ANTOLOGIJA ZORANA BOGNARA

Tatjana Debeljaèki

 

ANTOLOGIJA ZORANA BOGNARA

 

U izdanju sarajevske izdavaèke kuæe Zalihica objavljena je antologija savremene srpske poezije Zorana Bognara, www.zoranbognar.com ..

 

Inaèe, ova knjiga objavljena je 2001. godine, u izdanju beogradskog izdavaèkog preduzeæa Rad, pod nazivim Novo raspeæe – antologija savremene srpske poezije tragom estetskog egzorcizma 1967-2000, kao prva antologija srpske poezije u XXI veku i treæem milenijumu sa ciljem da poka¾e koja i kakva poezija se pisala u Srbiji u poslednjoj treæini XX veka i da donese moguæi arhetip kakva æe se poezija pisati na poèetku XXI veka. U originalnom izdanju ove antologije, uz kori¹tenu moguænost numerolo¹ke simbolike, obraðene su, dakle, poslednje 33 godine XX veka i zastupljena su 33 antologijska pesnika.

 

U ovom novom izdanju, na molbu Almira Zalihiæa, glavnog i odgovornog urednika sarajevske izdavaèke kuæe Zalihica, do¹lo je do nekoliko dopuna i izmena, pa je tako u ovom izdanju obraðen period u savremenoj srpskoj poeziji od 1967-2007; zastupljeno je jo¹ osam pesnika (Milan Mili¹iæ, Ranko Risojeviæ, Rajko Ðurica, Darinka Jevriæ, Ljubica Miletiæ, Slobodan Stojadinoviæ, Anðelko Anu¹iæ i Zvonka Gazivoda), a svim zastupljenim pesnicima iz prvobitnog izdanja dopunjene su bibliografske jedinice do 2007. godine.

 

Ipak, i pored navedenih dopuna i izmena u ovoj antologiji osnovni postulati i ciljevi nisu se menjali pa tako ovu antologiju ne bi trebalo tretirati kao novu bibliografsku jedinicu, veæ kao drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje.

 

 

U predgovoru antologije Zoran Bognar izmeðu ostalog ka¾e: u vremenu potpuno poremeæenih vrednosti, u vremenu kada su blasfemija, licemerje, pohlepa i jad, poput èetiri jahaèa Apokalipse, vehementno zavladale uzdrhtalim svetom u srpskoj knji¾evnosti (u poslednje tri decenije drugog milenijuma) pojavila se, gotovo autohtono i epifanijski, jedna sna¾na poezija koja nam je ponudila moguænost i kolektivne i liène katarze; koja nam je ponudila svemilostivu vodu u kojoj bi i s kojom bi mogli da operemo svesti¾uæe i nezasitne uprljane ruke oboljelog sveta. Ova poezija je imala ambiciju da probudi i pro¹iri vidike savremenog sveta, da u èovekovom biæu otkrije novu moguænost postojanja, da objavi kompleksniju slobodu, da poka¾e da je pesma izraz èovekove nepomirljivosti sa ustaljenim naèinom ¾ivota, odnosno, lirsko razlaganje misaonih i emotivnih tokova, uspona i padova, svih zagonetki i tajni, misterija ¾ivota uop¹te. U stvari, ova poezija je predstavljala poku¹aj pomeranja misli i emocija ka neèem nepoznatom i moguæem, ona je bila izraz stalnih preobra¾aja u èoveku, ona je bila neprestano traganje koje je (ponekad u molitvenom i ispovednom, a vi¹e u burnom i ekspresivnom tonu) podsticalo kreativne promene za daljom i dubljom humanizacijom sveta. To je poezija za kojom sam tragao, to je poezija za koju i sa kojom ¾ivim i ona je predmet ove antologije.

 

Po¹tovaoci dela Zorana Bognara (sa rezidencijalnom adresom u Srbiji) mogu naruèiti antologiju Novo raspeæe po ceni od 1000 dinara + ptt tro¹kovi na E-mail adresu: bognar@eunet.rs ..

 

 

ZORAN BOGNAR

BIO–BIBLIOGRAFIJA

 

Zoran Bognar, pesnik, esejista, prozni pisac, knji¾evni kritièar i antologièar, rodjen je 1965 godine u Vukovaru. Objavio je dva romana: Noæ praznih ruku (1989) i Budno stanje sna (1993); desetak zbirki poezije od kojih izdvajamo: Bluz za ¹ahovsku tablu (1986), Psiho-striptiz (1988), Ludilo Flojda Bertholda (1991), Ako se mrtvi jednog dana vrate (1993), Anonimna besmrtnost (1994), Novi potop (1996), Novi Nojev kovèeg (1997), Novi èovek (1999), Elizejska trilogija (2000), Albedo (2002), Aura (2003) i Alhemija (2005); tri knjige poetsko-fenomenolo¹kih mikroeseja: Fotografije glasova (1997), Ejdetske slike (1998) i Fotografije glasova II (2002); manualis labor Nomad beskraja (2004); kao i dve antologije: Novo raspeæe – antologija savremene srpske poezije kraja XX veka (2001) i Teèni kristal – antologija srpskog mikroeseja XX veka (2006).

 

Poezija Zorana Bognara prevodjena je na italijanski, francuski, engleski, madjarski, nemaèki, ¹vedski, slovenaèki, grèki, makedonski, poljski, ¹panski, turski, bugarski, holandski, friski i jermenski jezik. O knji¾evnom delu Zorana Bognara objavljeno je preko 200 eseja, kritika i studija, kao i jedna monografija (Vladan Pankoviæ i Nikica Baniæ: Atletsko hodoèa¹æe nad jelisejskim vodama i poljima Zorana Bognara, U¾ice, 2002).

 

Knji¾evne nagrade: „Peèat varo¹i sremskokarlovaèke“ (1993), „Matiæev ¹al“ (1994), „Milan Laliæ“ (1994), „Stevan Pe¹iæ“ (1994), „Bla¾o ©æepanoviæ“ (1996), „Zlatna struna“ (1999), „Pivo Karamatijeviæ“ (1999), „Rade Drainac“ (1999), „Isidora Sekuliæ“ (1999), „Zlatna znaèka KPZ Srbije“ (2000), „Vra¾ogrnaèki toèak“ (2000), „Zlatni Orfej“ (2001), „Srboljub Mitiæ“ (2001), „Milutin Uskokoviæ“ (2003) i „Slobodan D¾uniæ“ (2006). Internacionalne knji¾evne nagrade: „Vannelli“ (Italija, 1997), „Mediterranean Lion“ (Montenegro, 1998) i „Hubert Burda“ (Nemaèka,1999).

 

®ivi u Beogradu kao profesionalni knji¾evnik. Predsednik je Fonda “Ars Longa” za oèuvanje lepih umetnosti ( www.fondarslonga.com )…

 

Newsletter was sent to 75 countries to 200,000 e–mail addresses on Internet.

 

Branko Zivkovic, International freelance journalist for Public Relations

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: