ПРОГРАМИМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2010. ГОДИНИ – dostavila Stanić Dušanka

Министарство економије                                                               Предузеће:

и регионалног развоја

Број:                                                                                                  Број:

Датум:                                                                                               Датум:

ЗАХТЕВ

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2010. ГОДИНИ

Програм се подноси ради доделе средстава за реализацију намене утврђене у јавном позиву под:

тачком I.

– финансирање инвестиционих радова усмерених ка обезбеђивању, односно прилагођавању пословног простора и/или радног места особама са инвалидитетом, подизање квалитета (просторно – техничких) услова и оснаживање капацитета за обављање мера и активности професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, за потребе тржишта рада и/или послодавца;

тачком II.

– финансирање набавке нове опреме (у делимичном или пуном износу вредности опреме), са циљем одржања или проширења постојећих капацитета и увођења нових производних програма, тржишно оријентисаних, примерених за запошљавање особа са инвалидитетом, укључујући прилагођену или помоћну технолошку опрему, која је усклађена са делатношћу предузећа којом се бави претежно, односно делатношћу за коју се послодавац опредељује у наредном периоду, у складу са достављеним бизнис планом и перспективама даљег развоја предузећа.

Назив предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа за инвалидитетом

Назив Програма

(обележити са X намену под тачком I. односно II.)

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА:

СЕДИШТЕ: Адреса седишта привредног друштва:
ОПШТИНА/ГРАД
Организациона јединица привредног друштва где ће инвестиција бити усмерена:
Подаци о контакт особи
Име и презиме
Функција
телефон:                                факс: e-mail адреса      
Општи подаци о привредном друштву
Облик организовања
Оснивач
Матични број
Шифра делатности
Претежна производна/услужна делатност предузећа
Текући рачун

ПИБ

Директор/овлашћено лице

Орган управљања

Власничка структура капитала
Организациона структура – службе – сектори
Укупан број запослених
Број запослених особа са инвалидитетом
СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ОСИ

СТАРОСТ мушкарци жене УКУПНО
18-24
25-34
35-44
45-54
55 и више
УКУПНО
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ОСИ (према врсти инвалидитета)

ИНВАЛИДИТЕТ мушкарци жене УКУПНО
инвалиди рада
ментална инсуфицијенција
оштећење слуха
оштећење вида
вишеструка ометеност
РВИ

МВИ

ЦИР

УКУПНО
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ОСИ

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ мушкарци жене УКУПНО
без основне школе
основна школа
II
III
IV
V
VI
VII
УКУПНО

2. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

Назив Програма
Укупна вредност

Програма

Очекивано учешће из буџета у финансирању Програма

(макс. 6.000.000,00 динара)

Учешће из сопствених извора прихода
Други извори финансирања/износ

3. СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗНИ САСТАВНИ ДЕО ПРОГРАМА

Извештај о пословању за 2009. годину
Биланс стања и биланс успеха за 2009. годину
Профактуре по предрачунској вредности Програма
План пословања за период у коме се користе додељена средства, односно перспективе даљег развоја
Сагласност/Одлука органа управљања (управни одбор, скупштина…), односно директора на поднети Програм
Изјава директора, под кривичном и материјалном одговорношћу, да исти Програм до сада није финансиран буџетским средствима
Изјава директора, под кривичном и материјалном одговорношћу, о финансирању Програма средствима државне помоћи (почев од 1. јануара 2010. године)
Број рачуна предузећа на који ће се вршити уплата средстава из буџета Републике Србије
Копија решења о ПИБ-у
Сагласност Агенције за приватизацију на поднети Програм (за предузећа која се налазе у поступку реструктурирања)

(обележити са Х приложена документа)

4. СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗНИ САСТАВНИ ДЕО ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ РАДИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАМЕНЕ УТВРЂЕНЕ ПОД ТАЧКОМ I.

Комплетна пројектно-техничка документација са грађевинском дозволом и доказом о власништву непоктетности уколико се инвестира у проширење, односно реконструкцију постојећих објеката.
Анализа стања у области професионалне рехaбилитације и запошљавања особа са инвалидитетом у предузећу (подаци о стручним лицима која реализују активности из области професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, мишљење о испуњености услова из домена безбедности и здравља на раду у складу са  чланом 15. став 2. Закона, мишљење организације за стручно образовање одраслих, у складу са чланом 15. став 2. Закона, Програм радног оспособљавања/професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом са детаљним профилом особа са инвалидитетом за које се спроводи, односно предвиђа спровођење у предузећу, за који су добијена горе наведена мишљења, анализа активности које су, у протеклих годину дана, биле реализоване са циљем стицања нових знања и вештина особа са инвалидитетом, у оквиру сегмента радно-социјалне интеграције (капацитети за реализацију Програма) и очекивани резултати и одрживост Програма).

(обележити са Х приложена документа)

5. СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗНИ САСТАВНИ ДЕО ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ РАДИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАМЕНЕ УТВРЂЕНЕ ПОД ТАЧКОМ II.

Анализа стања, усклађености и конкурентности Програма са потребама тржишта (изводи из спроведеног истраживања усмереног ка потребама тржишта, односно могућностима за пласман нових производа и услуга и пројекција одрживости и самоодрживости).

(обележити са Х приложена документа)

6. ПРЕГЛЕД ОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1.
2.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

М.П.                           ___________________________

ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 1. Захтев за доделу средстава обавезно се подноси на обрасцу који се налази на сајту: www.merr.gov.rs или се преузима у просторијама Министарства економије и регионалног развоја.
 2. Уз попуњен образац захтева, доставља се Програм и друга документација, у два примерка.
 3. Захтев се попуњава у електронској форми.
 4. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом може поднети највише по један Програм за намене утврђене под тачком I. и II.
 5. Уколико предузеће подноси Програме за обе намене дужно је да, за сваку намену, посебно достави попуњен образац захтева, Програм и осталу неопходну документацију из Јавног позива.
 6. Подносилац захтева у Програму детаљно образлаже потребна средства за реализацију Програма, који мора бити економски оправдан и одржив.
 7. Потребна средства за реализацију Програма (под тачком I. и II.) не могу се користити за:

– трошкове израде Програма;

– покривање губитака или дуговања;

– пристигле камате;

– ставке које се финансирају из других оквира;

– куповину опреме која не служи за спровођење програмских активности и није

у вези са програмским активностима;

– обртна средства.

 1. У оквиру неопходне документације доставља се следеће:

1.) профактуре по предрачунској вредности Програма:

–         средства за куповину нове опреме и средстава за рад, која су неопходна за спровођење процеса професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом;

–         потврде добављача о року испоруке (од дана уплате средстава);

2.) уколико је Програм (почев од 1. јануара 2010. године) финансиран средствима државне помоћи, изјава директора, под кривичном и материјалном одговорношћу, треба да садржи следеће информације:

– основ за доделу државне помоћи, давалац државне помоћи (укључујући и буџетска средства јединица локалне самоуправе) и износ и намена опредељених средстава према наведеном основу и достављеном Програму.

3.) остала документација:

– пример: предузећа која се налазе у поступку реструктурирања               достављају и сагласност Агенције за приватизацију на поднети Програм.

 1. У оквиру документације која се доставља ради аплицирања за средства утврђена наменом I., потребно је приложити и:

Анализу стања у области професионалне рехабилитације и       запошљавања особа са инвалидитетом у предузећу, која садржи:

 • податке о стручним лицима која реализују активности из области професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом;
 • мишљење о испуњености услова из домена безбедности и здравља на раду у складу са  чланом 15. став 2. Закона;
 • мишљење организације за стручно образовање одраслих, у складу са чланом 15. став 2. Закона;
 • Програм радног оспособљавања/професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом са детаљним профилом особа са инвалидитетом за које се спроводи, односно предвиђа спровођење у предузећу, за који су добијена горе наведена мишљења;
 • анализу активности које су, у протеклих годину дана, биле реализоване са циљем стицања нових знања и вештина особа са инвалидитетом, у оквиру сегмента радно-социјалне интеграције (капацитети за реализацију Програма);
 • очекиване резултате и одрживост Програма.

10. У оквиру документације која се доставља ради аплицирања за средства утврђена     наменом II., потребно је приложити и:

Анализу стања, усклађености и конкурентности Програма са потребама тржишта, која садржи:

 • изводе из спроведеног истраживања усмереног ка потребама тржишта, односно, могућностима за пласман нових производа и услуга;
 • пројекцију одрживости и самоодрживости.

11. Предузећа којима се Одлуком министра надлежног за послове запошљавања одобре средства, пре потписивања Уговора, достављају средства обезбеђења (бланко соло меница са меничним овлашћењем).

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава по Програмима предузећа за

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

у 2010. години

 1. 1. Средства по Програмима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом (у даљем тексту: Програм) користе се за следеће намене:
 1. финансирање инвестиционих радова усмерених ка обезбеђивању, односно прилагођавању пословног простора и/или радног места особама са инвалидитетом, подизање квалитета (просторно – техничких) услова и оснаживање капацитета за обављање мера и активности професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, за потребе тржишта рада и/или послодавца;
 1. финансирање набавке нове опреме (у делимичном или пуном износу вредности опреме), са циљем одржања или проширења постојећих капацитета и увођења нових производних програма, тржишно оријентисаних, примерених за запошљавање особа са инвалидитетом, укључујући прилагођену или помоћну технолошку опрему, која је усклађена са делатношћу предузећа којом се бави претежно, односно делатношћу за коју се послодавац опредељује у наредном периоду, у складу са достављеним бизнис планом и перспективама даљег развоја предузећа.

 1. 2. Услови за доделу средстава

Право на подношење захтева имају предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом:

1. која испуњавају услове прописане чл. 35-37. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РСˮ, број 36/09, у даљем тексту: Закон);

2. која за исте активности и програме, до сада нису користила буџетска средства;

3. која су оправдала наменску употребу средстава одобрених по Јавном позиву за доделу средстава по Програмима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2009. години.

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом може поднети највише по један Програм за намене утврђене под тачкама I. и II.

Максимални износ средстава који се може одобрити по Програму износи 6.000.000,00 динара.

Програм се реализује у року од максимум 9 месеци.

 1. 3. Неопходна документација

Основна документација:

1)      попуњен захтев – образац пријаве;

2)      извештај о пословању за 2009. годину;

3)      биланс стања и успеха за 2009. годину;

4)      профактуре по предрачунској вредности Програма;

5)      план пословања за период у коме се користе додељена средства, односно перспективе даљег развоја предузећа;

6)      сагласност органа управљања на поднети Програм, односно одлука директора предузећа;

7)      изјава директора, под кривичном и материјалном одговорношћу, да исти Програм до сада није финансиран буџетским средствима;

8)      изјава директора, под кривичном и материјалном одговорношћу, о финансирању Програма средствима државне помоћи (почев од 1. јануара 2010. године);

9)      број рачуна предузећа на који ће се вршити уплата средстава из буџета;

10)  копија решења о ПИБ;

11)  сагласност Агенције за приватизацију на поднети Програм (за предузећа која се налазе у поступку реструктурирања).

За намену утврђену под тачком I. обавезно је доставити и:

1)      комплетну пројектно-техничку документацију са грађевинском дозволом и доказом о власништву непокретности уколико се инвестира у проширење, односно реконструкцију постојећих објеката;

2)      анализу стања у области професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом у предузећу.

3)      мишљење о испуњености услова из домена безбедности и здравља на раду у складу са  чланом 15. став 2. Закона;

4)      мишљење организације за стручно образовање одраслих, у складу са чланом 15. став 2. Закона.

За намену утврђену под тачком II. обавезно је доставити и:

1)      анализу стања, усклађености и конкурентности Програма са потребама тржишта.

Министарство економије и регионалног развоја задржава право да затражи додатне информације, документа и доказе од значаја за оцену Програма.

 1. 4. Критеријуми за доделу средстава

Критеријуми за доделу средстава по овом позиву су:

1)      економска оправданост Програма;

2)      одрживост Програма;

3)      допринос у стицању знања и вештина усмерених ка подстицању запошљавања особа са инвалидитетом, односно унапређењу процеса професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом кроз обуке за нова знања и вештине.

 1. 5. Приоритети за доделу средстава

Приоритет за доделу средстава по овом позиву имају:

1) предузећа која су током 2010. године повећала број запослених особа са инвалидитетом, односно имају у радном односу на неодређено време више од 60 % особа са инвалидитетом;

2) предузећа која редовно измирују обавезе према запосленим особама са инвалидитетом, у складу са Законом.

6. Одлучивање и рокови за доделу средстава

Захтев за доделу средстава подноси се Министарству економије и регионалног развоја, најкасније до 30. септембра 2010. године.

У разматрање се неће узети захтеви који су:

1)      непотпуни;

2)      неблаговремени;

3)      не испуњавају услове из овог позива;

4)      поднети од стране неовлашћених субјеката.

Испуњеност услова за коришћење средстава утврђује Комисија за оцену Програма коју чине представници министарства надлежног за послове запошљавања.

Комисију за оцену Програма решењем образује министар надлежан за послове запошљавања.

Комисија прегледа приспеле Програме и даје Предлог одлуке, а Одлуку о додели средстава доноси министар надлежан за послове запошљавања у року од 30 дана од дана закључења овог позива.

На основу Одлуке о додели средстава, а ради регулисања међусобних права и обавеза у вези са коришћењем средстава, са корисником средстава закључује се уговор.

Уговором се утврђује износ и намена додељених средстава, адекватна средства обезбеђења, обавезе корисника средстава и рокови за реализацију уговора.

7. Достављање захтева за доделу средстава:

Текст Јавног позива и образац захтева могу се преузети на сајту: www.merr.gov.rs или у просторијама Министарства економије и регионалног развоја.

Пријаве са назнаком „Јавни позив за доделу средства по Програмима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетомˮ и напоменом „Не отварати до истека рока за подношење Програма” достављају се искључиво путем поште на следећу адресу:

Министарство економије и регионалног развоја

Сектор за запошљавање

Булевар краља Александра бр. 15

11120 Београд

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: