ЈАВНИ ОГЛАС за доделу бесповратних средстава – Dostavila Dušanka Stanić, urednik Glasa Dijaspore po komercijalnim pitanjima

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, бр 107/2009)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МСП ЗА ЈАЧАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ У 2010. ГОДИНИ

Програм спроводи Министарство економије и регионалног развоја (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Агенција). Укупнo расположива средства за реализацију овог Програма износе 40.000.000,00 динара.

Циљ Програма је подршка развоју културе инвестирања малих и средњих предузећа у иновације ради повећања конкурентности, кроз суфинансирање дела оправданих трошкова за следеће активности:

I група активности

  • унапређење организационе структуре предузећа (едукација менаџмента у вези са увођењем нових производа или процеса рада);
  • иновације у области маркетинга (израда прогнозе тражње за новим производима, израда маркетинг плана новог производа или услуге);
  • развој у области информационо-комуникационе технологије (интранет, рачунарско повезивање предузећа са добављачима и малопродајом, увођење софтвера за праћење процеса производње, управљање залихама).

II група активности

  • откуп права на домаћи патент и патентну документацију, регистрованих пре датума објављивања  јавног позива;
  • развој новог или побољшање постојећег производа или услуге;
  • израда и испитивање прототипа и новог дизајна производа и амбалаже;
  • увођење и тестирање новог процеса производње;

Правна лица могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава и то само за једну од понуђених активности.

Средства за реализацију Програма се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита; трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике; царинске и административне трошкове;  куповину и изнајмљивање опреме и средстава за рад; трошкове ангажовања физичких лица и трошкове запослених у предузећу; трошкове израде веб презентација.

Суфинансираће се само оне активности које су започете након потписивања уговора са Агенцијом. Све планиране активности, корисници подстицајних средстава, морају завршити до 31. марта 2011. године.

Услови за учешће у Програму – Право на коришћење бесповратних средстава имају правна лица која испуњавају следеће услове:

1)      да су категорисана као мала и средња предузећа у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији;

2)      да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са наменом средстава;

3)      да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

4)      да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

5)      да су у већинском домаћем приватном власништву, регистрована на територији Републике Србије.

Финансијски оквир Правна лица која су се пријавила да буду корисници Програма остварују право на суфинансирање до 50% оправданих трошкова иновативних активности, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава правна лица су обавезна да финансирају из сопствених извора, из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских организација. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити већи од 800.000,00 динара за прву групу активности, односно не може бити већи од 1.500.000,00 динара за другу групу активности.

На основу Критеријума за избор предложених активности, који су објављени у Упутству за спровођење Програма на интернет сајту Министарства и Агенције, Комисија за селекцију и оцењивање захтева ће донети одлуку о избору активности чији трошкови  ће бити суфинансирани.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава – Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, у складу са Упутством за спровођење Програма, предаје се на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу: Министарство економије и регионалног развоја, Булевар краља Александра 15, 11000 Београд, закључно са 13. септембром 2010. године.

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни оглас Програма подршке МСП за јачање иновативности у 2010. години – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Јавни оглас и огласна документација су доступни на интернет странама Министарства на адреси: www.merr.gov.rs, Агенције на адреси:  www.narr.gov.rs и кластера Србије http://klasteri.merr.gov.rs.

Обавештење о избору –Агенција ће писмено обавестити изабране кандидате и позвати их да приступе потписивању Уговора о коришћењу бесповратних средстава.

Све детаљније информације могу се добити у Министарству економије и регионалног развоја позивом на следеће бројеве телефона 011/ 28 55 040; 011/ 28 55 235 или слањем поште на електронске адресе: jelena.stevanovic@merr.gov.rs или milja.svrkota@merr.gov.rs.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: