Zasto Tadcu nisu vazne bratunacke zrtve?

From: Minja M. [mailto:minja@vlada.ca]
Sent: Tuesday, July 13, 2010 9:56 AM
To: 011 minja m.
Subject: Umesto u Bratunac skutonosa Boris Tadic otisao da seta turske opanke po Novom Pazaru

Zasto Tadcu nisu vazne bratunacke zrtve?

Broj 122 | Pi¹e: Anja Vujeviæ • 08. jul 2010

Predsednik Republike Srbije Boris Tadic drugi put ce se pokloniti bosnjackim zrtvama, a onda ce projuriti kroz Bratunac i kao i prethodnih Petrovdana, nece se ni osvrnuti na plac i suze srpskih majki

Predsedniku Srbije Borisu Tadiæu nisu pomogla ni izvinjenja, ni Deklaracija o Srebrenici, ni udaljavanje Beograda od Banjaluke i pribli¾avanje  Sarajevu, da bi bio dobrodo¹ao na komemorativni skup 11. jula u Potoèarima. Tog dana, odluèan je Tadiæ, drugi put pokloniæe se bo¹njaèkim ¾rtvama, a onda æe projuriti kroz Bratunac i kao i prethodnih Petrovdana, neæe se osvrnuti na plaè i suze srpskih majki. Njihove suze niko ne vidi, njihovi jecaji ne dopiru ni do Drine.

Ibran Mustafiæ, predsednik UO „Udru¾enja majke Srebrenice i Podrinja“ poruèio je Tadiæu da na njegovom mestu ne bi do¹ao u Potoèare, jer „ne bi imao obraza da doðe“.

„Da li dolazi zbog parade ili neèega drugog. Njegov dolazak jedino ima smisla ako se obrati sa govornice i prizna da je Srbija poèinila genocid u Srebrenici“, kazao je Mustafiæ. Sliènog mi¹ljenja je i predsednica Udru¾enja „Srebrenièke majke“ Hatid¾a Mehmedoviæ koja od Tadiæa takoðe oèekuje, kako je rekla, „da se jasno i glasno pokloni ¾rtvama, i tada su mu vrata u Potoèarima otvorena“.

OMÈA OKO VRATA Nemoguæe je naæi racionalan odgovor na pitanje odakle i postoje li granice Tadiæevog poriva da Srbiju stalno izla¾e samoponi¾enju, pa èak i onda kada to niko od nje ne tra¾i. Usvajajuæi Deklaraciju o Srebrenici poslanici Skup¹tine Srbije koji su glasali za njeno dono¹enje stavili su  omèu oko vrata RS koja æe neminovno biti pritegnuta tokom nekih skorijih politièkih procesa. Apsurdno je, ali da njegova anacionalna i antidr¾avna politika doðe do punog izra¾aja, upravo su pomogli bo¹njaèki krugovi koji su pritisnuti neoborivim dokazima i sami poèeli da ru¹e srebrenièki mit i to u vreme kada su ga Tadiæevi poslanici podupirali u Skup¹tini Srbije.

Tako je predsednik Istra¾ivaèko-dokumentacionog centra (IDC) Mirsad Tokaèa izjavio da njegov IDC ima podatke o 500 ¾ivih ljudi koji su se vodili na spiskovima stradalih u i oko Srebrenice u julu 1995. godine, te da je u Memorijalnom centru Potoèari sahranjeno oko 70 Bo¹njaka koji nisu stradali u julu 1995. godine, ¹to je potvrdio i direktor Memorijalnog centra Mersed Smajloviæ.

Istovremeno biv¹i predsednik Komisije za istra¾ivanje dogaðaja u i oko Srebrenice Marko Arsoviæ prvi put je javno potvrdio da je spisak srebrenièkih ¾rtava saèinjen po narud¾bi biv¹eg visokog predstavnika Pedija E¹dauna.

Nakon ¹to je s negodovanjem, kao „neprihvatljiv i tendenciozan“, odbacio Izve¹taj o sluèaju „Srebrenica“ koji su 2002. godine saèinili Biro Vlade RS za odnose sa Ha¹kim tribunalom i Dokumentacioni centra RS, E¹daun je vr¹io sna¾an pritisak na vlasti RS da formiraju Komisiju za istra¾ivanje dogaðaja u i oko Srebrenice koja bi saèinila novi Izve¹taj. Komisija je poèela sa radom u januaru 2004. godine, pod budnim okom OHR-a I Tu¾ila¹tva Ha¹kog tribunala. Meðutim, njen preliminarni izve¹taj od 14. aprila neverovatno je razbesneo E¹dauna koji je insistirao na „naruèenoj istini“ zbog èega je Arsoviæ podneo ostavku na mesto predsednika Komisije. E¹daun je tada smenio Dejana Miletiæa sa funkcije ¹efa Sekretarijata Vlade RS za odnose sa Meðunarodnim kriviènim sudom za ratne zloèine u Hagu i istra¾ivanje ratnih zloèina, optu¾ujuæi ga da „Izve¹taj predstavlja katalog opstruktivnog pona¹anja od strane odreðenih funkcionera RS, èija je opstrukcija su¹tinski onemoguæila Komisiju da obavi zadatak prikupljanja kljuènih informacija“.

Marko Arsoviæ, koji je 2003. godine bio i predsednik Vrhovnog suda RS,  obelodanio je da je dao ostavku na mesto predsednika te komisije jer mu je namera bila da „radi profesionalno, a ne po ¾elji tada¹njeg visokog predstavnika za BiH Pedija E¹dauna“.

Arsoviæ je istakao i da je broj muslimanskih ¾rtava u Srebrenici predmet te¹kih zloupotreba, jer su le¹evi ljudi za koje se ne zna ni kako su, ni gde su poginuli masovno preme¹tani i sahranjivani u Memorijalnom centru Potoèari.

ZAJEDNO SA ORIÆEM Znajuæi sve ovo, a verovatno i mnogo vi¹e od toga, Tadiæ je, ipak se mora priznati, pokazao zrno morala zaobila¾enjem Bratunca i obele¾avanja Petrovdana, dana kada se odaje pomen za 3.267 Srba koje su na ovom podruèju ubile snage Nasera Oriæa, zato æe 11. jula da stoji u Potoèarima, tik uz Oriæa, za kojeg je Ha¹ki tribunal ocenio da je bio „mlad i zbog toga razuzdan“ pa da nije kriv za najmonstruoznija moguæa ubistva 3.267 Srba. Zna Tadiæ da u Potoèarima nema sahranjena nijedna ¾ena i nijedno dete, za razliku od pravoslavnih grobalja u Bratuncu, Srebrenici i Skelanima. I zato je razumljivo da 12. jula ne bude u Bratuncu jer ¹ta bi rekao Milici Dimitrijeviæ èiju decu, petogodi¹njeg Aleksandra i desetogodi¹njeg Radisava, 16. januara 1993. godine, ubi¹e isti oni s kojima je dan ranije stajao i kojima se izvinjavao!? ©ta bi rekao Cvetku Ristiæu koji je kao trinaestogodi¹njak ostao bez igde ikog svog, bez oca Novaka (42), majke Ivanke (43), sestre Mitre (18) i brata Miæe, ili, malom Brani Vuèetiæu koji je kao devetogodi¹njak odveden u Oriæev logor i ostao bez oca, majke i brata!? Kako se suoèiti s bolom u oèima nesreænih majki Slavke Matiæ, koja u pupoljku mladosti sahrani svoje kæeri Sne¾anu i Gordanu, ili Ivanke Rankiæ koja i danas na grudima ste¾e sliku ispeèenog sina Nenada, ili Marije Jeremiæ koja jo¹ uvek traga za kostima svoga sina Marka, a Radovanu pali sveæe, sanjajuæi da æe pored njega ukopati i Marka!? Kako u oèi pogledati Anu Mlaðenoviæ koja oca Anðelka ni upamtila nije, ali èitav ¾ivot ¾ivi sa spoznajom da su mu odsekli glavu i njom igrali fudbal!? Koje opravdanje naæi za sedamdeset¹estogodi¹njeg Dragomir Miladinoviæ, iz kravièkog zaseoka Je¾e¹tica, koji predugih osamnaest godina nosi dve neprebolne rane – sinove Ratka i Ðorða…

Da li moguce da se padne jos nize i potone jos dublje

m.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: