SUD

http://vimeo.com/37079300

ISPOVEST EKONOMSKOG UBICE

http://www.youtube.com/watch?v=bIv7J0Tbf4s&feature=plcp&context=C463ab20VDvjVQa1PpcFOkLe7Q24wRGV4GMco7JDQvwuHtS3DzsOc%3D

VREME JE ZA PROMENE

http://www.youtube.com/watch?v=LQLAeQyL_bA&feature=plcp&context=C4cbc967VDvjVQa1PpcFOkLe7Q24wRGe3hhGtqjTQAWAK6psljf4Y%3D

BESPRIZORNI FALSIFIKATI BEZOBRAZNIH FALSIFIKATORA – U vezi antinaučnih stavova Albanca Ruždi Ušaku – Piše: Prof.dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

BESPRIZORNI FALSIFIKATI

BEZOBRAZNIH FALSIFIKATORA

– U vezi antinaučnih stavova Albanca Ruždi Ušaku –

 

Piše: Prof.dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

 

Albanac iz Ulcinja Ruždi Ušaku (Ruzhdi Ushaku), poznat ne samo u albanskoj dijaspori kod nas kao profesor i doktor, pa i kao akademik, već i tamo, u Albaniji, a za koga se čini sve da se kao naučnik afirmira i u svetu, unet je i u LEKSIKON CRONOGORSKE KULTURE, iako – do danas – ovoj kulturi ne samo što nije doprineo ničim, već joj se i suprotstavio svojim besprizornim falsifikatima, koje bezobrazno čini iz knjige svoje u knjizi, a sa naučnim pretendiranjima. Ja sam od vremena sinjalizirao destruktivnost, antinaučni i anti-jugoslovenski karakter njegovih spisanija i falsifikata (još iz zatvorske ćelije u Burelju – Albanija!), pa sam i pomenuti LEKSIKON, čim je objavljen, kritikovao javno upravo u tom smeru i za ovakve antinarodne protuhe.

U njegovim spisanijama sa naučnim pretenzijama, iako sasvim dobro zna da njegovi Albanci sa Ilirima nemaju nikakve veze, on uporno nastojava (razume se – falsifikatima!) da ubedi svoje čitaoce o etnolinguističkom, etnoduhovnom i etnogenetskom kontinuitetu između Ilira i Albanaca.

Sa naučnim pretenzijama on je od vremena objavio spisaniju „Gjurmëve të vazhdimsisë së BINDIT ilir në mitologjinë e në gjuhën shqipe“ (Tragovima kontinuiteta ilirskog BINDA u mitologiji i u albanskom jeziku), štampano sprva u „naučnoj“ reviji GJURMIME ALBANOLOGJIKE Br. 20, Priština 1990. Tu, na str 129, piše da na Kosmetu „në vitin 1436 ndeshim në një emër familjar të një personi ME ORIGJINË SHQIPTARE i quajtur Nouach Morauzeuich de Binicho (godine 1436 srećemo jedno porodično ime jedne ličnosti ALBANSKOG POREKLA, zvani Nouach Morauzeuich de Binicho), koji se spominje u knjizi Mikelja Lukara, za koga Ruždi Ušaku opet kaže da je „bujar raguzian me origjinë shqiptare“ (dubrovački plemić poreklom Albanac).

Ja sam od vremena, preko medija, tražio od ovog albanskog „naučnika“ da nam dokaže za pomenutu dvojicu da su Albanci, kako to on pretendira, u najmanju ruku da nam dokaže da su im prezimena albanska.

Koliko da se zna, LUKA je među Srbima jako rasprostranjeno ime, dok je LUKAR čisto srpski apelativ. U albanskom jeziku  l u k a r  se kaže  q e p a x h i u, onaj koji prodaje (ili sadi) luk. Sem ovoga, prezime Mikelja sreli smo i u čisto srpskom obliku LUKAREVIĆ. A kao mi, sigurno i R.Ušaku. Preko svega, ako je porodica LUKAR (ili LUKAREVIĆ) POREKLOM iz Albanije, ovo ne znači da je i po nacionalnosti ALBANSKA. U Albaniji su živeli, pa i dan-danas nastavljaju da žive i svakojake nacionalne manjine, posebno manjinci susednih naroda sa Albancima. Sledstveno, u Albaniji smo imali i imamo i Slovena (Srbo-Crnogoraca i Makedonaca), Grka, naročito Vlaha (Aromunaca). Iz Albanije su istaknute istorijske ličnosti Skenderbeg, biskup Pavle Anđelić, biskup Frano Bjelić, biskupi iz porodice Bogdan (Andrija i Petar), biskupi iz porodice Mazarek (Petar, Ðorđe i Matija), istaknute društveno-političke ličnosti Pandeli Cale, Temistoklo Grmenji i Dimitar Šuterići, književnici Miloš Ðorđe Nikolić (Miđeni), Sterio Spasev i Kasem Trebešina, umetnici Aleksandar Mojsiu, Melpomeni Čobani i Parašćevi Simaku, pa i puno drugih, ali niko od njih nije po nacionalnosti Albanac. Književnik Kasem Trebešina je živ i otvoreno im kaže da nije Albanac, već Turčin. Sterio Spasev, kad ga iznerviraše njihovim provokacijama, reče im da nije samo Makedonac, već Makedonac ipo! Dimitar Šuterići nije mogao da sklopi oči dok im ne reče ne samo za sebe da je Vlah, već da je vlaška i kultura Voskopoje, zajedno sa teritorijom. Temistoklo Grmenji im dokaza svoju „albansku“ nacionalnost proglašavajući 1916. godine jugo-istočnu Albaniju za Vlašku Republiku. A koliko je Albanac biskup Matija Mazarek, vidi se jasno iz njegove molbe bogu: „Spasi nas, Bože, Albanaca!“. Mislim da nije potrebno da nastavim sa ovime.

Svima je jasno, posebno Ruždiji, da biti iz Albanije ne znači biti i Albanac. Ali, za njihove političke ciljeve, a u brazdi njihovih falsifikata naučne istine, ovi nam se Albaci prave kao da to ne znaju i, za svakoga koji je poreklom iz Albanije (pa i za one koji nisu poreklom iz Albanije!), pretendiraju da je i Albanac. Sâm Ruždija priznaje da je u Ulcinj došao iz Turske (štaviše on nosi i čisto tursko prezime!), pa ipak ne izjavljuje se za Turčina, već nam kaže da je čistokrvni Albanac. Ovo merenje istih stvari raznim aršinima mislim da nije ispravno, da nije naučno.

Što se tiče ličnosti NOUACH MORAUZEUICH, ako je nacionalnim poreklom Albanac i Novak Moravčević (Verujem da je ovo verodostojna transkripcija tog imena!), onda treba da izvidimo da nije po nacionalnom poreklu Albanac i Slobodan Milošević, Vuk Drašković i Vuk Karadžić, sa Ratko Mladićem i Vojislavom Šešelejem, kao i svi drugi Srbi i Sloveni Balkana, ako ne i oni Rusije!

Utoliko pre, jer kolege i suautori u mislima i pretendiranjima ovog profesora i doktora nauka, ovog akademika, objavili su i preko medija svojih da je bio Albanac i srednjevekovni srpski vladar Stefan Nemanja, pa i nacionalni heroj Srba Miloš Obilić i…ko drugo ne?! Očekujemo da objave za Albance i Isusa Hrista, i Muhameda, štaviše – i Adama i Evu! I to od njihove Akademije nauka, autora Plaftormë për zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare (Platforma za rešenje albanskog nacionalnog problema), od 20. oktobra 1998, na što im je naša, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, blagovremeno ljudski i naučno odgvorila.

Biti iz naseobine Bincho (danas je tamošnji Srbi nazivaju Binač!), selo u blizini Novog Brda, na Kosovo, ne znači da si i Albanac. Nasuprot. Utoliko pre 1436. godine, kad albanski elemenat Kosova je bio jako-jako redak. Kako naglasih, i biti iz Albanije ne znači biti i Albanac, kamoli sa Kosova, iz Srbije!

Ruzhdi Ušaku, sve koji se na bilo koji način vezuju sa korenom reči BINDI, pošto je ovog Bindi-a proglasio za Boga Albanaca, proglašava i za Albance. Naravno, ako su sa teritorije susednih zemalja. Jer kao frankofonac sigurno zna da i Francuska ima svog savremenog umetnika prezimenom Bindi, ali mu još ni ime ne spominje, kamoli da ga proglasi i za Albanca. Ali, u dogledno vreme, kad Albanskom Kommonwelthu budu stigle granice do Freancuske, bez sumnje će i njega proglasiti za Albanca, pa će zajedno sa Akademijom „nauka“ Albanije sklepati novu Platformu za rešenje albanskog nacionalnog problema, koju će sigurno ovaj put dostaviti Akademiji nauka i umetnosti Francuske!

Kad sam ovo objavio 1998. u reviji YLBERI, digao se njegov kolega Abdulah Konuševci sa napisom „Fushata e Resulbegoviqit kundër dr. R.Ushakut“ (Kampanja Resulbegovića protiv dr R.Ušaku), koju je objavio u listu KOSOVA SOT, Priština, 19.XII.1998, napadajući me najprljavijim rečima i svakojakim optužbama. Moguće misleći, kao i svi drugi moji albanski protivnici, da time dokazuje da su i Novak i Mikelj po nacionalnosti Albanci. On me naziva i osobom bez identiteta, jer – kad neko izjavi da po nacionalnosti nije Albanac, prema Konuševci-u i njegovim kolegama (znači – i prema Ruždi Ušaku!), on je i bez identiteta. Prema ovoj sorti Albanaca mi treba da negiramo našu nealbansku nacionalnost i da se izjavimo za Albance, da bismo bili sa identitetom. Sasvim je sinjifikativno što isti ovaj Konuševci zlurado piše: „Kaplana neće ni UDB-a!“ I pored ovoga, ovo ga ne smeta da me optuži da sam agent UDB-e! Vidi se jasno da treba da me voli i UDB-a, da bi me voleli i Konuševci sa Ušakom i drugima kao ovi. Od vremena sam im rekao: „Živeo sam i živim i bez „ljubavi“ i „poštovanja“ ove sorte Albanaca, koji – zadržavajući za sebe tu ljubav i to poštovanje – učinili su i čine dobro. Zato im i zahvaljujem.“

Ali ovo nije važno. Važno je da A.Konuševci niti pokušava da pobije ono što kažem ja u vezi nacionalnosti Novaka i Mikelja. Zašto? Je li moguće da on nije svestan da je R.Ušaku učinio jedan očiti, bezobrazni falsifikat njegovim pretendiranjem da su ove dve osobe po nacionalnosti Albanci?!

Godine 2000, u Prištini, sa pečatom Univeristeta u Prištini i prevodom na engleski jezik, R.Ušaku je objavio knjigu HULUMTIME ETNOLINGUISTIKE (ETNOLINGUISTIČKA ISTRAŽIVANJA), gde preštampava pomenuti napis sa izvesnim dopunama. Na str. 38-9, u fusnoti br. 54, piše:

„Përmendet në librin e Mikel Llukarit, bujarit raguzian me origjinë shqiptare (Shiko: M.Dimić, Iz Dubrovačkog arhiva I, Beograd, SAN, 1957, f. 53). Disa të dhëna plotësuese për familjen Llukari na i ofroi Dr.J.Drançolli si vijon: „La Nobile famiglia di Lucari trasse la sua origine dall’ Epiro“; „Di Luccari, venuti da Alessio di Albania“; „Di Biniciolla, venuti da Epidauro“.“

[Prevod: Spominje se u knjizi Mikelj Lukari-a, dubrovački plemić poreklom Albanac (Vidi: M.Dimić, Iz Dubrovačkog arhiva I, Beograd, SAN, 1957, str. 53). Neke dopunske podatke za porodicu Lukari poslužio nam je Dr.J.Drançolli kako sledi: „La Nobile famiglia di Lucari trasse la sua origine dall’ Epiro“; „Di Luccari, venuti da Alessio di Albania“; „Di Biniciolla, venuti da Epidauro“].

Kako vidite, apostrofirani nigde ne pišu da je porodica Lukar po nacionalnosti albanska, već – origine dall’ Epiro, venuti da Alessio di Albania, venuti da Epidauro, što znači: poreklom iz Epira, došli iz Alesia (albanski sadašnji grad Lezhë-Leža), došli iz Epidaura (današnji albanski grad Durrës).

Kako smo naglasili, biti poreklom iz Epira, ako si u Dubrovnik došao iz Leža, iz Albanije, ili iz Drača, ne znači da si i Albanac, jer pre Albanaca – u Albaniji i po gradovima, godine 1436, i kasnije, pa i 1910 (!), veći deo stanovnika bili su nealbanci, a među njima – i Sloveni, Srbo-Crnogorci i Makedonci, stvar ova koju je ovim Albancima, upravo ovih godina, rekao i njihov nesumnjivi prijatelj, Kanađanin Robert Elsie.

Interpretiranje izraza origine dall’ Epiro, venuti da Alessio di Albania, venuti da Epidauro onako kako ih to interpretira Ruždi Ušaku – porekolom Albanac, znači falsifikovati tekst. A ova falksifikacija je učinjena namerno! Ili ne zna filolog R.Ušaku da origine dall’ Epiro ne znači poreklom Albanac, već poreklom iz Albanije?! Ili diplomirani filolog Ušaku ne razlikuje albanski pridevni izraz shqiptare od albanskog imeničnog izraza Shqipëria?!

Sve ovo R.Ušaku zna sasvim dobro. Kao što je svestan da, iako je iz Turske, nije i Turčin, bez obzira što ima i tursko prezime, onako sasvim dobro zna i svesno falsifikuje ono što kaže za Novaka Moravčevića i Mikela Lukara. Pogotovo je svestan da ovi njegovi falsifikati nisu u službi naučne istine, već u službi indoktrinacije Albanaca mržnjom prema susednim narodima, u prvom redu protiv Slovena, Srbo-Crnogoraca i Makedonaca.

Umesto da se odazove našem pozivu da nam dokaže da su Novak i Mikelj bili Albanci, kako pretendira on, Ruždi Ušaku u njegovoj novoj knjizi ULQINI në përmasa kërkimi dhe frymëzimi (ULCINJ u razmerima istraživanja i nadahnuća), Ulqin 2010, str. 311, ogovara me najprljavije, slažući se sa onim albanskim falsifikatorima i huliganima, koji pretendiraju da ja nemam ni srednje obrazovanje, kamoli visoko, a da i ne govorimo o naučnim zvanjima profesor i doktor, ponajmanje i za titulu akademik. Nema sumnje da i on sigurno misli da je ovime, osporavanjem mojih obrazovnih i naučnih kvalifikacija, pobio moju kritiku i da je upravo ovime dokazao da su Novak i Mikelj Albanci.

R.Ušaku sigurno nije toliko naivan, ali misli da čitaoci njegovih falsifikata su naivni i, sledstveno, neće razumeti to. Zato se ne povlači, ne ispravlja, jer ova sorta Albanaca, pod maskom nauke, ima za cilj političku indoktrinaciju i huškanje albanskih masa protiv susednih naroda. Oni su upotrebili i nastoje da i u buduće upotrebe ove bezazlene Albance kao topovsko meso u svoje antinarodne ciljeve albanske feudo-buržuazije, kao i u službi međunarodnog džandara Kapitala.

Naglašavam: imamo posla sa albanskim buržuaskim intelektualcima, a ne sa albanskim narodom. Pa i među intelektualcima oni su samo šačica, jer ostali, narodni intelektualci, ne samo da se ne slažu sa njima, već su počeli i da im se suprotstavljaju naučnom istinom o poreklu svog albanskog naroda.

______________

*) Ovaj članak objavljen je sprva na albanski jezik u reviji YLBERI God. VI, Br. 7, Ženeva, juni 1998, str. 40. Zatim je preštampan, opet na albanskom jeziku, u Akademikovom delu RROTA E HISTORISË, Ženeva 2005, str. 154-156. Preveden na srpski jezik, a pošto je dopunjen novim podacima, objavljuje se ovde po prvi put.- REDAKTOR.

Видовдан; Нонковић: Глобализација долара без покрића

Нонковић: Глобализација долара без покрића

20 април 2012 Душан Нонковић
Ел. пошта Штампа PDF

Да је слом светске привреде планиран од стране моћника овог света звучи на први поглед апсурдно и немогуће, али само на први…

Одвајање долара од подлоге злата водило је до произвољног штампања долара без вредности односно покрића. У међувремену је постало јасно и просечном стручњаку за економију и вредности, односно монете, да долар није вредан ни папира на којем се штампа. Па ипак се поставља питање, како онда може да функционише као светска монета односно вредност? Одговор је једноставан колико и изненађујући. Вреднос долара без вредности се налази у покрићу најмодерније и најбруталније армије света која је спремна да брани широм света сваки папирчић на којем пише долар као да се ради о истинској вредности. Ко није спреман своје сировине да да за тај, без реалне вредности, покривени папирић на којем пише долар тај се проглашава диктатором, терористом итд, који угрожава Америку и мора бити елиминисан.
То се десило, између осталих, Ираку са последицом од милион мртвих, или примера ради, са Гадафијем који је хтео увести нову врсту валуте, односно новца на бази злата. Са Ираном је слична ствар јер је Иран донео закон већ прије неколико година да не продаје своје сировине, нафту и друга природна богатства за доларе. Ако би то био пример и другим замљама света онда би долар стварно остао оно што и јесте, монета без реалне вредности. Зато је долару покриће војска и војна машинерија САД како се не би нико усудио да не прихвати долар као интернационалну вредност односно валуту јер он то и јесте у неку руку све док иза њега стоји најмоћнија и најмодернија армија света, која у име глобализма интервенише тамо где се долар без вредности не прихвата.
То води чак толико далеко да се и евро милионери ослањају на ту силу и беже са својим еврима у долар. Други фактор који одржава трули фундамент долара без покрића реалне вредности је тај да су банке многих држава света претрпане државним обвезницама купљених од УСА, које су на бази истог тог долара без покрића, што значи да би обелодањивање те истине довело и до банкрота тих држава. Тако се то зло развијало, а захваљујући томе развија и даље. Долар без покрића златном резервом, по укидању закона о покрићу долара златом, штампао се у све већим количинама тако да данас нико на свету не зна колико се стварно наштампало тог новца без покрића.
То у суштини значи да су државе извознице својих сировина нагомилавале брда долара без бокрића без реалне вредности, односно на вредности засноване на бајонетима УСА. Та ситуација ће водити све чешће до све жешћих ратова све док не пукне тај балон гноја што би проузроковало светску кризу са ескалацијом у многе ратове који су већ одавно започети од лобиста глобализма. Иран ће бити ускоро на реду, јер већ одавно не уважава долар као вредност за коју вреди било шта продати! Водећи људи владара из сенке попут Роквелера су већ више пута нагласили да би светска криза, која би водила до подпуног слома светске привреде, омогућила да се глобализација спроведе и коначно створи светска влада.

Подређивање демократије контроли новца могло је доћи до овако опасног развоја по светски мир. Глобалисти нису пропустили да ставе светске медије под своју контролу стварајући их овисним од њиховог новца или њихових људи. Тако да то није случај да су вести светских ТВ-програма толико сличне, свуда, на свим странама света да и нема неких значајнијих разлика кад је у питању глобализам, тероризам, економија као и значајнији друштвени догађаји.
Прво одумире здрава привреда па демократија а потом дође рат који владарима из сенке омогућује тоталну деструкцију да би потом оформили светску владу. Тако гледано је ова светска финансијска и привредна криза планирана без обзире на жртве да би владари из сенке остварили свој циљ и управљали империјом света као што то већ сада управљају империјом медија а и многим владарима тобоже независних и неутралних држава. Доказ томе је и немачка канцеларка Ангела Меркел која је недавно позвала представнике свих значајнијих медија како би им саопштила да не извештавају, тако рећи пуну истину, односно да не пишу драматично о финанцијској кризи како не би ту кризу убрзали и довели банке у финансијски банкрот односно земљу у привредну катастрофу!

Да закључим, пропаст долара неће Америка дозволити ни по цену трећег светског рата јер без произвољног штампања долара, долара без покрића не би било могуће водити империјалистичке ратове нити модернизовати и одржавати војну суперсилу света број један са којом је у стању да интервенише у сваком моменту на сваком месту земалјске кугле у интересу одржавања долара без покрића као водеће светско средство за размену вредности односно робе. Без штампања долара без покрића не би могла Америка финанцирати и водити те многобројне ратове широм света а то би био и крај Америчке империје односн крај Америке као супер силе.

Душан Нонковић је оснивач и уредник Гласа Дијаспоре

http://www.youtube.com/watch?v=VuO2vQBwDGU&feature=player_embedded