KONKURS za TRIJENALE VIZUELNE I EKSPEREMENTALNE POEZIJEza TRIJENALE VIZUELNE I EKSPEREMENTALNE POEZIJE

Dejan Bogojević

za TRIJENALE VIZUELNE

I EKSPEREMENTALNE POEZIJE

Naselje 27. novembra 10/1

14000 Valjevo

Srbija

dejan.bogojevic@gmail.com

Konkurs traje od 21. marta do 1. maja 2011. godine.

Format: bez ograničenja

Tehnika: po izboru

Svaki učesnik dobija Katalog po završetku izložbe.

Po završetku komnkursa Savet Trijenala će odabrati radove koji će biti izloženu krajem maja 2011. u okviru Festivala „Interkulturalni dijalog kroz srpski i međunarodni umetnički izraz – Valjevo 2011“.

Radovi ostaju vlasništvo Trijenala.

Autor treba da dostavi naziv rada, tehniku, godinu nastanka, adresu i kratku profesionalnu biografiju.

Umetnički Savet Trijenala čine: Dejan Bogojević, Dobrica Kamperelić, Miroljub Todorović, Dora Zorica Kljajić, Miroljub Filipović Filimir.

PASS  ON

„ODZACI 2011“ raspisuje KONKURS

ORGANIZACIONI ODBOR ODZACKOG FESTIVALA
„ODZACI 2011“
raspisuje KONKURS

za najbolje neobjavljene pesme i ciklus godine:
–         Radovi se salju u tri primerka potpisana sifrom
–         Resenje sifre dostavlja se u zasebnoj koverti
–         Broj radova je ogranicen na 5 haiku pesama i 1 ciklus

Posebno skrecemo paznju da je vazno da se jadan autor pojavi isklucivo pod
jednom sifrom.

Konkurs je otvoren do 30. aprila 2011. godine.

Adresa za prijem radova
Narodna biblioteka „Branko Radicevic“
25250 ODZACI
Zeleznicka 30
Kontakt telefon 025/ 57-42-425

Branko Dragaš: ODISEJEVA ZORA

Branko Dragaš: ODISEJEVA ZORA

 

v.

http://www.dragas.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=7822:japan&catid=104:komentari&Itemid=69

ODISEJEVA ZORA – Intervencija dela NATO snaga je otpočela u Libiji. Amerikanci su je nazvali Odisejeva zora. Nas su ubijali u akciji Milosrdni anðeo. Perverzno, nema šta. Šta NATO ustvari brani? Koji princip? Zbog čega je došlo do intervencije? Razlog koji su naveli je humana katastrofa. Ali zašto nisu intervenisali pre mesec dana, na samom početku sukoba? Šta je cilj ove oržane intervencije? Kažu da se skine Gadafi. Kao što su skinuli Miloševića. Ali, NATO bombama se nije skinuo Milošević. Stradali su samo nevini ljudi. Političari velikih sila su sedeli sa Miloševićem i pili viski, pregovarali su i dogovarali se o politièkoj buduænosti Srbije. Bili su odu¹evljeni, kako su javno isticali, Milo¹eviæevim ¹armom i smislom za humor. Kada se nisu dogovorili i kada im se on otrgao kontroli, poèeli su da ga disciplinuju bombama obogaæenim uranijumom. Taj zlikovaèki poduhvat je vr¹en pod parolom humanitarne za¹tite, uvoðenja demokratskih naèela i za¹tite sloboda graðana. Danas mi znamo da je sve to bila la¾. Doveli su na vlast unutra¹nje okupatore koji su rasprodali dr¾avu i potpuno uni¹tili ekonomiju Srbije. Isto se sada de¹ava i sa Gadafijem. Isti ovi skotovi koji danas bombarduju Gadafija, odnosno vr¹e napad na nezavisnu i suverenu zemlju, sedeli su u njegovom ¹atoru, primali ga u goste, uzimali novac u svoje banke, uzimali novac u svoje fudbalske klubove, uzimali novac za svoje politièke kampanje, novac koji pripada libijskom narodu, oèekujuæi da æe od te naftom bogate zemlje dobiti jo¹ vi¹e.


A danas, prvoga dana, sa 112 krstareæih raketa uvode demokratiju i reforme u Libiju. Stra¹no! Prvoga dana je poginulo 48 ljudi. Drugoga dana 90, ali su Gadafiju veæ na¹li bojne otrove kojima on mo¾e da pobije, kako istièu u svojoj propagandi, sopstveni narod. Tu prevaru smo imali u sluèaju Iraka. Epilog znamo. I u sluèaju Avganistana. Danas okupacione snage SAD u Avganistanu pozivaju talibane na dogovor oko saradnje.
CIA je postala najveæi krijumèar opijata na planeti. Struènjaci misle da se preko 600 milijardi dolara nalazi u prometu opijatima i da sve to kontroli¹e CIA, kojoj je taj novac osnovni izvor prihoda za otvaranje novih ¾ari¹ta po svetu. Jer, kao ¹to sam to veæ mnogo puta istakao, Imperija u rastrojstvu mora da stvara ¾ari¹ta po svetu da bi izbegla graðansku revoluciju u Imperiji. Za¹to bi Gadafi bojnim otrovima ubijao svoj narod? Za¹to to nije do sada uradio? Sve smo ovo veæ videli u sluèaju bombardovanja Srbije. Sve smo ovo veæ pro¹li. Zato ne verujemo u lovce bombardere koji krstareæim raketama donose demokratiju u Libiji. Na Savetu bezbednosti nisu veto stavili ni Rusija ni Kina. Rusija iz dva razloga. Svaki sukob koji donosi rast cena nafte njima odgovara jer im puni bud¾et i poma¾e da trenutno izaðu iz sada¹njih problema. Na¾alost, izlazak iz krize nije moguæ jer nema strukturalnih promena u sistemu. Parazitizam sistema se ogleda u èinjenici da zavisi od rasta cena nafte. S druge strane, Rusija je ostala uzdr¾ana da bi imala pokriæe za svoje akcije koje bude vodila, ako je na to primoraju, pobunjenici u sopstvenoj dr¾avi. Samo se pla¹im da ludaci iz NATO snaga ne stanu u za¹titu tih pobunjenih snaga. Tada bi izvesnost izbijanja svetskog rata bila mnogo veæa. Kina gleda svoja posla i ostala je uzdr¾ana jer ne ¾eli da se me¹a u tuðe politike. Tako dobijaju pokriæe za uvoðenje reda u svojoj dr¾avi. Nemaèka je procenila da nije mudro krenuti sa vojnom intervencijom iz vi¹e razloga, jedan od njih je da to predstavlja ogroman dugoroèan rizik. Ne zbog toga ¹to Gadafi ne¹to ozbiljno mo¾e da uradi u svojoj vojnoj odbrani, vidimo da ta sva pompa oko njegovog naoru¾anja se zavr¹ava na sliènom scenariju raspada koji je bio namenjen za JNA, nego zbog toga ¹to se ovom intervencijom udru¾uje islamski svet i potpaljuju vatre ekstremnom islamskom fundamentalizmu. Oglasili su se veæ talibani koji tvrde da je ovo krsta¹ki rat protiv islamskog sveta i pozvali ostale islamske narode na otpor. Nemaèka je procenila da je ulazak u frontalni rat sa èitavim muslimanskim svetom krajnje opasan i zbog toga su prepustili perveznom psihopati Sarkoziju da leèi svoje bolesne ambicije.


Bilo kako bilo, ostarela i bankrotirana Evropa ne mo¾e da se nosi sa narastajuæim muslimanskim nadiranjem na teritorije te iste Evrope, tako da ovo disciplinovanje krstareæim raketama donosi samo trenutnu pobedu nad snagama Gadafija, ali dugoroèno gledano rat æe dobiti Arapi. Sada¹nje ka¾njavanje najnepokornijeg Arapina, makar se zavr¹ilo i njegovom likvidacijom, samo æe dovesti do ujedinjavanja svih Arapa u odbrani kako svoje civilizacije, tako i svog pogleda na svet i svojih naftnih resursa. Gadafi to jako dobro zna, pa igra, posle svih propusta koje je napravio u toj svojoj dugaèkoj paradno-estradnoj vladavini, na tu pobednièku kartu. Njegov ¾ivot vi¹e nije u igri. Njegov stradanje mo¾e da bude baklja ostalom arapskom svetu. Paljenje vatre u arapskom svetu i poni¾avanje Arapa, nareðivanje da vojska Saudijaca upadne u Behrein i pobije 40 demonstranata, smenjivanje diktatora i postavljanje vojne hunte, postavljanje okupacionih snaga da vladaju bogatim arapskim svetom, kontrola nafte i pljaèka koja æe uslediti, po uzoru na Irak i Avganistan, samo su potvrda muslimanskim fundamentalistima da moraju da udru¾e sve Arape u ratu proti divljih krsta¹a koji su bankrotirali i koji to poku¹avaju da sakriju.

Arapi æe se udru¾iti jer shvataju da se radi o neizbe¾nom sukobu civilizacija i oni imaju dovoljno mladosti i sirovina da doèekaju konaèno umiranje ostarele Evrope. Iz tog razloga smatram da se Odisejeva zora mo¾e pretvoriti u evropski nokturno u kome æe pora¾ena Evropa tumarati decenijama, poku¹avajuæi da pronaðe put koji vodi ka njihovoj kuæi, a kada im to i poðe za rukom, kada uspeju nekako da se domognu kuænoga praga, shvatiæe da to vi¹e nije njihova kuæa, da Penelopa vi¹e nije njihova ¾ena, da je Telemah promenio veru i da su oni samo podstanari u muslimanskoj kuæi. Pedantni Nemci sve to shvataju, okupljaju sve sopstvene resurse oko svoje nacionalne tvrðave, multikulturalizam progla¹avaju za mrtvu ideologiju, islamskom svetu zagorèavaju ¾ivot u njihovom germanskom svetu i polako ih istiskuju ispod svog krova, ne sukobljavajuæi se na ¹irokom frontu sa islamskim svetom, pogotovu ne u njihovom prirodnom okru¾enju. Bankrotirana Francuska, Velika Britanija i SAD nasilno hoæe da zaustave tok svetske istorije, ne razumeju ¹ta se stvarno de¹ava na terenu i pu¹taju politièare diletante, koji razmi¹ljaju najdalje u granicama pobede na novim izborima, da rasplamsaju vatre islamskog gneva. Onaj ko pali vatre u tuðem dvori¹tu, stradaæe od po¾ara u svom.


Gde smo tu mi? Srbi? Mo¾emo da nauèimo lekciju da pripadnost NATO snagama donosi samo nevolju. I zato je bolje da se u narednih hiljadu godina mi Srbi klonimo svih nevolja. Dosta nam je bilo istrèavanja i stradanja za tuðe interese. Treba da gledamo sopstvene interese i da saraðujemo sa svima, praveæi dvojno knjigovodstveni raèun gde prihodujemo, a gde imamo rashode. Sa ovim nesretnim politièarima na vlasti i u opoziciji imaæemo samo rashode i gubitke. Treba ih sve ¹to pre smeniti da nam sine rujna zora. Odisejeve zore ostavljamo onima koji podi¾u Trojanskog konja u svom dvori¹tu.

__._,_.___

НЕПОБИТНЕ ИСТИНE | Народни договор

narodnidogovor.rs

Свашта се данас по скривено окупираној, духом неусредсређеној Србији говори и пише, очекује и нагађа.

LAZAR RISTOVIĆ-RADNIČKI REP

http://www.youtube.com/watch?v=2HaHy4e3oBU&feature=player_embedded

EU-Delegierte verhandeln zur Zeit über die Aufhebung der Sanktionen gegen Myanmar.

Newsletter vom 11.04.2011 – Wandel durch Spaltung

NAYPYIDAW/BERLIN (Eigener Bericht) – Nach den Wahlen in Myanmar
schlagen westliche Regierungsberater eine neue Einflusspolitik in dem
strategisch wichtigen Land vor. Mehrere Jahre lang hatte Berlin in
Übereinstimmung mit den anderen westlichen Metropolen eine harte
Konfrontationspolitik gegenüber Myanmar betrieben, um dort die
prowestliche Opposition zu stärken. Die Wahlen vom November 2010 haben
nun der „Union Solidarity and Development Association“ (USDA) einen
hohen Sieg gebracht. Die USDA wird als politischer Arm der bislang
herrschenden Militärregierung eingeordnet. Westliche Think-Tanks,
darunter die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) und die
International Crisis Group, plädieren nun dafür, Widersprüche in der
herrschenden Schicht Myanmars auszunutzen und durch Spaltung der
Eliten einen stärkeren westlichen Einfluss zu erreichen. Den Rahmen
dafür soll eine Politik der Annäherung bilden. EU-Delegierte
verhandeln zur Zeit über die Aufhebung der Sanktionen gegen Myanmar.

mehr
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58048

Subject: Jedna dirvljiva životna priča

Subject: Jedna dirvljiva životna priča
Sinisa
(procitajte,procitajte do kraja-ne kosta nista)
Jedna životna priča

Na dobrotvornoj gala-večeri, na kojoj su se prikupljala sredstva za školu za decu sa posebnim potrebama,

otac jednog od učenika podelio je sa prisutnima priču koju neće zaboraviti niko ko je tada bio prisutan tom događaju.

Zahvalio je školi i njenom predanom osoblju, te nastavio:

„Ukoliko nije ometana spoljnim uticajima, sve što priroda stvori je savršeno kreirano.

Ali moj sin Siniša ne može naučiti sve one stvari koje mogu druga deca. Nije u stanju razumeti i napraviti sve ono što i njegovi vršnjaci.

Gde je tu prirodni poredak stvari, kada se radi o mom sinu?“

Svi prisutni su utihnuli.

Otac je nastavio:

„Verujem da se, kada telesno i mentalno invalidno dete, poput mog Siniše, dođe na svet,

prilika za iskazivanje istinske ljudske prirode sama javi i pokaže, i to u vidu načina na koji drugi ljudi tretiraju to dete.“

Potom je nastavio priču.

Siniša i njegov otac šetali su pored parka, gdje su neki dečaci, koje je Siniša inače poznavao, na terenu igrali fudbal.

Siniša je upitao oca:

„Šta misliš, tata, da li bi me pustili da igram s njima?“

Sinišin otac je znao da većina dečaka ne bi želela da neko kao Siniša igra u njihovoj ekipi,

ali je isto tako vrlo dobro znao koliko bi njegovom sinu značilo da mu dozvole da zaigra,

i koliko bi mu to samo dalo toliko potrebni osećaj pripadnosti i samopouzdanja,

uverenje da ga društvo prihvata uprkos njegovom invaliditetu.

Sinišin otac je prišao jednom od dečaka pored aut-linije i upitao (ne očekujući previše) bi li i Siniša mogao zaigrati s njima.

Dečak se u neverici okrenuo prema igralištu i rekao:

„Znate šta, gospodine, mi gubimo sa 4 : 1, a bliži se i kraj drugog poluvremena. Pa, …, može, nek igra za našu ekipu, pokušat ćemo ga postaviti na poziciju levog beka.“

Siniša se malo namučio hodajući do ekipe, ali je sa širokim osmehom obukao dres svog tima.

Otac ga je ozaren gledao sa majušnom suzom u oku i osećajem rastuće topline u grudima.

Dečaci su mogli jasno videti i osetiti sreću ovog čoveka, ganutog oca koji radosno gleda kako je njegov sin primljen u njihov tim.

Pri kraju utakmice Sinišina ekipa je dala gol iz jedne brze kontre, ali je još uvek gubila sa dva gola razlike.

Siniša je pokrivao levu stranu terena.

Iako nikakve akcije tuda nisu išle, on je očito bio u euforičnom raspoloženju

jer je dobio priliku DA BUDE u igri, na travnatom tepihu;

razvukao je osmeh od uha do uha, dok mu je otac mahao sa tribine.

U samoj završnici Sinišina ekipa je opet postigla gol, dakle, gubila je samo sa 4 : 3 !

Sada, s jednim golom u minusu, smešila im se prilika za eventualno izjednačenje u dodatnom vremenu od 5 minuta.

I zaista, dosuđen je penal za Sinišin tim i dečaci su se dogovarali ko će ga izvesti..

Neko je imao ideju da puca Siniša, ali uz veliki rizik da izgube utakmicu !?

Na opšte iznenađenje – Siniši su ipak dali loptu !

Svi su znali da je to bila nemoguća misija, jer Siniša nije ni znao ni mogao ni pravilno šutirati,

a kamo li da pogodi okvir gola i da prevari golmana.

Ipak, kad je Siniša stao iza lopte, protivnički golman je,

shvativši da Sinišina ekipa svesno rizikuje poraz radi tog jednog jedinstvenog trenutka u Sinišinom životu,

odlučio baciti se na pogrešnu stranu kako bi lopta ipak ušla u mrežu..

Siniša je uzeo zalet, zamahnuo i … traljavo zakvačio loptu, koja je polako krenula ka suprotnoj stativi.

Utakmica bi u ovom trenutku bila praktično rešena, jer je lopta bila spora i većina protivničkih igrača bi je mogla sustići.

Međutim, i oni su se kretali sasvim lagano, pa svi gledaoci povikaše:

„Siniša, Siniša, trči za njom, Siniša, trči, stigni je, stigni !!! Trči, trči, i šutni je u mrežu !!!“

Nikada pre u svom životu Siniša nije toliko brzo trčao. Uspeo je, jedva, stići do nje pre nego je završila u gol-autu.

Doteturao se i širom otvorenih očiju, zadihan, upitnog pogleda, zastao da vidi što će dalje.

Svi povikaše: „Šutni je, šutni je u gol !!!“

Uhvativši dah, Siniša je vidno potresen, naprežući zadnje snage, kao u nekom delirijumu, nekako umirio loptu,

zahvatio je unutrašnjom stranom stopala i … i smjestio je u mrežu !!!

Muk, … , a onda provala … prasak – svi skočiše:

‚Siniša, Siniša, bravo, Siniša !!!‘

Zajapurenom i preneraženom Siniši priskočiše svi saigrači, grleći ga, ljubeći ga i slaveći ga kao heroja koji je spasio svoj tim od poraza.

„Tog dana …“, završavajući svoju priču s drhtajem u glasu potreseni otac,

dok su mu suze kotrljale niz lice, „…. dečaci obiju ekipa donijeli su komadić prave ljubavi i humanosti u ovaj svet.“

Siniša nije preživeo do sledećeg leta.

Umro je još iste zime, nikada ne zaboravivši da je bio heroj,

da je zbog toga njegov otac bio presretan

i pamteći kako je svog malog heroja dočekala oduševljena majka, grlivši ga i plačući od sreće!

* * *

A SAD, MALI DODATAK OVOJ PRIČI:

Svi šaljemo i prosljeđujemo stotine viceva, smešnih poruka i spotova putem e-maila,

onako rutinski, bez razmišljanja, a kada dođe do toga da pošaljemo poruke poput ove, tu oklevamo …

Nasilje, vulgarnosti, bizarnosti i česte opscenosti slobodno prolaze i kolaju ‚Cyberspace‘-om,

ali javna rasprava o uljudnosti najčešće i ne stiže u naše škole, ni na naša radna mesta. Šteta.

Ako Vi sada razmišljate o tome da li da prosjedite ovu poruku, najverojatnije, birate ljude u svom adresaru koji su ‚prikladni‘ za to,

dakle, one koji su „prikladni“ za ovu vrstu pošte.

Ali osoba koja Vam je ovo poslala veruje da svi mi možemo uticati na to da se stvari promene.

Svi imamo na desetine prilika svakog dana pomoći da se ostvari taj ‚prirodni poredak stvari‘.

Tako mnogo, naizgled beznačajnih, susreta između dvoje ljudi stavlja nas pred izbor:

Preneti malu iskru ljubavi i humanosti na drugog ili izbeći priliku, ostavivši tako svet još malo hladnijim?

Stari mudrac je rekao da se svako društvo prosuđuje i ceni po tome kako tretira svoje najnesretnije pojedince.

Pročitavši sve ovo, Vi sada imate mogućnost izabrati jednu od tri ponuđene mogućnosti:

1.Izbrisati

2.Zadržati

3.Proslediti

Neka i u Vaš dan bude utkan Sinišin duh !!