Patrijarh Irinej: Ja sam ekumenista i pacifista

Nikola Djilas djilasn@hotmail.com


From: pira@merr.com
To: pira@merr.com
Subject:
Date: Sat, 2 Oct 2010 10:29:01 -0500

http://borbazaveru.info/content/view/2872/1/

Patrijarh Irinej: Ja sam ekumenista i pacifista

Thursday, 30 September 2010

Uredni¹tvo

GLAVNI STRA®AR CRKVE SVETOSAVSKE TRUBI NA SPAVANjE

– Komentar na deo izjave koju je Patrijarh Irinej dao agenciji Tanjug
30. 9. 2010.-

Po¹tovani posetioci,

U poslednje vreme svedoci smo koraèanja d¾inovskim koracima srpskih
ekumenista u pravcu Unije sa rimskim papom. U kontinuitetu se smenjuju
njihove ekumenistièke izjave, susreti, zajednièke molitve, dodela
priznanja, pregovori o papskom primatu (bez da se prethodno rimski papa
pokajao i odrekao i jedne od svojih mnogobrojnih jeresi, koje su osuðene
i anatemisane od strane Svetih Otaca), pripremanje kri¾eva i platoa na
kome æe se odvijati proslava „velikog jubileja sestrinskih crkava“…
Sve ovo pokazuje da se srpskim ekumenistima veoma ¾uri papi u zagrljaj.

Laða Srpske Pravoslavne Crkve, kojom kormilari Gospod Isus Hristos, dr¾i
siguran kurs u pravcu Istoka sunèanoga, u pravcu Veènog Pristani¹ta, u
pravcu Nebeske Srbije. Ali, ima i ovih koji se „bune“ i „pomi¹ljaju
zaludne stvari“ – da ovu preèudnu laðu, rukom Bo¾ijom naèinjenu, skrenu
sa pravca njene plovidbe i usmere je tamo gde je carstvo mraka, gde
obitava onaj koga se pravoslavni na kr¹tenju odrièu i na koga pljuju. No,
ovima ¹to pomi¹ljaju zaludne stvari, „Onaj ¹to ¾ivi na nebesima, smeje
se, Gospod im se podsmeva“ (Psal. 2,4).

Patrijarh srpski Irinej dao je juèe izjavu agenciji TANJUG (u prilogu
donosimo deo patrijarhove izjave koji se odnosi na ekumenizam, ¹to æemo
prokomentarisati) u kojoj je rekao za sebe da je ekumenista i pacifista,
i da veruje „da onog pogroma u Hrvatskoj tokom poslednjeg rata i kasnije
ne bi bilo da su odnosi na¹i bili bli¾i i da je bilo razgovora“. Ovo su
izjave koje Poglavar Srpske Crkve nikako ne bi smeo sebi da dopusti. Ove
izjave postavljaju pred nas mnogobrojna pitanja, ali nameæu i odreðene
zakljuèke. Na primer: Sveti Justin Æelijski ka¾e da je ekumenizam
„svejeres“, a Patrijarh Irinej sebe naziva ekumenistom (i jo¹ se
hvali!). Da li je potrebno izvesti zakljuèak? Zaista se èudni zakljuèci
nameæu iz patrijarhove izjave… Da su Srbi u Hrvatskoj „bili bli¾i“ (da
li primajuæi uniju?) sa duhovnim potomcima onih koji su blagosiljali
usta¹ki pokolj Srba u Drugom svetskom ratu, ne bi, izgleda, bilo ni
pogroma Srba tokom poslednjeg rata…

No, po¹to smatramo da niko nije bolje prokomentarisao bilo ¹ta od onoga
¹to se tièe Srpske Crkve i srpskog naroda od Sv. Vladike Nikolaja,
uzdr¾aæemo se od daljeg komentarisanja patrijarhove izjave sopstvenim
reèima, i poslu¾iti se reèima Sv. Vladike Nikolaja, koje je on izgovorio
29. avgusta 1937. godine u Gornjem Milanovcu povodom potpisivanja
Konkordata Kraljevine Jugoslavije i Vatikana:

>>/…/ No, odakle dunu onaj tajanstveni vetar ¹to uskoleba jezero
na¹eg ¾ivota i podi¾e buru? Kad sam bio u Jerusalimu, rekli su mi
jednoga dana, da ne treba da izlazim iz kuæe, jer je dunuo vetar iz
Misira. To je zaista èudan vetar. Ne oseæa¹ ga da duva, ali on je tu, i
od njega se kvare u¹i i oèi. Tajanstveni vetar koji je proizveo buru kod
nas lièi na taj misirski vetar. On je dunuo iz prekomora. Taj vetar
tajanstveno udara na na¹u zemlju jo¹ od Svetog Save.

– Slava mu i èest!

I Sveti Sava je èuvao srpski narod da ne ogluvi i ne oslepi od tog
vetra. Kad je video svoga brata Vukana, te¹ko udarena tim zapadnim
vetrom, on ga je odbacio od sebe i od naroda srpskoga da ne zara¾ava
druge. Kad je video, da je taj vetar zamajao i brata mu Stevana, koji
zaslepljen pru¾i ruku da primi krunu od onoga koji duva tim vetrom
zapadnim, on ga dovede u ®ièu, pa na svenarodnom Saboru krunisa ga
pravoslavnom krunom, i okrete i upravi, i njega i sav srpski narod, ka
Istoku, odakle se i javio Spasitelj sveta; odakle se i sunce raða. No
ovaj tajanstveni vetar zaslepio je u na¹e dane neke sinove pravoslavne,
te ne vide ¹ta rade.

– Nije, nije vetar nego haljadarka!

Napad je do¹ao iznenada. No glavni stra¾ar na kapiji Crkve Svetosavske
nije spavao. Vi svi znate, kao ratnici i vojnici, ¹ta je du¾nost
stra¾ara u logoru gde se vojska odmara. Kad spazi neprijatelja, on mora
da trubi na uzbunu. Ako to ne uèini, ¹ta je on?

– Izdajica!

Patrijarh Varnava bio je budan stra¾ar. Kad je ugovor sa rimskim papom
objavljen u na¹oj zemlji, on je gromoglasno zatrubio narodu srpskom na
uzbunu. On je vikao, da je taj ugovor ugarak, koji æe nam kuæu zapaliti,
dr¾avu oslabiti, narod pocepati i bezbroj rana i zala va¹em nacionalnom
telu naneti.

-Slava mu!

Narod je èuo glas svoga Patrijarha, i uzbunio se. Narod je shvatio
opasnost. On je osetio dim i miris od onog ugarka. Ali oni koji punim
ustima govore za sebe: „Mi smo pravoslavci“ nisu se dali urazumiti, nisu
se mogli probuditi. Gakanje gusaka nekad je probudilo rimski senat, a
vika Patrijarhova nije mogla probuditi onu visoku gospodu na¹u. Oni su
govorili: na kapiju ne ulazi neprijatelj, nego spasilac. I da ne unosi
ugarak, nego maslinovu granu!

– Dole izdajice!

©est punih meseci Patrijarh je vikao, govorio, opominjao, savetovao, no
u¹i njihove nisu htele èuti. Patrijarh je govorio nekima od vladika: „Ja
oseæam da æe me ova borba stati ¾ivota, no ne ¾alim, samo da se spase
na¹a Sveta Crkva i na¹ namuèeni narod od novoga ropstva.“ I zaista stalo
ga je ¾ivota.

-Otrovan je! – zahori se iz mnogih grla.

Ja znam samo jedno: te¾e je boriti se sa mrtvim nego sa ¾ivim.

-Tako je!

Kao Hri¹æani mi verujemo u nesmrtnost du¹e èoveèije. Mi verujemo jo¹ da
¾ive du¹e iz onoga sveta vode borbu za pravdu Bo¾ju. Zbog toga verujemo
i u to, da æe ¾iva du¹a Patrijarha Varnave nama pomagati u ovoj borbi, a
muèiti muèitelje njegove.

– Smrt zlotvorima! /…/

Ja sam juèe slu¾io slu¾bu Bo¾ju u manastiru Vraæev¹nici pokraj groba
mitropolita Dobo¹ara. I kad sam posle u æutanju stajao nad njegovim
grobom, èinilo mi se da èujem glas slavnog vladike Dobo¹ara: Tri put su
mi se ovih dana prevrnule kosti u grobu. Jednom zbog onakve smrti
srpskog Patrijarha. Drugi put zbog jezuitske najezde na moju otad¾binu.
Treæi put zbog mojih praunuka, koji poma¾u tu najezdu.

– Dole saveznici Jezuita!/…/

Mi ¾elimo spasenje i onoj gospodi koja gone Crkvu Bo¾ju.

– Nema njima spasenja!

Dokle je god èovek ¾iv, ima pokajanja; a dokle ima pokajanja, ima i
spasenja. Neka se pokaju, dakle, ona gospoda, gonitelji na¹i, i neka
prinesu plodove pokajanja. Naroèito nije sramota pokajati se pred Majkom
Crkvom. Ako se pokaju, ali istinski pokaju, Crkva æe im oprostiti. Ako
li se pak ne pokaju, nego produ¾e bezumno i jarosno goniti Crkvu Bo¾ju,
spustiæe se na njih te¹ka ruka Bo¾ja. Zar ne vide, da se veæ poèela
spu¹tati ? Mi im poma¾emo molitvama, da se pokaju i spasu. Produ¾e li
pak nasilja nad Svetom Crkvom Bo¾jom i narodom Svetosavskim mi im mo¾emo
samo, s jadom u srcu, doviknuti:

„Cveljaj, ago, sirotinju raju,
Prokleæe te sirotinja raja,
Suze æe te njene ugu¹iti,
Eda Boga i Bo¾ije pravde!“<<

http://borbazaveru.info/content/view/1025/30/

+++

Patrijarh podr¾ava posetu pape

Tanjug | 30. 09. 2010. – 12:15h | Foto: Rojters

/…/ Patrijarh srpski za sebe ka¾e da je ekumenista i pacifista. U
skladu s tim, smatra da bi bilo dobro da doðe do posete pape Srbiji, ali
i da taj poziv treba da doðe od Svetog arhijerejskog sabora.

„I neka Bog da da ga (papu) Sabor pozove i da on doðe“, kazao je
patrijarh uveren da je dosta bilo razdvajanja i svaðanja dve crkve od èega
su posledice, tvrdi, imali samo Srbi.

„Verujem da onog pogroma u Hrvatskoj tokom poslednjeg rata i kasnije ne
bi bilo da su odnosi na¹i bili bli¾i i da je bilo razgovora“, naveo je
patrijarh koji se Bogu moli da doðe do jedinstva dve crkve.

A do tog jedinstva, ka¾e, neka bude kontakata, razgovora, uspostavljanja
ljudskih odnosa, kao temelja dubljeg su¹tinskog razgovora u kome æe se
polako i na jevanðelski naèin priæi tom problemu.

On tvrdi i da od odnosa dve crkve umnogome zavisti stanje u svetu i kada
bi, ka¾e, „mi tu uènili ono ¹to Bog ¾eli“, sigurno bi svima bilo bolje
nego ¹to jeste.

Prema njegovim reèima, proslavi Milanskog edikta 2013. godine
treba da prisustvuju predstavnici svih crkava, jer to nije samo crkveni,
veæ i dr¾avni dogaðaj.

„To je krupan svetski dogaðaj koji treba obele¾iti, jer bi mogao da
doprinese da hri¹æani krenu novim putem, putem dijaloga koji æe doneti
dobro celom svetu“, poruèio je patrijarh srpski.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/209566/Patrijarh-Da-ustolicenje-prodje-u-miru-i-redu

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: