Gospodine Jeremiću i g. Tadiću! Gde Vam je plan B ukoliko medjunarodni sud kojim slučajem prizna secesiju Kosova??? Ni Takozvani Albanci nisu samo veslo sisali! DN

Косово није сметња за регионалну сарадњу

Не оче­ку­јем да ће Ме­ђу­на­род­ни суд одо­бри­ти јед­но­стра­но про­гла­ше­ње не­за­ви­сно­сти, на­гла­сио ми­ни­стар ино­стра­них по­сло­ва Ср­би­је у ин­тер­вјуу сло­вач­кој „Прав­ди”

БРА­ТИ­СЛА­ВА – Шеф срп­ске ди­пло­ма­ти­је Вук Је­ре­мић оце­нио је да про­блем ста­ту­са Ко­со­ва не пред­ста­вља пре­пре­ку за ре­ги­о­нал­ну са­рад­њу, ко­ја је, као и до­бри од­но­си са су­се­ди­ма, је­дан од усло­ва за ула­зак но­вих чла­ни­ца у Европ­ску уни­ју. „Сва­ко ко би по­ку­шао да зло­у­по­тре­би ре­ги­о­нал­ну са­рад­њу да на­те­ра Ср­би­ју да про­ме­ни став у пи­та­њу Ко­со­ву остао је без ар­гу­ме­на­та по­сле са­ра­јев­ске кон­фе­рен­ци­је. А Ср­би­ја ни по ко­ју це­ну не­ће про­ме­ни­ти свој став пре­ма Ко­со­ву”, ка­зао је Је­ре­мић у ин­тер­вјуу за ју­че­ра­шње из­да­ње сло­вач­ког днев­ни­ка Прав­да.

Је­ре­мић је на­гла­сио да на са­стан­ку ше­фо­ва ди­пло­ма­ти­ја за­пад­ног Бал­ка­на и ЕУ 2. ју­на у Са­ра­је­ву ни­је би­ло про­бле­ма, а ни­је ни пр­ви пут да Ср­би­ја и Ко­со­во се­де за истим сто­лом јер је би­ло ја­сно ко за­сту­па др­жа­ву, а ко не.

Ср­би­ја оче­ку­је да ће и бу­ду­ће зе­мље пред­се­да­ва­ју­ће ЕУ очу­ва­ти мо­дел да уз пред­став­ни­ка При­шти­не бу­де пред­став­ник УН­МИК-а и го­во­ри пре ње­га. „То не за­ви­си са­мо од пред­се­да­ва­ју­ће зе­мље, по­тре­бан је кон­сен­зус. А ја не оче­ку­јем да ће би­ло ко­ја од зе­ма­ља ко­је, као Сло­вач­ка, не при­зна­ју Ко­со­во свој став про­ме­ни­ти. Не­ма­ју раз­ло­га за то”, ка­зао је Је­ре­мић.

Он је из­ра­зио уве­ре­ње да ће Ме­ђу­на­род­ни суд прав­де у Ха­гу овог ле­та по­зва­ти Бе­о­град и При­шти­ну на но­ве пре­го­во­ре. „Не оче­ку­јем да ће Ме­ђу­на­род­ни суд одо­бри­ти јед­но­стра­но про­гла­ше­ње не­за­ви­сно­сти… Јер са­мо пре­го­во­ри­ма, а не јед­но­стра­ним ко­ра­ци­ма, мо­же да се ре­ши би­ло ко­ји ме­ђу­на­род­ни про­блем”, ре­као је срп­ски ми­ни­стар.

Је­ре­мић је на­гла­сио да ће Ср­би­ја би­ти ми­ро­љу­би­ва и стр­пљи­ва као што је би­ла до са­да, не­ће упо­тре­би­ти си­лу ни­ти ће би­ло ко­ме пре­ти­ти си­лом. „Ве­ру­је­мо да ће се то стр­пље­ње ис­пла­ти­ти. Док има­мо по­др­шку ве­ћи­не све­та, укљу­чу­ју­ћи ту и Сло­вач­ку, до та­да не­ма­мо раз­ло­га за уз­не­ми­ре­ност”, ка­зао је Је­ре­мић и до­дао да је ре­ги­о­на за­пад­ног Бал­ка­на на са­стан­ку са ЕУ у Са­ра­је­ву по­ка­зао зре­лост и спрем­ност за са­рад­њу.

За Ср­би­ју би, пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, би­ло бо­ље да што бр­же уђе у ЕУ. До­са­да­шње „до­ма­ће за­дат­ке” је ура­ди­ла и че­ка но­ве ка­да Бри­сел по­ша­ље упит­ник. „Че­ка­мо на упит­ник јер ће он са­др­жа­ти да­ље за­дат­ке, али на­ша при­ја­ва пр­во мо­ра да бу­де до­ста­вље­на Европ­ској ко­ми­си­ји. На жа­лост, то се ни­је де­си­ло ни шест ме­се­ци от­ка­ко смо под­не­ли при­ја­ву. Из не­ких раз­ло­га је др­же у фи­о­ци. Ка­да је до­би­је ЕК и по­ша­ље нам упит­ник он­да смо ми на по­те­зу”, ре­као је Је­ре­мић.

Иде­је да би мо­жда тре­ба­ло по­сле ула­ска Хр­ват­ске у ЕУ на­пра­ви­ти па­у­зу, ко­је се чу­ју из не­ких европ­ских пре­сто­ни­ца, Је­ре­мић је оце­нио као по­гре­шан ко­рак. „Би­ла би то круп­на гре­шка да се про­цес про­ши­ре­ња ЕУ на Бал­кан за­у­ста­ви по­сле ула­ска Хр­ват­ске. То би не­из­бе­жно во­ди­ло де­ста­би­ли­за­ци­ји ре­ги­о­на, што ни­је у ин­те­ре­су ни бал­кан­ских зе­ма­ља, ни ЕУ”, ре­као је Вук Је­ре­мић за ви­кенд из­да­ње сло­вач­ке Прав­де.

Бе­та

[објављено: 06/06/2010]
stampanje posalji prijateljuJasenovac i genocid nad srpskim narodom – IZLOŽBA U NEMAČKOJ, UMETNIČKIM DELIMA PROTIV RATA

UMETNIČKIM DELIMA PROTIV RATA – Velika tematska izlozba slika Sase Miskovica „ART AGAINST THE WAR – KUNST GEGEN DEN KRIEG“

Na izlozbi će biti predstavljeno 30 umetnickih slika Saše Miskovica na temu Jasenovca i genocida nad srpskim narodom. Izložba će se održati;  Schiffertorsstr. 41, 21682 Stade (150m od Stadijuma) Nemačka, 03. jula 2010 (subota) sa početkom u 15:00 časova.

Na tu temu govore: Dr. med. Lenc Wagner ( Lekari protiv atomskog rata)

Dušan Nonković ( odgovorni urednik Glasa Dijaspore)

Prof. Dr. Stojanka Aleksić ( Centralni Savet Srba u Nemačkoj)

Predstavnik stranke Nemačke Levice

Velika tematska izlozba slika Sase Miskovica   “ART AGAINST THE WAR – KUNST GEGEN DEN KRIEG“   Schiffertorsstr. 41, 21682 Stade (150m od Stadeuma)
Deutschland  Open Air, 03. jula 2010 (subota) sa pocetkom u 15:00 casova.   Na izlozbi ce biti predstavljeno 30 umetnickih slika Sase Miskovica na temu Jasenovca i genocida nad srpskim narodom. Izmedju ostalog, izlozba predstavlja i osvrt na aktuelna ratna desavanja i nemacke vojne intervencije u svetu. Pored izlozenih umetnickih dela i muzickog programa, posetiocima ce se obratiti i predstavnici srpskih i nemackih organizacija kao i politickih stranaka.

Dobro dosli!!!  Sasa Miskovic Organizator

Zvanicni plakat