ZABRANJENA ISTORIJA SRBA

Председниче, прекините попис Datum: Tue, 04. Oct 2011 15:58:05

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ Господин Борис ТАДИЋ

Народна канцеларија Председника Републике

Масарикова 5/VI, 11000 Београд

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председнику Народне скупштине госпођи професор др Славици Ђукић Дејановић с молбом да упозна све народне посланике.

Трг Николе Пашића 13, 11000 Београд

 

Доставља се преко Интернета*:

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Милана Ракића 5

11000 Београд

stat@stat.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

Булевар Михаила Пупина 2,

11000 Београд

kabinet@kim.gov.rs

 

СРЕДСТВА ЈАВНОГ ОБАВЕШТАВАЊА

ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: у  Републици Србији и ван ње

 

 

Полазећи од државне традиције српског народа и равноправности свих грађана и етничких заједница у Србији,

полазећи и од тога да је Покрајина Косово и Метохија саставни део територије Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и да из таквог положаја Покрајине Косова и Метохија следе уставне обавезе свих државних органа да заступају и штите државне интересе Србије на Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољним политичким односима,

грађани Србије доносе

 

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 1

 

Преамбула Устава.

 

Република Србија је држава српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским принципима и вредностима.

Члан 1 Устава.

 

Ниједан државни орган, политичка организација, група или појединац не може присвојити сувереност од грађана, нити успоставити власт мимо слободно изражене воље грађана.

2. став члана 2 Устава.

 

Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима.

1. став Члана 3 Устава.

 

Правни поредак је јединствен.

1. став  Члана 4 Устава.

 

Територија Републике Србије је јединствена и недељива.

Граница Републике Србије је неповредива, а мења се по поступку предвиђеном за промену Устава.

Члан 8 Устава.

 

Људска и мањинска права зајемчена Уставом непосредно се примењују.

1. став Члана 18 Устава.

 

Јемства неотуђивих људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права.

Члан 19 Устава.

 

Пред Уставом и законом сви су једнаки.

1. став Члана 21 Устава.

 

Људско достојанство је неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите.

1 став Члана 23 Устава.

 

Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије.

Члан 111 Устава.

Приликом ступања на дужност, председник Републике, пред Народном скупштином полаже заклетву која гласи:

 „Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и целине територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати све своје дужности.“

3. и 4. став члана 114 Устава.

Пописом се обухватају:

1)             држављани Републике Србије, страни држављани и лица без држављанства који имају пребивалиште у Републици Србији, без обзира да ли се у моменту пописа налазе у Републици Србији или у иностранству;

2)             домаћинства лица из тачке 1. овог става;

3)             станови и друге настањене просторије.

Пописом се обухватају и држављани Републике Србије, страни држављани и лица без држављанства који имају пребивалиште у иностранству, а који у моменту пописа најмање годину дана бораве у Републици Србији.

Члан 2 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године.

 

Пописом се не обухвата особље страних дипломатско-конзуларних представништава, чланови њихових домаћинстава и станови у својини страних држава.

Члан 3 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године.

 

Попис припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику.

1 став Члана 8 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године.

 

Министарство за Косово и Метохију, у сарадњи с Републичким заводом за статистику, организује и спроводи попис на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија преко пописних комисија које формира за потребе пописа.

Министар надлежан за Косово и Метохију посебним упутством ближе уређује спровођење пописа на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Обуку чланова пописних комисија и пописни материјал за извршење пописних активности из става 1. овог члана обезбеђује Републички завод за статистику.

Члан 16 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године.

 

Ваша екселенцијо председниче Републике Србије господине Борисе ТАДИЋУ,

Предмет:             Молба да Ви, као председник Републике, на основу уставних права и обавеза председника Републике, зауставите без одлагања попис становништва само  у једном делу Републике Србије.

На основу Устава (Преамбула, Чланови 1 – 4, 6, 8, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 37-39, 51, 56, 97 – 99, 111, 112, 114, 115, 139, 194) и Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године, ради њиховог поштовања и оживотворења, ради веродостојности података о становништву Републике Србије, ради њихових једнаких права пред Уставом и законом и права на слободу и мир, дужни сте, да без одлагања зауставите попис становништва само у једном делу Републике Србије, јер се не одвија на Косову и Метохији, те Вас молим да то и учинте, а с обзиром да у Републици Србији врховни државни органи нису објавили ни ратно стање, ни ванредно стање ни стање окупације њене територије ни поробљености њених држављана у њој, и с обзиром да је у стварности њена територија под страном окупацијом изразито испољеном на Косову и Метохији где је неноружани и незаштићени народ потпуно неоправдано поробљен, потлачен, без слободе и права на неометано кретање и на мирнодопски живот, подвргнут протеривању, хапшењима, тортури, мучењу и убиствима.

Немојте, Ваша екселенцијо Председниче, да дозволите да пописивачи, ради обезбеђивања личне и породичне егзистениције, траже од народа да учествује у овом противуставном и противзаконитом попису становништва, и да преко њих Ви и Влада приморавате народ на то.

НАПОМЕНА: Данас сам се прво телефонски обратио Републичком заводу за статистику (2412-922, локал за директора).  Молио сам да ми кажу где могу да нађем акт којим је одлучено да се попис становништва не одвија на Косову и Метохији (а пошто је организовано да се одвија у осталом делу Р. Србије). Речено ми је да је директор на путу, да они за такав акт не знају и да је о томе одлучило Министарство за Косово и Метохију, да су они службеници који извршавају упутства претпостављених, да се по правилима УН попис спроводи када у земљи влада мир, да нема нереда. На моју примедбу да у Србији не влада мир саговорник је нешто рекао и спустио слушалицу. Потом су ми телефонски (3111- 425) из тог Министарства тврдили да је Републички завод за статистику по закону (1. став Члана 8, овде цитираног) обавезан да организује и спроведе попис и да они немају никакав писани акт да се попис не изводи на Косову и Метохији, али да у садашњој ситуацији ни ја не бих дао своје дете да иде тамо да врши попис.

                                    С поштовањем,

Београд, 04. 10. 2011. год.                                   Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ

ЈМБГ 2910939710225

Џона Кенедија 31/15,

11070 Београд

062/8399-551

* http://www.istina-pravda-mir.info

 

АМАНЕТ СРБСКОМ НАРОДУ

 

Србскa Пoстojбинa,

дух србскe Вeрe,
душa Србскoг нaрoдa,
кoлeвкa србскe културe,
пoнoс србскoг рoдoљубљa,

ризница србског слободарства,

исконски завет србске храбрости,
зeмљa нaтoпљeнa србскoм крвљу за слободу,

дoкaз србскe човечности и људске сoлидaрнoсти,

симбoл србскe гoстoпримљивoсти и праведности,

стaлнa Пaтриjaршиja Српскe Прaвoслaвнe Црквe и Светосавља,

трајан кaмeн тeмeљaц слoбoдних и нeзaвисних србских држaвa,

KOСOВO и METOХИJA

су били, jeсу и oстaћe нeрaздвojив дeo Србиje.
Ни
je пoстojaлa, нити пoстojи нити ћe бити
личн
oст, гeнeрaциja или гeнeрaциje,

Влaдa или институциja, Прeдсeдник или Moнaрх,
бил
o кo или билo штa, нeкo или нeштo
ни
je биo/билo, ниje и нeћe бити oвлaшћeнo
д
a у имe Србскoг нaрoдa,
у им
e Србиje и/или билo кoje србскe држaвe,
прихв
aти – пoтпишe – дозволи
расрбљавање,
oкупaциjу, чaк oдвajaњe
Koсoвa и/или Meтoхиje oд Србиje.


Св
aкo тaквo рaзмaтрaњe, сaгaлaснoст или пoтпис
свако такво пасивно или активно прихватање
je билo, jeстe и билo би нeустaвнo, нeвaжeћe,
и н
eприхвaтљив aкт нaциoнaлнe вeлeиздaje.

 

ОСЛОБАЂАЊЕ СРБА И ОБНАВЉАЊЕ

СРБСКИХ СВЕТИЊА И ИМАЊА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

JE СВЕТИ ЗАДАТАК СРБСКОГ НАРОДА.

 

Србски рoдитeљи, бaбe и дeдe, србски прeци
живим и будућим србским г
eнeрaциjaмa.

Resavanje kosovskog pitanja

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/articles/2011/10/03/reportage-01

Jovanovic:  “No smuggling into Europe. Serbia cannot go anywhere without resolving the current Kosovo and regional policy. Boundaries of the states built on the ruins of the former Yugoslavia are well marked, and part of that is the recognition of Kosovo.

The slogan „Kosovo and Europe“ was from the start doomed to failure, because it means nothing. Nor can Serbia preserve the illusion of a long lost Kosovo, or expect concessions in the process of joining the EU”.

 

 

 

Dragan RAKIC

43 bis bd du Tzarewitch

06000 Nice

France

EU

 

 

 

 

 

 

Gospodine Jovanovicu,

 

 

 

Posto sam pazljivo procitao sadrzaj ovog vases interv, s kojim se , uzgred receno ne slazem u potpunostizeleo bih ovom prilikom da vam postavim neka pitanja,

koja se odnose na ovaj intervju, al ii na vasu licnu politiku u okviru danasnje srpske politicke scene.

 

 

 

Zivim u Francuskoj vec vise od 45 godina, ozenjen sam Francuskinjom i cela moja familija su Francuzi. 1990 kada je zapocelo cepanje ondasnje Jugoslavije i kada je

izbio rat, nisam se slagao s Milosevicevom politikom, koja je bila nepravedna prema samim Srbima. Licila je na ono kompjutersko “copy”/“ paste” Titove politike.

Razvoj dogadjaja je doneo demonizaciju Srba, iako postoje cinjenice da su u gradjanskom ratu u bivsoj Jugoslaviji Srbi izvukli deblji kraj, jer je Hrvatska etnicki ociscena,

350 000 prognanih, jer je Kosovo etnicki ocisceno 150-200 000 i jer su Srbi iz Bosne prebegli u Srbiju. Organizacija UN i OSCE ukazuju da je Srbija prihvatila oko 750 hiljada

izbeglica.

Danas vi kazete da radi kandidature za ulazak u EU, Srbija mora da menja politiku, da je Vuk Jeremic, ministar vanjskih poslova u neku ruku diletant i da Srbija ne moze da opstane

ako produzi u tom pravcu.

 

 

 

Medjutim, vase otvorene kritike i izjave koje dajete nesebicno stranim medijima i stranim novinarima, ukazuju na spomenute osobine. Postoji jedna Francuska izreka koja kaze

La politique est le paradis des vauriens. ili « politika je raj za lesinare ». Tu ne mislim na vas, ali mislim da ne poznajete dovoljno svetsku diplomatiju.

Amerikanci vam kazu otvoreno sta treba da radite, jer su vojno jaki, Nemci malo manje jer su bogati, Francuzi, kod njih treba pogoditi sta su hteli da kazu i sta hoce da se uradi.

Istovremeno treba znati, da u politici Zapada prema Srbiji nema promena.  Nacin sprovodjenja politike se menja ali cilj uvek ostaje isti, jer je taj cilj definisan pre pocetka svih

operacija. Ako mislite da je promena srpske politike vazna za kandidaturu, ond se tu varate,jer je cilj vec postignut. Pregovori sa kosovskim Albancima su korisni za Zapad, koji ce na

taj nacin pred sveskim javnim mnjenjem da opravda oduzimanje 15% srpske teritorije, etnicko ciscenje juzne pokrajine i eventualno prosirenje teritorije na onu gde su Albanci vecina.

See Presevska dolina. Znaci da strani politicari na izvestan nacin navode Srbiju da sama ucini nesto na sta ne pristaje.

S druge strane pitanje koje je povukao Dick Marty povodom istrage za kriminalno krijumcarenje ljudski organa, je dokaz da ta cinjenica nije u liniji programa njihove diplomatije.

Kao clan EU partije LDE/LDP pri savetu Evrope, sta ste vi konkretno  uradili da se pokrene istraga po tom pitanju ?

Ako mislite da ce bilo koji drugi srpski diplomata iz neke druge partije da bude bolji od Vuka Jeremica, i tu se varate, jer za zapadni svet ta diplomatija je vazno koliko i on osto ste jeli juce.

Ona je samo indikator raspolozenja drzave i globalna slika neke vrste angazovanosti.

 

 

 

Ono sto je danas potrebno Srbiji je jedinstvo i jedinstven stav prema srpskim nacionalnim interesima, bez obzira na politicku pripadnost, a toga kod nas ocigledno nema.

 

 

 

Dragan Rakic

Русија у канџама екуменизма (видео)

ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА И

КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКА У ЕГЗИЛУ

Званична интернет презентација са благословом Епископа рашко-призренског и косовско-метохијског  Г.Г. Др АРТЕМИЈА

www.eparhija-prizren.org

Није случајно што у овом тексту пишемо баш о Илариону Алфејеву. Ко је он заправо? Иларион Алфејев се родио 1966. године у породици крштених Јевреја. Алфејев са патријархом руским Кирилом припада струји такозваних екумениста „Никодимоваца“, следбеника митрополита Никодима Ротова, који је 1978. године скончао на пријему у Ватикану, пред ногама папе Ивана Павла I. Ротов је био предводник екуменизма у РПЦ а његово духовно чадо и најбољи ученик, кога је баш он замонашио 3. априла 1969, садашњи је патријарх РПЦ Кирил Гунђајев.

Никодим Ротов је одлучио да Руску православну Цркву преда папском престолу. У својој каријери Ротов се бавио подмићивањем и сплеткарењем, надајући се да ће постати патријарх. Није тајна да је радио за КГБ, и радио је на том да преко њих испуни своје снове, да уједини РПЦ са католицима и да папа буде поглавар. Од њих је изнудио да РПЦ уђе у ССЦ (Светски савез Цркава). Отворено је служио са латинима, свесно нарушавајући канонска правила. На велике празнике Божић и Васкрс благословио је да са њим у олтару служи католички свештеник Јосиф Павилонис. У РПЦ је створена секта „Никодимоваца“, и сваки нови епископ је морао да прође обавезну обуку на Западу. Ни један епископ није рукоположен без његове дозволе. Пред рукоположењем у свештенство митрополит Никодим је свакоме постављао питање: „Обећаваш ли да ако ја пређем у католичанство, да ћеш и ти поћи за мном“? Какво страшно питање, и помраченост ума Никодима Ротова.

А када је 1978. године митрополит Никодим умро пред ногама папе Јована Павла I, њега је на месту главног идеолога МП и Митрополита лењинградског заменио други његов ученик, осим митрополита Кирила, будући „патријарх” Алексеј II Ридригер. Алексеј, агент КГБ-а од 1958. године, био је активни екумениста готово исто толико дуго као и његов духовник Ротов. Никодимови ученици не виде у његовој смрти последице гнева Божијег, него на сваки начин оправдавају свог „аву“ остајући доследни његовој екуменистичкој идеологији и јереси. Духовни ученици папољупца и јеретика митрополита Никодима Ротова су Алексеј Ридригер и садашњи Патријарх Кирил Гунђајев, обојица познатији као „КГБ патријарси“.

Из тог кадра екуменистичких епископа, на сцену је ступио и Иларион Алфејев, следбеник ове тројице горепоменутих екумениста, о коме смо почели да пишемо на почетку текста и враћамо се њему. Алфејев је и викар патријарха Московског и све Русије Кирила Гунђајева, и стални члан Синода РПЦ, као и председник Одбора за спољне послове Московске Патријаршије. Не сумња се да ће он бити наследник Кирила Гунђајева. Он је добио титулу почасног доктора богословског факултета Универзитета Каталоније, који се налази под патронатом римског Грегоријанског универзитета, у Барселони. Његова идеја налази се у једној његовој реченици: „Хришћанско пролеће наступа а 21. век ће видети исцељење раздељења међу хришћанима и обнову вере дара Божијега. Баш онако како су о томе проповедали Апостоли, и како је она сачувана преко Отаца“.

Комплетан текст са фото и видео прилогом погледајте на адреси:

http://www.eparhija-prizren.org/saopstenja/aktuelnosti/539-rusija-u-kandzama-ekumenizma.html
Поштовани, уколико не желите надаље да примате вести Епархије рашко-призренске у егзилу путем електронске поште, молимо вас да пошаљетe поруку на odjava@eparhija-prizren.org

Mit anhaltendem Protest reagiert die griechische Bevölkerung auf die erneuten exzessiven Spardiktate der EU

Newsletter vom 05.10.2011 – Die Folgen des Spardiktats

ATHEN/BERLIN (Eigener Bericht) – Mit anhaltendem Protest reagiert die
griechische Bevölkerung auf die erneuten exzessiven Spardiktate der
EU. Wie es in Medienberichten heißt, gibt sich die sogenannte Troika
aus EU, EZB und IWF, die die von Berlin und Brüssel erzwungenen
Athener Kürzungsprogramme überprüfen soll, nicht damit zufrieden, dass
die griechische Regierung die Entlassung Zehntausender
Staatsbediensteter in Aussicht gestellt hat, und fordert von Athen
weiterreichende Schritte. Dabei macht das Land bereits jetzt einen
sozialen Kahlschlag noch nie dagewesenen Ausmaßes durch: Während die
Wirtschaft in den kompletten Ruin treibt, erreicht die
Arbeitslosigkeit neue Rekordhöhen; die Renten wurden bislang um rund
ein Fünftel, die Einkünfte der im europäischen Vergleich schlecht
bezahlten staatlichen Angestellten auf durchschnittlich 60 bis 70
Prozent gekürzt. Neu eingestellte junge Erwachsene müssen mit einem
Bruttolohn von rund 600 Euro im Monat auskommen. Dabei wird die
deutsche Rolle beim Ausweiden des Staates in Griechenland genau
registriert. Jüngster Coup ist der Vorschlag einer
Beratungsgesellschaft aus der Bundesrepublik, dem zufolge Griechenland
sein Staatsvermögen an die EU verkaufen soll – zwecks Weitergabe an
private Interessenten unter Brüsseler Regie.

mehr
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58165

САБОР ПРАВОСЛАВНИХ СВЕШТЕНИКА И МОНАХА ПОДРШКА НЕПРАВЕДНО ПРОГОЊЕНОМ ЕПИСКОПУ АРТЕМИЈУ

ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА И

КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКА У ЕГЗИЛУ

Званична интернет презентација са благословом Епископа рашко-призренског и косовско-метохијског  Г.Г. Др АРТЕМИЈА

www.eparhija-prizren.org

 

САБОР ПРАВОСЛАВНИХ СВЕШТЕНИКА И МОНАХА

ПОДРШКА НЕПРАВЕДНО ПРОГОЊЕНОМ ЕПИСКОПУ АРТЕМИЈУ

Неформални Сабор Свештеника и Монаха на свом последњем сабрању (17-2-2011) једногласно је одлучио да објави текст подршке прогоњеном новом исповеднику Православне Вере Епископу рашко-призренском и етнарху Артемију.

Најпре сматрамо да његова истрајна борба кроз проповеди, текстове и поднеске за иступање Српске Цркве из Светског Савета Цркава и за прекид богословских дијалога, особито са Папистима, који су, између осталог, много пута масакрирали Србе, у ближој и даљој историји, представља основни разлог напада против непоколебљивог и постојаног Епископа од стране јеретичких и јеретствујућих његових саепископа.

Уз то, његов потпис пресудног и веома плодоносног „Исповедања Вере против Екуменизма“, које је саставио и објавио 2009. наш Сабор, заједно са потписима плејаде угледних Епископа, игумана, презвитера, монаха и лаика Католичанске Православне Цркве диљем целе Васељене, довео је до врхунца непријатељство већ годинама гајено према њему, које се коначно изразило не само свргавањем са епископског трона, него и прогонством из Епархије, за коју је од Бога одређен, и наставља да је њен канонски пастир.

Као што је савршено јасно, својим одабраним језиком и стилом, показао такође исповедник и са свих страна нападан од стране мрачних сила, Преосвећени Митрополит пирејски г. Серафим, не зазирући да братољубиво критикује небратољубиви став Сабора и Синода Српске Цркве – одлуке против Епископа Артемија „флагрантно крше сваки појам Канонског Права и Канонског процесног поретка, и у канонском смислу немају валидност, са непосредном последицом да су поменуте Одлуке неважеће, неосноване и непостојеће, и да непоправљиво и грубо повређују Канонску веродостојност наведених Управних и Судских органа најсветије Светосавске Српске Цркве“.

Комплетан прилог погледајте на адреси:

http://www.eparhija-prizren.org/clanci/strani/538-podrska-nepravedno-progonjenom-episkopu-artemiju.html

Поштовани, уколико не желите надаље да примате вести Епархије рашко-призренске у егзилу путем електронске поште, молимо вас да пошаљетe поруку на odjava@eparhija-prizren.org

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ СРЕДЊОЕВРОПСКЕ 5. октобар 2011.

 

 

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ СРЕДЊОЕВРОПСКЕ

5. октобар 2011.

www.eparhija-srednjoevropska.org

www.sok-aktuell.org

 

 

Торжествена Богослужења у Келну и Ахену

 

 

 

Епископ Г. Константин причешћује децу у Келну

 

 

 

(ХИЛДЕСХАЈМ-ХИМЕЛСТИР) У недељу 2. октобра, Његово Преосвештенство Епископ средњевропски Г. Константин служио је, поводом храмовне Славе, Свету Архијерејску Литургију у храму Воздвижења Часнога Крста у Келну. Саслуживали су јереј Младен Јањић из Келна и ђакон Александар Перковић из Хилдесхајма, заједно са два свештеника и једним ђаконом Руске православне цркве из Диселдорфа.

 

 

 

 

Галерија слика:

 

https://picasaweb.google.com/105816506182021601658/22011#

 

 

У понедељак 3. октобра, Преосвећени Владика служио је Свету Архијерејску Литургију у Ахену. Након овог торжественог Богослужења одржан је скуп свештенства Архијерејског намесништва за Северну Рајну–Вестфалију поводом двадесете годишњице архијерејске службе Епископа Г. Константина. У овој свечаности узели су учешћа сви свештеници овог архијерејског намесништва, осим оних из Келна, које је Владика Константин посетио претходног дана.

 

 

 

 

 

 

 

Владика Константин са свештенством Архијерејског намесништва за Северну Рајну-Вестфалију

 

 

 

Преосвећеног Владику поздравио је, у име намесништва, архијерејски намесник протојереј-ставрофор Јован Марић, парох вуперталски. У својој беседи, отац Јован је истакао оданост пароха у Северној Рајни-Вестфалији својој Цркви и свом Архијереју и додао да су они, придржавајући се обичаја, одлучили да Преосвећеном Владици поводом јубилеја учине један поклон. Потом је Преосвећеном Г. Епископу уручен један сат као поклон Архијерејског намесништва за Северну Рајну-Вестфалију.

 

Галерија слика:

https://picasaweb.google.com/105816506182021601658/32011#

 

Његово Преосвештенство Епископ средњоевропски Г. Константин хиротонисан је 21. Јула 1991. у Саборној цркви у Београду, а устоличен у Химелстиру 1. септембра 2011. године.

 

 

Информативна служба

Српске православне епархије средњоевропске

Serbische Orthodoxe Diözese für Mitteleuropa

Obere Dorfstraße 12

D-31137 Hildesheim-Himmelsthür

SOKAKTUELL@aol.com

 

 Т

ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА И КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКА У ЕГЗИЛУ

ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА И

КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКА У ЕГЗИЛУ

Званична интернет презентација са благословом Епископа рашко-призренског и косовско-метохијског  Г.Г. Др АРТЕМИЈА

www.eparhija-prizren.org

 

 

Недавно је објављена фотографија начињена почетком септембра у Приштини, на којој су приказани Шибалић Т. (представља се као Епископ рашко-призренски) и Хашим Тачи како се рукују.

Ништа необично у томе, могло би се рећи, није он први Србин који се рукује за „Змијом“ (ратни надимак Хашима Тачија), а није ни последњи; то је већ одавно постало опште место.

Необичан није ни сервилни осмех који сија са лица млађаног Шибалића током руковања (сви који су га иоле упознали могли су спознати ту његову црту), као ни осмех одобравања и подршке његовог колеге муфтије на седишту поред.

Можда ће још понеког (необавештеног) зачудити зашто се Ш. Т. нашао на церемонији смене команданта Кфора, баш у дане када „Змија“ Тачи са својим специјалцима, управо уз подршку Кфора, спроводи акцију преузимања Севера Косова и чишћења Срба, и на тој церемонији се са Тачијем тако безазорно и радосно руковао. Али, не треба чак ни то никога да чуди, знао је он и за „боље“.

Оно што би (неупућене?) могло да зачуди јесте начин на који се горепоменута двојица рукују. По свему, то је „школски“ пример тзв. масонског руковања.

Неки слични примери могу се видети на следећим снимцима:

Они који су се чудили Шибалићу, можда се неће чудити Патријарху Иринеју, који практикује исти начин руковања.

Није далеко од њих (заправо, по свему судећи у истом су „друштву“) ни Зоран Јевтић (у Српској Цркви познат и као Атанасије), који се током своје посете Америци сликао поред гроба једнога масона, а да би остала јасно забележена и намера збога које је та фотографија начињена, уклоњена је ваза са цвећем да би се боље запазио масонски знак. На споменику покојника наравно да нема крста (зашто би се онда један Епископ сликао поред таквога знамења, могу се упитати они који га сматрају за Епископа), али је зато јасно видљива америчка застава.

Комплетан прилог са видео прилогом и фотографијама погледајте на адреси:

http://www.eparhija-prizren.org/saopstenja/2011/531-masoni-episkopi-u-spc.html

БОГОСЛУЖЕЊА У ХРАМУ СВ. САВЕ У ХАНОВЕРУ

БОГОСЛУЖЕЊА У ХРАМУ СВ. САВЕ У ХАНОВЕРУ 

 
Субота           8. октобар – Задушнице                                                               Парастос у   9 часова
Недеља         9. октобар                                                                                         Литургија у 10 часова
Уторак         11. октобар                                         Молебан на почетку новог семестра у 18 часова            
Петак           14. октобар – Покров Пресвете Богородице                         Литургија у   9 часова
Недеља       16. октобар                                                                                         Литургија у 10 часова
Недеља       23. октобар                                                                                         Литургија у 10 часова
Четвртак      27. октобар – Св- мати Параскева – Св. Петка                      Литургија у   9 часова
Недеља       30. октобар                                                                                         Литургија у 10 часова
Понедељак 31. октобар – Св. ап. Лука и Св. Петар Цетињски                Литургија у   9 часова                
 
BOGOSLUZENJA U HRAMU SV. SAVE U HANOVERU
 
Subota         8. oktobar – Zadusnice                                                              Parastos u  9 casova
Nedelja        9. oktobar                                                                                       Liturgija u 10 casova
Utorak        11. oktobar –                                 Moleban na pocetku novog semestra u 18 casova
Petak         14. oktobar – Pokrov Presvete Bogorodice                                Liturgija u  9 casova
Nedelja      16. oktobar                                                                                       Liturgija u 10 casova
Nedelja      23. oktobar                                                                                       Liturgija u 10 casova
Cetvrtak    27. oktobar – Sveta Petka                                                              Liturgija u 9 casova
Nedelja      30. oktobar                                                                                       Liturgija u 10 casova
Ponedeljak 31. oktobar – Sv. Ap. Luka i Sv. Petar Cetinjski                         Liturgija u   9 casova
 
 
 
Gottesdienste in der Kirche des Heiligen Sava zu Hannover
 
Samstag         8. Oktober – Gedächtnis der Verstorbenen                             Andacht um   9 Uhr
Sonntag         9. Oktober                                                                                      Hl. Liturgie um 10 Uhr                        
Dienstag       11. Oktober                              Andacht am Beginn des neuen Semesters um 18 Uhr
Freitag         14. Oktober – Obhut der Gottesgebärerin                                Hl. Liturgie um   9 Uhr
Sonntag       16. Oktober –                                                                                    Hl. Liturgie um 10 Uhr
Sonntag        23. Oktober                                                                                      Hl. Liturgie um 10 Uhr
Donnerstag 27. Oktober – Hl. Petka-Paraskeva                                         Hl. Liturgie um   9 Uhr                                              
Sonntag       30. Oktober                                                                                       Hl. Liturgie um 10 Uhr
Montag       31. Oktober – Hl. Ap. u. Evang. Lukas u. hl. Petar v. Cetinje  Hl. Liturgie um   9 Uhr

„Weniger Demokratie wagen“ sei „das Gebot der Stunde“

Newsletter vom 06.10.2011 – Weniger Demokratie wagen (II)

BERLIN/MÜNCHEN/KÖLN (Eigener Bericht) – Einflussreiche deutsche Medien
treiben die Debatte über den Rückbau demokratischer Partizipation in
der Bundesrepublik voran. „Weniger Demokratie wagen“ sei „das Gebot
der Stunde“, heißt es in einem aktuellen Beitrag in der Online-Ausgabe
der Tageszeitung „Die Welt“. „Der Bürger“ sei „nicht dazu da (…),
seinen Repräsentanten politische Entscheidungen abzunehmen“. Der
Beitrag knüpft explizit an eine Buchpublikation an, die unlängst unter
dem Titel „Weniger Demokratie wagen“ im Verlag einer der größten
deutschen Tageszeitungen erschienen ist und weiterhin von
öffentlich-rechlichen Rundfunksendern promotet wird. Gleichzeitig
fassen Protagonisten ultrarechter Strömungen in gesellschaftlichen
Bereichen Fuß, die ihnen bislang verschlossen waren. Letzte Woche
wurde der Chefredakteur einer Zeitschrift im Amt bestätigt, die für
die Studierenden der Münchner Bundeswehr-Universität produziert wird –
den Führungsnachwuchs der deutschen Streitkräfte. Der Chefredakteur
arbeitet auch für Zeitungen, die sich positiv auf eine
antidemokratische Strömung der Weimarer Republik beziehen, die weithin
als „geistige Wegbereiterin des Nationalsozialismus“ gilt. Dozenten
der Bundeswehr-Universität stützen den Chefredakteur; einer von ihnen
schlug unter explizitem Bezug auf eine NS-Schrift aus dem Jahr 1939
die Stärkung eines „Großraums Europa“ gegen die Vereinigten Staaten
vor.

mehr
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58166