Priština provocira Beograd: Neizvestan početak razgovora – Artemijevi monasi napadnuti Molotovljevim koktelima

Pri¹tina provocira Beograd: Neizvestan poèetak razgovora http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/122168/Pristina-provocira-Beograd-Neizvestan-pocetak-razgovora Artemijevi monasi napadnuti Molotovljevim koktelima http://www.vesti-online.com/Vesti/Hronika/122040/Artemijevi-monasi-napadnuti-Molotovljevim-koktelima Artemija hoæe da izop¹te iz crkve http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/122273/Artemija-hoce-da-izopste-iz-crkve Odbor Srpske pravoslavne crkve (SPC) za Kosovo i Metohiju najavio je da æe protiv monaha Artemija, zbog nepo¹tovanja odluka najvi¹ih crkvenih instanci, biti preduzete adekvatne crkveno-kanonske mere, a prema reèima koordinatora Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske Velibora D¾omiæa, to bi moglo biti li¹enje mona¹kog èina, pa i izop¹tenje iz crkvene zajednice. Bogoslu¾enje u „katakombi“ u Beogradu „Za Artemija kazna bi mogla biti li¹enje mona¹kog èina i vraæanje u red svetovnjaka ili privremeno ili trajno izop¹tenje iz crkvene zajednice, a za jeromonahe, sada¹nje svetovnjake bi to znaèilo privremeno ili trajno izop¹tavanje iz crkvene zajednice“, rekao je D¾omiæ povodom te najave, ali i sve uèestalijih pretvaranje privatnih objekata u „crkve i katakombe“. D¾omiæ, meðutim, ka¾e da u ovom trenutku niko sa sigurno¹æu ne mo¾e da tvrdi kada æe protiv monaha Artemija i ra¹èinjenih jeromonaha, odnosno svetovnjaka biti pokrenut crkveno-sudski postupak, jer je to pitanje iskljuèivo u nadle¾nosti njihovih nadle¾nih episkopa. Postupak pokreæu episkopi nadle¾ni za teritoriju na kojima su oni nastanjeni, kazao je D¾omiæ. Ra¹èinjeni vladika Artemije je, uprkos zabrani, nastavio sa redovnim èinodejstvovanjem u crkvi u ¹umadijskom selu Ljuljci. On je, kako je navedeno u saop¹tenju Odbora za KiM, pored la¾nog predstavljanja i samotitulisanja imenom episkopa ra¹ko-prizrenskog, nastavio da ¹iri neistine i neosnovano anatemisanje svih koji se ne sla¾u sa njegovim tumaèenjem pravoslavlja, kao i da unosi duh nemira, duh nerazumnog pona¹anja, duh la¾ne revnosti za veru, duh razbijanja sabornosti. Najzad, monah Artemije i njegovi sledbenici pretvaraju stanove u verske objekte za molitvu, a poslednji takav sluèaj se dogodio u nedelju u sred Beograda, navodi se u saop¹tenju Odbora za KiM. D¾omiæ obja¹njava da pripadnicima klera, dakle, episkopima, sve¹tenicima i monasima, nije dozvoljeno da bez blagoslova nadle¾nog arhijereja podi¾u hramove ili da, u privatnim stanovima, otvaraju bogoslu¾bena mesta kao svojevrsne „parasinagoge“. Za takve prestupe, sveti kanoni i druga va¾eæa crkvena pravila predviðaju najstro¾e kazne, kazao je D¾omiæ. Kada je reè o pretvaranju privatnih stanova u „crkve i katakombe“ na „potezu“ su dr¾avni organi, kazao je D¾omiæ, jer je, kako je rekao, to pitanje regulisano dr¾avnim propisima koji su u ovom sluèaju, grubo prekr¹eni. D¾omiæ je uveren da æe ta „beogradska Artemijeva katakomba“ vrlo brzo biti zatvorena kao ¹to se veæ u nekoliko sluèajeva na Kosovu i Metohiji i digodilo. Napomenuv¹i da je tu reè o dve vrste prestupnika, D¾omiæ je objasnio da nadle¾nost nad njima u prvom stepenu imaju eparhijski crkveni sudovi, a u drugom i poslednjem stepenu Veliki crkveni sud SPC. On je ukazao da postupak poèinje odlukom nadle¾nog episkopa da se protiv poèinioca crkvenih prestupa pokrene postupak i nalogom eparhijskom crkveno-sudskom tu¾iocu da, na osnovu dokaza, pristupi pisanju optu¾nice. Prema njegovim reèima, optu¾nica se sa dokazima dostavlja eparhijskom Crkvenom sudu, a sud je dostavlja onome na koga se ona odnosi. Optu¾eni ima pravo da u roku od 14 dana dostavi svoj odgovor. Ukoliko odbije da dostavi odgovor, a primi optu¾nicu, pravila propisuju da optu¾eni priznaje krivicu. Ukoliko optu¾eni odbije da primi optu¾nicu, Crkveni sud æe mu postaviti zastupnika po slu¾benoj du¾nosti, kazao je D¾omiæ i dodao da je crkveno-sudski tu¾ilac du¾an da u optu¾nici predlo¾i neku od propisanih crkvenih kazni.

Werbeanzeigen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: