Sve maske su pale

http://www.novinar.de/2010/08/29/dkrstic-sve-maske-su-pale.html#more-15898

Tadić „polomio“ Srbiju!


From: nikola djilas [mailto:djilasn@hotmail.com]

Subject: FW:

Posebna napomena: Zvonimira Trajkoviæa

Samo dva dana po ¹tampanju ovog intervjua na srednjoj duplerici lista „Nacional“ novinar Filip Radojèiæ je dobio otkaz. Radojèiæ me je lièno pozvao na mobilni telefon i gotovo plaèuæi saop¹tio da je dobio momentalan otkaz èak i bez ikakvog obrazlo¾enja.

Odmah sam pozvao glavnog urednika i dosta besno rekao da to stvarno nema smisla. Dobio sam odgovor da je on pogledao intervju i s obzirom da mu se dopao odobrio njegovo ¹tampanje. Jo¹ je dodao: „I ja sam revoltiran otpu¹tanjem novinara Radojèiæa ali takvo je nareðenje stiglo od vlasnika i ja tu ni¹ta nisam mogao da uradim“.

Vlasnika lista nisam mogao da dobijem danima.


Tadiæ „polomio“ Srbiju!

Kad sumiramo uèinak predsednika Tadiæa od u jula 2004 godine kada je prvi put izabran za predsednika Srbije on je katastrofalno pora¾avajuæi. Od te¹ke privredne situacije, ogromne nezaposlenosti, faktièkog gubitka Kosova i Metohije, stalnog uslovljava i poni¾avanja Srbije, potpune neizvesnosti ulaska u EU.. Sve najcrnje ¹to se Srbiji moglo dogoditi – pa otuda i ovakav naslov.


Boris Tadiæ posle debakla i odluke Meðunarodnog suda pravde o Kosovu, èije smo mi¹ljenje preko UN mi zahtevali smatrajuæi da æe iste one zemlje koje su Kosovo priznale sada presuditi u na¹u korist.

Ludost ili namerna „ludost“?

Tadiæ je u toj predsednièkoj kampanji obeæava kule i gradove, obilazio redove pred stranim ambasadama izjavljujuæi da kada on bude izabran za predsednika, da mladi vi¹e neæe odlaziti trbuhom za kruhom, da æemo odmah dobiti ©engen vize da putujemo kao sav normalan svet, da æemo u EU sigurno uæi do 2012 godine, a da je Kosmet èvrsto u na¹im rukama i da æe tako i ostati. Da ne nabrajamo dalje smuèiæe vam se, a mislimo da je dovoljno da se sami prisetite ¹ta je od ovih obeæanja ostvareno, gde smo danas – a ¹ta æemo sutra?

I pored svega toga, pored potpuno uni¹tavajuæe politike koju je kao predsednik Srbije vodio niko, ne postavlja i ne tra¾i njegovu odgovornost ili smenjivanje. Ustavom Srbije takva moguænost postoji i krajnje je vreme da Skup¹tina to pitanje pokrene ako ne mislimo da ulica treba da „re¹ava“ pitanje neuspe¹nog predsednika. Ako se ubrzo ne pokrene ozbiljna odgovornost za neuspe¹nu politiku, a Tadiæ je tu kljuèna liènost koji je uzurpirao sve poluge vlasti, neminovno æe se desiti neki novi 05. oktobar – ali sa kakvim sve posledicama te¹ko je prognozirati.

Postoje ljudi koji ne prognoziraju, veæ na bazi argumenata grade svoje stavove a mi ih nazivamo analitièarima. Tako je pre ¹est godina na¹ poznati analitièar i èovek koji je kao savetnik pomagao èetvorici na¹ih predsednika Zvonimir Trajkoviæ, u izbornoj kampanji za predsednika Srbije dao je listu „Nacional“ jedan op¹iran intervju. Naslov te duplerice u tada¹njem „Nacional“-u imao je malo provokativni naslov, „Zapad je Tadiæu polomio kièmu“ ali kada se intervju proèita lako se shvata za¹to je naslov takav. Bio je to intervju kojim Trajkoviæ bez uvijanja upozorava graðane da æe Srbija sa Tadiæem kao predsednikom imati velikih problema i da Tadiæ nije èovek koji bi trebao i mogao uspe¹no da vodi Srbiju. Mi smo ga prona¹li u na¹oj arhivi i uèinilo nam se vrlo interesantno ga sa vremenskom distancom od ¹est godina objavimo. Da vam ne bi preprièavali na ¹ta je Trajkoviæ sve upozoravao najbolje je da vam intervju prezentiramo a vi zakljuèak donesite sami.

INTERVJU: Zvonimir Trajkoviæ, politièki analitièar govori za „Nacional“ o novom predsedniku Srbije

Zapad je Tadiæu polomio kièmu

BEOGRAD – Zvonimir Trajkoviæ, nekada¹nji savetnik Milo¹eviæa i èovek koji je pomagao èetvorici predsednika u intervjuu Nacionalu analizira poteze i dosada¹nju politiku novog predsednika Srbije Borisa Tadiæa:

NACIONALsubota 03. juli 2004.

– Posle, sada veæ èuvenog incidenta na bazenu, kada su pokojnog premijera ljudi izvi¾dali a Ko¹tunicu doèekali ovacijama, Ðinðiæ je prona¹ao krivca u Tadiæu. Hteo je bukvalno da ga izbaci iz stranke. Da bi ga sklonio, poslao ga je u Ameriku da lobira za DS, ali Tadiæ je tada izlobirao za sebe. On od tada postaje amerièki èovek.

Kako se pona¹ao Tadiæ posle ubistva premijera?
– Tadiæ se u vanrednom stanju dr¾ao po strani èekajuæi rasplet. Posle smrti premijera, odmah je poèela meðustranaèka borba za pozicije. Od toga ko æe Ðinðiæa zameniti na mestu premijera, a jo¹ vi¹e ko æe preuzeti stranku. Tadiæ je premijersku ulogu prepustio ®ivkoviæu znajuæi da se ovaj neæe snaæi jer je Vlada veæ bila u kolapsu i na silaznoj putanji, boreæi se za va¾niju stranaèku prevlast. Napravio je i jedan interesantan manevar u pripremama za parlamentarne izbore priznajuæi kraðu glasova u skup¹tini kako bi zamaskirao mnogo veæe i krupnije afere koje su potresale DS. I s obzirom na kratko pamæenje biraèkog tela taj manevar je dao sasvim solidne rezultate.

Jeli tako dobar manevar napravio i kao ministar odbrane.
– Na toj funkciji je mnogo manje manevrisao a mnogo ozbiljnije radio. Prvo ¹to je uradio kao potvrdu privr¾enosti mentorima koji su ga na to mesto progurali za savetnike je postavio nekoliko oficira stranih dr¾avljana. Sledeæi potez je bio da se pod vidom civilne kontrole G© (General¹tab) Vojske SCG oduzmu obave¹tajna i kontraobave¹tajna slu¾ba i pridodaju ministarstvu odbrane. Kako æe G© da ispita i napravi dobru procenu bezbednosne situacije bez ovih slu¾bi kao da nikoga i ne interesuje. Uprava bezbednosti je bila pri G© (General¹tab) zato da bi G© mogao da ima valjane informacije za dono¹enje pravilnih odluka. Kada obezglavite G© onda ste uni¹tili glavnu komandujuæu polugu vojske.

Poni¾enja na pretek

Na mestu ministra odbrane Boris Tadiæ je Vojsci i dr¾avljanima SCG obezbedio brojna poni¾enja, a jedno od najveæih je dodela najvi¹eg vojnog odlikovanja D¾ord¾u Robertsonu, prilikom odlaska sa du¾nosti generalnog sekretara NATO-a, koji je bezdu¹no bombardovao na¹u zemlju i ubijao na¹ narod, ka¾e Trajkoviæ

Tadiæ ka¾e da je to uradio zbog civilne kontrole vojske?
– Prièa o civilnoj kontroli je samo neve¹to opravdanje, jer se ona mora ostvarivati na sasvim drugi naèin, a ne da G© uzimate informacije bez kojih on ne mo¾e da radi. Ili mu iz ministarstva dozirate filtrirane informacije na bazi kojih se ne mo¾e ni¹ta planirati. To je jedan od najveæih gre¹aka Tadiæa, dok je bio ministar vojske, a ne mislim da ih je napravljena sluèajno. Takvu instrukciju je verovatno dobio sa Zapada jer oni taèno znaju kako se vojska dezavui¹e.

©ta je jo¹, prema vama, Tadiæ lo¹e uradio kao Ministar odbrane?

– Faktièki je rasformirao slu¾bu za elektronsko izviðanje i protiv elektronska dejstva. U pitanju je neka vrsta obave¹tajne slu¾be, jer se radi o slu¾bi koja prati vazduhoplovstva susednih zemalja, otkriva i gu¹i radare. Pored toga ova slu¾ba prati i presreæe sve komunikacije i veze ambasada sa svojim matiènim dr¾avama. To znaèi da smo potpuno otvorili svoj prostor, jer je cela komanda rasformirana, a njen ¹ef pukovnik Vujiæ koji je NATO-u za vreme bombardovanja zadavao velike probleme prebaèen na „drugu du¾nost“, dok su ostaci te slu¾be, odnosno oprema stavljena na tender. Nedavno je prodat avion „Jak 40“ koji je imao specijalno instaliranu opremu za radarsko ometanje i radarsko osmatranje. Ostala su nam jo¹ dva helikoptera „Mi 8“ koja imaju sliènu opremu i koja su takoðe stavljena na tendersku prodaju. To znaèi da na¹a dr¾ava neæe imati nikakvu kontrolu u vazdu¹nom prostoru a i neæe imati moguænost praæenja veza stranih ambasada. Taj luksuz sebi ne dozvoljavaju ni banana dr¾ave pa ja to nikako ne mogu karakterisati kao reorganizaciju Vojske veæ kao ne¹to sasvim drugo.

Za¹to su uni¹tene rakete „Strela 2m“?
-„Strela 2M “ je mala protivavionska raketa koju vojnici ispaljuju sa ramena, i koja ima dosta kratak domet, ali zato mogu da obore helikopter. Mi smo uni¹tili takvih 1.200 raketa, a da nismo kupili ni jednu novu, savremeniju. Sve je uraðeno pod izgovorom da mogu da padnu u ruke teroristima. Ako idemo tom logikom u ruke terorista mogu da padnu i savremenije rakete pa i tenkovi. Da cela stvar bude u poni¾avajuæem tonu, uni¹tavanju ovih raketa prisustvovao je i Ambasador SAD u Beogradu Mondgomeri kao da se radi o nuklearnim bojevim glavama.

– Kad veæ govorimo o poni¾enjima koje do¾ivljavamo, treba podsetiti da je D¾ord¾u Robertsonu pri odlasku sa du¾nosti generalnog sekretara NATO-a, uruèeno najvi¹e vojno odlikovanje na¹e zemlje. Valjda zato ¹to nas je samo pre neku godinu NATO bezdu¹no uni¹tavao 78 dana. Dodeljivanje ovog odlikovanja se od javnosti dugo skrivalo a odluka je donesena u ministarstvu odbrane. Uop¹te celokupno politièko delovanje Tadiæa ja vidim kao krajnje podanièko, da ne upotrebio neke grublje reèi, i mi æemo se sa njim naæi u velikim problemima.

– Pa i cela ova kampanja „hoæemo u Evropu“, je vrlo providna demagogija, èiji je jedini cilj prevariti biraèe. Imperativ je bio ostati na vlasti kako bi se dru¹tvance za¹titilo od, evidentnog kriminala, neugodnih pitanja i sudskih istraga za ono ¹to su radili.

Nejakim Uro¹em upravlja Solana

Mo¾e li Tadiæ da re¹i kosovski problem?

– On ni¹ta neæe znaèajno uraditi oko Kosova i Metohije. Èovek koji je kao ministar odbrane zastupao tezu i kod nas i na zapadu, da mi ne mo¾emo da branimo Srbe na Kosmetu, vezao je sebi ruke.

Pa kako vama izgleda Tadiæeva Evropa?
– Mi sa Tadiæem, odnosno njegovom politikom nikada neæemo stiæi do EU. Naime, mi prema Tadiæu, treba da uðemo u Evropu kao nacija koja je kriva za raspad Jugoslavije i ratove koji su se na ovim prostorima dogodili. Ako uðemo kao krivci biæemo uvek u „magareæoj klupi“ EU bez prava da ¹titimo svoje interese. To je vrlo opasna pozicija za nas, i to nikako ne smemo da dozvolimo makar nikad ne u¹li u EU. Gore je biti krivac u Evropi nego biti van nje. Takoðe, prema Tadiæu, u Evropu treba da uðemo s liberalnom ekonomijom, ¹to neæemo moæi da doèekamo.

Do 2012 ili 2016 zapad æe nam nelojalnom konkurencijom potpuno uni¹titi privredu a velike korporacije progutati preostale resurse, ¹to se veæ i danas de¹ava. EU namerava da SCG, Albanija i BiH, s obzirom na nestabilnosti koje u njima vladaju, u EU uðu kao regioni, odnosno kao Balkanski region, a ne kao definisane dr¾ave. Tadiæ æe to prihvatiti jer niti mo¾e, niti ¾eli da se tome suprostavi. Kako æe te se suprotstaviti Solani kad ste i¹li da ga molite za podr¹ku na izborima. On nema nameru da insistira na vraæanju suvereniteta nad Kosmetom i harmonizaciji zajednice sa Crnom Gorom kako bi to postala jedinstvena i organizovana dr¾ava. Osim toga pojaviæe se i nove regije koje æe zatra¾iti da se tretiraju kao samostalne, (Vojvodina, Sand¾ak), jer je Tadiæeva pobeda uglavnom ostvarena uz pomoæ njihovih glasova. U politici se svaka podr¹ka plaæa, tu nema nièeg besplatno.

– Takav, regionalni ulazak u EU je u stvari samo otvaranje tr¾i¹ta za EU s gubitkom svih atributa dr¾ave. Dobiæemo nekog tutora poput Pedi E¹dauna i postati klasièna kolonija jeftine radne snage. To je promondijalistièka Evropa. To nije EU koju pamtimo iz perioda kada je ona bila EZ. Evropu saèinjavaju èvrsto organizovane dr¾ave koje su se udru¾ile u zajednicu prvenstveno iz privrednih razloga. One nisu poni¹tile svoje dr¾ave i granice. Granice su im vrlo propusne, za neke stvari dok su za druge jako èvrste i vrlo precizno definisane. Da je drugaèije za¹to bi se istoèna i zapadna Nemaèka ujedinjavale, obe Nemaèke su mogle da budu u EU zajedno sa Poljskom i novim okru¾enjem.

Da li je i Ðinðiæ tako video Evropu?
– To je Tadiæeva Evropa, a ne Ðinðiæeva. Zoran je, kada je Evropa u pitanju imao drugaèije stavove. Ovo je amerièko viðenje Evrope.

Ako Evropljani znaju za Tadiæeve veze s Amerikom, za¹to su ga onda podr¾ali?
– Svima u EU vi¹e odgovara poslu¹nik u Beogradu nego predsednik sa kojim treba ozbiljno pregovarati i koji æe interese svoje dr¾ave zdu¹no ¹tititi. Evropa se pla¹i otvaranja srpskog pitanja na Balkanu jer dobro znaju da su sva dosada¹nja „re¹enja“ bila na ¹tetu Srba. Pla¹e se nekih novih tenzija jer bi morali da re¹avaju pitanje Srba u Hrvatskoj, Bosni, na Kosmetu a morali bi da priznaju i „gre¹ku“ sa bombardovanjem. Sve bi ih to dosta ko¹talo pa je najbolje podr¾ati marionetu u Beogradu koji neæe talasati i otvarati ova ¹kakljiva pitanja. Svet je sazdan na interesima a ne na simpatijama.

©ta znaèe dobri odnosi
Tadiæa sa Zapadom?

-Dobri odnosi sa zapadom su uvek kvalitet vi¹e. Politièar koji ima takve kontakte je u znaèajnoj prednosti, osim ako ti kontakti nisu podanièkog karaktera. Takav politièar nije sposoban da se pred Zapadom uspravi i partnerski brani interese svoje zemlje. Njega na zapadu ne cene i dobar je samo dok ispunjava naloge, a obièno ga koriste za jednokratnu upotrebu.

Stièe se utisak da se Evropa pla¹i Srbije?
– Pa malo je pretenciozno reæi da se Evropa pla¹i Srbije. Bolje reèeno ¾ele da izbegnu probleme. Osim toga mi nismo ba¹ bezazleni ni kao sila. Na¹e Vojska koja je sa vrlo oskudnom opremom, mo¾e se za tili èas osposobiti, a oni su imali prilike da se i sami uvere sa koliko se ve¹tine ta Vojska odupirala NATO agresiji. Na¹ polo¾aj je za Evropu jako znaèajan, posebno za Nemaèku koja dominira EU i oni bi ¾eleli da taj prostor kontroli¹u. Ako se Evropa neèega pla¹i ona se pla¹i velikog rata na Balkanu koga bi bilo jako te¹ko kontrolisati. Na prostorima Jugoslavije podsticanu su manji sukobi ali ozbiljnog rata nije ni bilo. Ono ¹to je sasvim javno njima najvi¹e odgovara razbijeni srpski korpus kako bi sproveli svoj koncept balkanskih regija pa shodno toj strategiji tra¾e i partnera u Tadiæu, jer takav pristup Nikoliæ sigurno ne bi prihvatio.

Kakve su veze Tadiæa s Izraelom, odnosno jevrejskim lobijem?
– Tadiæ je u svom lobiranju u Americi oti¹ao korak dalje. On je oti¹ao i poklonio se i jevrejskom lobiju. U Izraelu, kada je boravio pro¹le godine, ponudi je vojnu saradnju. Meðutim, oni za to nisu ba¹ bili zainteresovani. Ali, bili su veoma zainteresovani da Tadiæ na¹e vojne obave¹tajne resurse ve¾e za Izraelske slu¾be Aman i Mosad, kako bi ceo region ju¾ne Evrope lak¹e kontrolisali. Treba znati da je Mosad svoje sedi¹te za ju¾ni deo Evrope, smestio u Sofiju ¹to podrazumeva ¹iru regiju Balkana, a CIA se posle Milo¹eviæa iz Bugarske prebacila u Srbiju. DOS-ova vlast je sve na¹e resurse iz te oblasti svesrdno stavila u funkciju potreba tih velikih slu¾bi, ali se Tadiæ posebno pobrinuo da i vojne slu¾be koje su se dugo opirale budu „reorganizovane“ u tom pravcu. Svaki politièki potez koji odudara od normalnog politièkog kli¹ea mora se sagledati s vi¹e strana da bi se znalo ¹ta se u stvari dogaða.

Nejaki Uro¹

Mo¾e li Tadiæ da re¹i kosovski problem?
– On ni¹ta neæe znaèajno uraditi oko Kosova i Metohije. Èovek koji kao ministar odbrane zastupao i kod nas i na zapadu da mi ne mo¾emo da branimo Srbe na Kosmetu vezao je sebi ruke. Nama za predsednika ne treba Nejaki Uro¹, veæ predsednik koji æe iznaæi moguænost da Srbe i Kosmet brane i odbrane. Tadiæ to niti hoæe niti mo¾e jer na zapadu nema taj autoritet

©ta znaèi kada predsednik jedne dr¾ave ima takve kontakte sa stranim obave¹tajnim slu¾bama?
– Ako mislite na Tadiæa on jo¹ nije i zvanièno predsednik dr¾ave a kao ministar odbrane trebao je da ima informacije o tome ali direktne kontakte ne. U svemu ovome najznaèajnije je napomenuti da kad su va¹e slu¾e u funciji stranih onda to znaèi katastrofu. Ovaj 21 vek je vek super tehnike i slu¾bi, pa kad to prepustite drugome niti vi vladate tom zemljom niti ste u bilo kom pogledu bezbedni, ¹to i Ðinðiæev primer jasno pokazuje. Ja sam uveren da su Ðinðiæa a i moga druga ubistva na na¹im prostorima plod tih slu¾bi kako bi se uklonio Ðinðiæ radi politièkog zaokreta, destabilizovao Milo¹eviæev re¾im,…….kojim bi to mogao da obezbedi. Dok je Tadiæ predsednik Solanina reè æe biti zakon.

Kako vidite dobre odnose Tadiæa sa Zapadom?
– Dobri odnosi sa zapadom su uvek kvalitet vi¹e. Politièar koji ima takve kontakte je u znaèajnoj prednosti osim ako ti kontakti nisu podanièkog karaktera. Odnosno ako vas zapad nije pripremao, gurao i „postavljao“ na odreðene funkcije. To je potpuno drugaèiji odnos jer ste tada vi u apsolutnoj zavisnosti i ja to kratko ka¾em politièar sa slomljenom kièmom. Takav politièar nije sposoban da se pred zapadom uspravi i partnerski brani interese svoje zemlje. Njega na zapadu ne cene i dobar je samo dok ispunjava naloge, a obièno ga koriste za jednokratnu upotrebu. Sa velikim silama najbolje je odr¾avati uravnote¾ene odnose. Prihvatati sugestije koji se ne kose sa na¹im interesima ali se dobro pripremiti za ¾ustru i argumentovanu odbranu od pritisak koji nas ugro¾avaju. Sve raditi samo nikako ne davati laka obeæanja koja se kasnije te¹ko ispunjavaju ili mnogo ko¹taju.

Razgovor vodio: Filip Radojèiæ

http://www.srpskapolitika.com/Tekstovi/Analize/2010/052.html

ИГРЕ ОКО СРБИЈЕ ОТКРИВАЈУ ПОДЛОСТ НЕКИХ ЗЕМАЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И РАЗОТКРИВАЈУ СТАРУ ТРУЛЕЖ

(Извод из необљављене књиге „У загрљају кобре“ – аутор: Милан Марковић – Миле, Београд)

Оно што се на дипломатској и политичкој сцени догађало у протеклом времену, а кулминира на самом почетку 2008. године и заврши се срамном одлуком да се призна још једна албанска квази држава на Балканском полуострву, открива сву трулеж замисли неких земаља централне Европе, посебно Немачке и њених пудлица, према народима Балкана, а крајње негативно према Србима. Ни мало није случајно ово што се догађа. Зар се може преко ноћи променити понашање српских непријатеља из два претходна века, где су само у 20. веку три пута ратовали противу српског народа, под лажним измишљењим разлозима, а циљ им је увек био окупација. И сва три пута се то и догодило, а из тога српски се народ сваки пут морао самоорганизовати да би се ослободио поробљивача.
Све приче и празна обећања, као и у прошлости, слушамо и у овом времену. Па зар им се може веровати, када су нас сваки пут преварили, али уз помоћ оних који издаде сопствени народ.  Само безуман и онај ко се роди као бескичмењак може им служити и веровати, али се, све више испољава да им српски народ није и неће веровати, опекао се више пута, па је сада веома опрезан. Слободу је морао бранити  од Аустроуграског и Немачког царства (Први СР),  Фашистичке најезде (Други СР) и најезде НАТО алијансе зла (од које се још увек брани), да би сачувао државу и слободу.. Да ли му неко може гарантовати да је на овоме крај, када су на чело Европске уније у њеном формирању угнездили људи којима се не може воровати, због њихове подле игре у читавом, претходном, периоду.
На челу администрације ове нове творевине (ЕУ), налазе се људи који су под пуним утицајем Сједињених Америчких Држава, па се може закључити да је та творевина, у самом почетку, творевина са ограниченим суверенитетом и представља сумњиву творевину, која се може распасти брже него и једна таква творевина, када се нађе у кризи.  Распадом, или слабљењем унутрашњих веза у ЕУ, и код мањих светских рецесија, све ће више доћи до изражаја страни утицај(САД), који, преко институција (финасијских, индустриских, војних и крајње агресивног НАТО савеза – зла), као светског жандарма, настојати да се одржи на ногама. Потреси међу великим играчима Уније кобно ће се одражавати на оне мале, а међу њима се може наћи Србија, па била или не била још чланица Европске Уније.
Тако ти људи, које свет одавно назва „америчка пудлица“ (Блер), тај назив ових дана доби и „Нови Фирер“  мали шпанац – Солана, кога већина Срба сматра кривцем за бомбардовање, а сада га криви као подлог и веома непоштеног играча – уцењивача, великог манипулатора људима око себе. Солана лако обећава и оно што не може да извршити, свакоме се клања као пајац, служи великог господара веома верно, да би после  добио погрдан назив „пудлица“ –  освану то у многим листовима.
„Човек, који је наредио бомбардовање Србије и који је први признао независност Косова, који од јужне српске покрајине прави НАТО државу, није пријатељ Србије“. Тако пишу српске новине ових дана, а тако мисли и већина српског народа, па се мора на време добро размислити ко су нам то прави пријатељи и коме се може веровати.
Оно што је битно: Сједињене Америчке Државе са својим марионетама (ЕУ, Канада, Аустралија и др.), у својој дивљој најезди ка глобализацији планете, ипак не чине већину на Планети. Па ако настоје, и даље, помоћу опробаних и доказаних ратнохушкачких изазова, изазивати нове локалне сукобе, у које ће се уплитати, јер им је то извор опстанка. Тај паразит храни се људском крвљу и на несрећи других народа (развија се као мафијашка творевина и богати на ратним лиферацијама, ратним пленом, туђом робовском снагом, експлоатацијом подјармљених) и обезбеђује, ужем делу светске мафијашке олигархије, лагодан живот без рада, све под лажним обећањима “борбе за људска права и слободе“.

Почетком априла 2008. неки потези администрације ЕУ, посебно њеног лидера Солане према Србији, показали су се крајње нетактички. Као да их је учинио неки политички почетник (првенац ), па уместо да жање богате плодове, жање трње и наносе свом тобоже „миљенику“ у Србији већу штету него корист. У време највећег предизборног превирања, када су се  на Србију окомили највећи њени непријатељи, отимајући јој део њене територије, и то на подмукао и на време исконструисан – преварански начин, Солана се оглашава  (када други мудро ћуте), и јавно се умеша у предизборну кампању, сврставајући се уз свог доказаног пулена. А поједине српске ТВ станице упорно рекламирају грлатог политичара – трачара који Србе позива да се определе за европске робове, а веселник не зна колико му је та „реклама“ контрапродуктивна, и да ће, баш она, многе његове присталице упозорити да буду опрезни, јер није баш тако како он говори…
То се догоди у време кад се већи део српског бирачког тела сврстава на страну која се супроставља окупацији њихове територије, па није јасно како се определила групација крњег ДОС-а, јер јој се ни увек не можеш веровати. За очување фотеље продаће и властиту матер, јер су, пре само месец  дана, издали већу коалицију, а сада једно говоре, а знамо шта ће да ураде. Ако освоје власт и сачувају фотеље, потписаће све што је Запад одлучио и озваничити окупацију!!!
Још месец дана до избора 11.маја 2008. године, а на видело се изли сва прљавштина српског друштва. Међусобно се оптужују дојучершњи партнери у власти, па се обичан човек тешко може снаћи у свему овоме што се око нас збива. И америчке невладине организације, које будно прате политичку сцену у Србији ових дана у Вашингтону реферишу забрињавајуће стање које су видели у Србији, прогнозирајући да ће на наредним изборима изгубити њихови штићеници, па због тога убрзавају, лично се чак мешајући на Косову, да тамошње стање утврде по свим правцима. Њих не интересује Србија и њени проблеми, Американце интересује учвршћење нове НАТО државе на српској земљи.
У овој ужурбаној  кампањи посебно је са стране веома активан, нико други, него Солана. Тако ће министар просвете српске (техничке) владе (Зоран Лончар), говорећи о борби за стварање НАТО државе рећи:
„Солана каже да нас много воли и да хоће на изборима да помогне коалицији Чанак, ДС, Г-17. Истовремено, Солани су важни избори у Србији 11.маја и важно му је да после тога ступи на снагу Устав прве НАТО државе..
Према томе, подржавањем Устава прве НАТО државе, Солана се грубо мешаи у унутрашње ствари Србије
Подсећамо Солану да је он довољно рушио Србију и да би било неопходно да се сада уздржи. Исто тако би било важно да Солана нешто каже о ратним злочинцима, Рамушу Харадинају и Хашиму Тачију, који су убијали Србе, да би трговали људским органима“ – рекао је Лончар, питајући – „има ли Солана неки коментар на ову тему“.
За месец дана српском народу ће бити јасно који је пут изабран (разуман или неразуман), па, ако изабере неразуман пут, дуго ће одлагати ослобађање земље Србије од наметнуте окупације и њеног вазалног односа. На видело ће изаћи стари трулеж о коме је пре осамдесет година писао др Рајс у својој  чувеној књизи: “Чујте  Срби!  Чувајте се себе“.

Subject: Srbija poslednja zemlja budala na svetu

Subject: Srbija poslednja zemlja budala na svetu
Date: Sat, 28 Aug 2010 13:15:40 -0400

Вестервеле: Географска мапа југоисточне Европе је исцртана Politika: http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vestervele-Geografska-mapa-jugoistocne-Evrope-je-iscrtana.sr.html

Blago Kipranima oni jos misle da su dve drzave a ne znaju da Nemacka sad naredjuje da svi moramo da budemo srecni i zadovoljni. Ne vidim da je ovaj Nacista morao da dolazi da nam izjavi tu jednu uvredu mogao je da nas vredja i telefonom – slika Tadica (smejulji se kao jeftina kurva) sa ovim zlikovcem sve govori.
Em su nas opljackali em nam sad donose naredjenje da budemo zadovoljni (Tadicu verovatno i dzak para) – inace ne bi on ni trebao da putuje – neka navali malo na Pakistan, Irak i Avganistan pa i njima neka da takvu izjavu.

Subject: A memory from 1987 (this is bone chilling!!!) Please don’t delete

Subject: A memory from 1987 (this is bone chilling!!!) Please don’t delete


Make sure to scroll down and read all of this!!!


You Might Not Remember 1987……


but,

I had forgotten all of this. Do you
remember when the senators were giving Ollie North such a
bad time? This brings it all into perspective doesn’t
it? Have a great day
.

Doyouremember1987……


Thought you
might be interested in this forgotten bit of
information………

It was 1987! At a lecture the other day they were playing an old news video of
Lt.Col. Oliver North testifying at the Iran-Contra hearings during the Reagan
Administration.

There was Ollie in front of God and country getting the third degree, but what he said was stunning!

He was being drilled by a senator, ‚Did you not recently spend close to $60,000 for a home security system?‘
Ollie replied, ‚Yes, I did, Sir.‘

The senator continued, trying to get a laugh out of the audience, ‚Isn’t that just a little
excessive?‘
‚No, sir,‘ continued Ollie.
‚No? And why not?‘ the senator asked.
‚Because the lives of my family and I were
threatened, sir.‘
‚Threatened? By whom?‘ the senator
questioned.
‚By a terrorist, sir‘ Ollie answered.
‚Terrorist? What terrorist could
possibly scare you that much?‘
‚His name is Osama bin Laden, sir‘ Ollie
replied.


At this point the senator tried to repeat the name, but couldn’t pronounce it, which most people back then probably couldn’t. A couple
of people laughed at the attempt. Then the senator continued. Why are you so
afraid of this man?‘ the senator asked.

‚Because, sir, he is the most
evil person alive that I know of‘, Ollie answered.

‚And what do you recommend we do about him?‘ asked the senator.

‚Well, sir, if it was up to me, I would recommend that an assassin team be formed to eliminate him and his men from the face of the earth.‘

The senator disagreed with this approach, and that was all that was shown of the clip.

By the way, that senator was Al Gore!

Also:

Terrorist pilot Mohammad Atta blew up a bus in Israel in 1986. The Israelis captured, tried and imprisoned him. As part of the
Oslo agreement with the Palestinians in 1993,
Israel had to agree to release so-called ‚political prisoners.‘

However, the Israelis would not release
any with blood on their hands. The American
President at the time, Bill Clinton, and his Secretary of State, Warren Christopher,
‚insisted‘ that all prisoners be released.

Thus Mohammad Atta was freed and eventually thanked us by flying an airplane into Tower One of the World Trade
Center . This was reported by many of the American TV networks at the time
that the terrorists were first
identified.
It was censored in the US from all later
reports.

If you agree that the American public should be made aware of this fact, pass this on.

Do Not Break – it is 8 years strong.

This has not been broken since 9/11/01,
please
keep it going…

This has been kept alive and moving since 9/11. In memory
of
all those who perished this morning; the
passengers and the pilots on the
United Air and AA flights, the workers in the World
Trade Center and the
Pentagon, and all the innocent bystanders. Our
prayers go out to the friends and
families of the deceased.


Send this to at least 10 people to show your support.


PLEASE DON’T BREAK IT
!!!!!!

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ СРЕДЊОЕВРОПСКЕ 27. август 2010.

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ СРЕДЊОЕВРОПСКЕ

27. август 2010.

Посетите наш нови портал на немачком

са вестима из целе СПЦ:

www.sok-aktuell.org

Епархија средњоевропска се спрема за дочек Патријарха

Епископ средњоевропски Г. Константин поводом доласка Његове Светости Патријарха српског Г. Иринеја у Беч

Епархија средњоевропска се спрема за дочек Патријарха

(ХИЛДЕСХАЈМ-ХИМЕЛСТИР) Епархију средњоевропску очекује велика част и радост: од 10. до 14. септембра у Бечу, граду са највише верника у Епархији, ће боравити Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј. У пратњи Патријарховој у Епархију средњоевропску допутоваће Његово Блаженство Архиепископ охридски Г. Јован и Њихова Преосвештенства Епископи бачки Г. Иринеј и далматински Г. Фотије.

Непосредан повод ове надасве важне архипастирске посете је јубилеј бечке Црквене општине: пре тачно 150 година ова заједница је правно регистрована код тадашњих аустријских власти. Српска православна Црква и Срби су међутим и пре ове званичне регистрације били пристутни на територији Беча и Аустрије. У чланку Његовог Преосвештенства Епископа средњоевропског Г. Константина који објављујемо у овом издању нашег билтена говори се о активностима Срба у хабзбуршкој престоници још од 1670. године. Тиме је Црквена општина у Бечу и настарија црквена општина Епархије средњоевропске.

Епархија средњоевропска позива све православне вернике на следећа богослужења на којима ће служити или којима ће присуствовати Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј:
Петак, 10. септембар 2010:

17.00: доксологија и вечерње богослужење у храму Св. Саве у Бечу, Veithgasse 3, 1030 Wien

Усековање главе Св. Јована Крститеља, субота, 11. септембар 2010:

9.00: Св. Архијерејска Литургија у храму Св. Василија Острошког у Линцу, Posthofstraße 41, 4020 Linz; очекује се да ће Његовој Светости саслуживати четири архијереја, дванаест свештеника и четири ђакона.

19.00: Вечерње богослужење у Храму Васкрсења Христова у Бечу, Engerthstr. 160-178, 1020 Wien

Недеља, 12. септембар 2010:

8.30: Света Архијерејска Литургија у Храму Васкрсења Христова у Бечу, Engerthstr. 160-178, 1020 Wien; очекује се да ће Патријарху Г. Иринеју саслуживати десет митрополита и епископа Васељенске Патријаршије, Руске, Румунске и Српске православне цркве, десет свештеника и четири ђакона.

У току посете Аустрији Његову Светост Патријарха српског Г. Иринеја ће примити најзначајније личности аустријског и бечког јавног живота. Већ првог дана посете Патријархове, аустријска фондација «Про Оријенте», посвећена сарадњи са Православном црквом и старооријенталним црквама, приредиће свечану академију у част Његове Светости у просторијама Аустријске националне библиотеке у некадашњем царском дворцу Хофбург и том приликом предати Патријарху српском повељу Заштитника ове фондације. Истога дана, Његову Светост ће примити и директорка Аустријске националне библиотеке, Јохана Рахингер, која ће Патријарху и делегацији Српске православне цркве представити српске ћириличне рукописе који се налазе у овој библиотеци, између осталога и рукопис превода Новог Завета Вука Стефановића Караџића.

После Св. Литургије на Усековање главе Св. Јована Крститеља, 11. септембра у Линцу, Његова Светост и пратња отпутоваће у меморијални центар на месту некадашњег концентрационог логора Маутхаузен и тамо одслужити помен жртвама. У поподневним часовима 12. септембра Његова Светост је позван на прославу «Maria-Namen-Feier» у бечкој Градској сали, после чега је планиран пријем код бечких Фрањеваца.

У понедељак 13. септембра Патријарх ће посетити аустријског шефа државе, Хајнца Фишера, у дворцу Хофбург. Председник Фишер је још 29. јуна, приликом отварања изложбе «Србија – културна спона Истока и Запада» у бечком Катедралном музеју, јавно најавио долазак Његове Светости у Беч и исказао своју радост поводом ове посете. Истога дана Патријарх Г. Иринеј ће посетити и бечког градоначелника Михаела Хојпла и уписати се и Златну Књигу града Беча. Његова Светост ће 13. септембра посетити и грчки храм Свете Тројице у Бечу на позив Митрополита аустријског Г. Михаила (Стаикоса) из Васељенске Патријаршије.  Његову Светост Патријарха ће истога дана угостити и римокатолички надбискуп Беча, Кардинал Кристоф гроф Шенборн. За исти дан планирана је и постета катедрали Светог Стефана и Катедралном музеју у којем још увек траје изложба «Србија – културна спона Истока и Запада».

ЕПИСКОП СРЕДЊОЕВРОПСКИ КОНСТАНТИН

ПОВОДОМ ДОЛАСКА ЊЕГОВЕ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ГОСПОДИНА ИРИНЕЈА У БЕЧ

Архипастирска и првосвјатитељска посета Његове Светости патријарха српског Господина Иринеја Бечу и Аустрији поводом обележавања 150. годишњице Српске православне црквене општине Светога Саве у Бечу има посебан значај, јер присуство Српског народа и његово учешће у животу престонога града траје знатно дуже у односу на годишњицу која се обележава.

Подсећања ради да напоменемо да је цар Леополд I 1670. године дао повластице српским и јерменским трговцима, опуномоћивши их да посредују у трговини Истока и Запада и да је исти Цар, после Велике сеобе 1690. године под патријархом Арсенијем III, даривао Српском народу више привилегија, признавши му, између осталог, слободу вероисповести и црквену аутономију. У Бечу је једно приградско насеље, на почетку 18. века носило назив Ratzenviertel, што се по имену може сматрати именом српске четврти. Стваралаштво Вука Стефановића Караџића, Корнелија Станковића, Бранка Радичевића, Петра Петровића Његоша, као и присуство Обреновића и других познатих личности српског народа у Бечу, говори о значају овога града у културној и националној историји Српског народа. Чувајући свој идентитет, српски великани дали су свој допринос да и српски народ буде равноправно представљен са европским народима, носиоцима светске културне баштине.

Архипастирску посету Његове Светости Патријарха Иринеја Бечу требало би посматрати у континуитету са српским јерарсима који су имали јурисдикцију над свима православнима у Аустрији, укључујући и престони град Беч.  Подсећања ради, први православни храм у Бечу, посвећен Светом Георгију, осветио је београдско-карловачки митрополит Мојсије Петровић 1726 године. И после стварања Буковинске митрополије са седиштем у Бечу 1884. године, у чији су састав ушле српске епархије далматинско-истријска и бококоторска, а која је створена због политичких, а не црквених разлога, црквена општина Светога Саве у Бечу је, благодарећи мудрости Епископа Никодима Милаша, сачувала своју аутономију остајући под духовном црквеном влашћу (јурисдикцијом) српског епископа све до 1920. године, када је ова црквена општина потпала непосредно под јурисдикцију Српског патријарха у Београду.

Архипастирску посету Патријарха Српског Бечу и Аустрији, требало би разумети и као смотру српског народа, који само у Бечу броји скоро 100.000, док у Аустрији број припадника Српске православне цркве достиже цифру близу 200 хиљада. У томе контексту требало би разумети значај обележавања јубилеја, то јест: да своју свету веру православну непоколебиво чувамо, не заборављајући припадност своме народу.

Информативна служба

Српске православне епархије средњоевропске

Serbische Orthodoxe Diözese für Mitteleuropa

Obere Dorfstraße 12

D-31137 Hildesheim-Himmelsthür

KOLIKO JE SRBIJA NA KOLENA PALA – Вестервеле: Географска мапа југоисточне Европе је исцртана

KOLIKO JE SRBIJA NA KOLENA PALA POKAZUJE I PRIHVATANJE OVAKVOG GOSTA NE TOLIKO ŠTO JE HOMOSEKSUALAC I ŠTO ČOVEK NA TAKVOJ POZICIJI POGREŠAN UZOR MLADIMA VEĆ VIŠE ZBOG TOGA ŠTO O NIČEMU NEMA POJMA A I PREDSTAVNIK JE STRANKE KOJA SE VRTI OKO 5% PA STIM I NEMA NIKAKVU POLITIČKU TEŽINU. TAKVE SE OSOBE PRIHVATAJU OD POLITIČARA ISTOGA RANGA A NE OD PREDSEDNIKA DRŽAVE KOJI MU SE JOŠ RADUJE KO DETE ŠARENOJ LAŽI.

Dušan Nonković

Тема дана

Вестервеле: Географска мапа југоисточне Европе је исцртана

Јеремић :Спремни смо за конструктивне разговоре и о резолуцији, али не можемо да станемо иза закључка којим би се потврдила независност Косова

Гвидо Вестервеле у Београду (Фото ФоНет)

Посета немачког министра иностраних послова Гвида Вестервелеа Београду, најављивана у појединим медијима као покушај да се на Србију изврши притисак да промени текст резолуције о Косову коју је поднела Генералној скупштини УН, ипак, није затворила врата за договор. Након Вестервелеовог сусрета са председником Борисом Тадићем саопштено је да су се „сложили да је будућност Србије у Европској унији и да је Немачка за Србију један од најзначајнијих политичких и економских партнера”.

Тадић је, како је наведено, пренео Вестервелеу да Србија рачуна на помоћ ЕУ за решење питања Косова и истакао да се залаже да се до решења дође дијалогом Београда и Приштине. Како је саопштила прес служба председника Србије, Тадић је рекао да су билатерални односи две земље веома добри и да је Немачка један од највећих спољнотрговинских партнера Србије.

Немачки шеф дипломатије претходно је поручио да се „Европска унија залаже за директне разговоре Београда и Приштине о практичним питањима и о бољим условима живота на Косову, али они треба да се воде у Бриселу, а не у Њујорку”. Он је недвосмислено рекао и да Србија треба да се суочи са независношћу Косова. „Независно Косово је реалност и мишљење Међународног суда правде је то једнозначно потврдило. Географска мапа југоисточне Европе је исцртана и завршена”, нагласио је Вестервеле пред студентима у ректорату Београдског универзитета где је учествовао на панел дискусији „Привреда Србије на путу ка ЕУ – шанса, изазови и препреке”, којом је почео једнодневну посету Београду.

Овакву поруку Вестервеле, међутим, није пренео представницима политичких партија а којима се потом састао. Након сусрета за српским колегом Вуком Јеремићем, немачки министар је нагласио да Немачка подржава пут Србије у ЕУ, али да је на том путу потребно испунити критеријуме и стандарде уније, а један од критеријума су и добросуседски односи у региону. „То је пут у политичку заједницу, па је према томе важна сарадња и избалансирана политика ка унутра и споља”, рекао је шеф немачке дипломатије.

Министар Јеремић је немачком колеги одговорио да је Србија спремна за конструктивне разговоре о свему, али да неће повући резолуцију о Косову коју је поднела Генералној скупштини УН.

„Спремни смо за конструктивне разговоре о свему, па и о резолуцији, али не можемо да станемо иза закључка који би евентуално био донет, а којим би се потврдила независност Косова”, истакао је Јеремић на заједничкој конференцији за новинаре после састанка са Вестервелеом.

На новинарско питање шта Србија губи, а шта добија ако не послуша његов савет, Вестервеле је рекао: „Веома је важно да се покаже флексибилност и спремност на уступке, а не да се иде на конфронтације”. Према његовим речима, ЕУ отвара изузетно велике шансе за економски и сваки други развој Србије, а то је циљ за који вреди интензивно радити. „ЕУ је пројекат који ће бити довршен кад све земље западног Балкана буду њене чланице и то је наш циљ”, закључио је немачки министар.

Јеремић је захвалио Вестервелеу на подршци на путу ка ЕУ. „Србија не може постати члан ЕУ без пуне подршке Немачке и то је од кључног значаја”, казао је Јеремић и констатовао да је разумевање између Берлина и Београда после данашњих сусрета боље. Министар Јеремић рекао је и да се са својим немачким колегом није сагласио о свим питањима о којима је данас било говора, али да ће се разговори, нарочито они који се тичу будућности целог региона западног Балкана, наставити, као и да су односи између Београда и Берлина данас бољи него пре овог сусрета.

Гвидо Вестервеле је након разговора са Јеремићем рекао да је у Београду водио „веома интензивне разговоре о конкретним питањима”, као и да је у центру његове посете била размена мишљења са председником Тадићем.

Привредна сарадња двеју земаља била је једна од тема и састанка немачког министра са премијером Мирком Цветковићем који је Вестервелеу, како се наводи у саопштењу Канцеларије Владе Србије за сарадњу с медијима, пренео да Немачка има велики значај за Србију, као политички и економски партнер. Цветковић је при том истакао да је дијалог једини пут за проналажење решења питања Косова и да је Србија спремна да се о свему блиско консултује с ЕУ.

——————————————

„Политика” сазнаје

Договор о резолуцији

Министар иностраних послова Немачке са председником Србије Фото Танјуг

Србија и Европска унија ће покушати да кроз резолуцију нађу решење за отварање дијалога Београда и Приштине о спорним питањима. То ће рећи да би Београд и Брисел нашли начин како да се модификује резолуција Србије послата у Уједињене нације.

До договора је очигледно стало и Београду и Бриселу, који је у српску престоницу послао Вестервелеа чија је странка у Немачкој најприљежнији заговорник уласка Србије у ЕУ.

Договор о резолуцији, дакле, суштина је разговора председника Србије Бориса Тадића и Гвида Вестервелеа, министра спољних послова Немачке, сазнаје „Политика” у врху власти.

Разговор између двојице политичара извор „Политике” описује као „пун разумевања и пријатељски”.

——————————————

Богдановић: За Србију статус Косова није решен

Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић изјавио је јуче да за Србију питање статуса покрајине није решено и да је потребно обновити дијалог како би се решила сва спорна питања. Коментаришући изјаву немачког министра спољних послова Богдановић је на конференцији за новинаре рекао да га став Гвида Вестервелеа не изненађује, јер је Немачка признала независност Косова и није реално очекивати да њен представник подржи ставове Србије.

На конференцији за новинаре након седнице Владе Србије Богдановић је рекао да није могуће постићи мирно решење на Косову, али ни на целом простору западног Балкана, уколико се једној страни испуне свих захтеви, а друга страна све изгуби.

Он је додао да је, баш због тога, потребно наставити преговоре и да је то став који ће Србија заступати у Уједињеним нацијама.

Бета

објављено: 27.08.2010.
  • facebook
  • twitter
  • stampanje
  • posalji prijatelju

Последњи коментари