„Heroji Srbije“ na 60.000 адреса – Време је да се Србима да њихово заслужено место у светској историји

У прилогу је копија писма за које се надам да ћу моћи да пошаљем поштом на најмање 60.000 адреса (које сам годинама скупљала), не само Срба већ и њихових пријатеља. Писмо ће бити слано у таласима док год будем била у могућности да то чиним. Такође ћу послати ово писмо на преко 10.000 широм света преко Е-мејл.

Ваш труд, да са писмом упознате пријатеље и познанике, унапред је уз захвалност искрено цењен.

Моја је жеља да ово буде свесрпски подухват који би ако успе могао да помогне културне, политичке, економске и друштвене односе нас Срба са народима света. За вашу помоћ, по вашој могућности, још једном хвала.

„Отвори врата историје предамном

принеси догађаје и лица натраг

у живот и поведи ме у башту

чињеница где је сваки корак

и свака стаза позната…“

Десанка Максимовић

Предлажем, такође, да се 2010. година прогласи – годином књиге у Србији.

Наташа Марковић

23 децембар, 2009

Драги Пријатељи:

Кроз њихову историју, Срби су ретко добили признање за њихове велике успехе од стране великих сила света. Те силе нису могле, или нису хтеле, да признају да је мала нација као што су Срби могла да постигне подвиге који су по карактеру  једнаки па чак и већи него постигунућа њих великих. Ретко је Србији дато признање за њене огромне жртве како би остварили бољи живот не само за себе већ за добро људског рода широм света. Појединачни примери, као што су легендарна „битка на Косову“ 1389. Године кад су Срби изгубили своју целу војску од 70.000 у одбрани Хришћанства од снажног напора муслиманских Отомана, или 27 март, 1941. kад су жртвовали своју целу нацију у ефорту да зауставе немачку ратну машину, нису једини примери српског хероизма. Било је много других случајева у којима су Срби позитивно допринели и огромно жртвовали.

Време је да се Србима да њихово заслужено место у светској историји. Један од најбољих и најефикаснијих начина да се то постигне је издавањем правих књига.

Скоро 20 година радим на рукопису који ће се звати Хероји Србије и који ћу, ја живим у нади, моћи да издам на оба, српском и енглеском језику, у 2010. години. Приповест у Хероји Србије допуњена са неколико стотина фотографија и  обилном документацијом ће истаћи следеће историјске истине:

1. Срби нису били одговорни за Први светски рат

2. У просеку (с обзиром на број становника) Србија је жртвовала више него иједна друга нација света у победи над Централним силама у Првом светском рату.

3. Инсистирањем на офанзивној акцији на Слунском фронту између 1916. и 1918 и са пробојем који су успешно постигли на том фронту у септембру 1918. године Срби су скратили Први светски рат за најмање годину дана и сачували од смрти неколико милиона људи, жена и деце, углавном Европљана.

Апелујем на све вас да ми помогнете да успешно завршим овај подухват са публикацијом што већег броја ове књиге. Заједно ми можемо да успешно зауставимо процес клеветања Срба, занемарност њихових жртава и позитивног доприноса по људски род. Заједно, ми можемо почети нови и светлији процес који ће показати да су Срби истински хришћански народ, вољан да се жртвује за опште добро и који живе по и третира друге са моралним врлинама које учи хришћанска православна вера. И коначно, живим у нади да ћу моћи да пошаљем енглеску верзију Хероји Србије многим утицајним Американцима, америчким институцијама и другим широм света, а, српску верзију „Српској кући“ на острву Крфу где се чува успомена на трагедију и славу српске војске и српског народа у зиму 1915/1916 године, као и храму Св. Саве на Врачару (као помоћ за њихово одржавање).

Једини начин да се књига Хероји Србије штампа и растури по свету је са вашом финансијском помоћи.

Сваки, и најмањи, прилог је добродошао и биће од вредности (као на пр. два долара). Име и место даваоца ће бити документовано и публиковано у посебној књизи која ће носити наслов Српска Плава Књига а која би била издана после успешног штампања Хероји Србије. Имена даваоца ће бити стављена и на Веб-сајт који сам створила у част овог подухвата, www.heroesofserbia.com.  И најмањи прилог ће претстављати жељу да се помогне овај подухват у који ја непољуљано верујем зато што исти претставља срце и душу српског народа.

Као даваоц, уз ваше име,  ви можете да укључите име ваше супруге (и њено девојачко презиме), или супруга као и имена деце, или било ког другог члана фамилије у чије име желите да помогнете. Такође, можете изабрати да приложите „у знак сећања“ на преминулог рођака или пријатеља.

Српска Плава Књига ће претстављати истинско и трајно признање свима који су помогли српску ствар у једном од најтежих часова српског народа у њиховој историји. Књиге су дуготрајне, можда заувек, и ваше име ће трајати уз ову. По речима Нобеловца литературе Јосифа Бродског:

„У криминалним законима нема казне за злочин против литературе. Најгори међу овима нису малтретирања аутора, цензура аутора, паљење књига и томе слично. Далеко је већи злочин – игнорисање књиге! За тај злочин човек плаћа целог живота, а кад тај злочин почини нација, она плаћа за то својом историјом.“

Зато вас молим да узмете учешће у овом српском подухвату. Реците својим пријатељима о овом подухвату. Направите копију овога писма и пошаљите га надалеко и нашироко.

Када Хероји Србије изађе из штампе, биће вам јасно, зашто заиста треба да будете поносни на ваше српско порекло, шта више, да сте били оправдани да сматрате како није било фер од садашњег подпредседника САД-да у моменту „непажње“ каже, да би нас све требало ставити у Хитлеров тип концентрационог логора, или кад је рекао преко ЦНН-а (CNN) да смо ми „руља неписмених дегенерика, убица деце, кољача и силеџија.“ (Peter Worthington, “ Edmonton Sun Sunday June 1, 2009).

Волела би да досегнем што већи број људи. Ваше сугестије, имена и адресе су добродошле.

Бићу захвална ако би управе организација, клубова, друштава и црквено-школских заједница обавестиле своје чланове о овом cвесрпском подухвату. Обећавам да ће бити вредан напора.

Са срдачним поздравом,

Александра Ребић

Пишите ми, молим вас, на адресу:

Aleksandra Rebic,  P.O. Box  95551 , Hoffman Estates,  IL 60195   U.S.A.

“Open the door of the history that came before me,

Make the events and faces come alive again

And take me into the garden of facts where

Every step and every path is familiar…”

Desanka Maksimovic

“I suggest…that the year 2010 be proclaimed ‘The Year of the Book in Serbia ’”

Natasha Markovich

December 23, 2009

Dear Friends:

Throughout their history, Serbs have seldom been credited for their great achievements by the great powers of the world. The great powers often could not, or would not, accept that a small nation such as Serbia was capable of the achievements and contributions, which are, by their character, equal to or even greater than the achievements of the great powers. Rarely has Serbia been given the credit for her tremendous sacrifices to achieve a better life not just for herself, but for the greater good of humanity and the world. Singular cases such as the legendary “Battle of Kosovo” in 1389 when Serbs lost their entire army of 70,000 men defending Christianity from the onslaught of the Moslem Ottomans, or March 27, 1941 when they sacrificed their whole nation in an effort to push back the Nazi war machine, are not the only examples of Serbian heroism. There have been many other cases where the Serbs have contributed positively and sacrificed mightily. It is time that the Serbs are given their rightful due in the history of mankind……….. One of the best and most effective ways to achieve that end is by publishing the proper books.

For almost 20 years I have been working on a manuscript to be called “Heroes of Serbia” which I hope to publish in both the Serbian and English language in 2010. The narrative in “Heroes of Serbia” will be complemented by several hundred photos that will be included, and, along with extensive documentation, will highlight and emphasize the following historical truths:

1. Serbs were not responsible for causing the First World War.

2. On average, Serbs sacrificed more than any other peoples of the world in defeating the Central Powers in World War One.

3. By insisting on an offensive action on the Salonika Front between 1916 and 1918 and with the breakthrough they successfully achieved on that front in September of 1918, the Serbs shortened the First World War by at least one year and saved from death several million men, women and children, mostly Europeans.

I am calling on all of you to help me complete this project successfully by being able to publish as many copies of this book as possible. Together we can help stop the ugly process of denigrating Serbs and ignoring their sacrifices and positive contributions to mankind. Together we can begin a new process, a much brighter one, in which the Serbs are rightfully presented as a truly Christian people willing to sacrifice themselves for the greater good and who live with and treat others in harmony with the moral virtues inherent in the teachings of the Christian Orthodox faith. I ultimately hope to be able to send the English version of “Heroes of Serbia” to many influential Americans, American institutions and elsewhere throughout the world, and the Serbian version to the “Serbian House” on the Island of Corfu (Greece) where the memory of the tragedy and glory of the Serbian Army and Serbian people from the winter of 1915/1916 is being preserved and to the Hram Svetog Save in Belgrade (The Cathedral of St. Sava). The only way the publication of “Heroes of Serbia” and achieving these other goals will be possible is with your financial help.

Every, and any, contribution will count, no matter what the amount, and the name and location of every donator will be documented and published in a very special Heroes of Serbia Blue Book that will be issued after “HEROES OF SERBIA ” has been successfully completed.  All donators will also be listed on the website which I have created in honor of this project, www.heroesofserbia.com

. Even the smallest contribution will show a good faith effort to support this cause which I believe in with all my heart, because I believe in the heart of the Serbian people.

As a donator, you may choose to have the name of your wife or husband or your children included with your name.  A wife has the option of having her maiden name included as well. You may also choose to donate “in the memory” of a loved one who is no longer with us or on behalf of a loved one whom you wish to honor.  This “Heroes of Serbia Blue Book” will be a real tribute and a permanent record showing that you supported the Serbian cause in one of the most difficult times for the Serbian people in their history. Books last for a long time, perhaps forever, and your name will last with this one. In the words of the great Nobel Laureate in Literature, Joseph Brodsky:

No criminal law provides penalties for crimes against literature. The worst of these are not the maltreatments of authors, censure of authors, the burning of books or similar things. There exists a worse crime – the ignoring of the book! For that crime a man is paying all his life, and when that crime is committed by a nation, she pays for it with her history.”

Please be a part of this Serbian cultural initiative. Talk to your friends about this project. Copy this letter and distribute it far and wide. When “Heroes of Serbia” is published, it will be obvious why you should be extremely proud that you are Serbian.  I am sending this letter to many thousands of Serbs, all over the world, and others who in one way or another have believed in the Serbian cause over the years. I would like to reach as many people as possible. If you would like to suggest names and addresses of who should be contacted, your feedback would be much appreciated. Please inform the organizations, clubs, societies, boards and church communities you are part of about this project. I promise you that it will be worthwhile.

With sincere gratitude and warmest regards,

Aleksandra Rebic

Write to me by postal mail at:

Aleksandra Rebic, P.O. Box 95551 , Hoffman Estates , IL  60195   U.S.A.