Zbog vakcine počinju hapšenja – Laži o vakcini do milijonske prevare iz ličnog koristoljublja

Zbog vakcine počinju hapšenja

 

Zalaganje bivšeg ministra zdravlja Tomice Milosavljeviæa da se ne vrši kontrola Novartisove vakcine, tender za kupovinu vakcine protiv svinjskog gripa, sklopljeni ugovor sa proizvodjačem vakcine švajcarskom farmaceutskom kompanijom Novartis na štetu države Srbije i fantomska uloga privatnog preduzeæa Detap iz Valjeva, ključni su momenti razjašnjenja skandalozne nabavke pomenutog cepiva. Za sada je samo policijska istraga završena, a kako nezvanično saznajemo, uskoro se očekuju i krivične prijave za ovaj slučaj.

– Da je tender bio name¹ten potvrdjuju neoborive činjenice. Bila su tri ponudjača, Torlak je kao zastupnik ponudio kinesku vakcinu po ceni od 3,7 evra, kojom je do tog trenutka bilo vakcinisano 11 miliona Kineza.

 

 

Engleski Smit Klajn tražio je 4,5 evra po komadu, a švajcarski Novartis čak 8,4 evra. Srbija kao jedna od najsiromašnijih zemalja sveta pristala je da kupi baš tu najskuplju vakcinu – objašnjava sagovornik iz Udruženja farmaceuta Srbije, koji je želeo da ostane anoniman.

 

Novartisova injekcija za Tomicu Milosavljeviæa

 

On do detalja obja¹njava jednostavnu tehniku eliminisanja „neprihvatljivih“ ponuðaèa.

Navodno, kineska vakcina nije pro¹la zbog nepotpune dokumentacije, dok je Smit Klajn, sat vremena pre otvaranja koverti, vol¹ebno odustao iako je otkupio tendersku dokumentaciju.
– Pobednik Novartis u tom trenutku nije posedovao kompletnu dokumentaciju i morao je zbog toga biti eliminisan. A pobedio je. Nedostajao mu je takozvani modul jedan u kojem stoji sve o proizvoðaèu, aktivnoj supstanci, naèinu proizvodnje do ambala¾e – tvrdi na¹ sagovornik.
Ova èinjenica otkrivena je prilikom predaje uzoraka Novartisove vakcine na proveru Agenciji za kontrolu lekova. Naime, tada¹nji ministar zdravlja uèinio je sve da se ta kontrola izbegne.

 

Direktor Agencije dr Tatjana ©ipetiæ odbacila je ministrovo zalaganje i zapretila da vakcina neæe dobiti sertifikat za upotrebu ako Novartis tokom analize ne bude dostavio ovaj dokument, a koji je u Agenciju stigao naknadno i pred sam kraj vr¹enih analiza.

 

Na ovaj naèin razotkrio se lanac uèesnika ove afere te¹ke ¹est miliona evra, tako da se iz istra¾nih organa veæ mo¾e èuti da bi poèetkom septembra mogla zapoèeti hap¹enja povodom ovog sluèaja.

Fantomska firma iz Valjeva

 

Za istra¾ne organe poseban izazov biæe razja¹njenje uloge Detapa u ovom skandalu, privatnog preduzeæa iz Valjeva. Preduzeæe koje je tada imalo samo dvoje zaposlenih (supruga i suprug) bilo je odgovorno za pu¹tanje vakcine u promet i zadu¾eno za kompletiranje Novartisove dokumentacije. Ova firma bila je kljuèna prilikom uvoza vakcine, a Jugohemija samo posrednik.

©tetni ugovor

 

Pored tenderskih „name¹taljki“ na ¹tetu Srbije, sklopljeni ugovor sa Novartisom je predmet dodatne istrage. U ugovoru se, kako ka¾u analitièari, do detalja vodilo raèuna o interesu ©vajcaraca, a na u¹trb graðana Srbije.

 

Takoðe, u njemu nije postojala nijedna klauzula koja bi na bilo koji naèin obavezivala proizvoðaèa. Nisu postojali rokovi za isporuku vakcine, ali ni sankcije ukoliko na vreme ne isporuèe vakcine. Samo zbog ovako skandalozno sroèenog ugovora Srbija je o¹teæena za najmanje 1,6 miliona evra.