POTPISANA DEKLARACIJA DSS-NS-NP – 04.11.2008.

http://www.dss.org.yu/newsitem.php?id=6931

Aktuelno
POTPISANA DEKLARACIJA DSS-NS-NP
04.11.2008.
Za DSS, NS i NP država Srbija nema zamenu i nema alternativu. Pozivamo graðane naše zemlje da se složno, iskreno i dosledno izborimo za bolju buduænost i napredak Srbije.

Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija udružuju snage, rukovoðeni željom da u Srbiji što pre doðe do promena i uspostavljanja nove Vlade Srbije, koja æe, za razliku od sadašnje, voditi odgovornu nacionalnu i državnu politiku u interesu svih graðana Srbije.
Želimo da stvaramo Srbiju na temeljima trajnih demokratskih principa i nacionalnih vrednosti, otvorenu za velike domaæe i strane investicije, Srbiju u kojoj æe graðani živeti osloboðeni politièkih tenzija, sa punim oseæajem sigurnosti za sebe i svoju porodicu, posao, imovinu i ulaganja.
Nama su danas neophodne promene za bolju Srbiju, promene koje æe dovesti do politièke i ekonomske stabilnosti i napretka Srbije. Rezultati koje je postigao Vojislav Koštunica kao predsednik Vlade, Velimir Iliæ kao ministar i Maja Gojkoviæ kao gradonaèelnik Novog Sada, svedoèe da su udružene DSS, NS i NP najbolji garant da æe, nakon ostvarene izborne pobede naše koalicije, nova Vlada biti odgovorna i sposobna da stvori politièki i ekonomski jaku Srbiju.
Ovo je važno vreme za Srbiju – vreme odluèivanja o buduænosti Srbije, o èemu moramo odluèiti zajedno i zato pozivamo, pre svega mlade ljude, da se aktivno ukljuèe u narodnu koaliciju naših stranaka za promene u Srbiji koje æe dopriniti stabilnosti i napretku.
Svesni smo da Srbija ima dobru ekonomsku i drugu saradnju sa EU, ali da istovremeno postoji i jedan ozbiljan politièki spor sa EU oko naše pokrajine Kosovo i Metohija koja je neotuðivi deo teritorije Srbije. Sa promenom sadašnje slabe Vlade treba da dobijemo novu državnu strategiju o odnosima Srbije sa EU koja æe trajno definisati i nastavak uspešne saradnje sa EU i zaštitu srpskih nacionalnih i državnih interesa u odnosima sa EU.
Posebno istièemo važnost nastavka ekonomskog, politièkog i sveukupnog unapreðivanja odnosa sa Rusijom, utemeljenih na osnovama meðusobnog uvažavanja i prijateljstva naših naroda i država.
Za DSS, NS i NP država Srbija nema zamenu i nema alternativu. Pozivamo graðane naše zemlje da se složno, iskreno i dosledno izborimo za bolju buduænost i napredak Srbije.
Polazeæi od sliènih programskih opredeljenja i zajednièkog uverenja da osnovni ciljevi politièkog delovanja naših stranaka jesu demokratski napredak Srbije, zaštita državnih i nacionalnih interesa, napredak i dostojan život svakog pojedinca, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija, kao državotvorne, demokratske i nacionalno odgovorne stranke donose

DEKLARACIJU
o zajednièkom politièkom delovanju

Èlan 1.
Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija vodiæe zajednièku politièku borbu za potpuni demokratski preobražaj države, oèuvanje suvereniteta i teritorijalnog jedinstva zemlje, napredak društva i sveukupnu dobrobit svih graðana Srbije, polazeæi od uverenja da su dostojanstvo države i dostojanstven život graðana najviše vrednosti kojima težimo.

Èlan 2.
Za Demokratsku stranku Srbije, Novu Srbiju i Narodnu partiju politièko delovanje nerazdvojno je od najviših moralnih naèela a principijelna politièka uverenja za nas su iznad voða, grupnih i pojedinaènih interesa i dnevne politike.

Èlan 3.
Za Demokratsku stranku Srbije, Novu Srbiju i Narodnu partiju zaštita državnih i nacionalnih interesa, odnosno oèuvanje državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje predstavlja prvi uslov ekonomskog, kulturnog i svakog drugog napretka svih graðana Srbije.

Èlan 4.
Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija èvrsto se zalažu za izgradnju stabilnih institucija i stabilnog društvenog ureðenja, zasnovanog na principima parlamentarne demokratije, istinskog patriotizma, vladavine prava i tržišne privrede.

Èlan 5.
Posebno naglašavajuæi potrebu poštovanja i oèuvanja teritorijalnog jedinstva i jedinstvenog politièkog sistema Srbije, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija zalažu se za uravnotežen regionalni razvoj Srbije, jaèanje lokalne samouprave prenošenjem pojedinih nadležnosti sa državnog nivoa na jedinice lokalne samouprave.

Èlan 6.
Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija su èvrsto opredeljene za garantovanje ljudskih i politièkih prava svim graðanima Srbije, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost, rasu, pol, jezik, imovno stanje, neko lièno svojstvo, politièka i druga opredeljenja.

Èlan 7.
Neposredni zajednièki ciljevi politièkog delovanja Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i Narodne partije su:

– oèuvanje teritorijalne celovitosti Srbije sa Kosovom i Metohijom kao svojim sastavnim delom;

– privredni razvoj zemlje na osnovama tržišne privrede, slobodnog preduzetništva i jaèanja unutrašnje i meðunarodne konkurentnosti privrednih subjekata;

– meðunarodni i evropski integrativni procesi celovite Srbije, u skladu sa njenim državnim i nacionalnim interesima;

– zapošljavanje i borba protiv siromaštva na temelju dubokog poverenja u stvaralaèku sposobnost i liènu inicijativu graðana Srbije, uz podsticajne mere države;

– afirmacija istinskih vrednosti parlamentarne demokratije, podele vlasti i poštovanja izvorne politièke volje graðana;

– unapreðenje politike demografskog razvoja zemlje;

– iskorenjivanje korupcije u svim segmentima društva, posebno u državnoj upravi i privredi.

Èlan 8.
Za Demokratsku stranku Srbije, Novu Srbiju i Narodnu partiju aktivna demografska politika predstavlja jedan od najbitnijih segmenata nacionalno odgovorne politike. Shodno tome, posebno se zalažemo za jaèanje položaja i zaštitu porodice, dece i omladine, kao i za razvoj zdravstvenog sistema i sistema obrazovanja.

Èlan 9.
Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija zalažu se za ekonomski prosperitet koji se zasniva na privatnoj svojini, tržišnoj ekonomiji, jaèanju konkurentnosti i privatne inicijative, pokretanju velikih infrastrukturnih projekata, posebno u oblasti saobraæaja i energetike, razvoju malih i srednjih preduzeæa i porodiènih firmi, stvaranju uslova za profitabilno i održivo bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, smanjenju nezaposlenosti i poveæanju zarada zaposlenih, modernizaciji i primeni nauènih dostignuæa u privredi.

Èlan 10.
Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija zalažu se za Srbiju u kojoj se poštuje naèelo socijalne pravde i u kojoj se unapreðuje princip društvene solidarnosti, posebno kada je reè o poboljšanju socijalnog položaja starih, penzionera, bolesnih i nezaposlenih. Smatramo da i u procesu privatizacije, treba obezbediti poštovanje principa ekonomske racionalnosti i socijalne pravde i izmirivanje dugovanja koja država ima prema graðanima.

Èlan 11.
Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija èvrsto su uverene da je istinski ekonomski, kulturni, civilizacijski i svaki drugi napredak Srbije moguæ na temelju nacionalnog samopoštovanja i oèuvanja državne, ekonomske i kulturne samostalnosti zemlje i graðana.

Èlan 12.
Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija èvrsto su uverene da vojna neutralnost predstavlja najbolji i najpouzdaniji naèin da Srbija oèuva državni suverenitet, integritet i nezavisnost kao pretpostavku mirnog i slobodnog života nacije i svih graðana u današnjem svetu bezbednosnih rizika i neizvesnosti.

Beograd, 4. novembra 2008. godine

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: