True Face of EU Civilization/ Evropska civilizacija bez maske/ çÏÌÙÅ ÐÏËÕÐÁÔÅÌÉ ÛÔÕÒÍÕÀÔ ÓÕÐÅÒÍÁÒËÅÔ

True Face of EU Civilization

A north German supermarket in the vicinity of Danish border offered free shopping in the amount of 240 euros to the first one hundred customers who come to shop completely naked. They expected some ten such people to show up. They had to lock doors when the first 100 were processed. We don’t know how many more naked asses were outside, they were not counted. Hey that was in Germany, not in Greece!

Evropska civilizacija bez maske

Jedan nemacki supermarket na severu Nemacke blizu granice sa Danskom je obecao prvoj stotini kupaca koji dodju potpuno goli da pazare, da mogu besplatno poneti kuci robe u vrednosti od 240 evra. Mislili su da se nece javiti vise od desetak ali su posle prvih 100 morali da zatvore vrata. Ja mislim da se i u gladnoj Grckoj nebi javilo toliko.

„ãÉ×ÉÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÅ“ Å×ÒÏÐÅÊÃÙ- ÎÉËÁËÏÊ ÇÏÒÄÏÓÔÉ,
ÎÉËÁËÏÇÏ ÜÌÅÍÅÎÔÁÒÎÏÇÏ ÞÅÌÏ×ÅÞÅÓËÏÇÏ ÞÕ×ÓÔ×Á ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÏÇÏ ÄÏÓÔÏÉÎÓÔ×Á. 
ðÒÉÍÉÔÉ×Ù, ÖÅÌÁÀÝÉÅ ×ÅÓØ ÍÉÒ ÐÒÅ×ÒÁÔÉÔØ × Ó×ÏÅ ÐÏÄÏÂÉÅ.

çÏÌÙÅ ÐÏËÕÐÁÔÅÌÉ ÛÔÕÒÍÕÀÔ ÓÕÐÅÒÍÁÒËÅÔ.
úÀÄÅÒÌÀÇÅÍ – îÅÍÅÃËÉÊ ÓÕÐÅÒÍÁÒËÅÔ × ÄÅÒÅ×ÎÅ úÀÄÅÒÌÀÇÅÍ ÎÁ ÇÒÁÎÉÃÅ Ó äÁÎÉÅÊ ÐÏÏÂÅÝÁÌ ÂÅÓÐÌÁÔÎÙÅ ÐÏËÕÐËÉ ÎÁ ÓÕÍÍÕ 240 Å×ÒÏ ÐÅÒ×ÙÍ 100 ËÌÉÅÎÔÁÍ, ËÏÔÏÒÙÅ ÚÁÑ×ÑÔÓÑ × ÍÁÇÁÚÉÎ ÇÏÌÙÍÉ × ÓÕÂÂÏÔÕ ÕÔÒÏÍ. íÁÇÁÚÉÎ ÂÙÌ Ó ÕÔÒÁ ×ÚÑÔ ÉÍÉ ÛÔÕÒÍÏÍ.
„ñ ÎÅ ÏÖÉÄÁÌ, ÞÔÏ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÂÕÄÅÔ ÓÏÔÎÑ ÐÏËÕÐÁÔÅÌÅÊ. äÕÍÁÌ, ÎÕ, ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ, ÏÔ ÓÉÌÙ ÄÅÓÑÔÏË, “ – ÇÏ×ÏÒÉÔ ÈÏÚÑÉÎ ÓÕÐÅÒÍÁÒËÅÔÁ îÉÌØÓ óÔÅÒÎÄÏÒÆÆ. îÏ ÐÏÓÌÅ ÔÏÇÏ, ËÁË ÐÅÒ×ÁÑ ÓÏÔÎÑ ÇÏÌÙÈ „ÓÞÁÓÔÌÉ×ÞÉËÏד ×ÏÒ×ÁÌÁÓØ × ÍÁÇÁÚÉÎ, ÐÒÉÛÌÏÓØ ÚÁËÒÙ×ÁÔØ Ä×ÅÒÉ ÐÅÒÅÄ ÅÝÅ ÎÅÓËÏÌØËÉÍÉ ÓÏÔÎÑÍÉ ÏÓÔÁ×ÛÉÈÓÑ ÓÎÁÒÕÖÉ.
âÏÌØÛÁÑ ÞÁÓÔØ ÇÏÌÙÈ ÐÏËÕÐÁÔÅÌÅÊ ÏËÁÚÁÌÁÓØ ÄÁÔÞÁÎÁÍÉ, ËÏÔÏÒÙÈ ÐÒÉ×ÌÅËÌÉ ÎÉÚËÉÅ ÃÅÎÙ ÎÁ ÁÌËÏÇÏÌØ É ÓÌÁÄÏÓÔÉ. îÅËÏÔÏÒÙÅ ÉÚ ÎÉÈ ÄÁÖÅ ÎÏÞÅ×ÁÌÉ ÐÏÄ Ä×ÅÒÑÍÉ ÓÕÐÅÒÍÁÒËÅÔÁ – ÐÒÁ×ÄÁ, ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏ, × ÇÏÌÏÍ ×ÉÄÅ ÉÌÉ ÎÅÔ.

 

Foto : AFP
Sluit dit venster