КО ЈЕ ОЛГА РАВАСИ!!! ВРЕДИ СЕ И ЗАГЛЕДАТИ И УГЛЕДАТИ А И КАО ИДОЛА ПРИХВАТИТИ!!!

Олга Раваси

Олга Раваси Олга Раваси је рођена у Београду. Као класична балерина и драмски уметник се појављивала у бројним позориштима, на филму и телевизији. Бавила се продукцијом ТВ и радио програма за медијске куће НБЦ и АБЦ. Оснивач је Српског Радио Чикага. Магистар је менаџмента за медије и уметност.

Олга Раваси – Posts

SVI KO JEDAN!!!

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=428292910569959&set=a.221111401288112.53188.208358019230117&type=1&relevant_count=1

Медвеђа лежи на злату и бакру

Медвеђа лежи на злату и бакру

02. 12. 2012 16:40 | Танјуг

lece Медвеђа лежи на злату и бакру

Рудник Леце, Медвеђа (Фото: Телеграф)

Медвеђа – Компанија Дунав Минералс наставиће геолошка истраживања на подручју Тулара у општини Медвеђа, где су према досадашњим прорачунима утврђене минералне резерве бакра од 800.000 тона и 78 тона злата, рекао је Танјугу менаџер истраживања Фил Фокс.

Менаџер Фокс је објаснио да се истраживања на лежишту Кисељак код Тулара обављају годину и по дана и да је узето више стотина узорака са дубине до 80 метара.

Та истраживања су, према речима Фокса, показала да постоји лежиште са 300 милиона тона руде, која садржи око 0,27 одсто бакра и 0,26 грама злата по тони руде.

„Да би овај ресурс постао рудник,морамо да урадимо још низ студија, као што су металушка, економска, социјална и студија утицаја на животну средину. За све то биће потребно још једно две до три године а за то време наставићемо додатна бушења тла“, рекао Фокс.

Дунав Минералс је филијала канадске компаније Дунав Ресорсес Лтд, која је у току ове године за истраживања на подручју Србије инвестирала 10 милиона евра, подсетио је пројект геолог фирме Дунав Минералс, Драган Драгић.

„Налажење и развој економски оправданог лежишта и претварање у оперативни рудник је дуг и скуп процес. На налазишту Кисељак, ми смо на почетку тог процеса. Глобално, само један од 1.000 истраживачких пројеката постане економски оправдан рудник“, казао је Драгић.

Председник општине Медвеђа Слободан Драшковић, очекује да могуће отварање рудника допринесе развоју тог подручја, које је једно од најсиромашнијих у Србији.

„Ми на нашем подручју већ имамо рудник ‘Леце’ где је посао добило између 350 и 370 радника. Ако се отвори и овај рудник, рачунамо да ће у Тулару радити око 300 радника. То значи да ће се зауставити миграција становништва, вратиће се они људи који су отишли а општина ће од пореза имати добит“, изјавио је Драшковић.

Лежиште Кисељак у Тулару се налази у југо-западном делу Лецког магматског комплекса у јужној Србији. То је други највећи магматски комплекс у Србији после Тимочког комплекса. На подручју Медвеђе, налази се седам рудних поља и један рудник олова и цинка у месту Леце.

Фирма

У фирми Дунав Минералс у Тулару запослено је 37 људи, који су углавном са подручја Медвеђе. Они кажу да су задовољни послом и примањима а надају се да ће радити, када се за то стекну услови, у правом руднику.

ХАШКАПРАВДА – СРПСКАГИЉОТИНА – ПИШЕ:Проф. др СВЕТОЗАР РАДИШИЋ

ХАШКАПРАВДАСРПСКАГИЉОТИНА

ОСВАЈАЊЕ БАЛКАНА СПРОВЕДЕНО ЈЕ ПО ФАЗАМА, НА РАСТАЊЕМ СНАГА, ПОСТЕПЕНИМ УВОЂЕЊЕМ РАЗЛИЧИТИХ ОПЕРАЦИЈА, ДОЗИРАЊЕМ ПРЕТЊИИ УВЕЖБАВАЊЕМ НАТО СНАГА ЗА НОВУ УЛОГУ У НОВОМ СВЕТСКОМ ПОРЕТКУ.

ХАШКИ ПРОЦЕС ЈЕ САМО ЈЕДНА ОД ОПЕРАЦИЈА ЗА СМИРИВАЊЕ СТАЊА, БАЛАНССНАГА И ПОТИСКИВАЊЕ У ЗАБОРАВ ПРОГОНА И НАЈНОВИЈЕГ ГЕНОЦИДА НАД СРБИМА, АЛИ И ЗА БРИСАЊЕ ИЗ МОЗГА ИНФОРМАЦИЈА О СУПРОТСТАВЉАЊУ ЗЛУ ЗЛОМ .

ПИШЕ:Проф. др СВЕТОЗАРРАДИШИЋ

НемацКлаусХартман, потпедседникСветскеунијеслободнихмислилаца, уписмуХашкомтрибуналу: захтевамхитноокончањерасистичкеантисрпскесудскефарсе. МеђународнаорганизацијаженаЗаузајамнубезбедноступутилаписмоГенералномсекретаруУНКофиАнануукојем, поредосталогпише: ХашкитрибуналпредстављапукиполитичкиинструментзапрогањањеСрба. ДрЕмилВлајки: многисветскистручњацизамеђународноправооспорилисулегитимитетХашкогтрибунала, тогадхоцсуда, тврдећидаСаветбезбедностинеманикаквенадлежностизатаконештоидавећмеђународнисудтеврстепостоји, даодлукаСаветабезбедностинијеизгласанаодстранеГенералнескупштинеУН, каоидаСаветбезбедности, каополитичкиорган, поприродиствари, неможеосноватинепристраснумеђународнусудскуинституцијутојесветачноалинеманикаквепрактичневредностисведокнепостојиравнотежаснагаусвету,оникојиимајумонополмоћи, наметаћепосвојојвољииправоисвојаправилаигре (силајеправо).

КадајепризнатаБоснаиХерцеговина, упркоснегативнимискуствимаспризнавањемСловенијеиХрватске, билојејаснодајеутокубескомпромисностварањеновогсветскогиевропскогпоретка. ПослеДејтонабилојејошјасниједа, уистомпроцесу, следипериодреконструкцијебалканскогијугословенскогподручја“,окојојјепочетком1996.годинеговориоКарлБилт.

УтусврхуинвеститоримаикреаторимановихграницапослужилојетолерисањеХрватимаибосанскиммуслиманимапробијањаембарганаувозоружјаиглуматањеокотобожњеборбеуамеричкомКонгресуокоукидањаембарга, аистотакоифарсеоконаводногповлачењаУнпрофораидозирањаучешћаНатоауоперацијамауБосни. Притоме, јавнатајнабилајечињеницадасенастранимуслиманаборивеликибројмуџахединаподржаваниходИсламскезаједнице. Међумеђународнепреседанесврсталисусеи: манипулисањесанкцијамаисталнододавањеусловазањиховоскидање, забраналетованадБосномиХерцеговиномуоперацијиспречитилет, операцијападобран, кампањесасрпскимлогоримаисиловањима, подметањенеизводивихпланова, обезбеђењепроласкаконвојакрозсрпскекоридореподсталномпретњомвојноминтервенцијомитд.

НебилисеСрбиприморалинанови, многотешњи, калуппредузетесубројнемере, вероватнодоговорененасамитуСаветабезбедности1. фебруара1992. Тадасуусвојенановаправилаиомогућенојеосвајањесрпскихтериторијаинаношењесудбоноснихгубитакасрпскојвојсциицивилима. УведенесуекономскеидругесанкцијепротивСРЈ; постављанимеђународнипосматрачинаграницуБоснеиСрбије; запоседнутезаштићенезонетрупамаУнпрофора; стављенотешконаоружањеСрбаподконтролуУједињенихнација, легитимисанидуплистандардиПростордораталегитимнеилегалнеСФРЈпослеразбијањаираспаданајошнедовољнолегитимнебананарепублике, запоселесуснагеИфора (паСфора), односноНАТОа, којије, изаспектаприменесиле, јединимеђународносасвимлегитиман.

ПонашањеТрибуналаизХага, наконштојетужилаштвоснабделоИфор (Сфор) фотографијамаиописомофицираВојскеРепубликеСрпске, оптуженихзаратнезлочине, захтевдаихухапсе, изјаваРичардаХолбрукадајесигналзахапшењесрпскихофицирадаоВашингтон, иоценауштабуАлијанседајехапшењесрпскихофицирауспехНатоанемајупримереупрошлости. Подсетилисусвет, јошједном, наулогуамеричкеадминистрацијеиНатоаудељењусветскеправде. НовомпроцедуромуспостављенајеједнановамеђународнамерапрепознатакаојошједанначинзаприморавањеСрбанабеспоговорнупослушност. Некеодпретходнихмера, нарочиторакетирањецивилаиколатералнегрешке, приморалесуљудедаразмишљају: какотоданепостојеснажнијеречзазлоодистрошенихречисатанизамифашизам. Уосталом, зананошењезласадапостојимноговишесиле, могућностииначинаодпериодафашизма.

ПРЕМА АМЕРИЧКОМ ПЛАНУ

Питањаувезисаратнимзлочинимапокренутасупрвипут6. октобра1992. године, кадајеСаветбезбедностиУНусвајиоРезолуцију780,оформирањукомисијазаиспитивањератнихзлочинанатлубившеЈугославије, иодемилитаризацијиПревлакеипроширењумандатаУнпрофоранаПревлаку. НаосновуусвојеногдокументаусветусечинилодаћенасписковимазлочинацабитиискључивоСрби. РезолуцијајеималафункцијуновогпритисканаСрбе, уместодабудепокушајдаседођедоистиненакојојсуСрбиитаданајвишеинсистирали.

Можесесамонаслутитиштаједоговоренонапоменутомисторијскомсамиту. Послесвихдогађаја, неспорноједајевећтадасвебилоприлагођеноамеричкиминтересима. Основајесвекасниједогађајебиојеамеричкиплан, такозвани, планКлинтоновеадминистрацијезарешавањесукобанатлубившеЈугославије, објављен10.фебруара1993. године. Планом, којијеготовоусвакомставупрозиваоСрбе, првипутјеиницираноформирањемеђународногсудазаратнезлочинце.

Клинтоновпланје, наравно, “ничимизазвано”, биообавезујућиизаорганеУједињенихнација, којисусепонашаликаопотчињенеинституцијепреосталесуперсиле. Саветбезбедности (21. маја1993) одложиоодлукуоСудузаратназлодела, чекајућидашефовидипломатијаВеликеБританије (ДагласХерд), Француске (АленЖипе), САД (ВоренКристофер), Русије (АндрејКозирев) иШпаније (ХавиерСолана), данкасније, уВашингтону, усвојепрограмонепосредниммерамазаобустављањенепријатељставауБоснииХерцеговини. Четвртаодпетмеракојусу, наосновуамеричкеиницијативе, усвојилиминистрибилајеформирањесудазаратнезлочине.

Дасвенаведенонијеправовременопредвиђено, иутемељенонадоктриниирегулативи, небибиломогућедасамотриданакасније, 25. маја1993, СаветбезбедностиУНусвојирезолуцијуоСудузаратнезлочине. ПрвипутпослеНирнбергамеђународназаједницаформиралајетакавтрибуналитоизузетнозајугословенскислучај. ОдлученоједасесудизапрекршајехуманитарногратногправанатериторијикојујеобухваталасоцијалистичкаЈугославија. Посебнојенаглашенаодговорностсвих, каконепосреднихизвршилаца, такоивисокихфункционеракојисуиздавалинаређења. ПрописаноједасудржаведужнедаусвемусарађујусаСудомидасенећеизрицатисмртнеказне.

БројнианалитичарипретпостављалисудајеформирансудснамеромдасудинепослушнимСрбима. Шеснаестогсептембра1993. уГенералнојскупштиниУједињенихнацијаизабранојеосамсудијапрвогсазивасудазаратнезлочинеубившојСФРЈ. ПоказалосеузалуднимштојеназаседањуалтернативногтрибуналауАмстердаму (15. новембра1993), оспореналегалностхашкогсудаизатраженообјашњењезаштосуУНосновалетрибуналзаЈугославију, анеизаИрак, Сомалију, Алжир, ВијетнамТимпрештозлочингеноциданезастарева.

ТРИБУНАЛ КАО ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКЕ

ВећнапрвомзаседањуМеђународногсудазаратнезлочине, 17. новембра1993. годинеуХагу, испоставилоседасенекимвеликимсиламажуриидаимјесталодаокривепојединеличности. Билојеочигледнодабалканскиратнисукобулазиуфазукојатребадаодвратипажњународнихмасаодкључнеоперације, којомћесепрекројитиноваграницаизмеђуИстокаиЗапада. Судвишенијебионификцијанипретња, биојесвестварнији, нарочитопослеизградњепрвогзатвораУједињенихнацијауХагу, крајемјануара 1994. године. Међутим, радТрибуналапочеоје9. јула1994. изборомРичардаГолдстонаизЈужнеАфрикезајавногтужиоцаСуда. Његоврадсеосетиопослевишемесечногприкупљањаподатака. СумњеСрбасујошједномпотврђенепрвисунаредубилиСрби.

МеђународнисудуХагуоптужио13. фебруара1995. годинедвадесетједногСрбиназазлочинеулогорууОмарској. РеаговаојеПредседникРепубликеСрпскеРадованКараџић, обећањемдаћеСрбиизБоснесамисудитизлочинцимаизсвојихредова, премамеђународномправу, какотоприличисвакојуређенојдржави.

УтовремеАндрејКозиревпричаојеоукидањусанкцијаСрбијииЦрнојГориикривициСАДзаподгревањератанаБалкану. СудијемеђународногсудауХагупредсказивалесуфијасконовеправнеинституције. ЦИАјенаострвуБрачуспоставилабазузабеспилотнелетилице. ПотврђеноједаиСАДнаоружавајумуслимане. ХрватскасеспремалазаагресијунаЗападнуСлавонију. УјекуприпремаЗагребазаприпајањесрпскихтериторијаХрватској, уХагујепокренутистражнипоступакпротивРадованаКараџићаиРаткаМладића, наосновуизјавејавногтужиоцаРичардаГолдстона.

ОобјективностиТрибуналаможесезакључитипоњеговојреакцијипослеуследелеагресијеХрватскеназападнуСлавонију. ЧуднанезаинтересованосттужилаштвауследилајенаконштојечакиЊујорктајмсприхватиодајеХрватскаофанзиваузападнојСлавонијипоследицанаоружавањаХрватске, којејебилорезултаткршењамеђународногемабарга. Званичанхашкиставбиоједанепостојиништа, штоседогодилоубившојБоснииХерцеговини, адазатонисуосумњичениРадованКараyићиРаткоМладић. Но, нитонебибилочудно, даАлијаИзетбеговићсасвојимснагамаутовременијенападаосрпскаподручјаокоВлашићаиБрчко, аФрањоТуђманјеистовременоетничкиочистиославонскуЗлатнудолину. Затојеприродно, штојеМиланБулајићпочеткомјуна1994. изјавиодајеХашкисудинструментновогкажњавањаСРЈугославије. Сматраоједапоступакнијекоректан, понајвишестогаштосуСАД, носиоцисуђења, обезбедиледаниједанамеричкидржављаниннеможедаодговаразаратнезлочинебезпретходногодобрењаКонгреса.

Требалоједапрођевишеоддесетмесецидатужилацхашкогтрибунала, тексрединомфебруара1995, споменедаћебитиподигнутеоптужницеипротивбосанскихмуслиманаиХрвата. ХелмутКолиБилКлинтонодлучилисудаСрбијанесмебитиизузетаодактивностиМеђународногсудазаратнезлочинедокнеприхватипланКонтактгрупезаБосну. ТакосуМеђународнисуд, створенпоњиховојидејииформи, искористиликаосредствоуцене. Наосновуњиховогдоговорамоглосезакључити, дапостојеусловиукојимасезаратнезлочиненемораодговарати.

25. јула1995, непосреднопреднајвећипрогонСрбаидотаданајвећуратнуоперацијуНатоа, (изкојесезлочини, збогхуманихразлогазлочинацанећебројати), заратнезлочинеоптуженису, РадованКараyић, МиланМартићиРаткоМладић. ЗатимсуподигнутеоптужбепротивофицираВРСМилетаМркшићаиВеселинаШљиванчанина (9. новембра1995) ихрватскоггенералаТихомилаБлашкића, којегјепредседникХрватскеФрањоТуђманпркосноунапредионепосреднопослеоптужбе (15. новембра1995).

ЗанимљивоједајеРичардГолдстонзапретиооставкомакосеамнестирајуРаткоМладићиРадованКараџић, анијереаговаоштојеТуђманунапредиоратногзлочинцаТихомилаБлашкића. Русијаје20. децембра1995. позвалајеСудуХагудазамрзнепоступакпротивКараџићаиМладића, штоје, данкасније, РичардГолдстонпротумачиокаоврлонеуобичајенгестРусије„.

ИЗЛОЧИН(Ц)ИУСЛУЖБИПОЛИТИКЕ

Радхашкогсудаискоришћенјеизадаљеодржавањеинформационогхаоса. ВрховнитужилацМеђународногтрибуналаиспрвајетврдиодаИфорнећегонитиратнезлочинце, аизБриселајепорученодаНатонећеобезбеђиватиистражнеорганехашкогсуда. Међутим, НиколасСомс, министарбританскихоружанихснагаиМалколмРифкинд, британскиминистариностранихпослова, другачијесусхватилизадаткеИфора, тврдећидајебританскимвојнициманаређенодаухапсесвеонекојисуодстранеСудаосумњичениилиоптуженизаратнезлочине, услучајуданаиђунањих. Нанесрећу, Србинимеђуокривљениманисуравноправни, јер, заразликуодгенералаЂукића, хрватскигенералТихомилБлашкићбраниоуХагусаслободе, изхотела, ањеговпансионјеплатилахрватскавлада.

Миротворнитрибуналимаобикомедасудидањеговиналогодавциуистинужеледадођедоправедногрешењаитрајногмира. Требаподсетитибаремнадеоподатакаобјављенихуштампиувезисазлоделима. ЈединицехрватскевојскепочинилесупрвезлочинеуБосанскомБродуиуСијековцу, 8. маја1992. године, наконштосупрешленатериторијуБоснеиХерцеговине. Ратсејошнијераспламсаоа14. августаобављенајечувенавеликаразменазаробљеникаукојојјенајзначајнијидеобилајезаменапетпилотабившеЈНАзавишератнихзлочинацахрватскестране. Хагтребадарасполажеињиховимдосијеима.

УХагусусемоглиосврнутиинаписањенемачкештампе, изјула1993. године, кадасупрвипутупућенеХрватскојиХрватима. Објављенесуоценеоодговорностизазлочиначкеетничкепрогонеикрвавуекспанзионистичкуполитику. Акосунаведениставовиизновинаизгледалиуопштено, ондатосвакаконијезваничнареакцијаСАДкојомсу28. октобра1993. годинеоптужилеХрватезамасакруСтупномДолу. БригаднигенералАнгасРемзи, избританскогсаставамировнихснагаидентификоваосасвојомјединицомпочиниоцезлочина. ТврдиоједајемасовнизлочинучинилаБобовачкабригадакојомјекомандоваоКрешимирБосић, додајућидаБосићевивојницинисувојници, већолош, чимсумоглидаурадетоштосуурадили. ОбелодањенојеидајеЛордДејвидОвен12. марта1994. имаоурукаманалазУнпрофораозлочинунасарајевскојпијациМаркалеидајеоњемуупозориошефоведипломатијаЕвропскеУније.

БилобиприроднодаТрибуналкористи, каобазичниматеријал, извештајеКомисијеексператаУНзаратнезлочинеубившојЈугославији (ИЦСС). Премањенимподацима, објављеним22. марта1995. године, натериторијипретходнеЈугославијеизвршеноје55.000ратнихзлочина, анаглашеноје: тих55.000злочинанајвећимделомсеодносиназверствапочињенанадсрпскимцивилимауХрватској. ЗбогчињеницедасуСрбиутокуратаунеколикокампањаоптуживанизасиловањатребалобиузетиуобзириподатакизизвештајаКомитетазаратнезлочинеУНукојемје1. јуна1994. забележено: силовалесусветристране.

ХашкомтрибуналунеслужиначасттолерисањератнихзлочинапочињенихнадСрбима, окојимасуизвештавализваничнициУједињенихнација. Например, никонијереаговаокадајеКристоферГанс, портпаролУН, послеагресијеХрватскеод1. маја1995, известиодаУнпрофоримапоузданедоказеодејствупосрпскимизбеглицама.

ПослепрогонаСрбаизКрајинеипонашањаХрватауоперацијиОлуја, КарлБилтјеудванаврата (4. и6. августа1995), тешкооптужиохрватскогвођуречима: ФрањоТуђмантребадаодговаразаратнезлочине. УместоТрибуналахрватскуадминистрацијуињиховеоружанеснагеоптужилисузаратнезлочинеПатријархрускиАлексеј, којијерекаодајеистеривање200.000људисањиховеисторијскетериторијетежакзлочиначкиактипонекиодпортпаролаУједињенихнација. Например, РитаЛепажјеизјавила: „Сведоцисмоновиххрватскихзлочина, аРонРедмонд: УРепублициСрпскојКрајинидогодилосеетничкочишћење‚“.

ДајеинституцијакојауредујесветскуправдутолерантнапремаХрватимаињиховојвластипоказалосеи26. августа1995. годинекадајеФрањоТуђмануКарловцупризнаозлочинепочињенеуКрајини, иоправдаоихосветом. Истовременојепозваосвојевојникеданепалесрпскекуће, јерсупотребнезаусељавањеХрвата. Онимакојисуостали, илићесепојединачновратити, требадабудејасноданикаданећемоћидавладајууХрватскојказаојеТуђман. ЗатимјепоновозапретиоИсточнојСлавонијиодређујућимеђународнојзаједницирокодтридочетиримесецаданађеполитичкорешење. Изнезаинтересованогсвета27. августа1995. стиглајевестдасууТрстуодржанедемонстрацијепротивХрватскеипосебноФрањеТуђмана, збогхрватскеагресијенаКрајинуипочињенихзлочина (вишејесветинереаговалонанесрећуПатрисаЛумумбенегонапрогон200.000људии600свежихкрајишкиххумки).

Какоправдаможедапромакнемеђународномсуду, ипак, најбољепоказујетоккључнератнеоперације, којомјестваранановабалканскамапа. Доказаноједасубосанскимуслимани28. августа1995. инсцениралирепризузлочинанасарајевскојпијациМаркале. ХелмутКолјевећсутрадан, нечекајућирезултатеекспертизе, изјавио: НисамбиоудилемидасузлочинпочинилиСрби. ДанкаснијезапочелајевећисторијскаоперацијаНатоа. АвијацијаАлијансе, усадејствусаснагамазабрзеинтервенције, напалајеСрбеокоСарајева, ТузлеиГоражда. НаводноСрбинисууспелидаповукуоружјеу (немогућем) року. ЗадвенедељеуоперацијиОдлучанодговоргађанисусрпскицивилниивојниобјекти. Наметисубилеболнице, породичнекуће, мостови, рафинерије, водоводи, електричнецентрале, релејиифарме. НаметисубилиПТТиТВобјекти, стамбенезграде, аеродром, касарнеиположајисредставаПВО. Трибуналујесветопромакло.

ИнсцениранинападиуулициВасеМискинаинапијациМаркалеуСарајевуизазвалиусамомедијскопоигравањеузападнимсредствимајавногинформисања. Лажисусевале, аистинеосталебезодјека. Хагјебиопотпунонезаинтересован. УпркостомештојеИндипедентобјавио: Изетбеговићмасакрирасопственинарод. ПослемасакрауулициВасеМискина, францускаТВ-5 открилаједасуимасакрнаМаркаламатакођеучинилимуслимани, алитоникаднијеозваничено. Хагнијереаговаоникадаје18. септембра1995. УнпрофоризКнинаизручиохрватскимвластима38Србаоптуженихзаратнезлочине, нитикадајепарискиМондобјавиодасеуКрајинипљачка, ичинеубистваизлочини, нитикадајеамеричкаштампа, наударнимстранама, објавиладасупосматрачизгранутихрватскимзлочинимауКрајини. НиштасениједогодилонипослеапелаЗагребачкеправославнеепархијекоддипломатскихпредставникауХрватскојдазауставезлочинеуКрајини, анинаконизвештајаЈугословенскогкомитетазаприкупљањеподатакаозлочиниманадСрбима, укојемједоказанодасузагребачкаисарајевскавластпланиралегеноцид.

(НЕ)ПРИСТРАСНОСТСУДА

Немаратабеззлочина, алисеиониразликују, ауправосудтребадаизмерињиховуразлику. СудијеизХагаморалесудазапазесадржајчланкаобјављеногузагребачкомГлобусу, укојемјесуштинадаИвицадрКостовићобављаистраживањанамозговимасрпскихзлочинаца. ТојеТрибуналтребалодазапазиизбогчињеницедајеиСаветбезбедности, уодређеномсмислунадређенаинституција, распарављаоохрватскимзлочинимауКрајини. Поредосталог, уХагутребадазнајудасусеи, очигледнозаштићенимуслимани, изјаснилипротивТрибуналаодлукомдасамиистерајуправду„. Јер, АлијаИзетбеговићјекрајемдецембра1995. елегантнорешиопитање (не)пристрасностиМеђународногсуда, претњомСрбимаданечекајууИлиyи, Вогошћи, ИлијашуиХаyићимаоникојебосанскимуслиманисматрајуратнимзлочинцимаидаћеихпрогонитидопоследњег. ЧиниседајетаизјавадовољноутицаладасеиспразнисрпскоСарајево. Вероватноје, каопотврдуАлијинеидеје, ПравосуђеХрватскомуслиманскефедерацијеоптужило27војникаљиљаназамонструознезлочиненадСрбима.

Наосновудосадашњегпонашањазаштитникасветскеправде, небибилочуднодајезаистаопљачканадокументацијеЦентразаљудскаправауЗагребуидасупокраденидоказиозлочинима. Људикажудајеправдадостижна, алисечинидасудоњеуХагу, иуУједињенимнацијама, изабранидужипутеви.

Свет никако да дочека да Папа осуди злочине, одбацујући их из свог окриља, и да се прозову и вође хрватске и мислиманске стране. Познато је да је француски адвокат Серж Кларсфелд покушао да приволи Радована Караџића и Ратка Младића да се предају и приведу пред Међународни трибунал у Хагу. То би било исто као кад би кинески или руски адвокат позивао на предају супарничку страну. Најмање што је требало да се догоди је, да су разни адвокати покуцали на врата Алије Изетбеговића и Фрање Туђмана, јер су рат изазвали они који су разбијали претходну Југославију.

Постоје бројни снимци о томе ко је чувао а ко разбијао Југославију. Али, некоме не одговара истина о догађајима на тлу претходне Југославије. Још у јулу 1996. било је очевидно да Хашки трибунал упорно жмури пред организованим злочинима и пљачкама под контролом хрватске власти. Тада су у Шибенику и Задру откривене масовне гробнице ликвидираних Срба. Ништа није значило што је „Шпигл”објавио да је Хашки трибунал оруђе Американаца. Занимљиво је да Хашки трибнал не плаћају Уједињене нације, него САД и исламске земље. То је рекао и адвокат Тома Фила, наглашавајући да свако хапшење Срба поздравља прво председник САД, затим председник Велике Британије. Зар није чудно што је Карла дел Понте изјавила да Сједињене Државе имају кључну улогу за сарадњу Београда са Хашким трибуналом. Шта ту траже само Сједињене Државе, када је проблем планетарни?

Да правни системи у свету постају део чудесне мондијалистичке фарсе само је потврђено оног момента када је Главни тужилац Хашког трибунала Карла дел Понте је у Савету безбедности УН изјавила да не постоји основ за покретање истраге против НАТО-а због евентуалних злочина током агресије на СР Југославију:Иако је НАТО починио извесне грешке, веома сам задовољна чињеницом да током ваздушне кампање НАТО није било намерног гађања цивила или недозвољених војних циљева, изјавила је она том приликом. Генерални секретар НАТО-а Џорџ Робертсон је саопштио да уопште није изненађујуће саопштење Хашког суда Савету безбедности УН да нема основа за истрагу против евентуалних злочина НАТО-а приликом бомбардовања Југославије. Једино је Министарство иностраних послова Руске Федерације саопштило да је одлука Хашког трибунала да не покрене истрагу против НАТО-а због бомбардовања СРЈ показала да је тај суд политички пристрасан.

ИванЗвонимирЧичак, председникхрватскогхелсиншкогодбора, достаавиохашкомсудудокументацијуо5.000убијенихСрбау„Олуји“ и послење (послеОлујеупаркууДворунаУниубијеноје300српскихинвалидаиизнемоглихљуди). МинистарствозаправосуђеРепублике Српске предало јеХашкомтрибуналу (посредствомофициразавезуФранкаДотна) документацијуострадањимаСрба.Ништа се на основу докумената није догодило. Иако је ГрегориКео, једанодтужилацахашкогтрибунала тврдио да су територијалнеамбицијеФрањеТуђманаизазвалебруталнаетничкачишћења,укојимајеубијенонастотинемуслимана,наредбомХашкогтрибуналахрватскимлистовимаСлободнаДалмацијаиГлобуспрекинутису фељтониосведочењу Стипе Месића.

Општеобразованим судијама ништа није значило ни светско јавно мњење. 1200 адвоката и интелектуалаца Међународног комитета за подршку Милошевићу покушавали су да блокирају рад Хашког трибунала и да му оспоре право да суди Милошевићу. Холандски адвокати су затражили ослобађање Милошевића зато што је отет и приведен на незаконит начин.Рон Пол, представник Тексаса у америчком Конгресу рекао је: Хашки трибунал није добар ни за САД ни за свет (тамо су дозвољени анонимни сведоци и писана сведочења; оптужени не може да идентификује своје тужитеље; нема независне жалбене процедуре).

Хашкитрибуналје послужио у политичке сврхе систему „великог брата“, за остваривање регионализације и даље уситњавање држава. На пример помоћСрвији и Црној ГориодСједињених Држава, окојојје расправљааСенатамеричкогКонгресабила је изнова условљавана под бројем један: сарадњомсаХашкимтрибуналом. Нико, семсталнепривилегованепоставкеусуднициХашкогтрибунала, нећеникадаиматиприликудавидикакојезаистатекаохашкисусретидвобојстарихзнанаца, некадашњегкомандантаНатоаВеслијаКларкаибившегпредседникаСРЈСлободанаМилошевића. У неравноправандуелуМилошевић је биобезсвојегенералскеподршке, безмедија, наоптуженичкојклупи. С друге странеКларк,слободанчовек, окруженсвојомсвитом, ослобођенобавезедаодговарананепријатнапитања.

Наивно изгледа, али Трибуналје могао, радизаштитеимиџаправеднеинституције, дасеокренепреманајвећимкривцимаизазивачимарата, онима који ратују против мира. А како се то није догодилобићеуправусвионикојитврдедајеТрибунализмишљендаСрбенатеранапослушносткреаторимановогсвета. Требавероватидаћесеоникојисеборезломпротивгрехаускорозапитати: штаакоБогипакпостоји.

SAOPSTENJE ZA JAVNOST – IZJAVA PRESTOLONASLEDNIKA POVODOM HASKOG TRIBUNALA

Subject: SAOPSTENJE ZA JAVNOST – IZJAVA PRESTOLONASLEDNIKA POVODOM HASKOG TRIBUNALA
Importance: High

Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

 

The Office of HRH Crown Prince Alexander II
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

IZJAVA PRESTOLONASLEDNIKA POVODOM HAŠKOG TRIBUNALA

 

Beograd, 29. novembar 2012. –Prestolonaslednik Aleksandar dao je sledeću izjavu povodom presude suda u Hagu u slučaju Ramuša Haradinaja, Idriza Baljaja i Ljahija Brahimija.

 

„Veoma sam razočaran današnjom presudom suda u Hagu, kojom su oslobođeni Ramuš Haradinaj, Idriz Baljaj i Ljahij Brahimi. Umesto da budu osuđeni za nedela i zločine protiv čovečnosti, protiv srpskih i romskih civila u logoru u Jablanici 1998. godine.  Ovakve presude hrane separatizam, podrivaju mir u regionu i škode naporima za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine.

Ovim činom ponizili su sve nas Srbe, ignorišući naše žrtve i naše prognane građane. Izigrali su poverenje naših Vlada koje su u potpunosti sarađivale sa Tribunalom, verujući u vladavinu zakona, demokratske procese i osnovna ljudska prava, koja su proklamovana kao osnova svih evropskih zakona. Vladavina prava znači da se sudi pošteno, a to je moguće jedino ako se poštuju obe komponente, i pravda i zakon. Pošto svaka presuda ostavlja presedan za budućnost, postoji ozbiljan rizik kako će ove presude biti tumačene.

Moram reći, da sam potpuno šokiran haškim tribunalom i njegovim čudnim odlukama, koje će dovesti do dalje eskalacije krize između Beograda i Prištine. Još jednom, Tribunal u Hagu nije uspeo da sprovede zakon. Umesto zakona, sprovode pristrasnu politiku, i vraćaju nas u nesrećne devedesete.

Zbog toga još jedanput ponavljam da haški Tribunal ima obavezu da uradi reviziju svih presuda u slučaju Srba, i da je to jedino pošteno.

 


Odnosi s javnošću
Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040Posetite www.dvor.rs
 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040Please visit: www.royal.rs

Mnogo postovani! Javljam Vam se iz Siriga pokraj Novog Sada.

S poštovanjem,
Predrag Savić
Rukovodilac grupe za dijasporu
Gradska uprava Smederevo
mob: 064.844.92.85
tel: 026.221.724
e-mail: grupazadijasporu@smederevo.org.rs
web: www.smederevo.org.rs

http://www.pressonline.rs/sr/vesti/Vojvodina/story/167288/Pomozite+Mitru+da+prohoda.html

http://www.kurir-info.rs/pomozimo-mitru-da-prohoda-clanak-436981

Mnogo postovani!

Javljam Vam se iz Siriga pokraj Novog Sada.

Zovem se Sladjana i majka sam decaka Mitra koji sada ima 17 godina.

Razlog zbog koga Vam se javljam jeste molba da procitate   ovo nase pismo,razumete nas i ako mozete pomognete nam!

Mitar je dete koje je na porodjaju doziveo povredu tj izliv   krvi na mozak sto sada za posledicu ima dijagnozu CEREBRALNA  PARALIZA.tj

Mitar ne moze da hoda a i rukicama se slabo sluzi.

Moj sin i ja nazalost zivimo sami jer nas je Mitrov otac   napustio kada je Mitar imao svega 20 dana.

Mitar je izuzetno pametno dete psihicki ocuvano ,ali situacija   u nasoj zemlji nam donosi mnoge probleme.

Mogucnost lecenja kod nas je skoro nemoguce,jer ne postoji   adekvatna ustanova u kojoj su posveceni takvoj deci,takodje ne postoji   odgovarajuca skola za takvu decu i

umesto da se neka institucija pobrine oko organizovanja i rada   sa takvom decom ,nas roditelje savetuju da ih ostavimo u neke od   domova,sto sam ja kategoricki odbila jer je

Mitar moj jedini sin i BOG mi ga je dao i ja cu se boriti   za njegovo zdravlje do kraja mog zivota.

Takodje su nam skoro nemoguca lecenja u nekim od banja jer   je socijalno je vrlo rigorozno odnosno skoro i nedozvoljava banjska   lecenja,

a nabavka kolica za decu sa invaliditetom je svake 5 godine i   to su uglavnom vrlo teska kolica,neprakticna i dosta losa i  skoro   nemoguca za transport prilikom putovanja sa ovakvom .

Posto sam ja samohrana majka i materijalne prilike su   na izuzetno lose, a pored svih obaveza i problema Mitar mora svakih 6   meseci da primi po dve injekcije DYSPORT-a koje sluze za sprecavanje   grcenja misica ,odnosno sprecava se skracenje tetiva i ujedno se   sprecava stradanje kukova.

Injekcije DYSPORT-a su dosta skupe svaka od njih iznosi   oko 350 eura.

Nasa besparica nas je dovela u situaciju da smo morali da   preskocimo dve terapije sa injekcijama DYSPORT,sto je dovelo do   pogorsanja Mitrovog stanja kao i to sto je Mitar prinudjen da skoro   stalno sedi sto je dovelo do skracenja tetiva kako na nogicama tako i   na rukicama pa je sada neophodna hiruska

intervencija.

Da bi izbegli naporne i veoma bolne operacije Mitru su   uradjene analize i ustanovljeno je da mogu operacije da se urade u   CUPRIJI gde dolaze Ruski doktori iz Tule i operacije vrse laserom i   dete vec treci dan ide kuci sa vidljivim poboljsanjima.

Mitar je u decembru 2007 godine prvi put operisan,   zahvaljujuci ljudima plemenitog srca, operisan je u Cupriji od strane   Ruskih doktora i rezultati su na nasu veliku radost bili vidljivi   odmah posle same operacije!Mitru su na intervenciji radjene obe   nogice,desna ruka i krvotok u ocima!Tetive na nogicama i rukicama su   opustene za oko 80% a ostalih 20% moramo da postignemo mi sa parafinom   i tegovima jer skracne tetive su zbog dugog sedenja u kolicima  dovele  do deformisanja kolena i laktova.

Ruski doktori na jednoj intervenciji rade laserom 18 tacaka,   ali Mitru je uradjena 21 tacka .

Posto je Mitar vise povredjen na samom rodjenju Ruski doktori   predvidjaju da ce biti neophodno vise intervencija da bi Mitar mogao   samostalno da hoda.

Druga intervencija je uradjena 01.10.2008 godine i tada su   uradene nogice ponovo da bi efekat opustanja tetiva bio 100%,

operisane su i obe rukice i na njima su tetive opustene,skoro   90%. I ovom operacijom tj rezultatima smo zadovoljni ,Mitar se mnogo   bolje oseca,

njegovo zdravstveno stanje je daleko bolje neko pre prve intervencije.

Treca operacija je uradjena 4.oktobra 2009 godine i uradjeno je   18 tacaka gde su uradjene maksimalne korekcije jer drugom operacijom   nisu u potpunosti opustene sve skracene tetive jer Mitar je tek sa  12  godina operisan prvi put

a to tada je doslo do deformacije na kolenima tj casici kolena,

zatim na laktovima ,na oba prstica-palca na nogama,zglobova na   rukicama zbog svega toga neophodno je tako puno operacija.

Na kontroli u martu 2010 god. lekar koji je operisao Mitra   tri puta,Aleksandar Nazarkin rekao je da ce sledeci pregled tj

kontrola pa samim tim i operacija biti 2011-te godine jer   postoji rizik od vec cestih totalnih anestezija kojima je Mitar   podrvgnut prilikom operacija

a izmedju kojih protekne jedva godinu dana.

Medjutim Mitar je u toku 2010-te i 2011-te godine imao cak   3 upale pluca od kojih je jedna sa veoma teskim pleuralnim izlivom

pa je Mitar tada morao biti operisan u decijoj bolnici u Novom   Sadu i bili smo tada u bolnici citavih mesec dana ,

nakon toga je primio vakcinu protiv gripa i protiv 23 vrste   upale pluca ,da bi bio zasticen od ovih veoma cestim virusa koji   dovode do upala pluca.

Sada se ako Bog da spemamo na cetvrtu operaciju Ruskih lekara i   nadamo se da cemo uspeti da prikupimo sredstva i

da ce najzad Mitar biti ako ne kao svoji drugari onda makar „kao“ oni!

Tako da ce zbog zdravstvenog stanja Mitra pregled i operacija   biti ove godine!

Znaci predstoji nam jos ako BOG da jedna intervncija!

Nase nade da ce Mitar moci sam da hoda i da se igra sa svojim   drugarima svakog dana su vece i vece i sa tim se budimo svakog dana i   mnogo nam je

lakse u ovoj nasoj borbi za bolje sutra!

Preostaje nam ,nadamo se jos ta jedna intervencija,da bi   Mitrovi i moji zivotni ciljevi i zivotni snovi najzad bili ispunjeni!

Intervencije koje obavljaju Ruski hirurzi iznose 2.300 eura, po   intervenciji.

Zato VAS ja ljudski molim da nam pomognete uplacivanjem   neke sume novca na nas racun,sto bi nam umogome olaksalo i ovako tezak   zivot i omogucilo da Mitar ode na

vezbe i neophodne intervencije,da dobije nadu da postoji jos   uvek mogucnost za njegovo izlecenje,zahvaljujuci dobrim ljudima kao   sto ste VI!

Saljem VAM mnogo Mitrovih nalaza i dokumenata da vidite da   mi nismo neki lazovi ili prevaranti,vec majka i sin koji veruju u   BOGA,mole se BOGU i veruju u dobrotu i ljudsku

dusu.

U nadi da cete shvatiti svu tezinu nase situacije i da   cete nam pomoci,

Srdacno VAS pozdravljaju majka Sladjana i sin Mitar!

POGLEDAJTE ALBUM SA SVIM MITROVIM SLIKAMA!

http://my.pho.to/scomic/s1/albums/mitar_jojic___comic/index.htm

Adresa:

ČOMIĆ SLADJANA I JOJIĆ MITAR

FRUŠKOGORSKA 11

SIRIG 21214

021 849 0370

0658490370

/ /NAS DINARSKI RACUN JE:

ČOMIĆ SLADJANA

355-5488081-83

VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI SAD

/      FILIJALA NOVI SAD/

NAS DEVIZNI RACUN:

VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI SAD

FILIJALA NOVI SAD

SWIFT VBUBRS22

IBAN : RS35355000000301855592

ACCOUNT : 000301855592

POGLEDAJTE MITROV SPOT:

http://www.youtube.com/watch?v=I61RD-bQJAc

http://www.youtube.com/watch?v=PLhGRkk7lQs

Email:

scomic@neobee.ne

jmitar@neobee.net

www.mitar.4t.com

www.mitar.info

РУСКА РЕЧ – Зашто је ЕУ изгубила право да држи лекције

Зашто је ЕУ изгубила право да држи лекције

29. новембар 2012.
Дмитриј Бабич
Зашто Русија и земље Латинске Америке могу боље да се прилагоде и опстану у савременом свету него старе и арогантне државе „Старог света“? Да ли „европски пут“ уопште више постоји?
Зашто је ЕУ изгубила право да држи лекције

Карикатура: Сергеј Јолкин.

Узавреле расправе у Великој Британији у вези са доприносом те земље буџету Европске уније у Русији се сагледавају из сасвим различитог угла. Пре садашње кризе, а посебно током последњих година постојања Совјетског Савеза, Европска унија (некадашња Европска заједница) била је веома поштована у свим државама источно од Пољске.

Деценијама је идеја „опредељења за Европу“ била важан инструмент прозападно оријентисаних образованих људи и либералних медија. На тај начин они су настојали да придобију Украјину, Молдавију и друге бивше совјетске републике (укључујући и Русију) и да их „ослободе“ од злоћудне и заправо измишљене „московске контроле“. Совјетски Савез, по наводима прозападних кругова, представљао је оличење ове „контроле“ све до 1991, а касније је ова улога додељена вечито демонизованом Кремљу.

Португалија и Белорусија имају приближно исти број становника. Обе државе суочиле су се са финансијском кризом 2011. Међутим, Белорусија је девалвирала своју валуту, узела позајмицу од мање од 3 милијарде долара од Русије и успела да готово без последица преброди кризу. Португалија није могла да девалвира „свој“ евро, позајмила 97 милијарди – и сада мора још.

Данас постаје јасно да је ова црно-бела визија Европе и „европског духа“ заправо поједностављена и погрешна. „По њиховим плодовима познаћете их“, стоји у Светом писму. Ако је дрво Европске уније заиста здраво, како је онда могуће да рађа овакве плодове?

Недавни догађаји унутар ЕУ, укључујући кризу у Грчкој и у неколико других европских земаља, код многих су пробудили сумњу у старе евроцентричне вредности. На пример, Фјодор Луканов, главни уредник магазина „Русија у глобалној политици“ и један од коментатора радија „Глас Русије“ отворено је поставио питање: да ли „европски избор“ још увек постоји за бивше совјетске државе? И да ли је феномен широко прокламованих „европских интеграција“ још увек привлачан за, на пример, Украјину или Молдавију као што је био за Немачку или Француску током педесетих година 20. века, или за Шпанију и Португалију у периоду седамдесетих?

Погледајмо пример Шпаније и Португалије. Учеснице на Ибероамеричком самиту, одржаном недавно у шпанском граду Кадизу, дошле су до изненађујућег закључка: државама чланицама ЕУ, а посебно Шпанији, вероватно више требају државе БРИКС-а (на првом месту Бразил и Русија) него што је државама БРИКС-а потребна Европа.

Председница Аргентине није учествовала на европском самиту. Више су јој пријали самити Меркосура и Унасура – латиноамеричких варијанти Евроазијске уније, коју руски председник Владимир Путин покушава да формира са земљама у окружењу Русије.

Овај закључак изведен је на основу статистичких података представљених на самиту 18 земаља Латинске Америке, Шпаније, Португалије и Андоре. Упркос чињеници да је Шпанија на другом месту по обиму инвестиција у привреде латиноамеричких земаља, Шпанци су затражили помоћ од Латинске Америке, а не обратно.

Шпански дневни магазин „Ел Паис“ изнео је следеће статистичке податке у вези са тим питањем: Шпанија са својом изразито високом стопом незапослености и претећим дугом може само да позавиди земљама Латинске Америке, у којима се број људи који живи испод границе сиромаштва смањио у току прошле деценије са 50% на 30%, тако да сада више од половине становништва припада средњој класи.

Док с једне стране привреде Шпаније и Португалије показују све знаке рецесије, очекује се да ће економије „великих 20“ из Латинске Америке у овој години доживети просечан раст од 3,2%, а према неким оптимистичким прогнозама чак и 4%. Не чуди што председници латиноамеричких држава показују да одлуке могу да доносе независно од Шпаније и Португалије, а понекад према њима заузимају и снисходљив став.

Деценијама је идеја „опредељења за Европу“ била важан инструмент прозападно оријентисаних образованих људи и либералних медија. На тај начин они су настојали да придобију Украјину, Молдавију и друге бивше совјетске републике (укључујући и Русију) и да их „ослободе“ од злоћудне и заправо измишљене „московске контроле“.

Ово се не односи само на председнике Кубе и Венецуеле, Раула Кастра и Уга Чавеза, који немају обичај да присуствују Ибероамеричким самитима. Овај манир прихватила је и председница Аргентине, Кристина Фернандез де Кирхнер, која није учествовала на самиту у Кадизу јер јој је лекар саветовао да се не замара летовима преко Атлантика. Више су јој вероватно пријали самити Меркосура и Унасура – латиноамеричких варијанти Евроазијске уније, коју руски председник Владимир Путин покушава да формира са земљама у окружењу Русије.

На самиту у Кадизу, домаћини Шпанци и њихови португалски пријатељи својим некадашњим колонијама нису држали предавања о слободи, демократији и изборима. Крајње је време да и друге државе чланице ЕУ заузму исти став према својим источним суседима – Белорусији, Украјини и Русији. Белорусија стога има право да игнорише критике свог некадашњег господара Пољске, баш као што и Бразил може да игнорише снисходљиви став своје иберијске „отаџбине“ – Португалије.

Ова тврдња се може поткрепити и цифрама. Португалија и Белорусија имају приближно исти број становника (око 10 милиона). Обе државе суочиле су се са финансијском кризом 2011. године. Међутим, Белорусија је девалвирала своју валуту, узела позајмицу од мање од 3 милијарде долара од Русије и успела да готово без последица преброди кризу.

А Португалија – у којој су људи деценијама куповали некретнине узимајући кредите – добила је 97 милијарди долара у пакету помоћи од ЕУ и Међународног монетарног фонда, а сада тражи још. Разлог је једноставан: пошто се одрекла своје финансијске независности уласком у еврозону, Португалија сада не може да девалвира „своју“ валуту – евро. Све што може да учини јесте да позајми још више новца.

Да ли је ово „европски пут“ о коме су нам толико причали? Такав пут нас не занима и убудуће нећемо трпети да нам држе лекције. Током 1990-их, када је Русија имала дужнички проблем према државама чланицама ЕУ (удруженим у Лондонски клуб поверилаца), постојала је извесна основа да јој се „држе лекције“.

Али ЕУ је начинила свој избор: није ништа поклонила Русији. Није отписала ни једну једину пару дуга. Данас Русија даје кредите неким државама чланицама ЕУ (укључујући Кипар, Ирску и неке друге несолвентне „учитеље демократије“). Дакле, зашто би Русија трпела снисходљив став западних земаља?

Можда ће историја ироничном игром судбине поставити ствари на своје место. Мултиетничке, нестрпљиве и релативно младе државе – „продужеци“ Европе (некада САД, а данас Русија и земље Латинске Америке), могу боље да се прилагоде и опстану у савременом свету – свакако боље него старе, непомирљиве, и крајње арогантне државе „Старог света“.

Дмитриј Бабич је политички аналитичар радија „Глас Русије“.