Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy, „O Złote Pióro Papuszy“…

Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy, „O Złote Pióro Papuszy“…

…organizuje Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Konkurs realizowany jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce“. Partnerami organizatorów są Centrum Kultury Romów w Tarnowie, Romani Baxt Warszawa – Tirana – Paryż, Romani Vodži – Słowacja, INALCO – Institut National des Languages et Civilisations Orientales.

Celem Konkursu jest upamiętnienie 100-rocznicy urodzin romskiej poetki Bronisławy Wajs – Papuszy, popularyzacja twórczości poetyckiej osób pochodzących ze środowiska romskiego jak również młodych poetów, miłośników kultury i tradycji romskiej, propagowanie tradycji, kultury i historii romskiej, wykreowanie twórczych jednostek wśród uzdolnionej literacko młodzieży, integracja kulturowa oraz stworzenie możliwość zapoznania się z dorobkiem kulturowym Romów, możliwość kontaktu uczestników różnych społeczności, wzajemne przenikanie dwóch kultur, postaw i wartości.

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób dorosłych, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski i z zagranicy.

Tematyką konkursową są inspiracje kulturą, tradycją i historią Romów. Przewiduje się dwie kategorie konkursowe: 1/ wiersze w języku romskim; 2/ wiersze w języku polskim. Uczestnicy konkursu nadsyłają maksymalnie trzy utwory w wybranej przez siebie kategorii, z których każdy powinien być opatrzony godłem (pseudonim autorski a nie znak graficzny). Wiersze w formacie A4, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu należy nadsyłać w trzech egzemplarzach. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeń i umieszcza ją w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem, którą dołącza do nadesłanych wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane w konkursach. Nie będą również oceniane utwory, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy w tomiku pokonkursowym oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych. Prace nadesłane po upływie wyznaczonego terminu, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz nie spełniające wymogów technicznych, nie będą brane pod uwagę w ocenie.

Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i wyłoni laureatów. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2010 roku, podczas zamknięcia sezonu cygańskiego w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. O dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora.

Termin: do 31 marca 2010 roku
Adres: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 10 z dopiskiem: „Konkurs poezji romskiej“.
Dodatkowe informacje: Patrycja Wietrzyk (koordynator projektu), tel.: 014-622-06-25, mail: etnografia@muzeum.tarnow.pl

Међународна награда поезије ромских њих. Папусза, „Златно перо Папусза“ …
… У организацији Регионалног музеја у Тарноу. Конкурс пролази кроз давање доделио министар унутрашњих послова и администрације у имплементацији „Програма за ромске заједнице у Пољској.“ Партнери су организатори Ромски културни центар у Тарноу, ромском Бакст Варшава – Тиране – Париз, ромском Воџи – Словачка, ИНАЛЦО – институт натионал дес Лингвистика Ориенталес цивилизација и др.
Конкурс има за циљ да обележи 100. рођендан песника ромске Бронисłауа Уајс – Папусза популаризације поезије Рома из окружења, као и млади песници, љубитељи културе и традиције Рома, да промовише традицију, културу и историју Рома, стварање уметничких и књижевних даровитих појединаца међу младима, културну интеграцију и стварање могућности да се упознају са културно наслеђе Ромима могућност да контактирају припадници различитих заједница, узајамно продор две културе, ставова и вредности.
Конкурс је отворен, има за циљ да одраслима, студената и ученика средњих школа са пољских и страних.
Цонтест тема је инспирисана културе, традиције и историје Рома. Предвиђа две категорије такмичења: 1 / линија у ромском језику; 2 / песама на пољски. Учесници послати највише три песме у њиховом избору категорије, од којих сваки мора бити оверена са грбом (псеудоним аутора, а не логотип). Редови на А4 формату, у облику рачунарске штампање, рукопис, или морају бити поднете у трипликат. Учесник завршена картице апликације и ставља га у посебан, запечаћен коверат носи амблем, који је у прилогу послали песме. Песме не смеју бити раније објављене и освајање награда. Такође неће бити оцени песме које су учествовале у такмичењу прошле године. Организатор задржава право да објави победу у песмама поконкурсоуым звука и користе их за промотивне сврхе.
Организатори нису вратили поднети рад конкуренције. Рада поднет након рока, послат путем е-маила а не испуњавају техничке услове неће бити узети у обзир приликом процене.
Такмичење Организатор ће именовати жири да оцени рад и појавити победници. Евалуација судија је коначна и не подлеже верификацији.
Резултати такмичења ће се одржати у септембру 2010, током затварања сезоне Цигана у Етнографском музеју у Тарнов. Тачан датум добитници ће бити обавештени од стране организатора.
Рок за пријаву: 31. март 2010
Адреса: Етнографски музеј у Тарнов, 33-100 Тарнов ул. Кракоуска 10, цитирајући: „поезије Рома“.
Додатне информације: Патриша поветарац (пројект координатор), тел 014-622-06-25, поште етнографиа@музеум.тарноу.пл

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: