,在1878年,欧洲将防止解放,土耳其,波斯尼亚和黑塞哥维那,塞尔维亚和黑山的统一禁止,拉什卡将会给土耳其,塞尔维亚国家不接壤,而且对黑山和塞尔维亚将推出的媒体宣传活动。在上面的语句中,我们从柏林国会发表了大量的文件,其中除其他外,建议西方政治家,以防止塞尔维亚和黑山的统一,不要让塞尔维亚关闭的亚得里亚海沿岸。这一次,我们把注意力转向西方国家的事实,形成了国家阿尔巴尼亚和塞尔维亚历史悠久的民族阿尔巴尼亚人居住的国家,作为少数。威胁塞尔维亚和黑山的反对国王尼古拉•彼得罗维奇,西(1913年)推出一个完整的黑山港口的封锁,这是没有可能的黑山帆船,或进口和出口货物。一切都发生的,以及自1990年以来。直到1999年,当西方的制裁和封锁,黑山和塞尔维亚。然后军队的西欧国家,以及在二十世纪的结束,被称为“国际部队” – 是西方的殖民地在诉讼中没有新的!这其实是出版的日报“政治报”,贝尔格莱德,29 1913年3月。年:
“封锁的开始 – 的国际舰队司令说的黑山酒吧区州长,,,根据大国的决定,在早上8点,它开始阻止黑山海岸 – 扩大南方的河德林口。舰队司令曾表示,所有的外国船只,在48小时内,他们必须搬走的黑山端口。文本语句,它代表的大国做了州长酒吧,国际舰队的名称,如下:宣布INHIBIT之间的海岸码头酒吧和德林河的嘴。控制器开始于8时前,12时 – 28 1913年3月。年。控制器是减少到北纬42 COAST / 6和41/46之间,包括所有的码头,海湾和河流之间的口中指定的限制范围之内。“
政府克拉伊纳塞族共和国
总理米洛拉德跳蚤,
大会RS克拉伊纳
工学硕士。工程师。 RAJKO Lezaic,总裁

来自:Ljubisha Gvoic [问题点数:lj.gvoic @ gmail.com]
发送时间:2013年3月30日(星期六),上午11点32分
:乔尔杰普鲁德尼科夫
:西黑山1913年实施的制裁措施 – 柏林国会按期 – 1878。
塞尔维亚共和国克拉伊纳
政府和议会在流亡
11,080泽蒙3,塞尔维亚,市政广场
电话:3077-028,vladarsk@gmail.com的 –
号1600年至1613年 – 30 III 2013th

ZAPAD UVEO SANKCIJE CRNOJ GORI 1913 – PO PLANU Berlinskog kongresa – 1878.

Vlada Republike Srpske Krajine je priopćila (br. 1598/13 od 18. ožujka 2013), da su šiptarske države stvarane na srpskom zemljama na temelju odluke Berlinskog kongresa 1878. godine. To je bila odluka zapadnoeuropskih država i Turske, te će one, uz pridruživanje i Sjedinjenih Američkih Država, razbijati Jugoslaviju od 1990. do 1995. i izvršit agresiju na Srbiju i Crnu Goru 1999. godine, kad su okupirale Kosovo i Metohiju.
Tada 0,1878, Europa će onemogućiti oslobođenje Bosne i Hercegovine od Turske, zabraniti ujedinjenje Srbije i Crne Gore i Rašku će ustupiti Turskoj, da se dvije srpski države ne bi graničile, a protiv Crne Gore i Srbije će pokrenuti medijsku hajku. U spomenutom priopćenju smo objavili više dokumenata s Berlinskog kongresa, koja su, između ostalog, upućivala zapadnoeuropske državnike, onemogućiti ujedinjenje Srbije i Crne Gore i da ne dozvole izlazak Srbije na obale Jadranskog mora. Ovaj put skrećemo pažnju na činjenicu, da su zapadnoeuropske države stvorile državu Albaniju na srpskom povjesnim i etničkim zemljama, na kojima su Šiptari živjeli kao nacionalna manjina. S obzirom da se tome suprotstavljao crnogorski kralj Nikole Petrovića, Zapad je (1913) zaprijetio srpskim Crnoj Gori i uveo potpunu blokadu crnogorskih morskih luka, te nije bila moguća plovidba crnogorskih brodova, niti uvoz i izvoz robe. Sve se desilo kao i od 1990. do 1999, kad je Zapad uveo blokadu i sankcije Crnoj Gori i Srbiji. I tad će se vojne snage zapadnoeuropskih država, kao i krajem dvadesetog stoljeća, zvati „međunarodnim snagama“ – ništa novo u kolonijalnim postupcima država Zapada! Ovu činjenicu je objavio dnevni list „Politika“ u Beogradu, 29. ožujka 1913. godine:
„BLOKADA JE POČELA – Zapovjednik međunarodne flote priopćio je crnogorskom oblasnom upravitelju u Baru, da, po rješenju velikih sila, od jutros u 8 sati, počinje blokada crnogorskih obala – šireći se na jug do ušća rijeke Drima. Zapovjednik flote je priopćio, da se svi strani brodovi, u roku od 48 sati, moraju udaljiti iz crnogorskih luka. Tekst priopćenja, koje je učinio predstavnik velikih sila guverneru Bara, u ime međunarodne flote, glasi: OBJAVLJUJEM BLOKADU OBALE IZMEĐU PRISTANIŠTA BARA I utoka RIJEKE DRIMA. BLOKADA POČINJE U 8 SATI PRIJE PODNE – 28. MARTA 1913. GODINE. BLOKADA je svedena na obali između 42/6 I 41/46 SEVERNE ŠIRINE I OBUHVAĆA SVA PRISTANIŠTA, zaljev i utoka RIJEKE IZMEĐU NAVEDENIH GRANICA „.
VLADA RS KRAJINE
Milorad Buha, premijer
SKUPŠTINA RS KRAJINE,
Dipl. inž. Rajko Ležaić, predsjednik

From: Ljubisha Gvoic [mailto: lj.gvoic @ gmail.com]
Sent: Saturday, March 30,2013 11:32 AM
To: Djordje Prudnikov
Subject: ZAPAD UVEO SANKCIJE CRNOJ GORI 1913 – PO PLANU Berlinskog kongresa – 1878.
REPUBLIKA SRPSKE KRAJINA
VLADA I SKUPŠTINA U progonstvu
11.080 Zemun, Magistratski trg 3, Republika Srbija
Tel: 3077-028, vladarsk@gmail.com –
Br.. 1600/13 – 30. III 2013.

— hier: Amsterdam.

Subject: Dakle takvi smo; Godišnjica NATO bombardovanja – Spirala mržnje rasističkog govora

Subject: Dakle takvi smo

Godišnjica NATO bombardovanja

Spirala mržnje rasističkog govora

Srbe treba baciti na kolena.

(Klaus Kinkel, ministar inostranih poslova Nemačke, 27. maj 1992. godine)

Vodićemo protiv Srba rat – diplomatski, ekonomski, politički, propagandno i psihološki.

(Džejms Bejker, državni sekretar SAD, jun 1992. godine)

Srbi trguju ljudskim organima svojih žrtava kako bi obezbedili novac za svoj rat. Trebalo bi da đavolski bombardujemo Beograd.

(Pol Džekson, urednik ,,Kalgari sana”, izjava za ,,Fani star”, 13. oktobar 1992. godine)

Srbi su dvodimenzionalan narod s težnjom ka prostakluku… Životinje koriste svoje resurse znatno sređenije nego ovi naopaki stvorovi, čija pripadnost ljudskoj rasi je u velikom zakašnjenju.

(Piter Justinov, glumac, ambasador Unicefa, ,,Juropien”, 10. jun 1993. godine)

Srbija, nesumnjivi agresor, trebalo bi da bude prisiljena UN rezolucijom da snosi čitav teret reparacija.

(Josif Brodski, pesnik, nobelovac, ,,Internešenel herald tribjun”, 5. avgust 1993. godine)

Zaustavite Srbe. Odmah. Zauvek.

(Margaret Tačer, bivša premijerka Velike Britanije, ,,Njujork tajms”, 4. maj 1994. godine)

Nema mira dok Srbija ne bude vojno poražena.

(Srđa Popović, advokat, izjava za zagrebački ,,Globus”, oktobar 1994. godine)

Molim se da se vatra nebeska obruši na Srbe.

(Otac Pjer, poznati francuski sveštenik-humanitarac, tokom rata u BiH)

Mi treba da Srbiju osudimo na karantin sve dok se virus koji ona nosi ne izbriše.

(David Gompert, stariji direktor za Evropu u Savetuza nacionalnu bezbednost u vreme Bušove administracije, ,,Forin afers”, jul/avgust 1994. godine)

Uostalom, bosanski Srbi su za nas uvek bili i ostali samo banda razbojnika i ubica.

(Johan Frict, direktor bečkog,,Prese” i direktor Međunarodnog instituta za štampu)

Srbi su zločinački dupeglavci.

(Ričard Holbruk, emisar Bila Klintona u Jugoslaviji, ,,Njujorker”, 6. novembar 1995. godine)

Trebalo bi da bombardujete Srbe.

(Papa Jovan Pavle Drugi, reči upućene predsedniku SAD Bilu Klintonu u Denveru)

Srbi su narod bez zakona i vere. To je narod razbojnika i terorista.

(Žak Širak, predsednik Francuske, tokom ručka povodom sastanka šefova vlada država članica EU, jun 1995. godine)

Srbi nisu naročito pametni… Srpska deca se više neće smejati.

(Lorens Iglberger, bivši državni sekretar SAD)

Što se Srba tiče… To je jedan bolestan narod.

(Žan Kot, francuski general, bivši komandant Unprofora u BiH, u vojnom mesečniku ,,Difens nasional”, jun 1997. godine)

Neka se Srbi podave u sopstvenom smradu.

(Helmut Kol, kancelar Nemačke, početkom 1998. godine)

Ovo je borba između dobra i zla a NATO neće dozvoliti da zlo nadvlada.

(Vilijam Koen, američki državni sekretar za odbranu, proleće 1999. godine)

Srbe treba spokojno bombardovati, jer će sve brzo zaboraviti.

(Džejmi Šej, portparol NATO, mart 1999. godine)

NATO-DESERBIZATOR

(NATO – RASRBLJIVAČ, rasistička antisrpska reklama za sprej koji uništava gamad, emitovana na francuskoj televiziji Kanal+, u emisiji ,,Horizonti”, april 1999. godine)

Srbi sprovode teror i siluju albansku decu.

(Bil Klinton, predsednik SAD, u govoru na proslavi 50-godišnjice NATO u Vašingtonu, 23–25. aprila 1999. godine)

Rat protiv Srba nije više samo vojni sukob. To je bitka između dobra i zla, između civilizacije i varvarstva.

(Toni Bler, premijer Velike Britanije, tokom agresije NATO 1999. godine)

Predlažem da se srpskoj deci zabrani u školama učenje srpske nacionalne poezije.

(Profesor dr Rolf-Diter Kluge, direktor Slavističkog seminara Univerziteta Tibingen, na okruglom stolu u Tibingenu, 1999. godine)

Prošle nedelje imali smo devetoro ubijenih Srba. Ove nedelje osmoro. To je jasan napredak.

(Bernar Kušner, šef civilne misije UN na Kosovu i Metohiji, izjava za televiziju Frans 2, krajem marta 2000. godine)

 

 

Zaboravilo da se da se ovde spomenu Natasa Kandic , Sonja Biserko I slicni njima kao I Zoran Djindjic koji iz Nemacke porucuje na raio da “Srbiju treba sto vise bombardovati…”

UPOZORENJE GRAĐANIMA – ŠTETNA HRANA JE U PROMETU

Subject: КОЈА ХРАНА ПРЕДСТАВЉА НАДГРОБНИ СПОМЕНИК НАШЕМ ЗДРАВЉУ

U Srbiji počeli s prodajom genocidne „hrane“ po Codexu Alimentarius! -javite svima

UPOZORENJE GRAĐANIMA – ŠTETNA HRANA JE U PROMETU

 

Dole desno u uglu se vidi žig Codex Alimentarius

Upozoravamo građane Srbije da su se na našem tržištu pojavili prehrambeni proizvodi opasni po život i zdravlje obeleženi znakom piramide i imenomCodex Alimentarius

Navedeni proizvodi su se pojavili na tržištu Srbije nezakonito, jer genocidni Codex Alimentarius u Srbiji nije usvojen, nije ,,usklađen“, niti može biti, jer su odredbe Codex Alimentarius-a u suprotnosti sa Roterdamskom i Kopenhaškom konvencijom, čija je Srbija potpisnica i koje imaju veću snagu od bilo kog zakona.

Bilo kakvo menjanje ili ,,usklađivanje“ zakona da bi se Codex Alimentarius počeo primenjivati u Srbiji je neprihvatljivo dok je Srbija potpisnik navedenih konvencija.

Codex Alimentarius sadrži obavezujuće odredbe o korišćenju veštačkog goveđeg hormona rasta i antibiotika u svim vrstama mesa namenjenih ljudskoj ishrani, što će imati nesagledive posledice po zdravlje sadašnjih i budućih generacija. Sve vrste prehrambenih namirnica se po odredbama Codex Alimentarius-a moraju zračiti da bi duže trajale, a ne postoje bezbedne doze zračenja za ljudsko zdravlje. U poljoprivrednoj proizvodnji Codex Alimentarius obavezuje upotrebu jedino genetski modifikovanog semena, a od 12 zabranjenih herbicida kao najopasnijih hemijskih sredstava za zaštitu poljoprivrednih proizvoda, Codex Alimentarius na listu dozvoljenih jedinjenja vraća sedam, kao DDT, lindan, malation i druge otrove. Zvanične preporuke Codex Alimentarius-a su smanjile minimalne količine hranljivih materija u ljudskoj ishrani, tako da će se u zemljama koje prihvate Codex Alimentarius, vitamini, lekovite trave (čajevi), korisni minerali biti zabranjeni u slobodnoj prodaji.

Autori Codex Alimentarius-a su prilikom sastavljanja odredbi planirali smrt tri milijarde ljudi, jednu milijardu od neposredne primene odredbi Codex Alimentarius-a, a dve milijarde od posledica pothranjenosti i nemogućnosti lečenja, a sve u cilju smanjenja ljudske populacije na za njih prihvatljivu jednu milijardu.

Codex Alimentarius je nastavak nacističke filozofije koga je osmislio Fritz De Meer, direktor farmaceutske kompanije I.G.Farben (danas Novartis) koja je proizvodila Ciklon B za gasne komore u konc logorima tokom Drugog svetskog rata. Zbog toga je u Nirnbergu 1945. godine osuđen zbog zločina protiv čovečnosti.

Zato upozoravamo građane Srbije, umesto Vlade Srbije i resornih ministarstava koja su uvučena u kolo genocida nad sopstvenim narodom,

Žig Codex Allimentarius je na ovom oglasu i označava da su svi navedeni proizvodi podvrgnuti tim specifikacijama

NE KUPUJTE NAMIRNICE SA ZNAKOM PIRAMIDE UZ KOJI STOJI NAZIV CODEX ALIMENTARIUS, JER TAJ ZNAK PREDSTAVLJA NADGROBNI SPOMENIK NAŠEM ZDRAVLJU I BUDUĆNOSTI.

Obeležene namirnice zbog štetnih sastojaka u sebi kod korisnika i potomaka mogu da izazovu maligna oboljenja, sterilitet, šećernu bolest, atrofiju mozga, impotenciju i još 60 najtežih oboljenja.

Dobro zagledajte proizvode pri kupovini, beskrupulozni proizvođači su već dobili zeleno svetlo od odgovornih političara i opisani znak stavili na svoje proizvode, kao na pakovanja viršli u mesarama ,,Matijević“.

Bojkotujte te proizvode, zaobilazite takve prodavnice, a ako skinu znak sa proizvoda i nastave sa prodajom otrova, sudićemo im!

RAZLOG JE PROFIT

Kako bi multinacionalne kompanije ostvarivale velike profite i bile favorizovane na svetskom tržištu obaraju se sve dosadašnje kontrolne norme u oblasti proizvodnje hrane, aditiva i ostalih dodataka hrani. Ali da bi se ugušila konkurencija donosi se i veliki set propisa koji će ovih dana u Srbiju doneti monstruozni Codex Alimentarius

Verovatno većina nas nije čula za Codex Alimentarius, zar ne? Ako niste čuli za njega, to znači da je elita postigla svoj cilj, jer im upravo to najviše odgovara. Kada biste znali šta je Codex, njihov opstanak bi bio ugrožen. Upravo to želimo postići ovim blogom, jer Codex dolazi. Biće stavljen u upotrebu 31. decembra ove godine. Možda vam u ovom trenutku to ništa ne znači, ali pošto vam sad obrazložim u čemu se Codex sastoji, biće vam jasno. Ako posle toga počnete da razmišljate o njemu, moj cilj je postignut.

Šta je zapravo Codex?

Codex Alimentarius je skup pravila za regulaciju poljoprivrede i potpunu kontrolu hrane od semena do konačnog proizvoda. Pokušaću na što jednostavniji način napisati šta znači njegova primjena:

. Pod Codex-om više nije potrebno obeležavati životinje koje su genetski modifikovane, što je do sada bilo obavezno. Na taj način će se životinje ukrštati i time će se uništiti prirodni potencijal postojećih rasa, što je i cilj Codex-a.

. Svo povrće i seme će biti izloženo zračenju. Trenutno se to radi samo kod semenja i povrća koje je dugo u transportu, kako bi ostalo sveže što duže. Pod Codex- om će to biti obavezno za svo povrće, seme, životinje i meso.

. Uvođenjem Codex-a će sve životinje, koje se uzgajaju za hranu ili mleko, morati da dobiju Monsanto hormon rasta i Monsanto antibiotike. Inače, kompanija Monsanto je najveći proizvođač genetski modifikovanih životinja na Svetu. Vrlo podla, jedna od najpodlijih kompanija na Svetu.

Ljudi će oboljevati zbog upotrebe genetski modifikovane hrane. Kada se dogodi tu uskače farmacija, koja će im nuditi pomoć u obliku svojih lekova. Gotovo svi prirodni lekovi će biti zabranjeni i označeni kao opasni, a dozvoljeni će biti samo farmaceutski proizvodi. Pa neka mi neko kaže da je hemija zdravija od prirodnih proizvoda, kako hrane tako lekova. Prirodni lekovi su konkurencija farmaciji, pa ih zato žele ukinuti. Vitaminski dodaci će moći da se dobiju samo na recept. Codex u osnovi sprečava i ukida prirodno organsko ratarstvo.

P. S.  Slika sa sajta mesare Matijević (http://www.matijevic.rs/) gde se jasno vidi da su njegovi mesnati proizvodi sa nalepnicom Codexa Alimentarijusa.

Emir Kusturica novi član Krunskog saveta

Subject: SAOPSTENJE ZA JAVNOST – Emir Kusturica novi clan Krunskog saveta
Importance: High

Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

The Office of H R H Crown Prince Alexander II
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Emir Kusturica novi član Krunskog saveta

Beograd, 29. mart 2013. – Njegovo Kraljevsko Visočanstvo Prestolonaslednik Aleksandar II imenovao je 26. marta 2013. godine gospodina Emira Kusturicu za novog člana Krunskog saveta.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo da i formalno potvrdim Vaše imenovanje za člana Krunskog saveta. Veoma me raduje što ćemo imati prilike da zajednički radimo za dobro našeg naroda u godinama koje su pred nama“ – istakao je Prestolonaslednik u svom pismu novom članu Krunskog saveta, gospodinu Emiru Kusturici.

Emir Kusturica je filmski režiser, scenarista, producent, kompozitor i glumac. Rođen je 24. novembra 1954. godine u Sarajevu. Kao režiser dobitnik je više velikih nagrada svetskog značaja. Gospodin Emir Kusturica je srpski ambasador UNICEF-a od 2007. godine.


Odnosi s javnošću
Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040Email: pr@dvor.rs

Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

Email: pr@dvor.rs

Please visit: www.royal.rs

Serbian Book Club & SerbKidsStoryTime

U SARADNJI SAMS-a 
SERBIAN BOOK WORLD-a
 30 marta, u 17h
Vida Ognjenovic, knjizevnica i rediteljka

Knjige drama: Melanholicne drame (1991), Kanjos Macedonovic (1993), Devojka modre kose (1993), Setne komedije (1994), Mileva Ajnstajn (1999), Jegorov put (2000), Drame I-III (sabrane drame u tri toma; 2001-2002), Don Krsto (2007).

Knjige prica:

Otrovno mleko maslacka (1994, 2009), Stari sat (1996), Najlepse pripovetke (2001), Prava adresa (2007), Zivi primeri (2012).

Knjiga proze: Putovanje u putopis (2006).

Nova knjiga prica Vide Ognjenovic Zivi primeri donosi jezicki iznijansirane, snazne i sugestivne price o modernim sudbinama predstavljenim kroz nekoliko portreta junaka koji su upecatljivi, stvarni i moguci, od krvi i mesa. Te sudbine se preplicu i dozivljavaju tako da price u knjizi Zivi primerioblikuju gotovo romanesknu celinu. U sredistu svake od ovih prica nalazi se dogadjaj koji je promenio zivot junaka i iz cije perspektive junaci intenzivno preispituju i ispovedaju neponovljivost vlastite egzistencije. U jednoj prici su to prolaznici koji u perspektivi posmatraca otvaraju prostor za nastanak citave jedne arheologije svakodnevice. U drugoj prici to je moderni umetnicki performans iza koga se pred citaocem otvara nesvakidasnja intimna drama glavne junakinje. U jednoj od prica pojavljuje se motiv zamenjene ili prikrivene prepiske, gde junakinja pisuci ljubavna pisma u ime svoje prijateljice i sama postaje zrtva zamene  vlastitih strasti. A naslovna prica u knjizi, kroz dramu dece koju njihov dobrocinitelj izbavlja iz represivnog komunistickog drustva, pripoveda ne samo o jednom izuzetnom gestu dobrote nego i o potrebi da se prica vlastitog zivota uvek predstavi boljom nego sto ona, u stvari, jeste. Junaci u novim pricama Vide Ognjenovic nalaze se u mrezi mnogobrojnih prica koje su culi, vesti koje su dosle do njih, informacija koje su im promenile zivot. U Zivim primerima pripoveda se postepeno, ali se utoliko napetije i sugestivnije ocrtavanju fizionomije junaka i njihove sudbine, kao i ona iskliznuca u tim sudbinama zbog kojih prica i nastaje, o kojima jedino i valja pricati. O tome pricaju nove price Vide Ognjenovic i zbog toga Zivi primeri jesu izuzetan trenutak savremene srpske pripovetke.

 Click here to RSVP

Serbian American Museum St Sava |
448 W Barry | Chicago | IL | 60657

Parking is available across CVS, and at the garage on 3115 N. Broadway

Serbian Book Club & SerbKidsStoryTime
is sponsored by Serbian Book World, Inc.
http://www.serbianbookworld.com
info@serbianbookworld.com
(773) 610-6467

Kraljevska porodica na premijeri dokumentarnog filma „Miris bosiljka“

Subject: SAOPSTENJE ZA JAVNOST-Kraljevska porodica na premijeri dokumentarnog filma „Miris bosiljka“
Importance: High

Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

The Office of H R H Crown Prince Alexander II
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

Kraljevska porodica na premijeri dokumentarnog filma „Miris bosiljka“

 

Beograd, 27. mart 2013. – Njihova Kraljevska Visočanstva Prestolonaslednik Aleksandar, Princeza Katarina, Princ Petar, Princ Filip i Princeza Jelisaveta prisustvovali su večeras premijeri dokumentarnog filma „Miris bosiljka“ u Muzeju jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

Film o prenosu posmrtnih ostataka Njihovih Kraljevskih Visočanstva Kneza Pavla, Kneginje Olge i Kneževića Nikole i sahrani na njihovom konačnom počivalištu na Oplencu u oktobru 2012. privukao je mnogobrojnu publiku.

Premijeru filma svojim prisustvom su  takođe uveličali Njegovo Preosveštenstvo Vladika Andrej izaslanik Njegove Svetosti Patrijarha srpskog G. Irineja,  Profesor Oliver Antić specijalni savetnik Predsednika Srbije g-dina Tomislava Nikolića,  Veliki Rabin Jevrejske zajednice u Srbiji  g-din Isak Asijel, predstavnici Vojske Republike Srbije, predstavnici diplomatskog kora i drugi uvaženi gosti.

 


Odnosi s javnošću
Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040Email: pr@dvor.rsPosetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

Email: pr@dvor.rs

Please visit: www.royal.rs