Nazad u Austro-Ugarsku

Nazad u Austro-Ugarsku

(Po)kradena i pokrojena pokrajina


Na upravo okonèanom (iz)vanrednom kongresu Lige social-demokrata Vojvodine (LSV), maltene jednoglasno, Nenad Èanak je, kao jedini kandidat, (re)izabran na mesto predsednika te partije. Reklo bi se da nije sluèajno to ¹to Èanak svojom pojavom (psihofizièki) lièi na Josipa Broza; mada je poèeo da ¹epa u dosta mlaðem uzrastu nego ¹to je to bio sluèaj s onovremenim „sinom (i ocem) svih na¹ih ‚bratskih‘ naroda i narodnosti“.. Ovog puta, Èanak je odluèio da se vrati na politièku scenu Srbije u „velikom stilu“ i bez „dlake na jeziku“, ba¹ onako kako je to pre neko tuce godina  (po)èinio u „osvit-u“ srpske „slobode“ i nove „demokratske (na)misli“. S moderno-novo(na)saðenom „Vudrou Vilson“ glavom, po Brozovom ob(ez)lièju, Nenad Èanak je uverljiviji i poletniji nego ikada ranije. Jasnije nego ikada ranije, Èanak je „poruèio“ narodu Vojvodine (buduæim sito-uhranjenim „Vojvoðanima“), da Vojvodina nije Srbija i da to nikada neæe ni biti. Po Èanku, Vojvodina je „ukradena“ zemlja, a ukrao ju je, niko drugi, do Srbin (Ged¾a), s onu stranu Save i Dunava.


Varka ®ute grede


Èini se, na ovom mestu bi se mogla povuæi paralela izmeðu onoga ¹to se donedavno dogaðalo u  Crnoj Gori (Srpskoj Sparti) i aktivnosti jednog tamo¹njeg politièkog „zeca“, Slavka Peroviæa, koji je decenijama unazad vodio partiju sliènog akronima – LSCG (Liberalni savez Crne Gore). Naime, Peroviæeva uloga u Crnoj Gori, ba¹ kao i dana¹nja Èankova u Vojvodini, bila je da neprestano podgrejava netrpeljivost prema Srbima i Srbiji i da time stvori one preduslove, koji æe na kraju dovesti do otcepljenja te „savezne“ republike. Takoðe je zanimljivo da su pomenuti Peroviæ i njegova LSCG imali podr¹ku veoma malog broja glasaèa u Crnoj Gori, ba¹ onako, kako je to danas sluèaj sa vojvoðanskom „Vudrou“ LSV filijalom, koja, ako bi samostalno iza¹la na izbore, sigurno ne bi uspela da preðe cenzus i uðe u Parlament Srbije, a najverovatnije ni u Skup¹inu Vojvodine. Kao ¹to znamo, u Crnoj Gori, Slavko Peroviæ i LSCG su „trèali“ dok su imali snage, da bi potom „¹tafetu“ crnogorske „suverenosti“ preuzeli oni, koji su svojevremeno, „dogaðanjem naroda“, na ®utoj gredi udarali peèat na „besmrtno bratstvo“ Srbije i „srpske“ Crne Gore.


®uta linija srpskog rastakanja


Jedno, reklo bi se, logièno pitanje moglo bi da usledi u ovom èasu. Zapravo, ako su uloge Slavka Peroviæa i Nenada Èanka koncipirane na isti naèin, tada bi se moglo oèekivati da, uskoro, „¹tafetna palica“ vovoðanske samodovoljnosti bude predata u ruke onima koji su bolje „utrenirani“ i èiji je dah (duh) inspirativniji ili konspirativniji na „spirometru“ srpske isprane pameti.. Jasno je da Vojvodina danas nema bolje „mustre“ crnogorskoj DPS (Demokratska partija socijalista) nego ¹to je to srpski DPS (Demokratska partija + Socijalisti). Ipak, takav srpski DPS, za razliku od crnogorskog DPS-a, koji se prostirao samo na teritoriji republike Crne. Gore, nije, kako bi se to moglo oèekivati, stacioniran samo na tlu Vojvodine, veæ je duboko „infiltriran“ na najveæem delu ove, jo¹ uvek va¾eæe dr¾ave Srbije, ukljuèujuæi i jedno parèe okupiranog Kosova i Metohije. Ono ¹to je nekada u Crnoj Gori lukavo podvuèeno „¾utom (trojanskom) gredom“, sofisticirano se, veæ godinama podvlaèi „¾utom linijom“ srpskog obezglavljivanja, ne samo u dvema srpskim pokrajinama (Kosovo i Metohija i Vojvodina), nego i na celom podruèju za koje se danas veruje da je jo¹ pod kontrolom vlasti iz Beograda.


Ustavom umesto zakonom


Na pomenutom kongresu LSV-a, Èanak je zatra¾io da se pristupi novom pisanju Ustava Srbije, koji æe omoguæiti da Vojvodina ima suverenu (izvr¹nu, sudsku i zakonodavnu) vlast na svojoj teritoriji. Osim pomenutog, Èanak jo¹ jedino tra¾i da Vojvodina ima „pravo na vlasni¹tvo i izvorne prihode“.. Da se Vlasi ne dosete, lider LSV-a se danas odrièe nekada glavnog cilja u statutu te partije, poznatog po sintagmi „Republika Vojvodina“. Naravno, za tim vi¹e i nema potrebe, jer, nakon ¹to se ispune uslovi iz njegovog „ultimatuma“ Srbiji, Vojvodina neæe biti republika – biæe suverena dr¾ava! Po predlogu novog statuta Vojvodine, ta srpska pokrajina je veæ „dobila“ svog predsednika, svoju vladu i svoju „Vojvoðansku“ akademiju „znanosti“. Èanku je jasno da bi se takav „dr¾avni status“ Vojvodine bolje èuvao i dalje jaèao, ako bi se njen polo¾aj uèvrstio ustavnom regulativom, umesto nekakvog pomoænog, prateæeg zakona, èija va¾nost ne bi bila „trajnog“ karaktera. Verovatno su centri svetske moæi, koji stoje iza Nenada Èanka ili èiji je glavni satrap u Vovodini Nenad Èanak, procenili da bi se u ovom èasu moglo krenuti daleko agresivnije u „osvajanje“ du¹a u severnoj srpskoj pokrajini.


Igra imenima


U stvari, projekat Vojvodina – nezavisna dr¾ava (NDV), odavno se, veæ godinama u nazad, sprovodi na prostoru Vojvodine. Na primer, u banatskim ¹kolama, pa i onima u kojima uèe samo srpska deca, slu¾beni peèati su ispisani, pored srpskog, na maðarskom, rumunskom i slovaèkom jeziku. U selu Lukiæevu, koje se nalazi na domak Zrenjanina, pre otprilike mesec dana, na seoskoj ambulanti osvanula je nova tabla, ispisana na sva èetiri „slu¾bena“ jezika u Banatskom okrugu. Na delu table, koji se obraæa maðarskoj manjini (koje, uzgred reèeno, u Lukiæevu uop¹te nema, jer u tom naselju ¾ive iskljuèivo Srbi), stoji obave¹tenje da se u dotiènoj zgradi nalazi seoska ambulanta, te da se selo zove Szigmondfalva (®igmondovo selo) i da se ono nalazi na teritoriji op¹tine Nagybecskerek varos (grada Veliki Beèkerek). Zaèudo, Rumunska i Slovaèka manjina se ipak odluèila da ne menja svojevoljno nazive mesta, ne samo Lukiæeva, nego i Lazareva (na maðarskom je to danas Lázárföld; nem. Lazarfeld), Kniæanina (mað. Rezsõháza; u prevodu ne¹to poput „kuæa na strani“, nem. Rudolfsgnad, po austrijskom princu Rudolfu, sinu cara Franca Jozefa).


®igmondizacija Zigmunda


Osionost ili, da budemo bla¾i, neuviðavnost maðarskih revan¹ista se svakako mo¾e razumeti. Oni decenijama sanjaju dan kada æe se Ugarska obnoviti i zasijati starim sjajem. Ipak, te¹ko je shvatljivo da Srbi na takve aktivnosti „hortijevaca“ gledaju ili nezainteresovano ili èak sa simpatijama, jer je tu reè o srpskoj sudbini na severu Srbije. Èinjenica je da dana¹nja srpska „demokratska“ vlast potpoma¾e afirmaciju onih manjinskih „vrednosti“, koje direktno idu na ¹tetu veæinskog srpskog naroda. Pomenuta tabla na ambulantama srpskih sela u Banatu, gde se na maðarskom jeziku protivustavno menjaju nazivi naseljenih mesta, primer je krajnjeg nemara i neodgovornosti srpskih vlasti prema vlastitoj sudbini i istorijskom trajanju na prostorima dana¹nje Autonomne pokrajine Vojvodine. Da bi se shvatila velièina bezobzirnosti srpskih vlasti i maðarske nacionalne manjine, u sluèajevima menjanja imena naseljenih mesta na maðarskom jeziku, ilustrovaæemo to primerom pomenutog sela Lukiæeva, koje je jedno vreme nosilo ime nemaèkog velika¹a Zigmunda (ne ®igmonda) Edelsbahera (nem. Sigmund Edelsbacher). Naime, u tom selu su pre Drugog svetskog rata ¾iveli Nemci (Folksdojèeri) i oni su ga zvali Zigmundfeld (Sigmundfeld, Zigmundovo polje), a ne ®igmondfolvo (®igmondovo selo; Szigmond-falva), kako to danas, ostvarujuæi svoje velikomaðarske politièke ciljeve, a udru¾eni sa srpskom aktuelnom vlasti, poku¹avaju (falsifikatom istorijskih èinjenica) da obmanu javnost u Srbiji ali i u Evropi.


DPS gubili¹te


To isto selo (Lukiæevo, Zigmundfeld), zvalo se u XVII, XVIII i prvom delu XX veka Martinica, a njegovi prvi me¹tani (po Katastigu Peæke patrijar¹ije iz 1660 i 1666) bili su Srbi, da bi se krajem XVIII veka u tom istom mestu, odlukom Austrougarske carevine, poèelo s naseljavanjem Nemaca, najveæim delom onih koji su zbog odreðenih prekr¹aja ranije odgovarali pred austrijskim zakonom i sudom. Novoprido¹li „folks-osuðenici“ su vremenom istisnuli starosedeoce (Srbe), tako da je u Lukiæevu, pre poèetka Drugog svetskog rata, ¾iviela samo jedna ili, eventualno, dve srpske porodice. Dakle, istorija ovog banatskog sela, kako vidimo, nema ba¹ nikakve veze s Maðarima. U njemu Maðari nikada nisu ¾iveli, niti je Banatom upravljala Ugarska vlast, jer je taj prostor bio direktno potèinjen Austrijskom dvoru. Bez obzira na sve navedene èinjenice, maðarska manjina u Vojvodini ne preza ni od kakvih niskosti niti, pak, podlosti, da bi iskrivila sliku o „maðarskom trajanju“ na severu Srbije, a Srbe prikazala kao „prido¹lice“, „do¹lje“ ili „doðo¹e“, kako to partijski LSV drugovi uobièavaju da ka¾u. Jedini koji su u datom sluèaju pokvareniji i podliji od „hortijevih kohorti“ i LSV „zeèje“ partije, jesu gore-pomenuti DPS ¾uto-linija¹i (Demokrate + Socijalisti), koji su za novac spremni da glavu Srbije stave na panj. I to ne samo da je tamo stave, veæ i da svom svojom snagom zamahnu d¾elatskom sekirom.


Srpska Zora Bela

The Serbians‘ view of the West

The Serbians‘ view of the West Email this article
Printer friendly page
15 Dec 2008, 05:10

USA:

Editor:

Thank you for allowing alternative perspectives on the civil wars in Yugoslavia on your website which is indeed rare. Tragically, most Westerners have only hear one side of the story and as a result, the Western public has been woefully misinformed about what really happened in Yugoslavia and the deep Western involvement and culpability in the crisis there.

Though „Joe Smith“ questions why we should care about the Serbs and dismisses any effort to counter the anti-Serbian racist lies about an entire people as „Serbian nationalist rhetoric,“ all citizens of humanity should be concerned about the lies told by our mainstream „free and fair“ media to justify and cover up illegal Western intervention in this form nation that was one of the founding members of the UN. As a result of these unprecedented Goebbelesque efforts, we have supported the creation of neofascist ethnically and religiously „pure“ banana republics at the expense of the former peaceful and truly multiethnic former Yugoslavia. We have also destroyed international law and set a „new“ precedent that „might makes right.“ by viciously and illegally bombing Serbia in 1999 and by creating an Islamic terrorist haven in the illegal pseudostate of Kosovo. On top of that, the United States has betrayed one of it’s staunchest allies of two world
wars, Serbia, by choosing sides in what were nasty but very contained civil wars where no side was innocent. Finally, this modus operandi was used to justify the illegal invasion of Iraq and now is continuing into the Afghanistan, Pakistan, Georgia, and elsewhere.

Serbians saved over 500 US and hundreds of other Allied pilots during WWII. Their monumental and heroic sacrifices both in WWI and WWII were not for the Russians but for the other Allied forces and allowed democracy to flourish in Europe and the rest of the world. They were the only people in the Balkans (with the exception of the Greeks) to resist Hitler. As a result, they suffered a horrible and little-acknowledged genocide during WWII at the hands of the Croatian Ustashe. Serbs have never committed terrorist acts against Americans but Croatians, Albanians, and Bosnians Muslims (most recently in „Joe Smith’s“ home state of Utah) have all slaughtered Americans. Serbian-Americans fought in WWI and WWII just as any other ethnic American group did.

To thank the Serbs for their longstanding loyalty to America, American „leaders“ accepted money from Albanian drug lords and other fascist groups bent on destroying the former Yugoslavia and supported policies that ended up ethnically cleansing over 1.2 million of them and stealing vast swaths of territory from them at great cost to America. Considering America’s tragic history vis a vis the Native Americans, this is not the first time such an event of this magnitude has occurred. In most countries, aiding another nation at your own nation’s expense is known as treason yet that it exactly what some of our „leaders“ did in creating „Greater Albania“ and ethnically and religiously „purified“ Croatia all at the expense of the Serbs.

Due to unprecedented censorship in the mainstream Western media, you probably haven’t heard these points of view or they were automatically denounced as „Serbian propaganda.“ But I just want to point out to your readers that there is another side to this tragic story that needs to be told. I encourage your readers to learn more about the role of the United States and other Western nations such as Germany in the destruction of the Balkans. Then they might better-understand why America (and the rest of the world) led by these war mongering Quixotic charlatans is in such dire straits now.

Sincerely,
Dr. Michael Pravica