Hajka u režiji Borisa Tadića

http://www.e-novine.com/srbija/vesti/50708-Hajka-reiji-Borisa-Tadia.html

Dosije: Javno svedočenje Stanka Subotiæa (updated)

Hajka u režiji Borisa Tadiæa

Pripremio: Marko Matiæ
Velièina slova: Decrease font Enlarge font
Kabinet predsednika u funkciji zloèinaèkog udru¾enja: Javno svedoèenje Stanka Subotiæa

Kabinet predsednika u funkciji zločinačkog udruženja: Javno svedočenje Stanka Subotiæa

Photo: mc.rs

U obraæanju srpskoj javnosti putem video linka na specijalno upriličenoj konferenciji za medije, Stanko Subotiæ je detaljno objasnio pozadinu montiranog procesa koji se protiv njega vodi pred Specijalnim sudom u Beogradu. Subotiæ je saopštio da iza tog procesa stoji lično predsednik Srbije Boris Tadiæ koji je zarad interesa Miroslava Miškoviæa, Milana Beka i još nekih ljudi iz svog okruženja odlučio da svoju funkciju zloupotrebi radi obračuna sa svojim ličnim i režimskim “neprijateljem broj jedan“

Kontrolor pravosuða: Boris Tadić, borac za pravdu

„Tadiæ to radi zajedno sa svojim drugovima i saradnicima koji imaju liène interese da budem uni¹ten“, rekao je Subotiæ navodeæi poimenice Srðana ©apera, Neboj¹u Krstiæa, Aleksandra Tijaniæa, zatim njihove finansijere Milana Beka, Miroslava Mi¹koviæa i Vojina Lazareviæa kao i delove Milo¹eviæevih struktura dr¾avne i vojne bezbednosti, koji su se ugnezdili u DS i Kabinet predsednika.

Beko i Mi¹koviæ su uspeli da ubede Tadiæa da sam opasan za njega i da po svaku cenu treba da me uni¹te. Tadiæu je politièki odgovaralo da se ja kriminalizujem, jer se na taj naèin potvrðuje teza koju je on zagovarao, a to je da je Ðinðiæ bio vizionar, borac za demokratiju i slièno, ali da je bio okru¾en kriminalcima, pa je on, Tadiæ, morao da doðe i oèisti stranku od takvih„, naveo je Stanko Subotiæ.

UPUTSTVA MIKIJA RAKIÆA: Iako je inicijalni proces pokrenut jo¹ za vreme vladavine Vojislava Ko¹tunice, a na osnovu fingirane istrage koju je kao zalog za svoje ucene sproveo biv¹i ministar policije Du¹an Mihajloviæ, èitavu stvar u svoje ruke je preuzeo kabinet Borisa Tadiæa koji preko svog savetnika Mikija Rakiæa direktno izdaje uputstva ministarki pravde Sne¾ani Maloviæ, specijalnom tu¾iocu Miljku Radisavljeviæu i predsednici sudskog veæa Mileni Ra¹iæ kako o pravcu i dinamici samog procesa, tako i o sadr¾ini unapred donete presude.

Koordinirane akcije sudije Milene Ra¹iæ, koja je poèela da odbija sve zahteve mojih branilaca, do te mere da su morali javno da napuste tu lakrdiju od suðenja, zajedno sa javnim izjavama tu¾ioca Radisavljeviæa, ministarke Maloviæ ili sekretara Homena – bile su rezultat nezapamæenog pritiska Mikija Rakiæa na sudstvo. Dve godine pre zavr¹etka procesa najavljivali su da æu brzo biti osuðen, da je dokazano da sam kriv, da je sve re¹eno, a da ja izlazim u javnost jer se pla¹im zakona i njihove presude. Izmi¹ljali su i nova krivièna dela, pa sam tako, tobo¾e, pretio predsedniku Tadiæu, ministarki Maloviæ, tu¾iocu, direktoru Javnog servisa… Optu¾ivan sam za ubistva, prodaju droge, hap¹en sam u Argentini ili Brazilu sa brodom kokaina, krio se po ¹umskim peæinama sa ©ariæem, be¾ao podmornicom iz Crne Gore u Afriku…

Radoznali i upla¹eni mediji: Konferencija u beogradskom Medija centru

Photo: Goran Necin

HAJKA DUGA DESET GODINA: Subotiæ je specijalno obraæanje putem video linka uprilièio kako bi javno izneo svoju odbranu ¹to mu nije bilo omoguæeno tokom èetiri godine montiranog procesa, medijske blokade i organizovane hajke koja se vodi protiv njega.“Moja namera i ¾elja je bila da sve to isprièam tu¾ila¹tvu i sudu i to sam poku¹avao od aprila 2001. godine, ali niko nije hteo da me saslu¹a zvanièno. Mnogi zvaniènici su hteli da se vide sa mnom i èuju moj iskaz privatno i tajno, ali kada je trebalo to da uradim u zvaniènoj formi svi su nestajali ili mi saop¹tavali da za tim nema potrebe po¹to je sve jasno i ja ne treba ni¹ta da dokazujem”, rekao je Subotiæ.

On je saop¹tio da tokom sedmogodi¹nje istrage u okviru tzv. akcije Mre¾a, ni jednom nije bio saslu¹an kako u svojstvu svedoka tako ni u svojstvu osumnjièenog: “Za èetiri godine koliko traje ova farsa od sudskog postupka sud je uèinio sve da se ja sluèajno ne pojavim na tom suðenju i dam svoj iskaz. Zbog toga su i izdali poternicu i odredili mi pritvor, a da mi prethodno nije uruèen ni poziv za suðenje. Zbog toga su odbili sve predloge moje odbrane ukljuèujuæi i jemstvo od pet miliona evra koje sam ponudio kao kauciju da mi se omoguæi da doðem u sud”.

Tadiæeva manekenka: Sne¾ana Maloviæ

Photo: Stock

Subotiæ je istakao da je samo suðenje pratila neviðena medijska hajka u kojoj je optu¾ivan za ubistva, ratne zloèine, ubijanja novinara, pretnje predsedniku i minisitrima, pranje novca i ¹verc droge, ¹to je trebalo da nadomesti nedostatak dokaza i da javnost pripremi na unapred donetu presudu i odluku o oduzimanju njegove imovine u Srbiji. Subotiæ je objasnio kako funkcioni¹e sistem vladavine Borisa Tadiæa: “Preko medija, svojih sudova i tu¾ila¹tva vam nakaèe problem. Buduæi da oni siluju zakon, vi nemate moguænost da doka¾ete nevinost i onda je jedini moguæi naèin da se ‘nagodite nekako’. Zato slu¾e savetnici, drugovi, prijatelji, novoupoznati tajkuni, advokati. Oni kontaktiraju s vama, nude ‘finansijski’ ili ‘poslovni’ dogovor, a dok vi gubite vreme na te dogovore, oni vas preko sudova i medija dodatno pritiskaju, vama vreme curi i spremni ste na sve. Ti pregovori slu¾e da vas anesteziraju, da vam pa¾nja opadne, da se la¾no nadate i, naravno, za to vreme æutite, a kad vas stigne poternica ili presuda – veæ je kasno da ka¾ete bilo ¹ta, jer ste tada veæ lice s poternice i, naravno, niko vam vi¹e ne veruje. Na¾alost, ja sam bio jedan od mnogih koji su na na taj naèin naseli i izgubili dragoceno vreme”.

MILION EVRA ZA RU®ICU ÐINÐIÆ: Govoreæi o motivima Borisa Tadiæa da stane na èelo pravosudno-medijske hajke koja se protiv njega vodi, Subotiæ je naveo politièki interes aktuelnog predsednika Srbije da se njegovom kriminalizaciijom doka¾e stara Tadiæeva teza da je Zoran Ðinðiæ bio okru¾en kriminalcima, ¹to je novom lideru DS poslu¾ilo kao alibi za politièki obraèun i eliminaciju ljudi bliskih pokojnom premijeru. Predsednikov motiv, takoðe, treba tra¾iti i u èinjenici da on i njegovi poslovni saradnici imaju tesne poslovne veze sa Mi¹koviæem i Bekom, koji su bili ¾ivotno zainteresovani da Subotiæa elimini¹u iz ekonomskog ¾ivota zemlje.

“Pored ovih, mislim da postoje jo¹ dva razloga koja su izazvala mr¾nju Borisa Tadiæa prema meni. Prvi je taj ¹to sam mu otvoreno saop¹tio sve vezano za kupovinu ‘Veèernjih novosti’ i predoèio moje poslovne planove za stvaranje najveæe distributivne mre¾e ¹tampe u Srbiji, kao i moju nameru da zajedno sa kompanijom WAZ ula¾em u medije u Srbiji. Na¾alost, tada nisam znao da su predsednik i njegovi najbli¾i saradnici veæ bili doneli odluku da sve medije i njihovu distribuciju stave pod svoju ¹apu. Ne samo Novosti, Politku i Futuru, veæ sve – Kurir, Press, Danas, B92, RTS”, rekao je Subotiæ.

Æaskanje: Ru¾ica Ðinðiæ, Ivan Tasovac i Gorèin Stojanoviæ

Photo: BETA/ Vladimir Gogic

Drugi razlog za Tadiæevu ljutnju bio je taj ¹to Subotiæ posle dogovora sa Ru¾icom Ðinðiæ da joj u ke¹u preda ostatak novca namenjen DS, iz tehnièkih razloga to nije uèinio odmah, nego tek posle godinu dana. Subotiæ je objasnio da je reè o novcu koji je bio na raèunu Fondacije koju je on osnovao, radi pomoæi Demokratskoj stranci u vreme kad je Zoran Ðinðiæ bio njen predsednik. Prema Subotiæevom svedoèenju, 19. januara 2007. dao je premijerovoj udovici 200.000 dolara, 80.000 ¹vajcarskih franaka i 375.000 evra; petog februara iste godine isplatio je 170.500 evra, a 16. marta – 281.120 evra. Ukupno: ukupno 1.031.620 evra!

„Trebalo mi je nekoliko meseci da tu kolièinu novca prenesem Ru¾ici, jer su ga tra¾ili u ke¹u. A kada sam dao poslednju sumu, tri meseca kasnije podignuta je optu¾nica protiv mene“, konstatovao je Subotiæ, uz napomenu da ga je prethodno posetio Dragan ©utanovac koji je bio zadu¾en za preno¹enje poruka. Kako je proces prebacivanja novca u gotovinu zahtevao izvesno vreme, Tadiæ je preko svog kurira Dragana ©utanovca poslao poruku da se na¹ao “duboko uvreðenim” ¹to novac koji je on obeæao Ðinðiæevoj udovici nije br¾e isplaæen.

Subotiæ je potom isprièao da je novembra 2002. godine u Italiji od Zorana Ðinðiæa dobio poziv „u njegovom ¹aljivom tonu“, da bi bogata¹i mogli da pomognu dr¾avnu kasu i kasu DS koje su prazne. „Otvorio sam fond u dogovoru sa Ðinðiæem i dao mu novac na raspolaganje. Kako je deo novca posle atentata ostao nepotro¹en, ja sam rekao Ru¾ici i Tadiæu za taj fond i poruèio im da mogu da raspola¾u tim novcem za ¹ta je bio namenjen“, rekao je Subotiæ i objasnio da je Fond bio namenjen za kampove za decu bez roditelja i za sportske hale, a da je dao ukupno pet miliona dolara.

O DU©ANU MIHAJLOVIÆU I VERANU MATIÆU: Subotiæ je vi¹e puta rekao da je finansijski pomagao DS jo¹ od 1995. i da je njen najveæi dobrotvor, ali je istovremeno istakao da su mnogi politièari poku¹ali da ga reketiraju, osvræuæi se na epizodu sa biv¹im ministrom policije Mihajloviæem koji ga je u akciji „Mre¾a“ imenovao za glavnog ¹vercera cigaretama na Balkanu.

Trgovac ¹anerskim odelima: Du¹an Mihajloviæ, misao koja se raða

Photo: Stock

Du¹an Mihajloviæ me je pozvao kod sebe, mucao je ne¹to, a onda poèeo da me grli, da pominje kako smo zemljaci, nudio mi je èak firmirana odela od ¹anera. Posle je poèeo da dolazi u ©vajcarsku, pa u Fancusku. Doneo bi mi vina, a oèekivao da u torbu stavim novac za njega. Prijavio sam ga tamo¹njim vlastima za reketiranje„, ka¾e Subotiæ, navodeæi da mu je biv¹i ministar policije tra¾io 20 miliona evra!

Subotiæ se vi¹e puta po¾alio da mediji vode kampanju protiv njega i ilustrovao kako mu je B92 okrenula leða, mada je on svojevremeno pomogao njihovom direktoru: „Veran Matiæ je vi¹e puta dolazio kod mene kada su ga ucenjivali Mi¹a Beko i Miroslav Mi¹koviæ i ja sam njemu tada dao svu dokumentaciju za ‚Veèernje novosti‘ i kako su ova dvojica do¹la do akcija lista. To je bilo dovoljno da se odbrani od njih„.

KO JE ©VERCOVAO CIGARETE: Govoreæi o samom procesu koji se protiv njega vodi, Subotiæ je naveo da ga tu¾ila¹tvo, na osnovu falsifikovanih fotokopija koje je sud nezakonito uvrstio kao dokaze, tereti da je zloupotrebio slu¾beni polo¾aj u fiktivnoj firmi Success za koju je na suðenju dokazano da ju je osnovala DB radi ¹verca cigareta, a sa kojom Subotiæ nije imao nikakve veze. Na video-konferenciji, Subotiæ je objasnio: “ Sluèaj Rumenka je bio dr¾avni posao koji su radili najmoæniji ljudi dr¾avnog aparata Slobodana Milo¹eviæa: Jovica Stani¹iæ – ¹ef DB, Radovan Stojèiæ – ¹ef policije, Milorad Vuèeliæ – ispred SPS. Moja uloga u tom sluèaju je jasna i apsolutno legalna i èista. Sve ¹to se stavlja meni na teret je la¾. Istina je da sam se sa svom trojicom poznavao i uveliko bio ‘dobrotvor’ koji je reagovao na sve njihove dotada¹nje zahteve; pozvali su me i rekli da je potrebno da se nabavi novac za izbeglice iz Baranje i Slavonije koji su pre¹li u Vojvodinu. Od mene je tra¾eno da obezbedim cigarete u vrednosti od 20 miliona maraka koje bi dr¾ava prodala i od zarade platila sve te tro¹kove; tra¾ili su da 80 odsto bude cigareta iz programa Makedonija Tabako, a 20 odsto iz programa Phillip Morris.  Buduæi da su cigarete Phillip Morris uvozili Milija Baboviæ i Radomir ®ivaniæ, a za robu Makedonija Tabako bio zadu¾en Vanja Bokan – moja uloga je bila da dovedem Bokana u Beograd, spojim ga sa Stani¹iæem i ekipom, i da budem garant Bokanu da æe mu robu platiti kad je prodaju. To je sva moja uloga u tome”.

Ekspert za cigarete: Milija Baboviæ

Photo: pressonline.rs/Peða Milosavljeviæ

Subotiæ je nastavio: “U to vreme buktao je sukob izmeðu SPS I JUL-a, posebno u delu oko ¹verca cigareta. Svi znaju da je Mira Markoviæ poku¹avala da ¹verc preuzme njen sin Marko, a delovi DB i policije to nikako nisu hteli da dozvole. Tako je JUL naredio svom visikom funkcioneru Mirku Kuliæu, ¹efu finansijske policije, da po¹alje inspektore u magacin u Rumenki, gde su predstavnici dr¾ave dr¾ali robu i odatle je svima prodavali mesecima. Predstavnici DB i policije uhapsili su te inspektore: bio je to skandal o kojem se mnogo pisalo. To sa mnom nije imalo nikakve veze; niti sam ja ili bilo ko mogao da budem jaèi od dr¾ave”.

Subotiæ je potom objasnio ¹ta se de¹avalo na suðenju u Specijalnom sudu u Beogradu: “Na samom suðenju je utvrðeno da je firmu Success, koja se bavila uvozom, osnovao DB, da sa mnom nema nikakve veze, kao i da za tu firmu do suðenja nikad nisam èuo. Br¾e bolje su zakljuèili suðenje i nisu dozvolili svedoku da dalje prièa o tome. Tu¾ilac je doneo falsifikovanu fotokopiranu dokumentaciju na osnovu koje tvrdi da sam ja uvozio te cigarete, da sam ih ja prodavao i ostvario dobit, odnosno da sam ja bio ¹ef tada najmoænijim ljudima Milo¹eviæevog re¾ima – Jovici Stani¹iæu, Mihalju Kertesu, Radovanu Stojèiæu, Miloradu Vuèeliæu. Kad shvatite kako se i dan danas grèevito ¹tite svi poslovi DB, sav kriminal koji su ti ljudi èinili i koliko su oni jo¹ uvek moæni, naæi æete odgovor za¹to nema re¹enja ubistava ni Slavka Æuruvije, ni Dade Vujasinoviæ, ni Bad¾e, kao ni stotina drugih ubistava koja su se dogodila devedesetih”, zakljuèio je svoje javno svedoèenje Stanko Subotiæ.

*Kompletan video zapis javnog svedoèenja Stanka Subotiæa mo¾ete pogledati ovde.

star